Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
abırlamaq-azarlamak
abırlandırmaq-utandırmak
acmaq-acıkmak
acılaşmaq-acılaşmak
acımaq-acımak
acıqlandırmaq-gücendirmek
acıqlanmaq-gücenmek, kızmak, öfkelenmek
acışmaq-gocunmak
addımlamaq-adımlamak
aksioma-belit
aldanmaq-aldanmak, kanmak
aldatmaq-aldatmak, kandırmak, oyalamak
alma-elma
almaq-almak
almaz-elmas
alovlanmaq-tutuşmak
alqışlamaq-alkışlamak
alçalmaq-alçalmak
alınmaq-alınmak
alışdırmaq-alıştırmak, yakmak
alışmaq-alışmak, kanıksamak, tutuşmak
amac-amaç
aman-aman
amansızcasına-kıyasiya
amma-ama, fakat
anlamaq-anlamak, çakmak
anlaşmaq-anlaşmak
anmaq-anmak
anormal-kaçık
aparma-nakıl
aparmaq-götürmek
aradan qaldırmaq-gidermek
aramaq-aramak
araşdırmaq-araştırmak, incelemek
armağan-armağan
artmaq-artmak, çoğalmak, üremek
artırma-artırma, zam
artırmaq-abartmak, artırmak, arttırmak
arıqlamaq-kilo vermek, süzülmek, zayıflamak
arşınmalı-kumaş
asmaq-asmak
asqırmaq-aksırmak
atlanmaq-atlamak
atmaq-atmak, fırlatmak
atılmaq-atılmak, fırlamak
avtomat qələm-dolma kalem
axmaq-ahmak, akmak, aptal, bön, budala, enayi, kötü, saçma, salak
axmaqlıq-hamâkat
axsamaq-aksamak
axtarmaq-aramak
aydınlanmaq-aydınlanmak
aydınlaşdırmaq-açıklamak, çözmek, develope etmek
ayıblamaq-ayıplamak
ayılmaq-ayılmak
ayırma-seçim, taksim
ayırmaq-ayırmak, üleşmek
azalma-inme
azalmaq-azalmak
azaltmaq-kısmak, uyutmak
azmaq-azmak
açmalıq-açmalık
açmaq-açmak, çözmek
ağarmaq-ağarmak
ağlamaq-ağlamak
ağrımaq-ağrımak
ağrıtmaq-acıtmak
ağırlamaq-ağırlamak
ağırlaşmaq-fenalaşmak, güçleşmek, kötüleşmek
aşmaq-aşmak
aşınmaq-aşınmak
bacarmaq-becermek
badalaq vurmaq-çelmelemek
bahalanmaq-pahalanmak
baltalamaq-baltalamak
barmaq-parmak
barınmaq-barınmak
barışmaq-barışmak
basdırmaq-dikmek, gömmek
basmaq-basmak, tabetmek
basmaqəlib-basmakalıp
batmaq-batmak
batırmaq-banmak, çivilemek
baxmaq-bakmak
baxmayaraq-rağmen
bayatlaşmaq-bayatlamak
bayılmaq-bayılmak
bağlama-ambalaj, paket
bağlamaq-akdetmek, bağlamak, kapamak
bağlanma-fesih
bağlaşma-kontrat, sözleşme
bağlaşmaq-bağdaşmak
bağırmaq-bağırmak
bağışlamaq-affetmek, bağışlamak
baş barmaq-baş parmak
baş qaldırmaq-baş kaldırmak
başdansovma-özensiz
başlamaq-başlamak, koyulmak
başmaq-kundura
beynamaz-beynamaz
boyamaq-boyamak
boğmaq-boğmak
boşalma-gevşeme
boşalmaq-boşalmak
boşaltmaq-kotarmak
boşamaq-boşamak
boşanmaq-boşanmak
budamaq-budamak
bulamac-bulamaç
bulamaq-bulamak, sallamak
bulaşmaq-bulaşmak
bulmaq-bulmak
bulunmaq-bulunmak
buraxmaq-feshetmek, fırlatmak, salmak
buraxılma-fesih
burmaq-burmak, kıvırmak
burulmaq-dönmek
buynuzlamaq-toslamak
buyurmaq-buyurmak
buyurtma-ısmarlama
bəraət qazandırmaq-aklamak
cadulamaq-büyülemek
camaat-cemaat, kütle, topluluk
camaşır-çamaşır
canlanmaq-canlanmak
cilalamaq-cilâlamak
coşmaq-coşmak
cummaq-dalmak, saldırmak
cırcırama-cırcır böceği
cırmaq-yırtmak
cırmaqlamaq-berelemek
cırıldamaq-gıcırdamak
cızıldamaq-cızırdamak
cığır açmaq-çığır açmak
cəzalandırmaq-cezalandırmak
dadanmaq-dadanmak
dadmaq-tatmak
daima-daima, hep
dalamaq-dalamak
dalaşma-hırgür
dalaşmaq-dalaşmak, takışmak
daldalanmaq-barınmak, saklanmak
dalmaq-dalmak
dalğalanmaq-havalanmak
dama-dama-kareli, satrançlı
damad-damat, güvey
damalı-kareli
damaq-damak
damar-damar
damcılamaq-damlamak
danlamaq-azarlamak, paylamak, yermek
danlanmaq-çıkışmak
danmaq-yadsımak
danışma-nakıl
danışmaq-konuşmak
daralmaq-daralmak
darama-tarama
daramaq-taramak
daranma-taranma
dartmaq-tartmak
darılmaq-darılmak
darıxdırmaq-sıkmak
darıxmaq-bunalmak, özlemek, sıkılmak
davranmaq-davranmak
daxma-kulübe
dayamaq-dayamak
dayandırmaq-dindirmek, kesmek
dayanma-mola
dayanmaq-dinmek, durmak
dağlamaq-dağlamak
dağılmaq-dağılmak, yıpranmak
dağıtdırmaq-bozdurmak
daşmaq-taşmak
daşıma-ulaştırma
daşımaq-taşımak
daşınmaq-caymak, taşınmak
dermatoloq-cildiyeci
dolamaq-dolamak
dolanma-geçim
dolanmaq-dolanmak, geçinmek
dolaşmaq-dolaşmak
dolma-dolma, sarma
dolmaq-dolmak
doluşmaq-doluşmak
donanma-donanma, filo
dondurma-dondurma
donmaq-donmak
doqmatik-yobaz
doymaq-doymak
doğma-öz
doğmaq-doğmak, doğurmak
doğramac-cacık
doğramaq-doğramak
doğulmaq-doğmak
doğurmaq-arz etmek, yapmak
duman-duman, sis
dumanlı-müphem
durmadan-bitevi, durmadan
durmaq-dinmek, durmak, kalkmak
durulamaq-durulamak
durulmaq-durulmak
duyma-önsezi, sezgi
duymaq-çakmak, duymak
duyğulanmaq-duygulanmak
dəli olmaq-çıldırmak, delirmek
dərman-derman, ilâç
dərmanlamaq-ilâçlamak
dəsmal-havlu, mendil
dəstəmaz-abdest
dəyirman-değirmen
ehtimal-ihtimal, olasılık, şans, tahmin
ehtimal ki-galiba
ehtimali-muhtemel
emal-imâl
emalatxana-imalâthane
etimad-güven, itimat
etimad rə'yi-güven oyu
etimadlı-güvenilir
etimadnamə-itimatname
etimadsızlıq-güvensizlik
filan-behman-falan filan
filan-fəsman-falan filan
formal-şeklî
fışqırmaq-fışkırmak
fənalaşmaq-fenalaşmak
fərman-buyruk
geri qalmaq-geri kalmak
guruldamaq-gürüldemek
göz qamaşdırmaq-göz kamaştırmak
güman-şans, tahmin, varsayım, zan
halallaşmaq-helâlleşmek
hamam-banyo, hamam
hamar-pürüzsüz
hamarlama-tesviye
havalanmaq-havalanmak
hayqırmaq-haykırmak
