Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
abırlamaq-azarlamak
addımlamaq-adımlamak
alqışlamaq-alkışlamak
anlamaq-anlamak, çakmak
arıqlamaq-kilo vermek, süzülmek, zayıflamak
ayıblamaq-ayıplamak
ağlamaq-ağlamak
ağırlamaq-ağırlamak
baltalamaq-baltalamak
bağlama-ambalaj, paket
bağlamaq-akdetmek, bağlamak, kapamak
bağışlamaq-affetmek, bağışlamak
başlamaq-başlamak, koyulmak
bulamac-bulamaç
bulamaq-bulamak, sallamak
buynuzlamaq-toslamak
cadulamaq-büyülemek
cilalamaq-cilâlamak
cırmaqlamaq-berelemek
dalamaq-dalamak
damcılamaq-damlamak
danlamaq-azarlamak, paylamak, yermek
dağlamaq-dağlamak
dolamaq-dolamak
durulamaq-durulamak
dərmanlamaq-ilâçlamak
hamarlama-tesviye
hazırlama-yapma
hazırlamaq-donatmak, hazırlamak, üretmek, yapmak
hesablamaq-addetmek, hesaplamak, hesaplaşmak
imzalamaq-akdetmek, imzalamak
islam hüququ-fıkıh
ismarlamaq-ısmarlamak
ixtiyarlamaq-ihtiyarlamak
kodlamaq-kodlamak
korlamaq-sakatlamak
kraxmallamaq-kolalamak
laklama-vernik, vernikleme
lamisə-dokunum
lampa-lâmba
lampoçka-ampul
mismarlamaq-çivilemek
mişarlamaq-testerelemek
mumiyalamaq-ilaçlamak
naxışlamaq-işlemek
nişastalamaq-kolalamak
otlamaq-otlamak
ovlamoq-avlamak
ovsunlamaq-büyülemek
ovxalamaq-çitilemek, ovalamak
oğurlamaq-aşırmak, çalmak, çarpmak
paralamaq-paralamak
parlamaq-parlamak
parlament-meclis
partlamaq-patlamak
parçalamaq-parçalamak, ufalamak
plomblamaq-kurşunlamak
qablamaq-kaplamak
qaralama-müsvedde
qaralamaq-karalamak
qarışlamaq-karışlamak
qarşılamaq-karşılamak
qatlamaq-devşirmek, katlamak
qovalamaq-kovalamak
qoxlamaq-koklamak
qucaqlamaq-kucaklamak
qurcalamaq-kurcalamak
qurulamaq-kurulamak
qılıqlamaq-oyalamak
rahatlamaq-rahatlamak
reklam-bilit
salam-merhaba, selam
salamat qalın-Allah'a ısmarladık
salamlamaq-selamlamak
salaməleyküm-merhaba, selamünaleyküm
saplamaq-saplamak
saxlamaq-alıkoymak, dindirmek
sayıqlamaq-sayıklamak
saçmalamaq-saçmalamak
sağlam-dinç, esen, iyi, sağlam
sağlamlıq-afiyet, esenlik
sonraya saxlamaq-ertelemek
sulamaq-sulamak
suçlamaq-suçlamak
sıralamaq-sıralamak
sızlamaq-sızlamak, vızıldamak
sığallamaq-sıvazlamak
səhifə bağlama-mizanpaj
tamamlama-ikmal
tamamlamaq-sonuçlamak, tamamlamak
tasarlamaq-tasarlamak
tolazlamaq-fırlatmak
toparlamaq-toparlanmak
toplamaq-biriktirmek, derlemek, devşirmek
tormozlamaq-frenlemek
tovlamaq-kandırmak, tavlamak
tullamaq-fırlatmak, göndermek
təkrarlamaq-yinelemek
ufaqlamaq-ufalamak
ulamaq-ulumak
valaylama-yalpa
xatırlamaq-hatırlamak
xaşlama-haşlama
xaşlamaq-haşlamak
xorlamaq-horlamak
xoşlamaq-hoşlanmak
xırdalamaq-bozdurmak, para bozdurmak, ufalamak
