Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
avtomat qələm-dolma kalem
avtoqələm-dolmakalem, stilo
ağacdələn-ağaçkakan
bələd-bildik
bələdiyyə-belediye
bələdçi-iletken, kılavuz, rehber
bəstələmək-bestelemek
düymələmək-iliklemek
dələ-sansar, sincap, zerdeva
dələduz-dolandırıcı
dələduzluq etmək-dolandırmak
eşələmək-eşelemek
eşələnmək-eşinmek
gecələmək-konaklamak
göbələk-mantar
gündəlik məsələ-gündem
gələcək-gelecek, müstakbel
gəvələmək-gevelemek
hövsələ-tahammül
hədələmək-yıldırmak
hələ-hâlâ, hele
hələlik-şimdilik
incələmək-incelemek
itələmək-itelemek, itmek
işarələmək-işaretlemek
kirələmək-kiralamak
kökələn-semiz
kölələşdirmək-köleleştirmek
körpələr evi-kreş
kəkələmək-kekelemek
kələ-kötür-pürüz
kələf-çile, kangal
kələfin ucu-ip ucu
kələkbaz-düzenbaz
kələm-lâhana
layihələşdirmək-tasarlamak
lələk-tüy
müstəmləkələşdirmə-sömürgecilik
mələk-melek
mələmək-melemek
mələz-melez
mərhələ-aşama, dönem, evre, merci, merhale, safha
məsələ-husus, mesele, sorun
məsələn-meselâ, örneğin, söz gelişi
məşğələ-meşgale
nəticələnmək-sonuçlanmak
pələng-kaplan
qələbə çalmaq-ütmek
qələbəlik-kalabalık
qələm-kalem
qələmyonan-kalemtıraş
qələt-hata
sadələşmək-sadeleşmek
silkələmək-silkelemek, silkmek
silkələnmə-sallantı
sirkələmək-sarsmak
səciyyələndirmək-nitelemek
sələf-öncel, selef
sələmçi-tefeci
sələmçilik-murabaha
tələ-kapan, tuzak
tələb-talep
tələbat-icap
tələbkar-davacı, titiz
tələbə-öğrenci, talebe
tələfat-zayiat
tələffüz-telâffuz
tələsik-acele, acil
xələf-halef
zədələmək-berelemek, sakatlamak, zedelemek
zəlzələ-deprem, zelzele
çisələmək-çiselemek
çiyələk-çilek
çələng-çelenk
üstələmək-üstelemek
şifrələmək-kodlamak
şübhələnmək-huylanmak, işkillenmek, şüphelenmek
əcələ-acele
əlaqələnmək-ilgilenmek
ələk-elek
ələlxüsus-bilhassa, özellikle
ələm-elem
ələmək-elemek
əzələ-adale, kas
Çox Axtarılanlar
norm, foye, kobud. eks menasi, kobud, foye sözünün ..., a.y.e, lovğa, foye sozunun menasi, fotoğrafçılık, lər, qaqaş, ..., aye, haral, köçür, qabaq, yerlə-yeksan olmaq, səhv, kaplumbağa, merak etme, qarov, çağdaş, öğretmen, kükremek, tarhana ..., məziyyət, teşekkül, temmuz, soqmax, xuruş

Powered by Azeri.NET