Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
adaptasiya-intibak
amansızcasına-kıyasiya
arxası üstə-sırt üstü
asan-kolay, pürüzsüz
asanca-hazırlop
asanlıq-kolaylık
asayiş-asayiş
asi-asi
aslan-aslan
asmaq-asmak
aspirantura-lisans üstü
asqırmaq-aksırmak
asqırıq-aksırık
assosiasiya-çağrışım, topluluk
asta-yavaş
astana-eşik
astar-astar
astronomiya-gökbilimi
asılqan-askı
asılı-bağımlı, bağlı
asılılıq-bağımlılık, tabiiyet
atlas-atlas
avropasayağı-alafranga
açıq iclas-açık celse
basabas-kalabalık
basdırmaq-dikmek, gömmek
basmaq-basmak, tabetmek
basmaqəlib-basmakalıp
basqın-baskın, saldırı, salgın, taarruz
basılış-baskı
bilxassə-bilhassa
casus-ajan, casus
cinas-cinas
dastan-destan
deklarasiya-bildirge
dilşünas-dilbilimci
dissertasiya-tez
ehtiras-ihtiras
ehtiraslı-tutku
elastik-esnek
etinasız-aldırmaz, ihmalkâr, vurdumduymaz
etinasızlıq-aldırmazlık, ihmal, sallantı
fasilə-fasıla, mola
fotoplastinka-plak
fərasət-basiret, varış
fərasətli-makul, varışlı
gilas-kiraz
hasar-çit, duvar, hisar, korkuluk
hasilat-üretim, ürün
hasılat-hasılat
heç olmasa-bari
huy-xasiyyət-karakter
həssas-duyarlı, hassas, içli
həssaslıq-hassasiyet
iclas-celse, içtimaî, meclis, oturum
iddiasız-alçak gönüllü
iflas-fiyasko, iflâs
immunizasiya-bağışıklama
improvizasiya-doğaç
insafsızcasına-kıyasiya
iqtibas-alıntı, iktibas
ixtisas-branş, dal, ihtisas
ixtisaslaşdırılmış-kalifye
ixtisaslı-kalifye
ixtisasçı-bilirkişi
kartbasan-üçkâğıtçı
kasa-çanak
kassa-gişe, kasa, vezne
kassir-veznedar
kasıb-fakir
kobudcasına-küstahça
kommunikasiya-ulaşım
kompas-pusula
kompensasiya-tazmin
lastik-lastik
libas-elbise, giysi, kılık
masa-masa
masqaraçı-alaycı
millətlərarası-milletler arası, uluslar arası
miqyas-boyut, çap
miras-miras
miras dağıdan-mirasyedi
müasir-çağdaş, modern
mühasib-sayman
mühasibat-muhasebe
mühasirə-abluka
mühasirə etmək-kuşatmak
mühasirəyə almaq-çevirmek
münasib-isabetli, kullanışlı, münasip, müsait, olacak, usturuplu, uygun, yerinde
münasibət-alâka, ilgi, ilişki, muamele, münasebet, yaklaşım
mənasız-anlamsız, nafile, sudan
mərasim-alay, merasim, tören
nasaz-bozuk
nasazlıq-arıza
nasist-nazi
nasos-pompa
nişasta-kola
nişastalamaq-kolalamak
nişastalanmış-kolalı
nişastalı-kolalı
paltarasan-portmanto
pas-pas
pasaj-çarşı
pasport-hüviyet
pasta-macun
pasxa-paskalya
planetlərarası-gezegenlerarası
plastinka-plâk
punktuasiya-noktalama
qarğasoğanı-kuzgunkılıcı
qisas-öç
radiasiya-ışınım
rast gəlmək-rastlamak
rastlaşmaq-rastlamak
sensasiya-havadis
