Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
ali məktəb-yüksek okul
ali təhsil-lisans, yüksek öğretim
ana vətən-ana vatan
arxası üstə-sırt üstü
arı pətəyi-kovan
arı təknəsi-kovan
atəş-ateş
bazar ertəsi-Pazartesi
betər-beter
bitərəf-bitaraf, çekimser, tarafsız, yansız
bədahətən-doğaç, irticalen
bəstəboy-bücür
bəstəkar-bestekâr
bəstələmək-bestelemek
bəxtəbəxt-rasgele
bəxtəvər-mutlu
cəftə-sürgü
dəftər-defter
dəstə-alay, demet, ekip, grup, öbek, takım, tutam
dəstəbaşı-elebaşı
dəstək-ahize
dəstəmaz-abdest
elmi təcrübə-deney
ertəsi-ertesi
fitə-peştamal
fövqəltəbii-doğaüstü, tabiat üstü
göstərici-gösterge
göstəriş-yönetmelik
göstərmə-ibraz, teşhır
göyərtə-güverte
güldəstə-buket
heykəltəraş-heykeltraş
həftə-hafta
həqiqətən-fiilen, gerçekten, sahiden
hərbi təyyarəçi-havacı
hərtərəfli-evrensel
həvəngdəstə-havan
ibtidai təhsil-ilk öğretim
ifritə-cadaloz
istək-istek
istəkli-gözde
istəmək-istemek
itələmək-itelemek, itmek
içiltə-şilte
kötək-cop, dayak
matəm-matem
möhtəkir-vurguncu
möhtərəm-muhterem, saygıdeğer, sayın
möhtəşəm-anıtsal, muhteşem
mötəbər-güvenilir, muhakkak, muteber, saygın
mötədil-mutedil
mötədillik-itidal
mötərizə-ayraç, parantez
mübtəda-özne
mübtəla-manyak
müftə-bedava, beleş, fisebilillâh
müftəxor-asalak
müntəzəm-muntazam
müqtədir-muktedir
mürtəce-gerici
mürtəcelik-gericilik
müstəhəq-müstahak
müstəmləkə-sömürge, tekel
müstəmləkələşdirmə-sömürgecilik
müstəmləkəçi-sömürgeci
müstəmləkəçilik-inhisar, sömürgecilik
müstəntiq-sorgu hakimi
müstəqbəl-müstakbel
müstəqil-bağımsız, egemen, hür, müstakil, özgür
müstəqillik-bağımsızlık, egemenlik, özgürlük
müstəsna-müstesna
müttəfiq-müttefik
müttəhim-sanık
mütəfəkkir-düşünür, mütefekkir
mütərəddid-gevşek, güvensiz, istikrarsız, mütereddit, sebatsız
mütərəqqi-ilerici
mütəxəssis-ayırtman, bilgin, bilirkişi, mütehassıs, uzman
müxtəlif-muhtelif, türlü
müştəri-müşteri, tüketici
müştərək-müşterek
məktəb-mektep, okul
məktəbəqədər-okulöncesi
mərtəbə-kat, mertebe
natəmiz-gayrisıhhi, kirloz
nisbətən-nispeten
nöqtə-nokta
nüktə-nükte
nətər-nasıl
o tərəf-öte
orta məktəb-orta okul
pilətə-gazyağı ocağı
pəltək-kekeme
qeyd dəftəri-sicil
qeyri-müstəqil-bağımlı
qeyri-mütəşəkkil-savruk
qibtə etmək-imrenmek
qitə-kıt'a
quldur dəstəsi-çete
qəflətən-ansızın, birden, birdenbire
rabitə-bağlantı, ulaşım
reaktiv təyyarə-jet
siftə-siftah
sitəm-sitem
stəkan-bardak
sövq-təbii-iç güdü
səltənət-saltanat
səriştə-ehliyet, görgü, yeterlik
səriştəli-görgülü
səriştəsiz-görgüsüz
telefon dəstəyi-ahize
təbib-tabip
təbii-doğal, olağan, tabiî, yapmacıksız
təbil-davul, trampet
təbir-tabir
təbiət-doğa, tabiat, yaradılış
təbliğ etmə-propaganda
təbliğat-propaganda
təbrik-tebrik
təbrik etmək-kutlamak
təbəqə-tabaka
təbəssüm-tebessüm
təbəə-uyruk
təbəəlik-tabiiyet
təcavüz-saldırı, tecavüz
təcavüzkar-mütecaviz, saldırgan
təchizat-donatım, teçhizat
təcili-acele, acil, ivedi, müstacel
təcili yardım-ilk yardım
təcili yardım maşını-ambülans, cankurtaran
