Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
arqument-kanıt
departament-ofis
diametr-çap, kutur
eksperiment-deney
element-eleman, unsur
ibtidai mekteb-ilkokul
kinomexanik-gösterimci
kiçik meşə-koru
marmelad-pelte
mebel-mobilya
medal-madalya
meduza-denizanası
mehman-misafir
mehmanxana-otel
mehriban-babacan, sevecen
mehribanlıq-içtenlik
melodiya-beste, ezgi
memar-mimar
memorandum-muhtıra
memuar-anılar, hatıra
mer-meyvə-yemiş
meridian-boylam
mesul-sorumlu
metal-maden
metan qazı-hava gazı
meteorit-gök taşı
metis-melez
metod-metot, usul, yol, yönetem, yöntem
mexanizm-tertibat
meyar-ölçüt
meydan-alan, meydan
meydan oxumaq-rest çekmek
meydança-pist
meyit-ceset
meyl-eğilim
meyl etmək-meyletmek
meymun-maymun
meyvə-meyve, yemiş
meşə-orman
meşəcik-koru
monument-anıt
monumental-anıtsal
ornament-desen
parlament-meclis
rezyume-özet
sement-çimento
spidometr-hızgöstergesi
termometr-derece
tərcümeyi-hal-biyografi
xormeyster-koro şefi
Türk dilində-Azərbaycan dilində
addetmek-hesablamaq, qiymətləndirmək, saymaq
affetmek-əfv etmək, bağışlamaq
ahitname-konvensiya, müqavilə, pakt
akamet-qısırlıq, müvəffəqiyyətsizlik, sonsuzluq, uğursuzluq
akdetmek-bağlamaq, imzalamaq
aksetmek-əksetmək
alâmet-əlamət
amele-fəhlə
ameli-təcrübi
ameliyat-əməliyyat
arz etmek-ərz etmək, bildirmək, doğurmaq, yaratmaq
azletmek-azad etmək, kənar etmək
bahse girmek-höcət etmək, mübahisə etmək
bahsetmek-bəhs etmək
becermek-bacarmaq
bekleme-gözləmə
beklemek-gözləmək, qorumaq
belirlemek-müəyyən etmək
belirmek-görsənmək, görünmək, peyda olmaq, zahir olmaq
belirtmek-bildirmək
benimsemek-mənimsəmək
benzemek-bənzəmək, oxşamaq
berelemek-əzmək, cırmaqlamaq, sıyırmaq, zədələmək
beslemek-bəsləmək
besmele-bismillah
bestelemek-bəstələmək
betonarme-dəmir-beton
beyan etmek-bəyan etmək
bezemek-bəzəmək
bezmek-bezmək
beğenmek-bəyənmək
bilemek-bülövləmək, itiləmək
bilmece-bilməcə, tapmaca
bilmek-bilmək
binmek-minmək
birikmek-birikmək, toplanmaq, yığılmaq
biriktirmek-toplamaq, yığmaq
birleşmek-birləşmək
bitişmek-bitişmək
bitmek-bitmək, qurtarmaq, tamamlanmaq
biçmek-biçmək, çalmaq, kəsmək
böbürlenmek-lovğalanmaq, təkəbbürlənmək
bölmek-bölmək
böğürmek-böyürmək
bükmek-bükmək
büyülemek-cadulamaq, ovsunlamaq, sehrləmək
büyümek-böyümək
büzmek-büzmək
camekan-vitrin
celp etmek-cəlb etmək
cezb etmek-cəzb etmək
defetmek-dəf etmək, rədd etmək
defnetmek-dəfn etmək
delirmek-dəli olmaq
delmek-dəlmək
demek-demək
demek ki-demək, deməli
demet-buket, dəmət, dərz, dəstə, naçka
demeç-bəyanat, məlumat, müsahibə
demlemek-dəmləmək
deneme-esse, sınaq, təcrübə, yoxlama
denemek-sınamaq, təcrübə etmək
denetlemek-təftiş etmək
dengelemek-tarazlaşdırmaq
