Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
adaptasiya-intibak
afiyət-afiyet
aidiyyət-alâka
aksiya-hısse senedi
alaçiy-tatarımsı, tatarsı
ambulatoriya-ambülans
amnistiya-af
anarxiya-anarşi, kargaşa
apopleksiya-inme
assosiasiya-çağrışım, topluluk
astronomiya-gökbilimi
auditoriya-dershane
ağciyər-ak ciğer
bioqrafiya-biyografi, öz geçmiş
bürokratiya-bürokrasi
bələdiyyə-belediye
bəxtiyar-bahtiyar
bəşəriyyət-beşeriyet
cariyə-cariye
cinsiyyət-cinsiyet
ciyiltili-cırtlak
ciyər-ciğer
cəfəngiyat-ıvır zıvır, laf, saçma, zırva
cəfəngiyat söyləmək-zırvalamak
cəmiyyət-cemiyet, dernek, kamu, kuruluş, kurum, mahfil, topluluk, toplum
deklarasiya-bildirge
dissertasiya-tez
diviziya-tümen
ehtiyac-ihtiyaç, imdat freni
ehtiyat-ihtiyat, yedek
ehtiyat etmək-sakınmak
ehtiyatlı-çekingen, idareli, öngörülü
ehtiyatlılıq-öngörü
ehtiyatsızlıq-ihmal
emulsiya-duyarkat
epidemiya-salgın
erudisiya-engin bilgi
etnologiya-budunbilim
ezamiyyət-memuriyet
familiya-soy adı
flotiliya-filo
fonologiya-ses bilimi
frazeologiya-deyim
funksiya-görev
fövqəladə vəziyyət-sıkıyönetim
fəaliyyət-etkinlik, eylem, faaliyet, icraat, yürürlük
fərziyyə-faraziye, tahmin, varsayım
gigiyenik-sihhi
hakimiyyət-hâkimiyet
harmoniya-uyum
haşiyə-dipnot, kordon
heysiyyət-onur
histologiya-dokubilim
hiylə-aldatı, hile
hiyləgər-düzenbaz, hilekâr, kurnaz, sinsi
hiyləgərlik-kurnazlık
huy-xasiyyət-karakter
hürriyət-hürriyet
hədiyyə-hatıra, hediye
ictimaiyyət-kamu
immunizasiya-bağışıklama
improvizasiya-doğaç
imtiyaz-ayrıcalık, imtiyaz
imtiyazlı-muaf
insaniyyət-insanlık
instansiya-merci
intuisiya-içgüdü, sezgi
investisiya-yatırım
irsiyyət-kalıtım, soya çekim, veraset
istiqlaliyyət-bağımsızlık, özgürlük
ixtiyar-ihtiyar, vekalet, yetki
ixtiyari-ihtiyarî
ixtiyarlamaq-ihtiyarlamak
iy-koku
iybilmə-koklama
iydə-iğde
iynə-iğne
iyrənc-iğrenç, tiksinç
iyrənmək-iğrenmek
iyul-temmuz
iyun-haziran
iş birliyi-iş birliği
keyfiyyət-kalite, keyfiyet, nitel, nitelik, sıfat
keyfiyyətsiz-derme çatma, hakir, kalitesiz
kiy-isteka
komissiya-kurul
kommunikasiya-ulaşım
kompensasiya-tazmin
konsistensiya-kıvam
konstitusiya-anayasa
konstruksiya-yapılış
konvensiya-ahitname, antlaşma
kserokopiya-fotokopi
kəşfiyyatçı-izci
lisenziya-lisans
mahiyyət-içyüz, mahiyet, muhteviyat
maliyyət-maliyet
maliyə-maliye
mantiya-cüppe
melodiya-beste, ezgi
mifologiya-mitoloji
milliyət-milliyet
milliyətçi-milliyetçi
miyovuldamaq-miyavlamak
monopoliya-tekel
mumiyalamaq-ilaçlamak
muxtariyyət-otonomi, özerklik, özerklilik
müdriyyət-yönetim
mükəlləfiyyətli-mükellef, yükümlü
mülkiyyət-mülkiyet
mütləqiyyət-saltçılık
müvəffəqiyyət-başarı, muvaffakiyet
müvəffəqiyyətli-başarılı
müvəffəqiyyətsizlik-akamet, fiyasko
məcburiyyət-zorunluk
mədhiyyə-övgü
mədəniyyət-kültür, uygarlık
məhdudiyyət-tahdit
məhdudiyyətli-münhasır
məmnuniyyət-memnuniyet
mənsubiyyət-mensubiyet
mənəviyyat-maneviyat, moral
məsuliyyət-mes'uliyet, sorum
məziyyət-erdem, meziyet
məğlubiyyət-bozgun, hezimet, mağlubiyet, yenilgi
nahiyə-bölge, nahiye
nevrologiya-sinirbilim
niyaz-niyaz
niyyət-amaç, niyet
niyə-neden, niye
nəqliyyat-taşıt
nəzəriyyə-kuram, nazariye