hazırlama-yapma
hazırlamaq-donatmak, hazırlamak, üretmek, yapmak
haçalanmaq-çatallanmak
hesablamaq-addetmek, hesaplamak, hesaplaşmak
heç olmasa-bari
himayə-himâye, vesayet
himayə etmək-kollamak
himayəçilik-iltimas
himayəçilik etmək-kayırmak
hoppanmaq-hoplamak, zıplamak
həmail-gerdanlık
icmal-yorum
icmalçı-yorumcu
ictimai-sosyal, toplumsal
ictimai rəy-kamu oyu
ictimaiyyət-kamu
idman-idman, spor
idman köynəyi-tişört
ilham almaq-esinlenmek
ilhamlanmaq-esinlenmek
ilıqlaşdırmaq-ılıştırmak
imam-imam
iman-iman
imarət-konak
imzalamaq-akdetmek, imzalamak
inandırmaq-kandırmak
inanmaq-güvenmek, inanmak, kanmak
irmaq-ırmak
islah olmaq-uslanmak
islanmaq-ıslanmak
ismarlamaq-ısmarlamak
istehsalı planlaşdırma-işletme
istismar-istismar, sömürü
istismar etmək-sömürmek
istismarçı-sömürücü
ixtiyarlamaq-ihtiyarlamak
işdən qaçmaq-kaytarmak
iştahalanmaq-iştahlanmak
işıldamaq-ışıldamak
kamal-aklıselim
kamallı-uslu
kaman-yay
karıxmaq-bocalamak
kazarma-kışla
kif atmaq-küflenmek
kodlamaq-kodlamak
koma-kulübe
komanda-ekip, komut, posta, takım
komandir-komutan
korlamaq-sakatlamak
korşalmaq-körelmek, körleşmek
kraxmal-kola
kraxmallamaq-kolalamak
kraxmallanmış-kolalı
kəllə vurmaq-toslamak
laklama-vernik, vernikleme
liman-liman
losman-kılavuz
lovğalanmaq-böbürlenmek, övünmek
ləvazimat-donatım, gereç, malzeme
maarif-maarif, öğrenim
maaş-aylık, maaş
maaşlı-ücretli
macəra-macera, serüven
macəraçı-maceraperest
madam-madem
madam ki-madem ki
maddi-maddî
maddə-fıkra, madde
magnitofon-teyp
mahiyyət-içyüz, mahiyet, muhteviyat
mahnı-şarkı, türkü
mahtab-mehtap
mahud-çuha
maillik-eğilim
makaron-makarna
maket-taslak
maksimum-azami
mal-mal, mamul
mal mübadiləsi-takas
mala-siva
malik-malik
maliyyət-maliyet
maliyə-maliye
malum növ-etken
mamaçı-ebe
mandarin-mandalina
mandat-manda
mane-mani
maneə-pürüz
manqusta-firavunfaresi
mantar-mantar
mantiya-cüppe
manyaq-manyak
maqazin-magazin
maqneto-mıknatıs
maqnit-mıknatıs
maqnitofon-teyp
maqqaş-cımbız
maral-geyik
maraq-alâka, çıkar, ilgi, merak
maraqlanan-ilgili
maraqlanmaq-ilgilenmek, merak etmek, meraklanmak, umursamak
maraqlı-enteresan, ilginç, zevkli
marka-pul
marketinq-pazarlama
marmelad-pelte
mart-mart
marşrut-dolmuş
marşrut taksi-dolmuş
masa-masa
masqaraçı-alaycı
mat qalmaq-şaşalamak
material-gereç, malzeme
materializm-özdekçilik
matros-tayfa
matəm-matem
mavi-mavi
may-mayıs
maya-maya
maya dəyəri-maliyet
mayka-mayo
mayor-binbaşı
mazaqlaşma-kur
mazərət-mazeret
mağara-in, mağara
maşa-makas, maşa
maşın-araba
maşınka-daktilo, gazyağı ocağı
mehman-misafir
mehmanxana-otel
memar-mimar
meydan oxumaq-rest çekmek
mismar-çivi
mismarlamaq-çivilemek
miyovuldamaq-miyavlamak
mişarlamaq-testerelemek
mumiyalamaq-ilaçlamak
möhtac olmaq-gereksinmek
mövqe tutmaq-mevzilenmek
mühasirəyə almaq-çevirmek
müsəlman-müslüman
müvəffəq olmaq-başarmak
mırçıldamaq-şapırdamak
mırıldamaq-mırıldamak
mırıldanmaq-homurdanmak
məhdudlaşdırmaq-kısıtlamak, sınırlamak
məlumat-bildiri, bilgi, demeç, malumat, rapor, veri
məlumatlı-bilgili
namaz-namaz
naxışlamaq-işlemek
nazlanmaq-nazlanmak
nişastalamaq-kolalamak
norma-kota, kural
numayiş-gösteri
nümayiş-alay, gösteri
nümayəndə-ajan, delege, temsilci, vekil
nümayəndəlik-ajans
nəfəs almaq-solumak
nəzərdə tutmaq-öngörmek
nəzərə çatdırmaq-vurgulamak
olmaq-bulunmak, olmak
orman-orman
otarmaq-gütmek
otlamaq-otlamak
oturmaq-oturmak
ovmaq-ovmak
ovsunlamaq-büyülemek
ovunmaq-avunmak
ovxalamaq-çitilemek, ovalamak
oxuma-okuma
oxumaq-okumak, ötmek
oxşamaq-benzemek, okşamak
oyanmaq-uyanmak
oymaq-oymak
oymaçı-kazıcı
oynamaq-oynamak
oğurlamaq-aşırmak, çalmak, çarpmak
paralamaq-paralamak
parlamaq-parlamak
partlamaq-patlamak
parçalamaq-parçalamak, ufalamak
paylanma-dağılım
peyda olmaq-belirmek, peyda olmak
peşiman-pişman
peşman-pişman
pijama-pijama
planlaşdırmaq-tasarlamak
plomblamaq-kurşunlamak
portmanet-cüzdan
pozdurmaq-bozdurmak
pozma-fesih, ihlal, ihlâl
pozmaq-bozmak, feshetmek
pozulma-fesih, ihlal
pozulmaq-yozlaşmak
pırsımaq-pörsümek
pıçıldamaq-fısıldamak
pıçıldaşmaq-fısıldaşmak
qabarma-gelgit
qabarmaq-kabarmak
qabağını almaq-önlemek
qablamaq-kaplamak
qablaşdırmaq-ambalaj yapmak, paketlemek
qaldırmaq-kaldırmak, kalkındırmak
qalmaq-kalmak
qalxma-kalkınma
qalxmaq-kalkınmak, kalkmak
qamaşmaq-kamaşmak
qanamaq-kanamak
qanmaz-kereste
qanıqsamaq-kanıksamak
qanə olmaq-yetinmek
qapamaq-kapamak
qapmaq-kapmak
qapılmaq-kapılmak
qaralama-müsvedde
qaralamaq-karalamak
qaralmaq-kararmak
qaramal-büyük baş
qarmaq-çengel, kanca
qarmaqarışıq-karmakarışık
qarmaqcıq-çengel, kopça
qarışdırmaq-karmak
qarışlamaq-karışlamak
qarışmaq-karışmak, tutuşmak
qarşı durmaq-direnmek, göğüslemek
qarşılamaq-karşılamak
qarşılaşdırmalı-karşılaştırmalı
qarşılaşdırmaq-karşılaştırmak, kıyaslamak
qarşılaşma-karşılaşma
qarşıqoyma-mukabele
qatlamaq-devşirmek, katlamak
qatlanmaq-katlanmak
qatmaq-katmak
qatılaşmaq-katılaşmak
qatılma-iltihak
qatılmaq-katılmak
qavramaq-kavramak
qaymaq-kaymak
qaynama-kaynak
qaynamaq-kaynamak
qaynatmaq-haşlamak
qaytarma-iade
qaytarmak-geri vermek