derlemek-dərmək, toplamaq, yığmaq
derme çatma-keyfiyyətsiz, uydurma
dermek-dərmək
desteklemek-kömək etmək, yardımçı olmaq
develope etmek-aydınlaşdırmaq
devirmek-devirmək
devretmek-təhvil vermək
devşirmek-qatlamaq, toplamaq, yığmaq
değerlendirmek-dəyərləndirmək, qiymətləndirmək
değinmek-dəymək, təmas etmək, toxunmaq
değirmen-dəyirman
değişmek-dəyişmək
değiştirmek-dəyişmək, mübadilə etmək
değmek-dəymək, toxunmaq
deşmek-deşmək
dikelmek-dikəlmək
dikmek-əkmək, basdırmaq, tikmək
dilemek-arzu etmək, diləmək
dilimlemek-dilimləmək
dindirmek-dayandırmaq, kəsmək, saxlamaq, sakitləşdirmək
dinlemek-dinləmək
dinlenme-istirahət
dinlenmek-dincəlmək
dinmek-dayanmaq, dinmək, durmaq, kəsilmək, sakitləşmək
direnmek-qarşı durmaq
dirilmek-dirilmək
dizmek-düzmək
dökme demir-çuqun
dökmek-tökmək
dönemeç-döngə
dönmek-burulmaq, dönmək, qayıtmaq
dönüşmek-çevrilmək, dönmək
dövmek-döymək
dövünmek-döyünmək
döşemek-döşəmək
dümen-sükan
dürmek-dürmək, yuvalamaq
dürtmek-dürtmək
düzelmek-düzəlmək
düzme-qəlp, saxta
düğme-düymə, knopka, vklyuçatel
düşmek-düşmək, yıxılmaq
düşünmek-düşünmək, fikirləşmək
düşürmek-düşürmək, salmaq
egemen-hegemon, hökmran, müstəqil, suveren
egemenlik-ağalıq, hegemonluq, hökmranlıq, müstəqillik, suverenlik
eklemek-əlavə etmək, qoşmaq
ekmek-əkmək, çörək
ekmek fırını-çörəkxana
eksilmek-əskilmək
ekşimek-qıcqırmaq, turşumaq
eleme-seçmə
elemek-ələmək
eleştirme-tənqid
eleştirmeci-tənqidçi
eleştirmek-rəy vermək, tənqid etmək
ellemek-əlləmək
elvermek-əlvermək, kifayət etmək
emek-əmək
emeklemek-iməkləmək
emekli-pensiyaçı, təqaüdçü
emekli aylığı-pensiya
emel-əməl, arzu, dilək, məqsəd
emmek-əmmək
emretmek-əmr etmək
emzirmek-əmizdirmək
erimek-ərimək
erişilmez-əlçatmaz, ünyetməz
erişmek-çatmaq, yetişmək
ermek-çatmaq, dəymək, yetişmək
ertelemek-sonraya saxlamaq
esinlenmek-ilham almaq, ilhamlanmaq, ruhlanmaq
esirgemek-əsirgəmək
eskimek-köhnəlmək
esmek-əsmək
esmer-əsmər
esnemek-əsnəmək
etkilemek-təsir etmək
etmek-eləmək, etmək
evlenmek-evlənmək
ezme-paştet, püre
eğitmek-tərbiyə vermək
eğlenmek-əylənmək
eğmek-əymək
eşelemek-eşələmək
eşinmek-eşələnmək
eşmek-eşmək
feshetmek-buraxmaq, ləğv etmək, pozmaq
fethetmek-fəth etmək
frenlemek-əyləmək, ləngitmək, tormozlamaq
ganimet-qənimət
garipsemek-qəribə gəlmək
gaspetmek-qəsb etmək
gebermek-gəbərmək
gecikmek-gecikmək, yubanmaq
gelişme-artım, gəlişmə, inkişaf
gelişmek-gəlişmək
geliştirmek-mükəmməlləşdirmək, təkmilləşdirmək
gelmek-gəlmək
gerekmek-gərəkmək
gereksinmek-möhtac olmaq
geri dönmek-geri dönmək, qayıtmaq
geri vermek-geri vermək, qaytarmak
gerilemek-geriləmək
gerinmek-gərnəşmək
germek-gərmək
getirmek-gətirmək
gevelemek-gəvələmək