okeanoqrafiya-denizbilim
parazitologiya-asalak bilimi
parodiya-müsvedde
partiya-kafile
partiyanın-üye
pensiya-emekli aylığı
pensiyaçı-emekli
piyada-yaya, yayan
piyan-sarhoş
polisiya-zabıta
proyeksiya-gösteri
punktuasiya-noktalama
qabiliyyət-kabiliyet, kapasite, yetenek, yeterlik
qalibiyyət-galibiyet
qara ciyər-kara ciğer
qiyabən-gıyaben
qiyafət-kıyafet
qiyam-ayaklanma
qiyam etmək-ayaklanmak, baş kaldırmak
qiyamçı-asi, çeteci
qiybət-gıybet
qiymə-kıyma
qiyməkeş-çapa
qiymət-bedel, değer, fiyat, not
qiymətli-önemli
qiymətləndirmək-addetmek, değerlendirmek
qətiyyən-kat'iyen
qətiyyətlilik-kesinlik
qətiyyətsiz-güvensiz, sebatsız
radiasiya-ışınım
reaksiya-tepki, yankı
resenziya-eleştiri
riya-riya
riyakar-riyakâr
rəsmiyyətçilik-bürokrasi
saniyə-saniye
seleksiya-seçim
sensasiya-havadis
seriya-seri
seriyalı-seri
seysmologiya-deprem bilimi
sivilizasiya-uygarlık
sivilizasiyalı-uygar
siyah-siyah
siyahı-bordro, liste
siyasi-siyasal, siyasî
siyasət-politika, siyaset
siyirmə-çekmece
siyirtmə-çekmece
səciyyə-nitelik, seciye
səciyyələndirmək-nitelemek
səciyyəvi-özgü
səlahiyyət-ehliyet, vekalet, yeterlik, yetki
səlahiyyətli-yetki, yetkili
səmimiyyət-içtenlik, samimiyet
səviyyə-düzey, hiza, seviye
translyasiya-yayım
trapesiya-yamuk
tövsiyə-tavsiye
tündxasiyyət-hırçın
tərbiyə-eğitim, terbiye
tərbiyə vermək-eğitmek
tərbiyəçi-hoca
təxliyə-tahliye
təziyə-taziye
vəsiyyət-vasiyet, vesayet
vəsiyyətnamə-vasiyetname
vəziyyət-durum, husus, konum, tavır, vaziyet
xartiya-misak
xasiyyət-huy, mizaç, yaradılış
xiyar-hıyar
xüsusiyyət-hususiyet, nitelik, özellik
xəfiyyə-hafiye
yiyelik-iyelik
yiyəsiz-başıboş
yumşaqxasiyyət-uyuşkan
yüngülxasiyyət-hafif
zehniyyət-zihniyet
ziddiyyət-çatışma, çelişki
ziddiyət-çelişki, uyuşmazlık
ziyadə-ziyade
ziyafət-şölen, ziyafet
ziyalı-aydın, münevver
ziyan-hasar, hüsran, zayiat, ziyan
ziyankar-muzır
ziyarət-ziyaret
çiy-çiğ
çiyin-omuz
çiynəmək-çiğnemek
çiyrəndirmək-kanıksamak
çiyələk-çilek
övliya-ermiş, evliya
ümumiyyətlə-genellikle, umumiyetle
ünsiyyət-iletişim
İslamiyyət-İslâmiyet
şirniyyat-tatlı
şəxsiyyət-hüviyet, kimlik, şahsiyet
əbədiyyən-ebediyen
ədviyyat-baharat
ədviyyə-baharat
ədviyyət-katık
ədəbiyyat-edebiyat
əhəmiyyət-ehemmiyet, önem
əhəmiyyətli-muazzam, önemli
əhəmiyyətsiz-sudan
əksəriyyət-ekseriyet
əmniyyət-emniyet, güvenlik
əmniyyətli-emin
əməliyyat-ameliyat, eylem, işlem, muamele
ətriyyat-ıtriyat
əziyyət-acı, gaile, güçlük, zorbalık
əziyyətsiz-hazırlop
Türk dilində-Azərbaycan dilində
Hristiyan-xristian
afiyet-afiyət, sağlamlıq
afiyet olsun-sağlıqla
ameliyat-əməliyyat
bahtiyar-bəxtiyar
battaniye-ədyal
belediye-bələdiyyə
beşeriyet-bəşəriyyət
biyografi-bioqrafiya, tərcümeyi-hal
cariye-cariyə, kəniz
cemiyet-cəmiyyət
cildiyeci-dermatoloq
cinsiyet-cinsiyyət
cumhuriyet-respublika
dahiliyeci-terapevt
davetiye-dəvətnamə
debriyaj-qoşqu
devriye-patrul
direksiyon-rol, sükan
diyanet-dindarlıq, möminlik
diye-deyə, görə, üçün
diyânet-din işləri
ebediyen-əbədiyyən
edebiyat-ədəbiyyat
ehemmiyet-əhəmiyyət
ehliyet-bacarıq, səlahiyyət, səriştə, sürücülük vəsiqəsi
ekseriyet-əksəriyyət
