Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
ali məktəb-yüksek okul
ali təhsil-lisans, yüksek öğretim
ana vətən-ana vatan
arxası üstə-sırt üstü
arı pətəyi-kovan
arı təknəsi-kovan
atəş-ateş
bazar ertəsi-Pazartesi
betər-beter
bitərəf-bitaraf, çekimser, tarafsız, yansız
bədahətən-doğaç, irticalen
bəstəboy-bücür
bəstəkar-bestekâr
bəstələmək-bestelemek
bəxtəbəxt-rasgele
bəxtəvər-mutlu
cəftə-sürgü
dəftər-defter
dəstə-alay, demet, ekip, grup, öbek, takım, tutam
dəstəbaşı-elebaşı
dəstək-ahize
dəstəmaz-abdest
elmi təcrübə-deney
ertəsi-ertesi
fitə-peştamal
fövqəltəbii-doğaüstü, tabiat üstü
göstərici-gösterge
göstəriş-yönetmelik
göstərmə-ibraz, teşhır
göyərtə-güverte
güldəstə-buket
heykəltəraş-heykeltraş
həftə-hafta
həqiqətən-fiilen, gerçekten, sahiden
hərbi təyyarəçi-havacı
hərtərəfli-evrensel
həvəngdəstə-havan
ibtidai təhsil-ilk öğretim
ifritə-cadaloz
istək-istek
istəkli-gözde
istəmək-istemek
itələmək-itelemek, itmek
içiltə-şilte
kötək-cop, dayak
matəm-matem
möhtəkir-vurguncu
möhtərəm-muhterem, saygıdeğer, sayın
möhtəşəm-anıtsal, muhteşem
mötəbər-güvenilir, muhakkak, muteber, saygın
mötədil-mutedil
mötədillik-itidal
mötərizə-ayraç, parantez
mübtəda-özne
mübtəla-manyak
müftə-bedava, beleş, fisebilillâh
müftəxor-asalak
müntəzəm-muntazam
müqtədir-muktedir
mürtəce-gerici
mürtəcelik-gericilik
müstəhəq-müstahak
müstəmləkə-sömürge, tekel
müstəmləkələşdirmə-sömürgecilik
müstəmləkəçi-sömürgeci
müstəmləkəçilik-inhisar, sömürgecilik
müstəntiq-sorgu hakimi
müstəqbəl-müstakbel
müstəqil-bağımsız, egemen, hür, müstakil, özgür
müstəqillik-bağımsızlık, egemenlik, özgürlük
müstəsna-müstesna
müttəfiq-müttefik
müttəhim-sanık
mütəfəkkir-düşünür, mütefekkir
mütərəddid-gevşek, güvensiz, istikrarsız, mütereddit, sebatsız
mütərəqqi-ilerici
mütəxəssis-ayırtman, bilgin, bilirkişi, mütehassıs, uzman
müxtəlif-muhtelif, türlü
müştəri-müşteri, tüketici
müştərək-müşterek
məktəb-mektep, okul
məktəbəqədər-okulöncesi
mərtəbə-kat, mertebe
natəmiz-gayrisıhhi, kirloz
nisbətən-nispeten
nöqtə-nokta
nüktə-nükte
nətər-nasıl
o tərəf-öte
orta məktəb-orta okul
pilətə-gazyağı ocağı
pəltək-kekeme
qeyd dəftəri-sicil
qeyri-müstəqil-bağımlı
qeyri-mütəşəkkil-savruk
qibtə etmək-imrenmek
qitə-kıt'a
quldur dəstəsi-çete
qəflətən-ansızın, birden, birdenbire
rabitə-bağlantı, ulaşım
reaktiv təyyarə-jet
siftə-siftah
sitəm-sitem
stəkan-bardak
sövq-təbii-iç güdü
səltənət-saltanat
səriştə-ehliyet, görgü, yeterlik
səriştəli-görgülü
səriştəsiz-görgüsüz
telefon dəstəyi-ahize
təbib-tabip
təbii-doğal, olağan, tabiî, yapmacıksız
təbil-davul, trampet
təbir-tabir
təbiət-doğa, tabiat, yaradılış
təbliğ etmə-propaganda
təbliğat-propaganda
təbrik-tebrik
təbrik etmək-kutlamak
təbəqə-tabaka
təbəssüm-tebessüm
təbəə-uyruk
təbəəlik-tabiiyet
təcavüz-saldırı, tecavüz
təcavüzkar-mütecaviz, saldırgan
təchizat-donatım, teçhizat
təcili-acele, acil, ivedi, müstacel
təcili yardım-ilk yardım
təcili yardım maşını-ambülans, cankurtaran