gevşeme-boşalma, zəifləmə
gevşemek-gövşəmək
gezinmek-gəzinmək
gezmek-gəzmək
geçinmek-dolanmaq, keçinmək
geçiştirmek-sovuşdurmaq
geçmek-keçmək
geğirmek-gəyirmək
gidermek-aradan qaldırmaq, təmizləmək
girişmek-girişmək
girmek-girmək
gitmek-getmək
giymek-geymək
gizlemek-gizləmək
gömmek-basdırmaq, gömmək
göndermek-göndərmək, tullamaq
gönül vermek-könül vermək
görmek-görmək
göstermek-görsətmək
göstermelik-numunə, örnək
götürmek-aparmaq, götürmək
gözetlemek-gözətləmək, güdmək, izləmək
gözetmek-gözətmək, qorumaq
gözetmen-gözətçi
gözlemek-gözləmək, müşahidə etmək
gözlemevi-rəsədxana
gözükmek-görsənmək, görükmək, görünmək
göçmek-köçmək
göçmen-emiqrant, gəlmə, köçkün, qaçqın, mühacir
göğüslemek-qarşı durmaq
gücendirmek-acıqlandırmaq, əsəbiləşdirmək, hirsləndirmək, incitmək, küsdürmək
gücenmek-acıqlanmaq, hirslənmək, incimək, küsmək
gülmek-gülmək
gülümsemek-gülümsəmək
güreşmek-güləşmək
gürüldemek-guruldamaq
gütmek-güdmək, izləmək, otarmaq, sürmək, təqib etmək
güvenmek-etibar etmək, güvənmək, inanmaq
güçleşmek-ağırlaşmaq, çətinləşmək, mürəkkəbləşmək
haczetmek-girov götürmək
hademe-xadimə
haketmek-qazanmaq
halletmek-həll etmək
halt etmek-qəbahət etmək, səfehləmək
hamdetmek-şükür etmək
hapsetmek-həbs etmək
hazmetmek-həzm etmək
helâlleşmek-halallaşmaq
hemen-dərhal, həmən
hezimet-məğlubiyyət
hicvetmek-həcv etmək
hiddetlenmek-hiddətlənmək
hikmet-hikmət
hipermetrop-uzaqgörən
hissetmek-hiss etmək
hizmet-xidmət, qulluq
hizmetçi-xadimə, xidmətçi
hoşa gitmek-xoşa gəlmək
husumet-ədavət, düşmənlik
hükmetmek-hökm etmək
hükûmet-hökumət
hürmet-hörmət
ihbarname-avizo, raport
ikamet-iqamət
ikametgâh-iqamətgah
ilerlemek-irəliləmək
iletmek-çatdırmaq, nəql etmək
ilgilenmek-əlaqələnmək, maraqlanmaq
iliklemek-düymələmək
ilişmek-dəymək, ilişmək
ilmek-ilmək
imece-iməcilik
imrenmek-qibtə etmək
incelemek-araşdırmaq, incələmək, öyrənmək
incelmek-incəlmək
incinmek-incimək
inlemek-inləmək
inme-apopleksiya, azalma, enmə, iflic
inmek-düşmək, enmək
irkilmek-diksinmək, qorxmaq, səksənmək
istemek-istəmək
istikamet-istiqamət
itelemek-itələmək
itimatname-etimadnamə, vəkalətnamə
itmek-itələmək
iyileşmek-sağalmaq, yaxşılaşmaq
izlemek-izləmək, təqib etmək
içerlemek-hirslənmək
içermek-ehtiva etmək
içmek-içmək
iğrenmek-iyrənmək
işaretlemek-işarələmək
işitmek-eşitmək
işkillenmek-şübhələnmək
işleme-işləmə
işlemek-işləmək, naxışlamaq
işletme-istehsalı planlaşdırma, müəssisə
kademe-dərəcə, pillə
kahretmek-qəhr etmək
kameriye-çardaq, köşk
kastetmek-düşünmək, qəsd etmək
katletmek-qətl etmək, qətlə yetirmək
kaybetmek-itirmək, qeyb etmək, uduzmaq
kaydetmek-qeyd etmək
kekelemek-kəkələmək
kekeme-pəltək
kelime-kəlmə, söz