qayğılanmaq-kaygılanmak
qayıtmaq-dönmek, geri dönmek
qazamat-cezaevi
qazanmaq-haketmek, kazanmak
qazıma-sondaj
qazımaq-kazımak
qaçmaq-kaçmak, koşmak, tüymek
qaçılmaz-kaçınılmaz
qaçınmaq-kaçınmak
qaşımaq-kaşımak
qaşınma-uyuz
qeyb olmaq-kaybolmak
qocalmaq-ihtiyarlamak, kocamak
qonmaq-konmak
qoparmaq-koparmak
qopmaq-kopmak
qorumaq-beklemek, gözetmek, korumak, savunmak
qorunmaq-sakınmak, saklanmak
qorxmaq-irkilmek, korkmak, yılmak
qorxmaz-gözüpek
qorxutmaq-yıldırmak
qovalamaq-kovalamak
qovmaq-koğmak, kovmak, savmak
qovrulmaq-kıvranmak
qovurma-kavurma
qovurmaq-kavurmak
qovuşdurma-takibat
qovuşmaq-kavuşmak
qoxlamaq-koklamak
qoxmaq-kokmak
qoymaq-bırakmak, koymak
qoşalaşmaq-çiftleşmek
qoşma-ek
qoşmaq-eklemek, koşmak
qoşulma-iltihak
qoşulmaq-katılmak, tutuşmak
qrammatika-dil bilgisi, dilbilgisi
qucaqlamaq-kucaklamak
qudurmaq-kudurmak
qumar-kumar
qumarbaz-üçkâğıtçı
qumaş-dokuma, kumaş
qurcalamaq-kurcalamak
qurma-tesbit, yapım, yapma
qurmaq-kurmak, yapmak
qurtarmaq-bitmek, kurtarmak, sonuçlamak, tüketmek
qurtulmaq-kurtulmak
qurulamaq-kurulamak
quruldamaq-guruldamak
qurumaq-kurumak
qıcqırmaq-ekşi, ekşimek
qılmaq-kılmak
qılıqlamaq-oyalamak
qımıldamaq-fıkırdamak, kımıldamak, kıpırdamak, oynamak
qınamaq-kınamak
qır-saqqız olmaq-sırnaşmak
qırmaq-kırmak
qırpmaq-kırpmak
qırxmaq-kırkmak
qırışmaq-kırışmak
qısa tuman-külot
qısalmaq-kısalmak
qısmaq-kısmak
qısqanmaq-kıskanmak
qıvrılmaq-kıvranmak
qıymaq-kıymak
qızarmaq-kızarmak
qızartmaq-kızartmak
qızdırma-humma, sıtma
qızdırmaq-ısıtmak
qızmaq-kızmak
qışqırtmaq-kışkırtmak
qəbul olmaq-kaydolmak
qəhr olmaq-kahrolmak
qəhrəman-kahraman
qələbə çalmaq-ütmek
qərar tutma-istikrar
qərarlaşdırmaq-kararlaştırmak
radioqrama-telsiz
rahatlamaq-rahatlamak
ramazan-Ramazan
rastlaşmaq-rastlamak
razılaşma-sözleşme
ruhlanmaq-esinlenmek
sahman-çeki düzen
salamat qalın-Allah'a ısmarladık
salamlamaq-selamlamak
sallanmaq-sarkmak
salmaq-banmak, düşürmek
saman-saman
sancmaq-çivilemek, saplamak
sancılanmaq-sancılanmak
sanmaq-sanmak
saplamaq-saplamak
sapmaq-sapmak
sapıtmaq-sapıtmak
saralmaq-sararmak
sarılmaq-sarılmak
sarıma-jartiyer
sarımaq-sarmak
sataşma-sarkıntılık
sataşmaq-sarkıntılık etmek, sarkmak, sataşmak
satmaq-satmak
satın almaq-satın almak
savaşmaq-savaşmak
saxlamaq-alıkoymak, dindirmek
saxlanmaq-saklanmak
saymaq-addetmek, saymak
saymazlıq-sallantı
sayıqlamaq-sayıklamak
saçmalamaq-saçmalamak
saçmaq-saçmak
sağalmaq-iyileşmek
sağmaq-sağmak
sevdalanmaq-sevdalanmak
silahlanmaq-silahlanmak
sima-sima
solmaq-solmak
sonraya saxlamaq-ertelemek
sormaq-sormak
soruşdurma-soruşturma
soruşmaq-sormak
sovurmaq-savurmak
sovuşdurmaq-geçiştirmek, savuşturmak
sovuşmaq-sıvışmak
soxmaq-çivilemek, sokmak
soymaq-soymak, yüzmek
soyumaq-soğumak
soyunmaq-soyunmak
standartlaşdırmaq-ayarlamak
sulamaq-sulamak
susamaq-susamak
susmaq-susmak
suvamaq-sıvamak
suvarmaq-suvarmak
suçlamaq-suçlamak
sınama-prova
sınamaq-denemek, sınamak
sındırmaq-kırmak
sınmaq-arızalanmak, kırılmak
sıralamaq-sıralamak
sırımaq-çakmak, çatmak
sıxmaq-sıkmak
sıxılmaq-bunalmak, sıkılmak
sıyırmaq-berelemek
sızlamaq-sızlamak, vızıldamak
sızmaq-sızmak
sıçramaq-sıçramak
sığallamaq-sıvazlamak
sığmaq-sığmak
sığınmaq-barınmak, sığınmak
səhifə bağlama-mizanpaj
səliqə-sahmansız-savruk
səmavi-semavî
sərmayə-sermaye
sərmayədar-sermayedar
səsə qoymaq-oylamak
tamah-hırs
tamahkar-tamahkâr
tamahkarlıq-hırs
tamam-kamu, tamam
tamamlama-ikmal
tamamlamaq-sonuçlamak, tamamlamak
tamamlanmaq-bitmek
tamamlıq-tümleç
tamamən-komple, tamamen
tamasa-çıta
tamaşa-oyun, temaşa, temsil
tamaşaçı-seyirci
tanıma-teşhıs
tanımaq-tanımak, tanımlamak
tanış olmaq-tanışmak
tapmaca-bilmece
tapmaq-bulmak
tapılmaq-bulunmak
tapışmaq-buluşmak
tapşırma-havale
tapşırmaq-buyurmak, ısmarlamak
taqqıldamaq-takırdamak
tarazlaşdırmaq-dengelemek
tasarlamaq-tasarlamak
taxma-takma
taxmaq-takmak
tema-bahis
titrəmə-qızdırma-humma
tolazlamaq-fırlatmak
tomat-domates
tomat şirəsi-salça
topalaşmaq-kümelenmek
toparlamaq-toparlanmak
toplamaq-biriktirmek, derlemek, devşirmek
toplanmaq-birikmek, sevketmek, üşüşmek
toqquşma-çarpışma, çatışma
toqquşmaq-çarpışmak, çarpmak, çatışmak
tormozlamaq-frenlemek
tovlamaq-kandırmak, tavlamak
toxmaq-tokmak
toxuma-doku, dokuma
toxumaq-dokumak
toxunma-dokuma
toxunmaq-değinmek, değmek, dokunmak
tozlandırmaq-püskürtmek
tullamaq-fırlatmak, göndermek
tullanmaq-atlamak, zıplamak
tuman-köynək-çamaşır
turşumaq-ekşi, ekşimek
tutaşmaq-takışmak
tutma-tevkif
tutmaq-kapmak, kavramak, tutmak, tutuklamak
tutuşdurma-mukabele
tutuşdurmaq-kıyas, kıyaslamak
tıqqıldamaq-tıkırdamak
tıxamaq-tıkamak
tıxmaq-tıkmak
təcili yardım maşını-ambülans, cankurtaran
təkrarlamaq-yinelemek
təlimat-talimat, yönerge, yönetmelik
təmas-temas
təmas etmək-değinmek
təmayül-eğilim, temayül
tərcüman-tercüman
tərəfdar olmaq-tutmak
təxirəsalınmaz-müstacel
ucalmaq-yücelmek
ucuzlaşdırma-indirim, tenzilat
ucuzlaşmaq-ucuzlaşmak
udmaq-ütmek, yutmak
udqunmaq-yutkunmak
uduzmaq-kaybetmek, yenilmek
ufaqlamaq-ufalamak
ulamaq-ulumak
ummaq-ummak
