Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
almaz-elmas
arvadbaz-çapkın, hovarda, zampara
ayaz-ayaz
az-az
az qala-neredeyse
az qaldı-neredeyse
azacıq-biraz
azad-azat, bağımsız, hür, özgür
azad etmək-azletmek
azadlıq-hürriyet, özgürlük
azalma-inme
azalmaq-azalmak
azaltmaq-kısmak, uyutmak
azan-ezan
azançı-müezzin
azdanışan-suskun
azlıq-azınlık
azmaq-azmak
azuqə-azık, zahire
azğınlıq-dalâlet
azığ-azık
aşpaz-aşçı
baza-üs
bazar-çarşı, Pazar, piyasa
bazar ertəsi-Pazartesi
bazarlıq-pazarlık
bazis-altyapı
baş nazir-başbakan
beyaz-beyaz
beynamaz-beynamaz
bir az-biraz
boğaz-boğaz, gebe
boşboğaz-çaçaron, çalçene, çenebaz, geveze
boşboğazlıq-laf, zırva
boşboğazlıq etmək-zırvalamak
buraz-halat
bəraət qazandırmaq-aklamak
canbaz-cambaz
cazibə-cazibe, çekim
cazibədar-çekici
cihaz-cihaz
cənazə-cenaze
dayaz-sığ
daz-dazlak, kel
dazbaş-dazlak
dəryaz-tırpan
dəstəmaz-abdest
en az-asgari
etiraz-itiraz
etiraz etmək-çelişmek, yuhalamak
eşqbazlıq-kur
faza-safha
faza-evre
frazeologiya-deyim
hazır-hazır
hazır geyim-konfeksiyon
hazırkı dəyər-rayiç
hazırlama-yapma
hazırlamaq-donatmak, hazırlamak, üretmek, yapmak
hazırlıqsız-doğaç
hoqqabaz-hokkabaz
icazə-icazet, muvafakat
imtiyaz-ayrıcalık, imtiyaz
imtiyazlı-muaf
istiqraz vərəqəsi-tahvil
işbaz-işgüzar
kazarma-kışla
kələkbaz-düzenbaz
kəndirbaz-cambaz
lazaret-revir
lazım-gerek, lâzım
ləvazimat-donatım, gereç, malzeme
maqazin-magazin
mazaqlaşma-kur
mazərət-mazeret
metan qazı-hava gazı
modabaz-züppe
mühazirə-ders
mühazirəçi-konuşmacı
müvazinət-denge, muvazene, muvazenet
məcaz-mecaz
məcazi-mecazî
namaz-namaz
narazı-ekşi
narazılıq-hoşnutsuzluk
nasaz-bozuk
nasazlıq-arıza
naz-naz
naz etmək-kırıtmak
nazik-yufka
nazikürəkli-alıngan
nazimçarx-pervane
nazir-bakan
nazirlik-bakanlık, vekâlet
nazlanmaq-nazlanmak
niyaz-niyaz
parazit-asalak
parazitologiya-asalak bilimi
pazı-pancar
qanmaz-kereste
qara bazar-kara borsa
qara yazı-kara yazı
qati etiraz-protesto
qaz-kaz
qazamat-cezaevi
qazan-kazan, tencere
qazanc-avantaj, kar, kâr, kazanç, ücret, yarar
qazanmaq-haketmek, kazanmak
qazança-tencere
qazı-gazi, kazı
qazıma-sondaj
qazımaq-kazımak
qazıq-kazık
qaçılmaz-kaçınılmaz
qohumbazlıq-iltimas
qohumbazlıq etmək-kayırmak
qorxmaz-gözüpek
qumarbaz-üçkâğıtçı
qurnaz-kurnaz
ramazan-Ramazan
razı-hoşnut, mutabık, razı
razılaşma-sözleşme
razılıq-hoşnutluluk, icabet, mutabakat, muvafakat
saymazlıq-sallantı
saz-saz
saziş-antlaşma, sözleşme
sehrbaz-sihirbaz
tarazlaşdırmaq-dengelemek
tarazlıq-denge, muvazene, muvazenet
tolazlamaq-fırlatmak
tündməcaz-hırçın
təvazö-tevazu
təvazökar-alçak gönüllü, kibirsiz, mütevazi
təxirəsalınmaz-müstacel
utanmaz-arsız, utanmaz
uyuşmazlıq-uyuşmazlık
uşaqcığaz-yavru
vaz keçmək-caymak, vazgeçmek
vaza-vazo
yaramaz-haylaz, yaramaz
yaz-bahar, ilkbahar
yazmaq-yazmak
yazı-hat, kayıt
yazı maşını-daktilo
yazılı-yazılı
yazıq-yazık
yazıçı-yazar
yazığı gəlmək-acımak
yol azugəsi-yolluk
zamazka-macun
çarpaz-çapraz, fermuar
çatışmamazlıq-pürüz
şeytanbazar-bitpazarı
əlyazması-yazma
əlçatmaz-erişilmez
ərazi-alan, arazi
Türk dilində-Azərbaycan dilində
Pazar-bazar