xırpalamaq-hırpalamak
yalamaq-yalamak
yamanlamaq-kötülemek
yamaqlamaq-yamalamak, yamamak
yaralamaq-yaralamak
yavaşlamaq-yavaşlamak
yaxalamaq-tutmak, yakalamak
yollamaq-sevketmek, yollamak
yoxlama-deneme, kontrol, prova, yoklama
yuvalamaq-dürmek
yuxulamaq-dalmak
zorlamaq-zorlamak
zıplamaq-zıplamak
çalxalamaq-çalkalamak, çalkamak
çapalamaq-çabalamak
çatlamaq-çatlamak
İslam-İslâm
İslamiyyət-İslâmiyet
şeyxülislam-şeyhülislam
şişmanlamaq-şişmanlamak
şüalamaq-ışınlamak
əlamət-alâmet, belirti, emare, tanık
əleykəssalam-aleykümselam
Türk dilində-Azərbaycan dilində
adımlamak-addımlamaq
aklamak-bəraət qazandırmaq
aleykümselam-əleykəssalam
algılamak-dərk etmək
alkışlamak-alqışlamaq
anlam-məna
anlamak-anlamaq, başa düşmək
anlamdaş-sinonim
anlamsız-mənasız
atlamak-atlanmaq, tullanmaq
avlamak-ovlamoq
ayarlamak-dəqiqləşdirmək, kalibrləmək, kökləmək, standartlaşdırmaq, tənzimləmək
ayıklamak-çeşidləmək
ayıplamak-ayıblamaq
azarlamak-abırlamaq, biabır etmək, danlamaq
açıklama-izah, şərh
açıklamak-aydınlaşdırmaq, izah etmək
ağlamak-ağlamaq
ağırlamak-ağırlamaq
baltalama-sabotaj, təxribat
baltalamak-baltalamaq
bayatlamak-bayatlaşmaq
bağlamak-bağlamaq
bağışlamak-bağışlamaq
bağışıklama-immunizasiya
başlamak-başlamaq
bocalamak-çaşmaq, karıxmaq
boylam-meridian, uzunluq, uzunluq dairəsi
bulamak-bulamaq
bulamaç-bulamac
cilâlamak-cilalamaq
dalamak-dalamaq
damlamak-damcılamaq
dağlamak-dağlamaq
dolamak-dolamaq
duraklama-aravermə, durğunluq, sakitlik
durulamak-durulamaq
eş anlamlı-sinonim
fırlamak-atılmaq
hatırlamak-xatırlamaq
havlamak-hürmək
hazırlamak-hazırlamaq
haşlama-xaşlama, qaynadılmış, pörtülmüş, sudabişmiş
haşlamak-xaşlamaq, qaynatmaq, pörtmək
hesaplamak-hesablamaq
hoplamak-hoppanmaq
horlamak-xorlamaq, xoruldamaq
hırpalamak-xırpalamaq
ihtiyarlamak-ixtiyarlamaq, qocalmaq
ilaçlamak-mumiyalamaq
ilâçlamak-dərmanlamaq
imzalamak-imzalamaq, qol çəkmək
ispatlamak-isbat etmək, sübut etmək
kanıtlamak-isbat etmək, sübut etmək
kaplama-örtük, üz
kaplamak-əhatə etmək, bürümək, qablamaq, örtmək, üzləmək
karalamak-qaralamaq
karışlamak-qarışlamaq
karşılamak-qarşılamaq
katlamak-qatlamaq
kiralamak-icaraya vermək, kirələmək
kodlamak-kodlamaq, şifrələmək
koklama-iybilmə
koklamak-qoxlamaq
kolalamak-kraxmallamaq, nişastalamaq
kollamak-gözləmək, himayə etmək
konaklamak-dincəlmək, gecələmək
kovalama-izləmə, təqib
kovalamak-izləmək, qovalamaq
kucaklamak-qucaqlamaq
kurcalamak-qurcalamaq
kurulamak-qurulamaq
kurşunlamak-plomblamaq
kutlamak-təbrik etmək
kısıtlamak-məhdudlaşdırmaq
kıyaslamak-qarşılaşdırmaq, müqayisə etmək, tutuşdurmaq