unutmaq-unutmak
usandırmaq-kanıksamak
usanmaq-bıkmak, usanmak
utanmaq-utanmak
utanmaz-arsız, utanmaz
uydurma-blöf, derme çatma, uydurma, uyduruk
uydurmaq-uydurmak
uymaq-uymak
uyumaq-uyumak
uyuşmaq-uyuşmak
uyuşmazlıq-uyuşmazlık
uyğun olmaq-uymak
uyğunlaşdırmaq-uygulamak
uyğunlaşma-intibak
uzamaq-uzamak
uzanmaq-uzanmak
uzaqlaşdırmaq-uygulamak
uzaqlaşmaq-sapmak, uzaklaşmak
uzatmaq-oyalamak, uzatmak
uzlaşmaq-uzlaşmak
uçmaq-havalanmak, uçmak
uğramaq-uğramak
uğraşmaq-uğraşmak
uğuldamaq-uğuldamak
uşaq saldırma-düşük
valaylama-yalpa
varmaq-varmak
vasil olmaq-vasıl olmak
vurma-dayak
vurmaq-çakmak, çarpmak, vurmak
vuruşmaq-savaşmak
xam mal-ham madde
xammal-hammadde
xarabalaşmaq-fenalaşmak
xarablaşmaq-kötüleşmek
xatırlamaq-hatırlamak
xatırlatma-ihtar
xaşlama-haşlama
xaşlamaq-haşlamak
xilas olmaq-kurtulmak
xorlamaq-horlamak
xoruldamaq-horlamak, horuldamak
xoşlamaq-hoşlanmak
xoşlanmaq-hoşlanmak
xurma-hurma
xırdalamaq-bozdurmak, para bozdurmak, ufalamak
xırman-harman
xırpalamaq-hırpalamak
xırıldamaq-hırıldamak
xəstə olmaq-hastalanmak
yadırğamaq-yadırgamak
yalamaq-yalamak
yaltaqlanmaq-yaltaklanmak
yalvarmaq-yakarmak, yalvarmak
yamac-yamaç, yöre
yamamaq-yamalamak, yamamak
yaman-huysuz, kötü, yaman
yamanlamaq-kötülemek
yamaq-yama
yamaqlamaq-yamalamak, yamamak
yanaşmaq-yanaşmak
yandırmaq-yakmak
yanmaq-tutuşmak, yanmak
yanılmaq-yanılmak
yapışmaq-yapışmak
yaralamaq-yaralamak
yaramaq-yaramak
yaramaz-haylaz, yaramaz
yaranmaq-oluşmak
yaraqlanmaq-silahlanmak
yaratma-çağrışım, yapım, yapma
yaratmaq-arz etmek, oluşturmak, yapmak, yaratmak
yaraşmaq-yakışmak, yaraşmak
yardımçı olmaq-desteklemek
yarmarka-fuar, panayır
yatmaq-uyumak, yatmak
yatızdırmaq-uyutmak
yavaşlamaq-yavaşlamak
yaxalamaq-tutmak, yakalamak
yaxınlaşma-yaklaşım
yaxınlaşmaq-yaklaşmak
yaxşılaşmaq-iyileşmek
yayma-yayım
yaymaq-yaymak
yayğınlaşmaq-yaygınlaşmak
yayınmaq-kaçınmak, sakınmak, tüymek
yazmaq-yazmak
yazı maşını-daktilo
yağmaq-yağmak
yaşıllaşmaq-yeşermek
yekunlaşdırmaq-özetlemek
yola salmaq-uğurlamak
yollamaq-sevketmek, yollamak
yoluxmaq-bulaşmak
yonmaq-yontmak
yormaq-yormak
yorulmaq-yorulmak
yox olmaq-yitmek
yoxlama-deneme, kontrol, prova, yoklama
yozmaq-yormak
yoğunlaşmaq-yoğunlaşmak
yoğurmaq-yoğurmak
yubanmaq-gecikmek
yubatmaq-alıkoymak
yumaq-çile, kangal, yıkamak, yumak
yummaq-yummak
yuvalamaq-dürmek
yuxulamaq-dalmak
yük maşını-kamyon
yırtmaq-yırtmak
yırğalanma-sallantı, yalpa
yıxma-ıskat
yıxmaq-yıkmak
yıxılmaq-düşmek
yığma-karma
yığmaq-biriktirmek, derlemek, devşirmek, yığmak
yığılmaq-birikmek
yığışmaq-üşüşmek
zahir olmaq-belirmek
zaman-vakit, zaman
zamazka-macun
zanğıldamaq-çınlamak
zidd olmaq-çelişmek
zorlamaq-zorlamak
zıplamaq-zıplamak
zırıldamaq-zırlamak
zəmanət-bonservis, garanti, güvence, inanca
çalmaq-biçmek, çalmak, çarpmak, çırpmak
çalxalamaq-çalkalamak, çalkamak
çalışmaq-çabalamak, çalışmak, yeltenmek
çamadan-bavul, valiz
çapalamaq-çabalamak
çarpmaq-çarpmak, çırpmak
çarpışma-çarpışma
çatdırma-ulaştırma
çatdırmaq-iletmek, ulaştırmak
çatlamaq-çatlamak
çatma-varış
çatmaq-çatmak, erişmek, ermek, ulaşmak, varmak, vasıl olmak, yetmek
çatırdamaq-çatırdamak
çatışmamazlıq-pürüz
çaxmaq-çakmak
çağıldamaq-çağıldamak
çağırmaq-çağırmak
çaşmaq-bocalamak, şaşmak
çomaq-çomak
çoxalma-ürem
çoxalmaq-çoğalmak, üremek
çoxaltma-artırma, teksir
çırpmaq-çarpmak
çırpınmaq-çırpınmak
çırpışdırmaq-aşırmak, çarpmak
çırtma-fiske
çıtırdamaq-çıtırdamak
çıxarmaq-çıkarmak
çıxartmaq-sökmek
çıxma-eksi
çıxmaq-çıkagelmek, çıkmak
çığnamaq-çiğnemek
özündən çıxmaq-çıldırmak
ürəyi sıxılmaq-bunalmak
üstün tutmaq-yeğlemek
şahmat-satranç
şahmatçı-satrançcı
şamil olmaq-kapsamak
şaqqırdamaq-şakırdamak
şaqramaq-şakımak
şaşmaq-şaşalamak, şaşmak
şimal-kuzey
şişman-şişko, şişman
şişmanlamaq-şişmanlamak
şüalamaq-ışınlamak
şüalanma-ışınım
şıqqıldamaq-şıkırdamak
şırıldamaq-şırıldamak
əl sıxma-toka
əlyazması-yazma
əlçatmaz-erişilmez
əmanət-emanet, mevduat
əmin-amanlıq-emniyet, güvenlik
əsaslanmamış-asılsız
Türk dilində-Azərbaycan dilində
Allah'a ısmarladık-xudafiz, xudahafiz, salamat qalın
Cuma-cümə
Cumartesi-şənbə
Ramazan-ramazan
abanmak-dirsəklənmək, söykənmək
abartmak-artırmaq, şişirtmək
abonman-abunəçi
acıkmak-acmaq
acılaşmak-acılaşmaq
acıma-insaf, mərhəmət
acımak-acımaq, yazığı gəlmək
acımasız-mərhəmətsiz
acıtmak-ağrıtmaq, incitmək
adamak-nəzir etmək
adamakıllı-əsl, layiqli, möhkəm
adımlamak-addımlamaq
agrandisman-böyütmə, böyütmək
ahmak-axmaq
aklamak-bəraət qazandırmaq
akmak-axmaq
aksamak-axsamaq
aksırmak-asqırmaq
aktarmak-köçürmək
aldanmak-aldanmaq
aldatmak-aldatmaq
aldırmaz-etinasız, laqeyd
aldırmazlık-etinasızlıq, laqeydlik
algılamak-dərk etmək
alkışlamak-alqışlamaq
almak-almaq, götürmək
alçalmak-alçalmaq
alıkoymak-saxlamaq, yubatmaq
alınmak-alınmaq
alışmak-alışmaq, öyrəşmək
alıştırma-məşq, təlim
alıştırmak-alışdırmaq, öyrətmək
ama-amma
aman-aman
amatör-həvəskar
amaç-amac, hədəf, məqsəd, məram, nişan, niyyət
ambalaj yapmak-qablaşdırmaq
anlamak-anlamaq, başa düşmək
anlaşmak-anlaşmaq
anmak-anmaq