Pazartesi-bazar ertəsi
Ramazan-ramazan
aldırmaz-etinasız, laqeyd
aldırmazlık-etinasızlıq, laqeydlik
arazi-ərazi
ayaz-ayaz
az-az
aza-üzv
azalmak-azalmaq
azami-əzəmi, en çox, maksimum
azap-əzab
azarlamak-abırlamaq, biabır etmək, danlamaq
azat-azad
azletmek-azad etmək, kənar etmək
azmak-azmaq
azık-ərzak, azığ, azuqə
azınlık-azlıq
bazen-bəzən
bazı-bəzi
beyaz-ağ, beyaz
beynamaz-beynamaz
biraz-azacıq, bir az, bir qədər
bitpazarı-şeytanbazar
borazan-şeypur, şeypurçu, truba, trubaçı
boğaz-boğaz
cambaz-akrobat, canbaz, kəndirbaz
cazibe-cazibə
cenaze-cənazə
cihaz-cihaz
dazlak-daz, dazbaş
dağ boğazı-dərə
düz yazı-nəsr
düzenbaz-bic, hiyləgər, kələkbaz
düzyazı-nəsr
enkaz-xaraba, xarabalıq, sınıqlar, söküntü, uçuqlar
faraziye-fərziyyə
fazilet-fəzilət
fazla-artıq, çox
garaz-qərəz
gaza-cihad
gazap-qəzəb
gazel-qəzəl
gazi-qazı
gazyağı-neft
gazyağı ocağı-maşınka, pilətə
hava gazı-metan qazı
haylaz-nadinc, yaramaz
haz-həzz
hazin-həzin
hazine-xəzinə
haziran-iyun
hazmetmek-həzm etmək
hazım-həzm
hazır-hazır
hazırlamak-hazırlamaq
hazırlop-asanca, əziyyətsiz, yüngülcə, zəhmətsiz
hokkabaz-hoqqabaz
ibraz-göstərmə
icazet-icazə
ikaz-xəbərdarlıq
imtiyaz-imtiyaz
itiraz-etiraz
kara yazı-bədbəxt tale, qara yazı
kaz-qaz
kaza-qəza, rayon
kazak-sviter
kazan-qazan
kazanmak-qazanmaq
kazanç-qazanc
kazı-qazı
kazıcı-həkkak, oymaçı, oyucu
kazık-qazıq, paya
kazımak-qazımaq
kaçınılmaz-qaçılmaz, labüd
kiraz-gilas
klima cihazı-kondisioner
kruvazör-kreyser
kurnaz-hiyləgər, qurnaz
kurnazlık-hiyləgərlik
magazin-jurnal, maqazin
mazeret-mazərət, üzr
mazi-keçmiş, ötən, ötmüş
mazlum-məzlum
mazur-bağışlanılmış, məzur, üzrlü
mecaz-məcaz
mecazî-məcazi
muazzam-əhəmiyyətli, güclü, qüvvətli, müəzzəm, mühüm
muhafaza-mühafizə
muntazam-müntəzəm
muvazene-balans, dayanıqlılıq, müvazinət, tarazlıq
muvazenet-balans, dayanıqlılıq, müvazinət, tarazlıq
mütevazi-sadə, təvazökar
namaz-namaz
naz-naz
nazar-nəzər
nazariye-nəzəriyyə
nazi-nasist
nazik-ədəbli
nazlanmak-nazlanmaq
nazım-nəzm
niyaz-niyaz
okur yazar-savadlı
okuryazar-savadlı
papaz-keşiş
pazarlama-marketinq
pazarlık-bazarlıq
pis boğaz-qarınqulu
razı-razı
sadrazam-baş vəzir, sədrəzəm
saz-qamış, saz
sihirbaz-sehrbaz
sıvazlamak-sığallamaq
taze-təzə
taziye-təziyə
tazmin-kompensasiya
tazminat-təzminat
terazi-tərəzi
tevazu-alçaq könüllülük, təvazö
utanmaz-utanmaz
uyuşmazlık-ixtilaf, uyuşmazlıq, ziddiyət
vaaz-vəz
vazgeçmek-vaz keçmək
vazife-vəzifə
vazistas-nəfəslik
vaziyet-vəziyyət
vazo-vaza
vurdumduymaz-etinasız, hissiz, laqeyd
yaramaz-yaramaz
yaz-yay
yazar-müəllif, yazıçı
yazgı-qədər, tale
yazma-əlyazması
yazmak-yazmaq
yazıhane-büro
yazık-yazıq
yazılı-yazılı
yazın-yayda
yelpaze-yelpik
yobaz-doqmatik
çapraz-çarpaz
çenebaz-boşboğaz, naqqal
çıkmaz-dalan


Çox Axtarılanlar
çem, foye sozunun menasi, foye, lovğa eks menasi, eşitmə, aksiya, yasaq sozunun ..., müxennet, məsləhət, konstruktiv, aq, hüzün, bazlıq, alma, əks-səda, a.y.e jizn varam, milnetdaram, dadü, netersen, bünövrə, əks səda, lovga eks menasi, truppa, kobud. eks menasi, nağarsan, sine germek, kobud, eşkıya dünyaya, tövrü, napıyorsun

Powered by Azeri.NET