təcrübi-ameli, deneysel, uygulamalı
təcrübə-deneme, deneyim, görgü, tecrübe
təcrübə etmək-denemek
təcrübəli-görgülü, kalifye, olgun
təcrübəsiz-acemi, görgüsüz
təcəlli-tecelli
tədarük-tedarik
tədavi-tedavi
tədbir-önlem, tedbir
tədbirli-öngören, öngörülü
tədbirlilik-öngörü
tədqiq-tetkik
tədqiqat-araştırma
tədricən-tedricen
tədris-öğretici, öğretim
təfriqə-tefrika
təfsilat-ayrıntı, detay, tafsilat
təfsir-tefsir
təftiş-teftiş
təftiş etmək-denetlemek
təfəkkür-tefekkür
təfərruat-detay
təfərrüat-ayrıntı, teferruat
təharət-taharet
təharətsiz-cünüp
təharətsizlik-cenabet
təhdid-tehdit
təhlil-çözümleme, tahlil
təhlil etmək-çözümlemek
təhlükə-risk, tehlike
təhlükəsizlik-emniyet, güvenlik
təhqiqat-soruşturma, tahkikat
təhqir-tahkir
təhrif-tahrifat
təhrik-tahrik
təhrik etmək-körüklemek
təhrikçi-kundakçı
təhrikçilik-kışkırtı
təhsil-eğitim, öğrenim, öğretim, tahsil
təhsilli-bilgili
təhvil vermək-devretmek
təhəmmül-tahammül
tək-eşsiz, tek, teklik
təkamül-evrim, tekâmül
təkbir-tekbir
təkcə-salt
təklif-önerge, öneri, teklif
təklif etmək-önermek
təklifsiz-laubali
təkmilləşdirmək-geliştirmek
təkmilləşmiş-olgun
təkrar-tekrar
təkrar etmək-yinelemek
təkrarlamaq-yinelemek
təkzib-tekzip
təkzib etmək-yalanlamak
təkəbbür-gurur, kibir
təkəbbürlü-kasıntı
təkəbbürlənmək-böbürlenmek
təkər-tekerlek
təlaş-kuşku, telâş
təlif-telif
təlim-alıştırma, antrenman, eğitim, öğrenim, talim
təlimat-talimat, yönerge, yönetmelik
təlimçi-antrenör
təlqin-telkin
təlxək-palyaço, soytarı
tələ-kapan, tuzak
tələb-talep
tələbat-icap
tələbkar-davacı, titiz
tələbə-öğrenci, talebe
tələfat-zayiat
tələffüz-telâffuz
tələsik-acele, acil
təmas-temas
təmas etmək-değinmek
təmayül-eğilim, temayül
təmin etmək-sağlamak, temin etmek
təminat-garanti, öncelik, teminat
təmir-onarım, tamir
təmir etmək-onarmak
təmiz-berrak, net, safi, temiz
təmizləmə-tasfiye
təmizləmək-gidermek, temizlemek
təmkin-itidal, temkin
təmkinli-ağır başlı, ılımlı
təmkinlilik-vakar
təmrin-temrin
təmsil-temsil
təmsilçi-temsilci
təmtəraq-şaşaa
təmtəraqlı-mükellef, törenli
təməl-temel
təmənni-temenni
tən-denk, ten
tənasüb-oran
tənbeh-tembih
tənbəl-aylak, tembel, uyuşuk, üşenmek
təngə gəlmək-bıkmak
tənha-eşsiz, ıssız, kuytu, tenha
tənlik-denklem
tənqid-eleştiri, eleştirme, tenkit
tənqid etmək-eleştirmek
tənqidçi-eleştirmeci, münekkit
təntənə-tantana, tören
təntənəli-törenli
tənzim-tanzim
tənzimləmək-ayarlamak
tənəffüs-mola, paydos, teneffüs
tənəklik-bağ
tənəkə-teneke
təpik-tekme
təpinmək-tepinmek
təpitmə-lapa
təpmək-tepmek
təpə-tepe
təpəcik-tümsek
təqaüd-burs
təqaüdçü-emekli
təqdim-takdim
təqdim etmək-sunmak
təqdir-takdir
təqib-kovalama
təqib etmək-gütmek, izlemek
təqlid-özenti, taklit
təqribən-takriben, yaklaşık
təqsim-taksim
təqsirkar-sanık, suçlu
təqsirsiz-suçsuz
tər-ter
tərbiyə-eğitim, terbiye
tərbiyə vermək-eğitmek
tərbiyəçi-hoca
tərcih-tercih
tərcüman-tercüman
tərcümeyi-hal-biyografi
tərcümə-çeviri, çevirme, nakıl, tercüme
tərcümə etmək-çevirmek
tərcüməyi-hal-öz geçmiş