antlaşma-konvensiya, müqavilə, pakt, saziş
antrenman-məşq, təlim
apartman-çox mərtəbəli ev, ev
aramak-axtarmaq, aramaq
araştırma-tədqiqat
araştırmak-araşdırmaq
arma-gerb
armağan-armağan, yadigar
artmak-artmaq
arttırmak-artırmaq
artırma-artırma, auksion, çoxaltma, hərrac, müzaidə
artırmak-artırmaq
arızalanmak-sınmaq
asmak-asmaq
atamak-təyin etmək
atlamak-atlanmaq, tullanmaq
atmaca-qırğı
atmak-atmaq
atılmak-atılmaq
avlamak-ovlamoq
avunmak-ovunmaq
ayaklanma-qiyam, üsyan
ayaklanmak-qiyam etmək, üsyan etmək
ayarlamak-dəqiqləşdirmək, kalibrləmək, kökləmək, standartlaşdırmaq, tənzimləmək
aydınlanmak-aydınlanmaq
ayıklamak-çeşidləmək
ayılmak-ayılmaq
ayıplamak-ayıblamaq
ayırmak-ayırmaq
ayırtman-ekspert, mütəxəssis
ayırtmanlık-ekspertiza
azalmak-azalmaq
azarlamak-abırlamaq, biabır etmək, danlamaq
azmak-azmaq
açmak-açmaq
açmalık-açmalıq
açıklama-izah, şərh
açıklamak-aydınlaşdırmaq, izah etmək
ağarmak-ağarmaq
ağlamak-ağlamaq
ağrımak-ağrımaq
ağırlamak-ağırlamaq
aşama-dövr, mərhələ
aşmak-aşmaq
aşınmak-aşınmaq
aşırma-plagiat
aşırmacı-plagiator
aşırmak-çırpışdırmaq, oğurlamaq
bakmak-baxmaq
baltalama-sabotaj, təxribat
baltalamak-baltalamaq
banmak-batırmaq, salmaq
barınmak-barınmaq, daldalanmaq, sığınmaq
barışmak-barışmaq
basamak-pillə, pilləkən
basmak-basmaq, çap etmək
basmakalıp-basmaqəlib, çeynənmiş, standart, şablon
batmak-batmaq
bayatlamak-bayatlaşmaq
bayılmak-bayılmaq
bağdaşmak-bağlaşmaq
bağlamak-bağlamaq
bağırmak-bağırmaq
bağışlamak-bağışlamaq
bağışıklama-immunizasiya
baş kaldırmak-baş qaldırmaq, qiyam etmək, üsyan etmək
baş parmak-baş barmaq
başarmak-müvəffəq olmaq
başlamak-başlamaq
başvurmak-müraciət etmək
beynamaz-beynamaz
bocalamak-çaşmaq, karıxmaq
boyamak-boyamaq
bozdurmak-dağıtdırmaq, xırdalamaq, pozdurmaq
bozmak-pozmaq
boğmak-boğmaq
boşalmak-boşalmaq
boşamak-boşamaq
boşanmak-boşanmaq
budamak-budamaq
bulamak-bulamaq
bulamaç-bulamac
bulaşmak-bulaşmaq, yoluxmaq
bulmaca-bilməcə, krossvord
bulmak-bulmaq, tapmaq
bulunmak-bulunmaq, olmaq, tapılmaq, yerləşmək
buluşma-görüş
buluşmak-görüşmək, tapışmaq
bunalmak-darıxmaq, sıxılmaq, tövşümək, ürəyi sıxılmaq
bunamak-xərifləmək
burmak-burmaq
buruşmak-bürüşmək
buyurmak-buyurmaq, tapşırmaq
bıkmak-bezikmək, təngə gəlmək, usanmaq
bırakmak-qoymaq
canlanmak-canlanmaq
caymak-daşınmaq, vaz keçmək
cemaat-camaat
cezalandırmak-cəzalandırmaq
cilâlamak-cilalamaq
coşmak-coşmaq
cıvıldamak-civildəmək, çikkildəmək
cızırdamak-cızıldamaq
dadanmak-dadanmaq
daima-daima, həmişə
dalamak-dalamaq
dalaşmak-dalaşmaq
dalmak-cummaq, dalmaq, yuxulamaq
damak-damaq
damar-damar
damat-damad, kürəkən, yeznə
damlamak-damcılamaq
danışmak-gənəşmək, məsləhətləşmək
danışman-məsləhətçi, müşavir
daralmak-daralmaq
darılmak-darılmaq
davranmak-davranmaq
dayamak-dayamaq, söykəmək
dayanışma-həmrəylik, yekdillik
dağlamak-dağlamaq
dağılmak-dağılmaq
departman-idarə, müəssisə
derman-dərman, güc, taqət
derme çatma-keyfiyyətsiz, uydurma
dokuma-qumaş, parça, toxuma, toxunma
dokumacı-toxucu
dokumak-toxumaq
dokunmak-toxunmaq, zərər vermək
dolamak-dolamaq
dolandırmak-dələduzluq etmək, fırıldaqçılıq etmək
dolanmak-dolanmaq, gəzmək
dolaşmak-dolaşmaq, gəzmək
dolma-dolma
dolma kalem-avtomat qələm
dolmak-dolmaq
dolmakalem-avtoqələm
doluşmak-doluşmaq
domates-pomidor, tomat
donanma-donanma
donanmak-bəzədilmək, bəzənmək
donatmak-bəzəmək, hazırlamaq
dondurma-dondurma
donmak-donmaq
doymak-doymaq
doğmak-doğmaq, doğulmaq
doğramacı-dülgər
doğramak-doğramaq
doğurmak-doğmaq
duman-duman, tüstü
duraklama-aravermə, durğunluq, sakitlik
durmadan-durmadan
durmak-dayanmaq, durmaq
durulamak-durulamaq
durulmak-durulmaq
duruşma-məhkəmə
duygulanmak-duyğulanmaq
duymak-duymaq, hiss etmək
düşman-düşmən
eleman-element, xidmətçi, kadr, qulluqçu, personal, ünsür
elma-alma
elmas-almaz
emanet-əmanət
emare-əlamət, dəlil, nişanə, sübut
fenalaşmak-ağırlaşmaq, fənalaşmaq, xarabalaşmaq, pisləşmək
fıkırdamak-qımıldamaq
fırlamak-atılmaq
fırlatmak-atmaq, buraxmaq, tolazlamaq, tullamaq
fısıldamak-pıçıldamaq
fısıldaşmak-pıçıldaşmaq
fışkırmak-fışqırmaq
genel kurmay-baş qərargah, baş stab
geri kalmak-geri qalmaq
geçit parmaklığı-şlaqbaum
gocunmak-acışmaq, üstünə götürmək
guruldamak-quruldamaq
göz atmak-göz gəzdirmək
göz kamaştırmak-göz qamaşdırmaq
gıcırdamak-cırıldamaq
ham madde-xam mal
hamal-hambal
hamam-hamam
hamarat-evdar, işgüzar
hammadde-xammal
harcama-çıxar, xərc, məxaric, məsarif
harman-xırman
hastalanmak-xəstə olmaq
hatırlamak-xatırlamaq
hava limanı-aeroport
havalanmak-dalğalanmaq, havalanmaq, uçmaq, yellənmək
havlamak-hürmək
haykırmak-hayqırmaq
hayıflanmak-heyflənmək
hazırlamak-hazırlamaq
haşlama-xaşlama, qaynadılmış, pörtülmüş, sudabişmiş
haşlamak-xaşlamaq, qaynatmaq, pörtmək
hesaplamak-hesablamaq
hesaplaşmak-hesablamaq
homurdanmak-mırıldanmaq
hoplamak-hoppanmaq
horlamak-xorlamaq, xoruldamaq
horuldamak-xoruldamaq
hoşlanmak-xoşlamaq, xoşlanmaq
humma-qızdırma, titrəmə-qızdırma
hurma-xurma
huylanmak-şəklənmək, şübhələnmək
hümayun-sultan
hırpalamak-xırpalamaq
hırıldamak-xırıldamaq
hızlanmak-sürətlənmək
