Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
adaptasiya-intibak
amansızcasına-kıyasiya
arxası üstə-sırt üstü
asan-kolay, pürüzsüz
asanca-hazırlop
asanlıq-kolaylık
asayiş-asayiş
asi-asi
aslan-aslan
asmaq-asmak
aspirantura-lisans üstü
asqırmaq-aksırmak
asqırıq-aksırık
assosiasiya-çağrışım, topluluk
asta-yavaş
astana-eşik
astar-astar
astronomiya-gökbilimi
asılqan-askı
asılı-bağımlı, bağlı
asılılıq-bağımlılık, tabiiyet
atlas-atlas
avropasayağı-alafranga
açıq iclas-açık celse
basabas-kalabalık
basdırmaq-dikmek, gömmek
basmaq-basmak, tabetmek
basmaqəlib-basmakalıp
basqın-baskın, saldırı, salgın, taarruz
basılış-baskı
bilxassə-bilhassa
casus-ajan, casus
cinas-cinas
dastan-destan
deklarasiya-bildirge
dilşünas-dilbilimci
dissertasiya-tez
ehtiras-ihtiras
ehtiraslı-tutku
elastik-esnek
etinasız-aldırmaz, ihmalkâr, vurdumduymaz
etinasızlıq-aldırmazlık, ihmal, sallantı
fasilə-fasıla, mola
fotoplastinka-plak
fərasət-basiret, varış
fərasətli-makul, varışlı
gilas-kiraz
hasar-çit, duvar, hisar, korkuluk
hasilat-üretim, ürün
hasılat-hasılat
heç olmasa-bari
huy-xasiyyət-karakter
həssas-duyarlı, hassas, içli
həssaslıq-hassasiyet
iclas-celse, içtimaî, meclis, oturum
iddiasız-alçak gönüllü
iflas-fiyasko, iflâs
immunizasiya-bağışıklama
improvizasiya-doğaç
insafsızcasına-kıyasiya
iqtibas-alıntı, iktibas
ixtisas-branş, dal, ihtisas
ixtisaslaşdırılmış-kalifye
ixtisaslı-kalifye
ixtisasçı-bilirkişi
kartbasan-üçkâğıtçı
kasa-çanak
kassa-gişe, kasa, vezne
kassir-veznedar
kasıb-fakir
kobudcasına-küstahça
kommunikasiya-ulaşım
kompas-pusula
kompensasiya-tazmin
lastik-lastik
libas-elbise, giysi, kılık
masa-masa
masqaraçı-alaycı
millətlərarası-milletler arası, uluslar arası
miqyas-boyut, çap
miras-miras
miras dağıdan-mirasyedi
müasir-çağdaş, modern
mühasib-sayman
mühasibat-muhasebe
mühasirə-abluka
mühasirə etmək-kuşatmak
mühasirəyə almaq-çevirmek
münasib-isabetli, kullanışlı, münasip, müsait, olacak, usturuplu, uygun, yerinde
münasibət-alâka, ilgi, ilişki, muamele, münasebet, yaklaşım
mənasız-anlamsız, nafile, sudan
mərasim-alay, merasim, tören
nasaz-bozuk
nasazlıq-arıza
nasist-nazi
nasos-pompa
nişasta-kola
nişastalamaq-kolalamak
nişastalanmış-kolalı
nişastalı-kolalı
paltarasan-portmanto
pas-pas
pasaj-çarşı
pasport-hüviyet
pasta-macun
pasxa-paskalya
planetlərarası-gezegenlerarası
plastinka-plâk
punktuasiya-noktalama
qarğasoğanı-kuzgunkılıcı
qisas-öç
radiasiya-ışınım
rast gəlmək-rastlamak
rastlaşmaq-rastlamak