kemer-kəmər
kemirmek-gəmirmək
kenetlemek-bəndləmək, bitişdirmək
kermen-qala
kesinleşmek-qətiləşmək
kesmek-dayandırmaq, kəsmək
kestirme-kəsə
keyiflenmek-keflənmək
keşfetmek-kəşf etmək
keşmekeş-kəşməkəş
kilo vermek-arıqlamaq
kirlenmek-kirlənmək
komprime-həb
kökleşmek-kökləşmək
köleleştirmek-əsarət, kölələşdirmək
köpürmek-köpürmək
körelmek-korşalmaq, sönmək
körleşmek-korşalmaq, kütləşmək
körüklemek-körükləmək, təhrik etmək
kötülemek-pisləmək, yamanlamaq
kötüleşmek-ağırlaşmaq, xarablaşmaq, pisləşmək
küflenmek-kif atmaq, kiflənmək
küfretmek-küfr etmək, söymək
kükremek-kükrəmək
küme-qrup, topa
kümelenmek-topalaşmaq
kümes-hin, quşxana
küsmek-küsmək
küçülmek-kiçilmək
kısmen-qismən
kısmet-qismət
lağvetmek-ləğv etmək
lânetlemek-lənətləmək
lütfetmek-lütf etmək
mahkeme-məhkəmə
mahvetmek-məhv etmək
malzeme-ləvazimat, material
meblağ-məbləğ
mebus-deputat, vəkil
mecal-güc, qüvvət
mecaz-məcaz
mecazî-məcazi
mecbur-məcbur
mecburen-məcburən
mecburî-məcburi
meclis-iclas, məclis, parlament, yığıncaq
mecmua-jurnal, məcmuə
medenî-mədəni
mefhum-məfhum
mefkûre-məfkurə
mehtap-mahtab
mekruh-məkruh
mektep-məktəb
mektup-məktub
mekân-məkan
mel'un-məlun
melek-mələk
melemek-mələmək
melez-gibrid, hibrid, mələz, metis, mulat
membâ-mənbə
meme-məmə
memleket-el, məmləkət, ölkə
memnun-məmnun
memnuniyet-məmnuniyyət
memur-məmur
memuriyet-ezamiyyət
mendil-dəsmal, məndil
menekşe-bənövşə, bənövşəyi
menetmek-qadağan etmək
menfaat-mənfəət
menfî-mənfi
mensubiyet-mənsubiyyət
mensup-mənsub
menşe-mənşə
merak-maraq
merak etmek-maraqlanmaq
meraklanmak-maraqlanmaq
meram-məram
merasim-mərasim
merci-instansiya, mərci, mərhələ, pillə
merdiven-nərdivan, pilləkən
merhaba-salam, salaməleyküm
merhale-mərhələ
merhamet-mərhəmət
merhum-mərhum
merkez-mərkəz
merkezî-mərkəzi
mermer-mərmər
mermi-güllə, mərmi
mersinbalığı-nərə
mert-mərd
mertebe-mərtəbə, san
mes'uliyet-məsuliyyət
mes'ut-məsud
mesafe-məsafə
mesai-əmək, iş, zəhmət
mesaj-məktub, müraciətnamə
mesaî-əmək, iş
mescit-məscid
mesele-məsələ
meselâ-məsələn
mesken-məskən
meskûn-məskun
meslek-məslək, peşə, sənət
mest-məst
methetmek-mədh etmək
metin-dözümlü, mətin, mətn
metot-metod
mevcut-mövcud
mevduat-əmanət, depozit
mevki-dərəcə, mövqe, sinif, yer
mevkuf-tutulmuş
mevsim-mövsüm
mevzilenmek-mövqe tutmaq
mevzu-mövzu
mevzuat-qaydaqanun
meydan-meydan
meyletmek-meyl etmək
meyve-meyvə
mezar-məzar
meze-çərəz, məzə
mezhep-məzhəb
meziyet-məziyyət
mezkûr-məzkur
mezun-məzun
meçhul-məchul
meğer-bəyəm, məgər, sən demə
meğerse-məgərsə
meşakkat-məşəqqət
meşale-işıq, məşəl, nur
meşgale-məşğələ
meşgul-məşğul
meşhur-məşhur
meşru-düz, haqlı, qanuni
meşrubat-məşrubat