idman-idman
ihmal-diqqətsizlik, ehtiyatsızlıq, etinasızlıq, laqeydlik, səhlənkarlıq
ihmalkâr-diqqətsiz, etinasız, laqeyd
ihtimal-ehtimal
ihtimam-qayğı
ihtimamkar-diqqətli, qayğıkeş
ihtiyarlamak-ixtiyarlamaq, qocalmaq
ikmal-tamamlama
ilaçlamak-mumiyalamaq
iltimas-himayəçilik, qohumbazlıq
ilâçlamak-dərmanlamaq
ima-eyham, işarə, kinayə
imalat-istehsal, məmulat
imalâthane-emalatxana, sex
imam-imam, molla
iman-iman
imar-abadanlıq, abadlıq
imzalamak-imzalamaq, qol çəkmək
inanmak-inanmaq
ispatlamak-isbat etmək, sübut etmək
istismar-istismar
itimat-etimad
itimatname-etimadnamə, vəkalətnamə
izmarit-papiros kötüyü, papiros qırıntısı
içtimaî-iclas, toplantı
iştahlanmak-iştahalanmaq
kabarmak-qabarmaq
kahraman-qəhrəman
kahrolmak-devrilmək, qəhr olmaq
kakma-oyulmuş
kaldırmak-qaldırmaq
kalkmak-durmaq, qalxmaq
kalkındırmak-qaldırmaq
kalkınma-inkişaf, qalxma, yüksəlmə
kalkınmak-inkişaf etmək, qalxmaq, yüksəlmək
kalmak-qalmaq
kamara-kayut
kamarot-stüard
kamaşmak-qamaşmaq
kanamak-qanamaq
kandırmak-aldatmaq, inandırmaq, şirnikdirmək, tovlamaq
kanmak-aldanmaq, inanmaq
kanıksamak-alışmaq, çiyrəndirmək, qanıqsamaq, usandırmaq
kanıtlamak-isbat etmək, sübut etmək
kapamak-bağlamaq, qapamaq, örtmək
kapatmak-örtmək
kaplama-örtük, üz
kaplamak-əhatə etmək, bürümək, qablamaq, örtmək, üzləmək
kapmak-qapmaq, tutmaq
kapsamak-əhatə etmək, bürümək, şamil olmaq
kapılmak-qapılmaq
karalamak-qaralamaq
kararlaştırmak-qərarlaşdırmaq
kararmak-qaralmaq
karma-qarışıq, yığma
karmak-qarışdırmaq
karmakarışık-qarmaqarışıq
karmaşık-çətin, mürəkkəb
karışlamak-qarışlamaq
karışmak-qarışmaq, müdaxilə etmək
karşılamak-qarşılamaq
karşılaşma-qarşılaşma, müsabiqə
karşılaştırmak-qarşılaşdırmaq
karşılaştırmalı-qarşılaşdırmalı, mügayisəli
katlamak-qatlamaq
katlanmak-dözmək, qatlanmaq
katmak-qatmaq
katılaşmak-qatılaşmaq
katılmak-qatılmaq, qoşulmaq
kavramak-qavramaq, tutmaq
kavurma-qovurma
kavurmak-qovurmaq
kavuşmak-qovuşmaq
kaybolmak-itmək, qeyb olmaq
kaydolmak-qəbul olmaq
kaygılanmak-qayğılanmaq
kaymak-keçmək, qaymaq, sürünmək, sürüşmək
kaymakam-rayon sədri
kaynamak-qaynamaq
kaytarmak-işdən qaçmaq
kayırmak-himayəçilik etmək, qohumbazlıq etmək
kazanmak-qazanmaq
kazımak-qazımaq
kaçamak-bəhanə
kaçamaklı-gizli, gizlicə, ikimənalı, qeyri-müəyyən, qeyri-səmimi
kaçmak-qaçmaq
kaçınmak-çəkinmək, qaçınmaq, yayınmaq
kaçınılmaz-qaçılmaz, labüd
kaşımak-qaşımaq
kiralamak-icaraya vermək, kirələmək
klima cihazı-kondisioner
kocamak-qocalmaq
kodaman-böyük
kodlamak-kodlamaq, şifrələmək
koklama-iybilmə
koklamak-qoxlamaq
kokmak-qoxmaq
kolalamak-kraxmallamaq, nişastalamaq
kollamak-gözləmək, himayə etmək
koma-klinik ölüm
kompartıman-kupe
konaklamak-dincəlmək, gecələmək
konmak-qonmaq
konuşma-danışıq, məruzə, söhbət
konuşmacı-mühazirəçi, natiq
konuşmak-danışmaq
koparmak-qoparmaq
kopmak-qopmaq
korkmak-qorxmaq
korumak-qorumaq
kotarmak-boşaltmaq
kovalama-izləmə, təqib
kovalamak-izləmək, qovalamaq
kovmak-qovmaq
koymak-qoymaq
koyulmak-başlamaq, girişmək
koğmak-qovmaq
koşmak-qaçmaq, qoşmaq, yüyürmək
kucaklamak-qucaqlamaq
kudurmak-qudurmaq
kullanmak-istifadə etmək, işlətmək
kumar-qumar
kumaş-arşınmalı, qumaş, parça
kurcalamak-qurcalamaq
kurmak-qurmaq
kurmay-qərargah, ştab
kurtarmak-xilas etmək, qurtarmaq
kurtulmak-xilas olmaq, qurtulmaq
kurulamak-qurulamaq
kurumak-qurumaq
kurşunlamak-plomblamaq
kutlamak-təbrik etmək
kuşatmak-mühasirə etmək
kılmak-etmək, qılmaq
kımıldamak-qımıldamaq, tərpənmək
kınamak-qınamaq
kıpırdamak-qımıldamaq, tərpənmək
kırkmak-qırxmaq
kırmak-qırmaq, sındırmaq
kırmalı-büzməli, qırçınlı
kırpmak-qırpmaq
kırılmak-incimək, sınmaq
kırıtmak-əzilib-büzülmək, qəmzə etmək, qır vermək, naz etmək
kırışmak-qırışmaq
kısalmak-qısalmaq
kıskanmak-qısqanmaq, paxıllıq etmək
kısmak-azaltmaq, qısmaq
kısıtlamak-məhdudlaşdırmaq
kıvranmak-qıvrılmaq, qovrulmaq
kıvırma-buruqsaç, qıvrımsaç
kıvırmak-burmaq
kıyaslamak-qarşılaşdırmaq, müqayisə etmək, tutuşdurmaq
kıyma-qiymə
kıymak-fəda etmək, qıymaq
kızarmak-qızarmaq
kızartmak-qızartmaq
kızmak-acıqlanmaq, hirslənmək, közərmək, qəzəblənmək, qızmaq
kışkırtmak-fitnəkarlıq etmək, qışqırtmaq
liman-liman, port
maalesef-əfsus, heyif ki, təəssüf ki
maarif-maarif
maaş-aylıq, maaş
mabet-ibadətxana, məbəd, səcdəgah
macera-avantüra, fırıldaq, macəra
maceraperest-macəraçı
macun-pasta, sürtgü, zamazka
madalya-medal
madde-maddə
maddî-maddi
madem-madam
madem ki-madam ki
maden-filiz, külçə, metal, mineral
magazin-jurnal, maqazin
mahalle-məhəllə
mahallî-məhəlli
maharet-məharət
mahcubiyet-həyalılıq, utancaqlıq
mahcup-abırlı, həyalı, utancaq
mahdut-məhdud
mahfil-cəmiyyət, dairə, klub
mahiyet-mahiyyət
mahkeme-məhkəmə
mahkûm-məhkum
mahlâs-təxəllüs
mahlûk-məxluk
mahrem-məhrəm
mahrum-məhrum
mahsul-məhsul
mahsus-bilə-bilə, bilərəkdən, xas, qəsdən, məhsus, məxsus, məxsusən
mahvetmek-məhv etmək
mahzun-məhzun
mahşer-məhşər
maişet-məişət
makale-məqalə
makam-məqam
makarna-makaron
makas-kəlbətin, qayçı, qısqac, maşa
makastar-biçici
makbul-məqbul
makbuz-alınmış, götürülmüş, qəbz
maksada mutabakat-eynilik