təcrübi-ameli, deneysel, uygulamalı
təcrübə-deneme, deneyim, görgü, tecrübe
təcrübə etmək-denemek
təcrübəli-görgülü, kalifye, olgun
təcrübəsiz-acemi, görgüsüz
təcəlli-tecelli
tədarük-tedarik
tədavi-tedavi
tədbir-önlem, tedbir
tədbirli-öngören, öngörülü
tədbirlilik-öngörü
tədqiq-tetkik
tədqiqat-araştırma
tədricən-tedricen
tədris-öğretici, öğretim
təfriqə-tefrika
təfsilat-ayrıntı, detay, tafsilat
təfsir-tefsir
təftiş-teftiş
təftiş etmək-denetlemek
təfəkkür-tefekkür
təfərruat-detay
təfərrüat-ayrıntı, teferruat
təharət-taharet
təharətsiz-cünüp
təharətsizlik-cenabet
təhdid-tehdit
təhlil-çözümleme, tahlil
təhlil etmək-çözümlemek
təhlükə-risk, tehlike
təhlükəsizlik-emniyet, güvenlik
təhqiqat-soruşturma, tahkikat
təhqir-tahkir
təhrif-tahrifat
təhrik-tahrik
təhrik etmək-körüklemek
təhrikçi-kundakçı
təhrikçilik-kışkırtı
təhsil-eğitim, öğrenim, öğretim, tahsil
təhsilli-bilgili
təhvil vermək-devretmek
təhəmmül-tahammül
tək-eşsiz, tek, teklik
təkamül-evrim, tekâmül
təkbir-tekbir
təkcə-salt
təklif-önerge, öneri, teklif
təklif etmək-önermek
təklifsiz-laubali
təkmilləşdirmək-geliştirmek
təkmilləşmiş-olgun
təkrar-tekrar
təkrar etmək-yinelemek
təkrarlamaq-yinelemek
təkzib-tekzip
təkzib etmək-yalanlamak
təkəbbür-gurur, kibir
təkəbbürlü-kasıntı
təkəbbürlənmək-böbürlenmek
təkər-tekerlek
təlaş-kuşku, telâş
təlif-telif
təlim-alıştırma, antrenman, eğitim, öğrenim, talim
təlimat-talimat, yönerge, yönetmelik
təlimçi-antrenör
təlqin-telkin
təlxək-palyaço, soytarı
tələ-kapan, tuzak
tələb-talep
tələbat-icap
tələbkar-davacı, titiz
tələbə-öğrenci, talebe
tələfat-zayiat
tələffüz-telâffuz
tələsik-acele, acil
təmas-temas
təmas etmək-değinmek
təmayül-eğilim, temayül
təmin etmək-sağlamak, temin etmek
təminat-garanti, öncelik, teminat
təmir-onarım, tamir
təmir etmək-onarmak
təmiz-berrak, net, safi, temiz
təmizləmə-tasfiye
təmizləmək-gidermek, temizlemek
təmkin-itidal, temkin
təmkinli-ağır başlı, ılımlı
təmkinlilik-vakar
təmrin-temrin
təmsil-temsil
təmsilçi-temsilci
təmtəraq-şaşaa
təmtəraqlı-mükellef, törenli
təməl-temel
təmənni-temenni
tən-denk, ten
tənasüb-oran
tənbeh-tembih
tənbəl-aylak, tembel, uyuşuk, üşenmek
təngə gəlmək-bıkmak
tənha-eşsiz, ıssız, kuytu, tenha
tənlik-denklem
tənqid-eleştiri, eleştirme, tenkit
tənqid etmək-eleştirmek
tənqidçi-eleştirmeci, münekkit
təntənə-tantana, tören
təntənəli-törenli
tənzim-tanzim
tənzimləmək-ayarlamak
tənəffüs-mola, paydos, teneffüs
tənəklik-bağ
tənəkə-teneke
təpik-tekme
təpinmək-tepinmek
təpitmə-lapa
təpmək-tepmek
təpə-tepe
təpəcik-tümsek
təqaüd-burs
təqaüdçü-emekli
təqdim-takdim
təqdim etmək-sunmak
təqdir-takdir
təqib-kovalama
təqib etmək-gütmek, izlemek
təqlid-özenti, taklit
təqribən-takriben, yaklaşık
təqsim-taksim
təqsirkar-sanık, suçlu
təqsirsiz-suçsuz
tər-ter
tərbiyə-eğitim, terbiye
tərbiyə vermək-eğitmek
tərbiyəçi-hoca
tərcih-tercih
tərcüman-tercüman
tərcümeyi-hal-biyografi
tərcümə-çeviri, çevirme, nakıl, tercüme
tərcümə etmək-çevirmek