muamele-əməliyyat, qanuniləşdirmə, müamilə, münasibət, rəftar, rəsmiləşdirmə
muhakeme-mühakimə
muhtemel-ehtimali
mukavemet-müqavimət
mükemmel-mükəmməl
müsamere-müsamirə
müteharrik merdiven-eskalator
nakletmek-köçürmək, nəql etmək
namert-namərd, satqın
namertlik-satqınçılıq, satqınlıq
neşretmek-nəşr etmək
nimet-nemət
nitelemek-səciyyələndirmək
oy vermek-səs vermək
paketlemek-qablaşdırmaq
pekişmek-bərkimək, möhkəmlənmək
pekiştirmek-bərkitmək, möhkəmləndirmək
peksimet-qalet, suxarı
pineklemek-mürgüləmək
pişmek-bişmək
pörsümek-pırsımaq
püskürmek-püskürmək
püskürtmek-çiləmək, püskürtmək, tozlandırmaq
rahmetli-rəhmətlik
rağmen-baxmayaraq, rəğmən
reddetmek-rədd etmək
resmen-rəsmən
rest çekmek-meydan oxumaq
sabretmek-səbir etmək
sadeleşmek-sadələşmək
sanayileşmek-sənayeləşmək
sarf etmek-sərf etmək
sarkıntılık etmek-sataşmaq
sağlık memuru-feldşer
sekmek-səkmək
semirmek-səmirmək
serinlemek-sərinləmək
sermek-sərmək
serpilmek-gəlişmək
serpmek-səpmək
sertleşmek-sərtləşmək
seslenmek-səslənmək
sevişmek-sevişmək
sevk etmek-sövq etmək
sevketmek-cəmləmək, göndərmək, toplanmaq, yollamaq, yönəltmək
sevmek-sevmək
seyretmek-seyr etmək
sezmek-sezmək
seçmek-seçmək
seçmen-seçici
sigara içmek-çəkmək
sikilmek-sikilmək
sikmek-sikmək
siktirmek-sikdirmək
silkelemek-silkələmək
silkinmek-silkinmək
silkmek-silkələmək
silmek-silmək
sindirmek-sindirmək
sinirlenmek-əsəbləşmək, hirslənmək
sinmek-gizlənmək, sinmək
sivrilmek-seçilmək, sivrilmək
sökmek-çıxartmaq, sökmək
sömürmek-istismar etmək
sönmek-sönmək
sövmek-söymək
söylemek-söyləmək
söz vermek-söz vermək
sözleşme-bağlaşma, kontrakt, müqavilə, razılaşma, saziş, sözləşmə
süpürmek-süpürmək
sürme-sürmə
sürmek-sürmək
sürtmek-sürtmək
sürçmek-sürçmək
sürüklemek-sürükləmək
sürümek-sürümək
sürünmek-sürünmək
süslemek-bəzəmək, süsləmək
süzmek-süzmək
süzülmek-arıqlamaq
tabetmek-basmaq, çap etmək
tamamen-tamamən
tekme-təpik
telefon etmek-telefon etmək, zəng etmək
temel-təməl
temelli-daimi
temenni-təmənni
temin etmek-təmin etmək
temizlemek-təmizləmək
tenezzül etmek-layiq bilmək, layiq görmək
tepinmek-təpinmək
tepmek-təpmək
tercüme-tərcümə
terk etmek-tərk etmək
terlemek-tərləmək
terslemek-rədd etmək
testerelemek-mişarlamaq
teğmen-leytenant
tiksinmek-diksinmək
titremek-titrəmək
töhmet-töhmət
tükenmek-tükənmək
tüketmek-qurtarmaq, tükətmək
tükürmek-tüpürmək
tümen-diviziya
türemek-törəmək
tütmek-tüstüləmək
tüymek-qaçmaq, yayınmaq
vahamet-vahiməlik
vasiyetname-vəsiyyətnamə
vazgeçmek-vaz keçmək
velinimet-hami, havadar, xilaskar
vermek-vermək
vernikleme-laklama
yad etmek-yad etmək
yeltenmek-çalışmaq
yemek-yemək
yemekhane-yeməkxana
yenilmek-uduzmaq
yenmek-yenmək
yerleşmek-yerləşmək