sensasiya-havadis
sivilizasiya-uygarlık
sivilizasiyalı-uygar
siyasi-siyasal, siyasî
siyasət-politika, siyaset
sözün qısası-velhasıl
tamasa-çıta
tas-tas
tasa-tasa
tasarlamaq-tasarlamak
taskulah-miğfer
translyasiya-yayım
trassa-güzergah
tündxasiyyət-hırçın
təmas-temas
təmas etmək-değinmek
tənasüb-oran
uşaq bağçası-ana okulu
vasil olmaq-vasıl olmak
vasitə-araç, vasıta
vasitəçi-ara bulucu
vasitəçilik-ara buluculuk
vasvası-titiz
xas-has, mahsus, özgü
xasiyyət-huy, mizaç, yaradılış
xassə-nitelik
xilas etmək-kurtarmak
xilas olmaq-kurtulmak
xilasedici-kurtarıcı
xilaskar-kurtarıcı, velinimet
xülasə-özet, velhasıl
xülasə etmək-özetlemek
yarasız-bozuk
yasaq-yasak
yasli-kreş
yaslı-acıklı
yastı-yayvan
yasəmən-leylak, leylâk
yumşaqxasiyyət-uyuşkan
yüngülxasiyyət-hafif
çobanyastığı-papatya
ört-bas etmək-örtbas etmek
şassi-iniş takımı
şəhərlərarası-şehirler arası
şərqşünas-müşteşrik, şarkiyatcı
şərqşünaslıq-şarkıyat
əlyazması-yazma
əsas-belkemiği, esas, genel, gerekçe, gövde, ilke, kaide, taban
əsas qanun-anayasa
əsaslanmamış-asılsız
əsasnamə-tüzük
əsassız-asılsız
əsasən-esasen, zaten
Türk dilində-Azərbaycan dilində
Faslı-mərakeşli
acımasız-mərhəmətsiz
anason-cirə
anayasa-əsas qanun, konstitusiya
asabî-əsəbi
asalak-müftəxor, parazit, tüfeyli
asalak bilimi-parazitologiya
asalet-alicənablıq, nəciblik
asansör-lift
asayiş-asayiş
asgari-en az, minimum
asi-asi, qiyamçı, üsyançı
asil-nəcabətli
asit-turşu
asker-əsgər
askerî-hərbi
askı-asılqan
asla-əsla
aslan-aslan
asmak-asmaq
astar-astar
astragan-qaragül
astropikal-subtropik
asıl-əsil
asılsız-əsaslanmamış, əsassız
asır-əsr
atlas-atlas
basamak-pillə, pilləkən
basiret-ağıl, bəsirət, fərasət
basit-bəsit
baskı-basılış, çap, nəşr, sıxıntı, təzyiq, tiraj
baskın-basqın
basmak-basmaq, çap etmək
basmakalıp-basmaqəlib, çeynənmiş, standart, şablon
baston-əsa
basım-çap
basım evi-mətbəə
basın-mətbuat
basınç-təzyiq
bilhassa-ələlxüsus, bilxassə, xüsusilə
bürokrasi-bürokratiya, rəsmiyyətçilik
casus-casus
cinas-cinas
denizanası-meduza
elmas-almaz
enternasyonal-beynəlxalq
esas-əsas
esasen-əsasən
fasulye-lobya, paxla
fasıl-fəsil
fasıla-fasilə
fiyasko-iflas, müvəffəqiyyətsizlik
gaspetmek-qəsb etmək
gezegenlerarası-planetlərarası
has-xas, məxsus, saf
hasar-itki, zərər, ziyan
hasat-biçin, yığım
hasbıhal-həsb-hal
hasis-xəsis
hasret-həsrət
hassas-həssas
hassasiyet-həssaslıq
hasta-xəstə
hastahane-xəstəxana
hastalanmak-xəstə olmaq
hasılat-hasılat
hasım-düşmən, rəqib
ihtiras-ehtiras