sivilizasiya-uygarlık
sivilizasiyalı-uygar
siyasi-siyasal, siyasî
siyasət-politika, siyaset
sözün qısası-velhasıl
tamasa-çıta
tas-tas
tasa-tasa
tasarlamaq-tasarlamak
taskulah-miğfer
translyasiya-yayım
trassa-güzergah
tündxasiyyət-hırçın
təmas-temas
təmas etmək-değinmek
tənasüb-oran
uşaq bağçası-ana okulu
vasil olmaq-vasıl olmak
vasitə-araç, vasıta
vasitəçi-ara bulucu
vasitəçilik-ara buluculuk
vasvası-titiz
xas-has, mahsus, özgü
xasiyyət-huy, mizaç, yaradılış
xassə-nitelik
xilas etmək-kurtarmak
xilas olmaq-kurtulmak
xilasedici-kurtarıcı
xilaskar-kurtarıcı, velinimet
xülasə-özet, velhasıl
xülasə etmək-özetlemek
yarasız-bozuk
yasaq-yasak
yasli-kreş
yaslı-acıklı
yastı-yayvan
yasəmən-leylak, leylâk
yumşaqxasiyyət-uyuşkan
yüngülxasiyyət-hafif
çobanyastığı-papatya
ört-bas etmək-örtbas etmek
şassi-iniş takımı
şəhərlərarası-şehirler arası
şərqşünas-müşteşrik, şarkiyatcı
şərqşünaslıq-şarkıyat
əlyazması-yazma
əsas-belkemiği, esas, genel, gerekçe, gövde, ilke, kaide, taban
əsas qanun-anayasa
əsaslanmamış-asılsız
əsasnamə-tüzük
əsassız-asılsız
əsasən-esasen, zaten
Türk dilində-Azərbaycan dilində
Faslı-mərakeşli
acımasız-mərhəmətsiz
anason-cirə
anayasa-əsas qanun, konstitusiya
asabî-əsəbi
asalak-müftəxor, parazit, tüfeyli
asalak bilimi-parazitologiya
asalet-alicənablıq, nəciblik
asansör-lift
asayiş-asayiş
asgari-en az, minimum
asi-asi, qiyamçı, üsyançı
asil-nəcabətli
asit-turşu
asker-əsgər
askerî-hərbi
askı-asılqan
asla-əsla
aslan-aslan
asmak-asmaq
astar-astar
astragan-qaragül
astropikal-subtropik
asıl-əsil
asılsız-əsaslanmamış, əsassız
asır-əsr
atlas-atlas
basamak-pillə, pilləkən
basiret-ağıl, bəsirət, fərasət
basit-bəsit
baskı-basılış, çap, nəşr, sıxıntı, təzyiq, tiraj
baskın-basqın
basmak-basmaq, çap etmək
basmakalıp-basmaqəlib, çeynənmiş, standart, şablon
baston-əsa
basım-çap
basım evi-mətbəə
basın-mətbuat
basınç-təzyiq
bilhassa-ələlxüsus, bilxassə, xüsusilə
bürokrasi-bürokratiya, rəsmiyyətçilik
casus-casus
cinas-cinas
denizanası-meduza
elmas-almaz
enternasyonal-beynəlxalq
esas-əsas
esasen-əsasən
fasulye-lobya, paxla
fasıl-fəsil
fasıla-fasilə
fiyasko-iflas, müvəffəqiyyətsizlik
gaspetmek-qəsb etmək
gezegenlerarası-planetlərarası
has-xas, məxsus, saf
hasar-itki, zərər, ziyan
hasat-biçin, yığım
hasbıhal-həsb-hal
hasis-xəsis
hasret-həsrət
hassas-həssas
hassasiyet-həssaslıq
hasta-xəstə
hastahane-xəstəxana
hastalanmak-xəstə olmaq
hasılat-hasılat
hasım-düşmən, rəqib
ihtiras-ehtiras
ihtisas-ixtisas
iktibas-iqtibas