tərcüməçi-çevirici
tərif-övgü, tanım, tarif
tərif etmək-tanımlamak
tərifləmək-övmek
tərifləyici-övücü
təriqət-tarikat
tərk etmək-terk etmek
tərlik-terlik
tərləmək-terlemek
tərpənmək-kımıldamak, kıpırdamak
tərs-hırçın, ters
tərsinə-aykırı, bilâkis, tersine
tərtib-düzen, tertip
tərtibat-tertibat
tərtibatçı-yönetmen
tərz-ezgi, tarz, tavır, tür
tərübə-deney
tərəddüt-tereddüt
tərəf-taraf
tərəfdar-taraftar
tərəfdar olmaq-tutmak
tərənnüm-terennüm
tərəqqi-terakki
tərəqqipərvər-ilerici
tərəvəz)-turfanda
tərəzi-tartı, terazi, vezne
təsadüf-rastlantı, tesadüf
təsadüfi-rasgele
təsadüfən-rasgele, tesadüfen
təsbeh-tespih
təsbit-tespit
təsbit etmək-saptamak
təsdiq-olumlu, tasdik, teyit
təsdiq etmək-onaylamak
təshih-tashih
təsir-etki, tesir
təsir etmək-etkilemek
təsirli-dokunaklı, etkili, geçişli
təsirsiz-geçişsiz
təskin-teskin
təslim-teslim
təsnif-tasnif
təsnif etmə-sınıflandırma
təsnifat-sınıflandırma
təsriflənmə-çekim
təsvir-betim, tasvir
təsəlli-teselli
təsərrüf-tasarruf
təsəvvüf-tasavvuf
təsəvvür-düş, kavram, tasavvur
tətbiq-tatbik
tətbiq etmək-uygulamak
tətbiqi-uygulamalı
tətil-grev
tətilçi-grevci
təvazö-tevazu
təvazökar-alçak gönüllü, kibirsiz, mütevazi
təvəccöh-teveccüh
təvəkkül-tevekkül
təvəllüd-doğum
təxirəsalınmaz-müstacel
təxliyə-tahliye
təxmin-tahmin
təxmini-ortalama, yaklaşık
təxminən-tahminen, yaklaşık
təxrib-tahrip
təxribat-baltalama, tahribat
təxribatçı-yıkıcı
təxsil-öğretim
təxsis-tahsis
təxsisat-ödenek, tahsisat
təxəllüs-mahlâs
təxəyyül-tahayyül
təyin-tayin
təyin etmək-atamak
təyyarə-uçak
təyəmmüm-teyemmüm
təzad-çelişki, tezat
təzahür-belirti
təziyə-taziye
təzminat-tazminat
təzyiq-basınç, baskı
təzə-taze
təşbeh-teşbih
təşhir-teşhir
təşkil-teşkil
təşkilat-kuruluş, kurum, örgüt, teşkilat
təşkilatçı-örgütçü
təşrif-teşrif
təşrifat-teşrifat
təşviq-teşvik
təşviş-kuşku
təşxis-teşhis
təşəbbüs-girişim, teşebbüs, yelteniş
təşəkkül-oluşum, teşekkül
təşəkkül etmək-oluşmak
təşəkkür-şükran, teşekkür
təşəxxüs-kibir
təəccüb-taaccüp
təəccüblü-tuhaf
təəhhüd-taahhüt
təərrüz-taarruz
təəssüb-taassup
təəssüf-teessüf
təəssüf ki-maalesef
təəssür-teessür
təəssürat-izlenim
vasitə-araç, vasıta
vasitəçi-ara bulucu
vasitəçilik-ara buluculuk
vəkalətən-vekâleten
vətən-vatan, yurt
vətəndaş-uyruk, yurttaş
vətəndaşlıq-tabiiyet, uyrukluk
xəlitə-alaşım
xəritə-harita
xəstə-hasta, rahatsız
xəstə olmaq-hastalanmak
xəstəxana-hastahane
xətər-risk
yetər-kâfi
zatən-zaten
çox mərtəbəli ev-apartman
çətə-çete
çətəçi-çeteci
ötən-geçen, mazi
ötəri-geçici, özensiz
üstəgəl-artı
üstəlik-ek, üstelik
üstələmək-üstelemek
şəftəli-şeftali
əhatə-kapsam
əhatə etmək-kaplamak, kapsamak
əlbəttə-elbette
əstəğfürullah-estağfurullah
Çox Axtarılanlar
haral, çem, nc, düyü, silsile, hərə, qabaq, a.y.e, aq, podrat, cənli, əə, semizotu, ziddiyət nədir, musehih, yer, qayyum, nisbə, exi, tinətindən, matmak, tecella, tinə - tin, ananı sikim, güvenlik, bölge, qayum, cen, top, ramal adinin menasi

Powered by Azeri.NET