tərcüməyi-hal-öz geçmiş
tərcüməçi-çevirici
tərif-övgü, tanım, tarif
tərif etmək-tanımlamak
tərifləmək-övmek
tərifləyici-övücü
təriqət-tarikat
tərk etmək-terk etmek
tərlik-terlik
tərləmək-terlemek
tərpənmək-kımıldamak, kıpırdamak
tərs-hırçın, ters
tərsinə-aykırı, bilâkis, tersine
tərtib-düzen, tertip
tərtibat-tertibat
tərtibatçı-yönetmen
tərz-ezgi, tarz, tavır, tür
tərübə-deney
tərəddüt-tereddüt
tərəf-taraf
tərəfdar-taraftar
tərəfdar olmaq-tutmak
tərənnüm-terennüm
tərəqqi-terakki
tərəqqipərvər-ilerici
tərəvəz)-turfanda
tərəzi-tartı, terazi, vezne
təsadüf-rastlantı, tesadüf
təsadüfi-rasgele
təsadüfən-rasgele, tesadüfen
təsbeh-tespih
təsbit-tespit
təsbit etmək-saptamak
təsdiq-olumlu, tasdik, teyit
təsdiq etmək-onaylamak
təshih-tashih
təsir-etki, tesir
təsir etmək-etkilemek
təsirli-dokunaklı, etkili, geçişli
təsirsiz-geçişsiz
təskin-teskin
təslim-teslim
təsnif-tasnif
təsnif etmə-sınıflandırma
təsnifat-sınıflandırma
təsriflənmə-çekim
təsvir-betim, tasvir
təsəlli-teselli
təsərrüf-tasarruf
təsəvvüf-tasavvuf
təsəvvür-düş, kavram, tasavvur
tətbiq-tatbik
tətbiq etmək-uygulamak
tətbiqi-uygulamalı
tətil-grev
tətilçi-grevci
təvazö-tevazu
təvazökar-alçak gönüllü, kibirsiz, mütevazi
təvəccöh-teveccüh
təvəkkül-tevekkül
təvəllüd-doğum
təxirəsalınmaz-müstacel
təxliyə-tahliye
təxmin-tahmin
təxmini-ortalama, yaklaşık
təxminən-tahminen, yaklaşık
təxrib-tahrip
təxribat-baltalama, tahribat
təxribatçı-yıkıcı
təxsil-öğretim
təxsis-tahsis
təxsisat-ödenek, tahsisat
təxəllüs-mahlâs
təxəyyül-tahayyül
təyin-tayin
təyin etmək-atamak
təyyarə-uçak
təyəmmüm-teyemmüm
təzad-çelişki, tezat
təzahür-belirti
təziyə-taziye
təzminat-tazminat
təzyiq-basınç, baskı
təzə-taze
təşbeh-teşbih
təşhir-teşhir
təşkil-teşkil
təşkilat-kuruluş, kurum, örgüt, teşkilat
təşkilatçı-örgütçü
təşrif-teşrif
təşrifat-teşrifat
təşviq-teşvik
təşviş-kuşku
təşxis-teşhis
təşəbbüs-girişim, teşebbüs, yelteniş
təşəkkül-oluşum, teşekkül
təşəkkül etmək-oluşmak
təşəkkür-şükran, teşekkür
təşəxxüs-kibir
təəccüb-taaccüp
təəccüblü-tuhaf
təəhhüd-taahhüt
təərrüz-taarruz
təəssüb-taassup
təəssüf-teessüf
təəssüf ki-maalesef
təəssür-teessür
təəssürat-izlenim
vasitə-araç, vasıta
vasitəçi-ara bulucu
vasitəçilik-ara buluculuk
vəkalətən-vekâleten
vətən-vatan, yurt
vətəndaş-uyruk, yurttaş
vətəndaşlıq-tabiiyet, uyrukluk
xəlitə-alaşım
xəritə-harita
xəstə-hasta, rahatsız
xəstə olmaq-hastalanmak
xəstəxana-hastahane
xətər-risk
yetər-kâfi
zatən-zaten
çox mərtəbəli ev-apartman
çətə-çete
çətəçi-çeteci
ötən-geçen, mazi
ötəri-geçici, özensiz
üstəgəl-artı
üstəlik-ek, üstelik
üstələmək-üstelemek
şəftəli-şeftali
əhatə-kapsam
əhatə etmək-kaplamak, kapsamak
əlbəttə-elbette
əstəğfürullah-estağfurullah
Çox Axtarılanlar
kaplumbağa, qətiləşmək, qabaq, aye, haral, əclaf, yuxarı, müxtəlif, tin, bada, leb, gijdillaq, köçür, yanvar, a.y.e menasi, sinə, azəri, balam, aparmaq, bahem, karandas, zərb, lusdur, azeri, lil, səmən, pişekar, rl, telsis, kolluq

Powered by Azeri.NET