iltimas-himayəçilik, qohumbazlıq
istasyon-vağzal
kafatası-kəllə
kapasite-güc, imkanlılıq, qabiliyyət, tutum
kas-əzələ, müskul
kasa-kassa
kasaba-qəsəbə
kasap-qəssəb
kasket-furajka, kepka
kasten-qəsdən
kastetmek-düşünmək, qəsd etmək
kasım-noyabr
kasıntı-dikbaş, təkəbbürlü
kasıt-qəsd, məqsəd
kıyas-müqayisə, tutuşdurmaq
kıyasiya-amansızcasına, insafsızcasına, rəhmsizcəsinə
kıyaslamak-qarşılaşdırmaq, müqayisə etmək, tutuşdurmaq
lastik-kauçuk, lastik, rezin, şin
makas-kəlbətin, qayçı, qısqac, maşa
makastar-biçici
masa-masa, stol
masal-əfsanə, nağıl
masraf-məsrəf
mastar-məsdər
masum-məsum
merasim-mərasim
milletler arası-millətlərarası
miras-miras
mirasyedi-miras dağıdan
muhasebe-mühasibat
münasebet-münasibət
münasip-babat, münasib
münhasır-məhdudiyyətli, məxsusi
mütehassıs-mütəxəssis
müşahhas-müşəxxəs
nasihat-nəsihət
nasip-nəsib
nasıl-nətər, necə
nasır-döyənək, qabar
olasılık-ehtimal
parasız-havayı, pulsuz
pas-pas
pasaklı-pinti
paskalya-pasxa
pasta-peçenye, pirojna, tort
pervasız-cürətli, qorxusuz
pirasa-kəvər
piyasa-bazar
rasgele-bəxtəbəxt, təsadüfən, təsadüfi
rastgele-tesadüfən
rastlamak-rast gəlmək, rastlaşmaq
rastlantı-təsadüf
restorasyon-bərpa
sarıasma-sarıköynək
sedasız-kar
siyasal-siyasi
siyaset-siyasət
siyasî-siyasi
suikast-sui-qəsd
taassup-təəssüb
takas-mal mübadiləsi
tas-tas
tasa-dərd, kədər, qayğı, tasa, üzüntü
tasar-layihə, plan
tasarlamak-fikirləşmək, layihələşdirmək, planlaşdırmaq, tasarlamaq
tasarruf-qənaətcillik, qənaətkarlıq, təsərrüf
tasarı-layihə, proyekt
tasavvuf-təsəvvüf
tasavvur-təsəvvür
tasdik-təsdiq
tasfiye-təmizləmə
tashih-təshih
taslak-cizgi, eskiz, maket
tasnif-təsnif
tasvip-bəyənmə
tasvir-təsvir
tavassut-aracılıq
temas-görüşmə, təmas
tıka basa-doyunca
tıpkıbasım-faksimile
uluslar arası-millətlərarası
uluslararası-beynəlxalq, beynəlmiləl
vasat-babat, mühit, orta, şərait
vasiyet-vəsiyyət
vasiyetname-vəsiyyətnamə
vasıf-vəsf
vasıl olmak-çatmaq, vasil olmaq
vasıta-vasitə
vazistas-nəfəslik
velhasıl-xülasə, qısaca, sözün qısası
veraset-irsiyyət
yasa-qanun
yasak-qadağa, yasaq
yasalaşmak-qanuniləşmək
yüzkarası-rüsvayçılıq, üzüqaralıq
örtbas etmek-ört-bas etmək
şehirler arası-şəhərlərarası


Çox Axtarılanlar
aye, mayka, kaplumbağa, əzm, , haral, eleme, şöngümək, mama, famil, norm, eqzotik, çakma, tüfeyli, lütfen, şil-şikəstə, kompensasiya, fotoğrafçılık, ketum, həyasız, maddiyyat, zaten alinmir, xizrpuşan, gan, kurtas, çulğalaşır, lütfən, tezyiq, ıhlamur, tecavuz

Powered by Azeri.NET