ihtisas-ixtisas
iktibas-iqtibas
iltimas-himayəçilik, qohumbazlıq
istasyon-vağzal
kafatası-kəllə
kapasite-güc, imkanlılıq, qabiliyyət, tutum
kas-əzələ, müskul
kasa-kassa
kasaba-qəsəbə
kasap-qəssəb
kasket-furajka, kepka
kasten-qəsdən
kastetmek-düşünmək, qəsd etmək
kasım-noyabr
kasıntı-dikbaş, təkəbbürlü
kasıt-qəsd, məqsəd
kıyas-müqayisə, tutuşdurmaq
kıyasiya-amansızcasına, insafsızcasına, rəhmsizcəsinə
kıyaslamak-qarşılaşdırmaq, müqayisə etmək, tutuşdurmaq
lastik-kauçuk, lastik, rezin, şin
makas-kəlbətin, qayçı, qısqac, maşa
makastar-biçici
masa-masa, stol
masal-əfsanə, nağıl
masraf-məsrəf
mastar-məsdər
masum-məsum
merasim-mərasim
milletler arası-millətlərarası
miras-miras
mirasyedi-miras dağıdan
muhasebe-mühasibat
münasebet-münasibət
münasip-babat, münasib
münhasır-məhdudiyyətli, məxsusi
mütehassıs-mütəxəssis
müşahhas-müşəxxəs
nasihat-nəsihət
nasip-nəsib
nasıl-nətər, necə
nasır-döyənək, qabar
olasılık-ehtimal
parasız-havayı, pulsuz
pas-pas
pasaklı-pinti
paskalya-pasxa
pasta-peçenye, pirojna, tort
pervasız-cürətli, qorxusuz
pirasa-kəvər
piyasa-bazar
rasgele-bəxtəbəxt, təsadüfən, təsadüfi
rastgele-tesadüfən
rastlamak-rast gəlmək, rastlaşmaq
rastlantı-təsadüf
restorasyon-bərpa
sarıasma-sarıköynək
sedasız-kar
siyasal-siyasi
siyaset-siyasət
siyasî-siyasi
suikast-sui-qəsd
taassup-təəssüb
takas-mal mübadiləsi
tas-tas
tasa-dərd, kədər, qayğı, tasa, üzüntü
tasar-layihə, plan
tasarlamak-fikirləşmək, layihələşdirmək, planlaşdırmaq, tasarlamaq
tasarruf-qənaətcillik, qənaətkarlıq, təsərrüf
tasarı-layihə, proyekt
tasavvuf-təsəvvüf
tasavvur-təsəvvür
tasdik-təsdiq
tasfiye-təmizləmə
tashih-təshih
taslak-cizgi, eskiz, maket
tasnif-təsnif
tasvip-bəyənmə
tasvir-təsvir
tavassut-aracılıq
temas-görüşmə, təmas
tıka basa-doyunca
tıpkıbasım-faksimile
uluslar arası-millətlərarası
uluslararası-beynəlxalq, beynəlmiləl
vasat-babat, mühit, orta, şərait
vasiyet-vəsiyyət
vasiyetname-vəsiyyətnamə
vasıf-vəsf
vasıl olmak-çatmaq, vasil olmaq
vasıta-vasitə
vazistas-nəfəslik
velhasıl-xülasə, qısaca, sözün qısası
veraset-irsiyyət
yasa-qanun
yasak-qadağa, yasaq
yasalaşmak-qanuniləşmək
yüzkarası-rüsvayçılıq, üzüqaralıq
örtbas etmek-ört-bas etmək
şehirler arası-şəhərlərarası


Çox Axtarılanlar
haral, bığını ..., dər, yetk, yüngül, əığıö, bulaq, meyar, asan, divan, ala, qabaq, fesil, qabağ, əməl, dinmə, yaxşı, qayı, payız, axanda, əzab, vətən, el, yalvar, pezevenk, yandır, papatya, düzül, tapşır, ədə

Powered by Azeri.NET