emniyet-əmin-amanlıq, əmniyyət, əsayiş, etibar, inam, təhlükəsizlik
enfiye-burunotu
eriyik-məhlul
evliya-övliya
eşkiya-quldur, soyğunçu
faaliyet-fəaliyyət
faraziye-fərziyyə
fiyasko-iflas, müvəffəqiyyətsizlik
fiyat-dəyər, qiymət, məzənnə
fiyat listesi-preyskurant
fıskiye-fəvvarə
galibiyet-qalibiyyət
giyecek-geyim, geyinəcək, paltar
giyim-geyim, geyinəcək, paltar
giymek-geymək
giysi-geyim, libas, paltar
hafiye-xəfiyyə
hariciye-xarici işlər
hassasiyet-həssaslıq
hediye-hədiyyə
hususiyet-xüsusiyyət
hâkimiyet-hakimiyyət, suverenlik
hürriyet-azadlıq, hürriyət
hüviyet-pasport, şəxsiyyət
ihtiyar-ixtiyar, qoca
ihtiyarlamak-ixtiyarlamaq, qocalmaq
ihtiyarî-ixtiyari
ihtiyat-ehtiyat
ihtiyaç-ehtiyac
ikramiye-mükafat, uduş
imtiyaz-imtiyaz
iriyarı-iri, yekə
itfaiyeci-yanğınsöndürən
itiyat-adət etmə, alışqanlıq
iyelik-yiyelik
iyi-əla, gümrah, sağlam, yaxşı
iyileşmek-sağalmaq, yaxşılaşmaq
iyilik-xeyirxahlıq, rifah, yaxşılıq
iyimser-nikbin, optimist
iyimserlik-nikbinlik, optimizm
jartiyer-sarıma
kabiliyet-qabiliyyət
kambiyo-mübadilə
kameriye-çardaq, köşk
kat'iyen-qətiyyən
keyfiyet-keyfiyyət
konfeksiyon-don, hazır geyim
kuyruklu piyano-royal
kıyasiya-amansızcasına, insafsızcasına, rəhmsizcəsinə
liyakat-ləyaqət
mahcubiyet-həyalılıq, utancaqlıq
mahiyet-mahiyyət
maliye-maliyə
maliyet-maliyyət, maya dəyəri
maneviyat-mənəviyyat
mağduriyet-ədalətsizlik, haqsızlıq
mağlubiyet-məğlubiyyət
memnuniyet-məmnuniyyət
memuriyet-ezamiyyət
mensubiyet-mənsubiyyət
mes'uliyet-məsuliyyət
meziyet-məziyyət
milliyet-milliyət
milliyetçi-milliyətçi
miyavlamak-miyovuldamaq
miyop-qarov
muhteviyat-mahiyyət, məzmun
muvaffakiyet-müvəffəqiyyət
mülkiyet-mülkiyyət
nahiye-nahiyə
nazariye-nəzəriyyə
niyaz-niyaz
niye-niyə
niyet-niyyət
pekiyi-əla
piyango-lotereya
piyasa-bazar
raptiye-qısqac, sancaq
resepsiyon-qəbul
riya-riya
riyakâr-ikiüzlü, riyakar
rüşvet yiyen-rüşvətxor
samimiyet-səmimiyyət
saniye-saniyə
sarfiyat-xərc, məsrəf, sərf
seciye-səciyyə
seviye-səviyyə
siyah-qara, siyah
siyasal-siyasi
siyaset-siyasət
siyasî-siyasi
stajiyer-praktikant
tabiiyet-asılılıq, təbəəlik, tabelik, vətəndaşlıq
tahliye-sərnişini), təxliyə
takviye-gücləndirmə, güclənmə, qüvvətləndirmə, qüvvətlənmə
tansiyon-gərginlik
tasfiye-təmizləmə
tavsiye-tövsiyə
taziye-təziyə
tentürdiyot-yod
terbiye-tərbiyə
tesviye-düzəltmə, hamarlama
tesviyeci-çilingər
tuhafiye-xırdavat, qalantereya
umumiyetle-ümumiyyətlə
vahiy-vahy
vaktiyle-vaxtıyla
vardiya-növbə
vasiyet-vəsiyyət
vasiyetname-vəsiyyətnamə
vaziyet-vəziyyət
veresiye-borc, kreditlə, nisyə
vestiyer-garderob, qarderob
viyolon-skripka
viyolonist-skripkaçı
yiyecek-yeyəcək
zihniyet-zehniyyət
ziyade-ziyadə
ziyafet-ziyafət
ziyan-ziyan
ziyaret-ziyarət
çiy-jalə, şəbnəm, şeh
İslâmiyet-İslamiyyət
ıtriyat-ətriyyat
şahsiyet-şəxsiyyət
şarkiyatcı-şərqşünas
şemsiye-çətir, zontik


Çox Axtarılanlar
düyü, kaplumbağa, haral, qabaq, köçür, cındır, mələf nədir, hakim, aheste, silah, qıfıl, uje, dilxor, axı, hipoteza, gəlir, blokada, küley, sok, cire, untuxap, kaleci, bandazor, təgaful, zire, heçnə, qordi, bandazur, plagiat, sodyum bikarbonat

Powered by Azeri.NET