yerleştirmek-yerləşdirmək
yermek-danlamaq, pisləmək, söymək
yermeli-alçaldıcı
yetinmek-kifayətlənmək, qanə olmaq
yetişmek-yetişmək
yetişmen-stajer
yetmek-çatmaq, yetişmək
yeğlemek-üstün tutmaq
yeşermek-yaşıllaşmaq
yinelemek-təkrar etmək, təkrarlamaq
yitmek-itmək, yox olmaq
yönelmek-yönəlmək
yönetmek-idarə etmək
yönetmelik-göstəriş, təlimat
yönetmen-başçı, direktor, quruluşçu, rəhbər, rejissor, tərtibatçı
yücelmek-ucalmaq
yüklemek-yükləmək
yürümek-hərəkət etmək, yerimək
yüzleşmek-üzləşmək
yüzmek-soymaq, üzmək
zahmet-zəhmət
zannetmek-zənn etmək
zapt etmek-zəbt etmək
zedelemek-zədələmək
zehirlemek-zəhərləmək
zikretmek-zikr etmək
zulmetmek-zülm etmək
çekilme-istefa
çekilmez-dözülməz
çekinmek-çəkinmək
çekişmek-çəkişmək, deyişmək
çekmece-buxta, göz, siyirmə, siyirtmə
çekmek-çəkmək
çelişmek-etiraz etmək, zidd olmaq
çelme-badalaq
çelmelemek-badalaq vurmaq
çevirme-tərcümə
çevirmek-çevirmək, mühasirəyə almaq, tərcümə etmək
çeşme-çeşmə
çift sürmek-cüt sürmək
çiftleşmek-cütləşmək, qoşalaşmaq
çimen-çəmən
çimento-sement
çiselemek-çisələmək
çitilemek-ovxalamaq, sürtmək
çivilemek-batırmaq, mismarlamaq, sancmaq, soxmaq
çizme-çəkmə
çizmek-cızıq çəkmək, xətt çəkmək
çiğnemek-çığnamaq, çiynəmək
çişi gelmek-çişi gəlmək
çökmek-çökmək
çömelmek-çöməlmək
çözme-həll
çözmek-açmaq, aydınlaşdırmaq, çözmək
çözümleme-təhlil
çözümlemek-təhlil etmək
çürümek-çürümək
çıkagelmek-çıxmaq, görünmək
ödemek-ödəmək
öfkelenmek-acıqlanmaq, hirslənmək, qəzəblənmək
öksürmek-öksürmək
öldürmek-öldürmək
ölmek-ölmək
ölçmek-ölçmək
önermek-təklif etmək
öngörmek-nəzərdə tutmaq
önlemek-qabağını almaq
öpmek-öpmək
örmek-hörmək
örtbas etmek-ört-bas etmək
örtmek-örtmək
ötmek-oxumaq, ötmək
övmek-mədh etmək, tərifləmək
övünmek-fəxr etmək, lovğalanmaq, öyünmək
özenmek-etina etmək
özetlemek-xülasə etmək, yekunlaşdırmaq
özlemek-darıxmaq, xəsrətini çəkmək
öğrenmek-öyrənmək
öğretmen-müəllim
öğütmek-üyütmək
üflemek-üfləmək, üfürmək
üfürmek-üfləmək, üfürmək
üleşmek-ayırmaq, bölünmək
ümmet-ümmət
üremek-artmaq, çoxalmaq
üretmek-hazırlamaq
ürkmek-ürkmək
ürpermek-ürpərmək
üslenmek-yerləşmək
üstelemek-üstələmək
üstlenmek-öhdəsinə götürmək
ütmek-qələbə çalmaq, udmaq
üzmek-üzmək
üşenmek-ərinmək, tənbəl
üşümek-üşümək
üşüşmek-toplanmaq, yığışmaq
şekerleme-konfet, mürgüləmə
şimendifer-dəmiryolu
şişmek-şişmək
şükretmek-şükr etmək
şüphelenmek-şübhələnmək


Çox Axtarılanlar
kaplumbağa, köçür, haral, qonorar, fevral, dal, meyar, pirasa, kimyon, ofisiant, görüş, təbəə, maydanos, cəhət, bulaq, ramal, düyü, aşkar, lələ, hirsiz, dividend, haylaz, aktarmak, özlemek, era, abey, ifade sozunun ..., zerdali, anlamıyorum, terbiye

Powered by Azeri.NET