miyavlamak-miyovuldamaq
noktalama-punktuasiya
onaylamak-təsdiq etmək
ortalama-orta hesabla, təxmini
otlamak-otlamaq
ovalamak-ovxalamaq, sürtmək
oyalamak-aldatmaq, gözlətmək, qılıqlamaq, uzatmaq
oylamak-səsə qoymaq
paralamak-paralamaq
parlamak-parlamaq
parçalamak-parçalamaq
patlamak-partlamaq
paylamak-danlamaq
pazarlama-marketinq
pohpohlamak-bəhbəhləmək
rahatlamak-rahatlamaq
rastlamak-rast gəlmək, rastlaşmaq
sakatlamak-korlamaq, zədələmək
saklamak-gizlətmək
salamura-şoraba
sallamak-bulamaq, yelləmək
saplamak-sancmaq, saplamaq
savsaklamak-ləngitmək
sayıklamak-sayıqlamaq
saçmalamak-saçmalamaq
sağlam-sağlam
sağlamak-təmin etmək
selam-salam
selamlamak-salamlamaq
selamünaleyküm-salaməleyküm
sonuçlamak-bitirmək, qurtarmaq, tamamlamaq
sorgulama-dindirmə, istintaq
sulamak-sulamaq
suçlamak-suçlamaq
sınırlamak-məhdudlaşdırmaq
sıralamak-sıralamaq
sıvazlamak-sığallamaq
sızlamak-sızlamaq
tamamlamak-tamamlamaq
tanımlamak-tanımaq, tərif etmək
tasarlamak-fikirləşmək, layihələşdirmək, planlaşdırmaq, tasarlamaq
tavlamak-tovlamaq
taşlama-həcv
toplam-cəm, nəticə, yekun
toslamak-buynuzlamaq, kəllə vurmaq
tutuklamak-həbs etmək, tutmaq
ufalamak-xırdalamaq, parçalamaq, ufaqlamaq
ulamak-əlavə etmək, birləşdirmək
uygulamak-tətbiq etmək, uyğunlaşdırmaq, uzaqlaşdırmaq
uygulamalı-təcrübi, tətbiqi
uyuklamak-mürgüləmək
uğurlamak-ötürmək, yola salmaq
vurgulamak-nəzərə çatdırmaq
yakalamak-yaxalamaq
yalamak-yalamaq
yalanlamak-təkzib etmək
yamalamak-yamaqlamaq, yamamaq
yanıtlamak-cavab vermək
yaralamak-yaralamaq
yavaşlamak-yavaşlamaq
yayımlamak-çap etmək, nəşr etmək
yayınlamak-vermək
yağmalamak-qarət etmək, talan etmək
yoklama-yoxlama
yollamak-yollamaq
yuhalamak-etiraz etmək, tfu-tfu etmək
zayıflamak-arıqlamaq, zəifləmək
zorlamak-zorlamaq
zıplamak-hoppanmaq, tullanmaq, zıplamaq
zırlamak-zırıldamaq
zırvalamak-boşboğazlıq etmək, cəfəngiyat söyləmək
çabalamak-çalışmaq, çapalamaq
çalkalamak-çalxalamaq
çapalamak-belləmək, kətmənləmək
çatlamak-çatlamaq
çınlamak-cingildəmək, zanğıldamaq
ıhlamur-cökə, çökə
ısmarlama-buyurtma, sifariş, sifarişli, tapşırıq
ısmarlamak-ismarlamaq, tapşırmaq
ışınlamak-şüalamaq
şaşalamak-mat qalmaq, şaşmaq
şeyhülislam-şeyxülislam
şişmanlamak-kökəlmək, şişmanlamaq


Çox Axtarılanlar
kaplumbağa, bığını ..., özgə, eybecersen, dərə, maydanoz, rus dilinde təpə, haral, fatura, xolm, dıllaq, möhnət, maruz, hercayi, təpə sözü, paz, möh, möhnet, inkişaf, roman, mohnət, əlil, sıxıntı, tunar, laylan, tərtəmiz, tekerlek, sıkıntı, a.y.e sözünün ..., əslin

Powered by Azeri.NET