Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
avtomat qələm-dolma kalem
avtoqələm-dolmakalem, stilo
ağacdələn-ağaçkakan
bələd-bildik
bələdiyyə-belediye
bələdçi-iletken, kılavuz, rehber
bəstələmək-bestelemek
düymələmək-iliklemek
dələ-sansar, sincap, zerdeva
dələduz-dolandırıcı
dələduzluq etmək-dolandırmak
eşələmək-eşelemek
eşələnmək-eşinmek
gecələmək-konaklamak
göbələk-mantar
gündəlik məsələ-gündem
gələcək-gelecek, müstakbel
gəvələmək-gevelemek
hövsələ-tahammül
hədələmək-yıldırmak
hələ-hâlâ, hele
hələlik-şimdilik
incələmək-incelemek
itələmək-itelemek, itmek
işarələmək-işaretlemek
kirələmək-kiralamak
kökələn-semiz
kölələşdirmək-köleleştirmek
körpələr evi-kreş
kəkələmək-kekelemek
kələ-kötür-pürüz
kələf-çile, kangal
kələfin ucu-ip ucu
kələkbaz-düzenbaz
kələm-lâhana
layihələşdirmək-tasarlamak
lələk-tüy
müstəmləkələşdirmə-sömürgecilik
mələk-melek
mələmək-melemek
mələz-melez
mərhələ-aşama, dönem, evre, merci, merhale, safha
məsələ-husus, mesele, sorun
məsələn-meselâ, örneğin, söz gelişi
məşğələ-meşgale
nəticələnmək-sonuçlanmak
pələng-kaplan
qələbə çalmaq-ütmek
qələbəlik-kalabalık
qələm-kalem
qələmyonan-kalemtıraş
qələt-hata
sadələşmək-sadeleşmek
silkələmək-silkelemek, silkmek
silkələnmə-sallantı
sirkələmək-sarsmak
səciyyələndirmək-nitelemek
sələf-öncel, selef
sələmçi-tefeci
sələmçilik-murabaha
tələ-kapan, tuzak
tələb-talep
tələbat-icap
tələbkar-davacı, titiz
tələbə-öğrenci, talebe
tələfat-zayiat
tələffüz-telâffuz
tələsik-acele, acil
xələf-halef
zədələmək-berelemek, sakatlamak, zedelemek
zəlzələ-deprem, zelzele
çisələmək-çiselemek
çiyələk-çilek
çələng-çelenk
üstələmək-üstelemek
şifrələmək-kodlamak
şübhələnmək-huylanmak, işkillenmek, şüphelenmek
əcələ-acele
əlaqələnmək-ilgilenmek
ələk-elek
ələlxüsus-bilhassa, özellikle
ələm-elem
ələmək-elemek
əzələ-adale, kas
Çox Axtarılanlar
stalaktit, baktrian, stalaqmit, dromedar, stalaktik, okto, oktava, kaplumbağa, alma, bes, neçə, stalaktik nedir, haral, axır, nc, ilan, may, hil, asan, geçmiyor, vandal, dal, ekol, status, imtina, dramedar, elektrik, islam, sövdalaşmaq, təhvil

Powered by Azeri.NET