maksat-məqsəd
maktu-qəti, müəyyən, son
makul-ağıllı, aydın, bacarıqlı, fərasətli, işgüzar, məntiqli
mal-mal
malik-malik
maliye-maliyə
maliyet-maliyyət, maya dəyəri
malul-əlil, şikəst
malum-məlum
malumat-məlumat
malzeme-ləvazimat, material
malın bedeli-malın qiyməti:bedel
mamul-məhsul, mal, məmulat
mamur-abad
mana-məna
manav-göyərtisatan, səbzəvatçı
manda-kəl, mandat
mandalina-mandarin
manen-mənən
maneviyat-mənəviyyat
manevî-mənəvi
mani-bayatı, mane
manidar-mənalı, mənidar
mantar-göbələk, mantar, probka
mantık-məntiq
manyak-düşkün, manyaq, mübtəla
manzara-mənzərə
manzum-mənzum
manşet-başlıq
marangoz-dülgər, xarrat
marifet-bacarıq, çeviklik, məharət, mərifət, ustalıq
mart-mart
martı-qağayı
marul-kahı
maruz-məruz
marş-himn
masa-masa, stol
masal-əfsanə, nağıl
masraf-məsrəf
mastar-məsdər
masum-məsum
matbaa-mətbəə
matbuat-mətbuat
matem-matəm
mavi-mavi
mavuna-barja
maya-maya
maydanoz-cəfəri
maymun-meymun
mayo-mayka, triko
mayıs-may
mazeret-mazərət, üzr
mazi-keçmiş, ötən, ötmüş
mazlum-məzlum
mazur-bağışlanılmış, məzur, üzrlü
mağara-mağara
mağdur-məqdur
mağduriyet-ədalətsizlik, haqsızlıq
mağlubiyet-məğlubiyyət
mağlup-məglub
mağrur-məğrur
maşa-maşa
maşrapa-krujka, parç, tayqulp
meraklanmak-maraqlanmaq
mimar-memar
miyavlamak-miyovuldamaq
morarmak-göyərmək
müsamaha-yumşaqlıq
müslüman-müsəlman
mırıldamak-mırıldamaq
namaz-namaz
nazlanmak-nazlanmaq
noktalama-punktuasiya
okuma-qıraət, oxuma
okumak-oxumaq
okşamak-oxşamaq
olmak-olmaq
olmamış-dəyməmiş, kal, yetişməmiş
oluşmak-düzəlmək, təşəkkül etmək, törəmək, yaranmaq
oluşturmak-düzəltmək, yaratmaq
onarmak-düzəltmək, təmir etmək
onaylamak-təsdiq etmək
orman-meşə, orman
ortalama-orta hesabla, təxmini
otlamak-otlamaq
oturmak-əyləşmək, oturmaq
ovalamak-ovxalamaq, sürtmək
ovmak-ovmaq
oyalamak-aldatmaq, gözlətmək, qılıqlamaq, uzatmaq
oylamak-səsə qoymaq
oymak-oymaq
oynamak-qımıldamaq, oynamaq
pahalanmak-bahalanmaq
para bozdurmak-xırdalamaq
paralamak-paralamaq
parlamak-parlamaq
parmak-barmaq
parçalamak-parçalamaq
patlamak-partlamaq
paylamak-danlamaq
pazarlama-marketinq
peyda olmak-peyda olmaq
peştamal-döşlük, fitə, qənşərlik, önlük
pijama-pijama
pişman-peşiman, peşman
pohpohlamak-bəhbəhləmək
portmanto-paltarasan
rahatlamak-rahatlamaq
randıman-məhsuldarlıq, səmərəlik
randımanlı-məhsuldar, səmərəli
rastlamak-rast gəlmək, rastlaşmaq
rulman-podşipnik
sakatlamak-korlamaq, zədələmək
saklamak-gizlətmək
saklanmak-daldalanmaq, gizlənmək, qorunmaq, saxlanmaq
sakınmak-ehtiyat etmək, qorunmaq, yayınmaq
saldırmak-cummaq, hücum etmək
sallamak-bulamaq, yelləmək
salmak-buraxmaq
saman-saman
sancılanmak-sancılanmaq
sanmak-sanmaq
saplamak-sancmaq, saplamaq
sapmak-çevirmək, döndərmək, sapmaq, uzaqlaşmaq
saptamak-bərkitmək, möhkəmlətmək, təsbit etmək
sapıtmak-sapıtmaq
sararmak-saralmaq
sarkmak-sallanmaq, sataşmaq
sarma-dolma
sarmak-sarımaq
sarsmak-sirkələmək
sarıasma-sarıköynək
sarılmak-sarılmaq
sataşmak-sataşmaq
satmak-satmaq
satın almak-satın almaq
savaşmak-savaşmaq, vuruşmaq
savmak-başdan etmək, qovmaq
savsaklamak-ləngitmək
savunma-müdafiə
savunmak-qorumaq, müdafiə etmək
savurmak-sovurmaq
savuşturmak-sovuşdurmaq
saymak-hörmət etmək, saymaq
sayman-mühasib
sayıklamak-sayıqlamaq
saçma-axmaq, cəfəngiyat, səfeh
saçmak-saçmaq, səpmək
saçmalamak-saçmalamaq
sağlamak-təmin etmək
sağmak-sağmaq
selamlamak-salamlamaq
semavî-səmavi
sermaye-sərmayə
sermayedar-sərmayədar
sevdalanmak-sevdalanmaq
silahlanmak-silahlanmaq, yaraqlanmaq
sima-sima
sinema-kino
sokmak-soxmaq
solmak-solmaq
solumak-nəfəs almaq
sonuçlamak-bitirmək, qurtarmaq, tamamlamaq
sonuçlanmak-nəticələnmək
sorgulama-dindirmə, istintaq
sormak-sormaq, soruşmaq
soruşturma-istintaq, soruşdurma, təhqiqat
soymak-qarət etmək, soymaq
soyunmak-soyunmaq
soğumak-soyumaq
suiistimal-xəyanət, suiistifadə, sui-istifadə
sulamak-sulamaq
sunmak-bildirmək, təqdim etmək, vermək
susamak-susamaq
susmak-susmaq
suvarmak-suvarmaq
suçlamak-suçlamaq
sütliman-durğun, sakit
sıkmak-darıxdırmaq, sıxmaq
sıkılmak-darıxmaq, sıxılmaq
sınamak-sınamaq
sınıflandırma-təsnif etmə, təsnifat
sınırlamak-məhdudlaşdırmaq
sıralamak-sıralamaq
sırnaşmak-qır-saqqız olmaq
sıtma-isitmə, qızdırma
sıvamak-suvamaq
sıvazlamak-sığallamaq
sıvışmak-sovuşmaq
sızlamak-sızlamaq
sızmak-sızmaq
sıçramak-sıçramaq
sığmak-sığmaq
sığınmak-sığınmaq
takma-taxma
takmak-taxmaq
takımada-arxipelaq
takırdamak-taqqıldamaq
takışmak-dalaşmaq, tutaşmaq
talimat-təlimat
tamahkâr-tamahkar
tamam-oldu, tamam, yaxşı
tamamen-tamamən
tamamlamak-tamamlamaq
tanımak-tanımaq
tanımlamak-tanımaq, tərif etmək
tanışmak-tanış olmaq
tanıştırmak-tanış etmək
tarama-darama
taramak-daramaq
taranma-daranma
tartmak-çəkmək, dartmaq, ölçmək, ölçüb-biçmək
tartışma-disput, mübahisə, müzakirə
tartışmak-mübahisə etmək
tasarlamak-fikirləşmək, layihələşdirmək, planlaşdırmaq, tasarlamaq
tatmak-dadmaq
tavlamak-tovlamaq
taşlama-həcv
taşmak-daşmaq
taşımak-daşımaq
taşınmak-daşınmaq, köçmək
temas-görüşmə, təmas
temayül-təmayül
temaşa-tamaşa
tercüman-tərcüman
tokmak-toxmaq
toparlanmak-toparlamaq
toslamak-buynuzlamaq, kəllə vurmaq
tutmak-müdafiə etmək, tərəfdar olmaq, tutmaq, yaxalamaq
tutuklamak-həbs etmək, tutmaq
tutuşmak-alışmaq, alovlanmaq, girişmək, qarışmaq, qoşulmaq, yanmaq
tıkamak-tıxamaq
tıkmak-tıxmaq
tıkırdamak-tıqqıldamaq
tımarhane-dəlixana
ucuzlaşmak-ucuzlaşmaq
ufalamak-xırdalamaq, parçalamaq, ufaqlamaq
ulamak-əlavə etmək, birləşdirmək
ulaşmak-əldə etmək, çatmaq, gəlmək, yetişmək
ulaştırma-çatdırma, daşıma
ulaştırmak-çatdırmaq, vermək, yetirmək
ulumak-ulamaq
ummak-ummaq
umursamak-maraqlanmaq
unutmak-unutmaq
usanmak-usanmaq
uslanmak-düzəlmək, islah olmaq
utandırmak-abırlandırmaq
utanmak-həya etmək, utanmaq
utanmaz-utanmaz
uyanmak-oyanmaq
uyarmak-xəbərdarlıq etmək
uydurma-uydurma
uydurmak-uydurmaq
uygulamak-tətbiq etmək, uyğunlaşdırmaq, uzaqlaşdırmaq
uygulamalı-təcrübi, tətbiqi
uymak-uyğun olmaq, uymaq
uyuklamak-mürgüləmək
uyumak-uyumaq, yatmaq
uyutmak-azaltmaq, yatızdırmaq
uyuşmak-keyləşmək, uyuşmaq, yola getmək
uyuşmazlık-ixtilaf, uyuşmazlıq, ziddiyət
uzaklaşmak-uzaqlaşmaq
uzamak-uzamaq
uzanmak-uzanmaq
uzatmak-uzatmaq
uzlaşmak-uzlaşmaq
uzman-mütəxəssis
uçmak-uçmaq
uğramak-uğramaq
uğraşmak-uğraşmaq
uğuldamak-uğuldamaq
uğurlamak-ötürmək, yola salmaq
varmak-çatmaq, varıb getmək, varmaq, yetişmək
vasıl olmak-çatmaq, vasil olmaq
vatman-vaqonsürən
vurdumduymaz-etinasız, hissiz, laqeyd
vurgulamak-nəzərə çatdırmaq
vurmak-vurmaq
vızıldamak-sızlamaq
yadsımak-danmaq
yadırgamak-yadırğamaq
yakalamak-yaxalamaq
yakarmak-xahiş etmək, yalvarmaq
yaklaşmak-yaxınlaşmaq
yakmak-alışdırmaq, yandırmaq
yakınmak-gileylənmək, şikayət etmək, şikayətlənmək
yakışmak-yaraşmaq
yalamak-yalamaq
yalanlamak-təkzib etmək
yaltaklanmak-yaltaqlanmaq
yalvarmak-yalvarmaq
yama-yamaq
yamak-köməkçi, nökər, yardımçı
yamalamak-yamaqlamaq, yamamaq
yamamak-yamaqlamaq, yamamaq
yaman-yaman
yamaç-yamac
yamulmak-əyilmək
yanaşmak-yanaşmaq
yankılanmak-əks-səda vermək
yanmak-yanmaq
yansımak-əks etmək
yanılmak-yanılmaq
yanıtlamak-cavab vermək
yapma-düzəltmə, hazırlama, qəlp, qurma, saxta, süni, tikmə, yaratma
yapmacık-saxta
yapmacıksız-təbii
yapmak-doğurmaq, düzəltmək, etmək, hazırlamaq, qurmaq, tikmək, yaratmaq
yapışmak-yapışmaq
yaralamak-yaralamaq
yaramak-yaramaq
yaramaz-yaramaz
yaratmak-yaratmaq
yaraşmak-yaraşmaq
yasalaşmak-qanuniləşmək
yatmak-yatmaq
yatışmak-sakitləşmək
yavaşlamak-yavaşlamaq
yaygınlaşmak-yayğınlaşmaq
yaymak-sərmək, yaymaq
yayımlamak-çap etmək, nəşr etmək
yayınlamak-vermək
yazma-əlyazması
yazmak-yazmaq
yağma-qarət, soyğun, soyğunçuluq, talan
yağmak-yağmaq
yağmalamak-qarət etmək, talan etmək
yoklama-yoxlama
yollamak-yollamaq
yontmak-yonmaq
yormak-yormaq, yozmaq
yorulmak-yorulmaq
yozlaşmak-pozulmaq
yoğunlaşmak-yoğunlaşmaq
yoğurmak-yoğurmaq
yuhalamak-etiraz etmək, tfu-tfu etmək
yumak-yumaq
yummak-yummaq
yutkunmak-udqunmaq
yutmak-udmaq
yıkamak-yumaq
yıkmak-yıxmaq
yıldırmak-hədələmək, qorxutmaq
yılmak-çəkinmək, hürkmək, qorxmaq
yıpranmak-əprimək, dağılmaq, köhnəlmək
yırtmak-cırmaq, yırtmaq
yığmak-yığmaq
zaman-zaman
zangırdamak-titrəmək
zayıflamak-arıqlamaq, zəifləmək
zorlamak-zorlamaq
zıplamak-hoppanmaq, tullanmaq, zıplamaq
zırlamak-zırıldamaq
zırvalamak-boşboğazlıq etmək, cəfəngiyat söyləmək
çabalamak-çalışmaq, çapalamaq
çakmak-alışqan, anlamaq, çaxmaq, duymaq, ötürmək, sezmək, sırımaq, vurmaq
çalkalamak-çalxalamaq
çalkamak-çalxalamaq
çalmak-çalmaq, oğurlamaq
çalışmak-çalışmaq, işləmək
çamaşır-alt paltarı, camaşır, tuman-köynək
çapalamak-belləmək, kətmənləmək
çarpmak-çalmaq, çarpmaq, çırpışdırmaq, çırpmaq, oğurlamaq, toqquşmaq, vurmaq
çarpışma-çarpışma, toqquşma
çarpışmak-toqquşmaq
çatallanmak-haçalanmaq, ikiləşmək
çatlamak-çatlamaq
çatmak-çatmaq, hücum etmək, ilişmək, sırımaq
çatırdamak-çatırdamaq
çatışma-ixtilaf, münaqişə, toqquşma, ziddiyyət
çatışmak-sözləşmək, toqquşmaq
çağıldamak-çağıldamaq
çağırmak-çağırmaq, səsləmək
çomak-çomaq
çoğalmak-artmaq, çoxalmaq
çıkarmak-çıxarmaq
çıkmak-çıxmaq
çıkmaz-dalan
çıkışmak-danlanmaq, söymək
çıldırmak-dəli olmaq, özündən çıxmaq
çınlamak-cingildəmək, zanğıldamaq
çırpmak-çalmaq, çarpmaq
çırpınmak-çırpınmaq
çıtırdamak-çıtırdamaq
çığır açmak-cığır açmaq
ılıştırmak-ilıqlaşdırmaq
ırmak-çay, irmaq
ıslanmak-islanmaq
ısmarlama-buyurtma, sifariş, sifarişli, tapşırıq
ısmarlamak-ismarlamaq, tapşırmaq
ısınmak-isinmək
ısırmak-dişləmək
ısıtmak-qızdırmaq
ışıldamak-işıldamaq
ışınlamak-şüalamaq
şakımak-şaqramaq
şakırdamak-şaqqırdamaq
şamar-şapalaq
şamata-gurultu, hay-küy
şapırdamak-mırçıldamaq
şaşalamak-mat qalmaq, şaşmaq
şaşmak-çaşmaq, şaşmaq
şema-sxem, sxemi
şişman-gonbul, kök, şişman
şişmanlamak-kökəlmək, şişmanlamaq
şıkırdamak-şıqqıldamaq
şımarmak-ərköyünləşmək
şımartmak-əzizləmək
şımarık-ərköyün
şırıldamak-şırıldamaq


Çox Axtarılanlar
düyü, kaplumbağa, köçür, haral, qabaq, axı, hipoteza, gəlir, cındır, mələf nədir, hakim, aheste, qıfıl, silah, uje, dilxor, dosya, abonent, gelir, teftis, çımyaq, dizayn, qehri, yaxşı olur, istet, rüzgar, blokada, patates, muqedderat, untuxap

Powered by Azeri.NET