Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
afişa-afiş, bilit
alış-veriş-alış veriş
asayiş-asayiş
behişt-cennet
bildiriş-bildiri, duyuru, ihbar, ilân, tebligat
bitişdirmək-kenetlemek
bitişik-bitişik
bitişmək-bitişmek
bişmək-pişmek
bişməmiş-çiğ
bəxşiş-bahşiş
daxili işlər-iç işleri
devrilmiş-düşük
deyişmək-çekişmek
din işləri-diyânet
diş-diş
dişi-dişi
dişləmək-ısırmak
dişləyən-ısırgan
döndərilmiş-devrik
dünyəviləşdirilmiş-laik
dərviş-derviş
dəyişik-değişik
dəyişkən-değişken
dəyişmək-değişmek, değiştirmek
dəymiş-ergin, olgun, olmuş
dəyməmiş-olmamış
ehtişam-ihtişam
eniş-eğilim, rampa, yöre
eniş-yoxuş-engebe
fahişə-fahişe, kahpe
fahişəlik-fuhuş
finiş-varış
gediş-gidiş, seyir
geniş-ferah, geniş
geyilmiş-kullanılmış
gicişmə-uyuz
giriş-giriş
girişmək-girişmek, koyulmak, tutuşmak
gizlədilmiş-saklı
göstəriş-yönetmelik
gəlişmə-gelişme
gəlişmək-gelişmek, serpilmek
həmişə-daima, hep
həmişəlik-daimî, ezeli
ikişər-ikişer
ilişik-ilişik
ilişmək-çatmak, ilişmek
incimiş-dargın, kırgın
inkişaf-gelişme, inkışaf, kalkınma, seyir
inkişaf etmək-kalkınmak
itmiş-kayıp
-eylem, fiil, görev, husus, iş, mesai, mesaî, yapıt, yürürlük
iş adamı-iş adamı
iş birliyi-iş birliği
iş bölgüsü-iş bölümü
iş pozan-oyunbozan
işarə-ima, işaret, not, sinyal, telmih
işarələmək-işaretlemek
işbaz-işgüzar
işdən qaçmaq-kaytarmak
işgüzar-hamarat, makul
işgəncə-işkence
işlək-işlek
işləmə-işleme
işləmək-çalışmak, işlemek
işlənmiş-kullanılmış
işlətmə-tüketim
işlətmək-kullanmak
iştaha-iştah
iştahalanmaq-iştahlanmak
iştirak-alâka, huzur, iştirak
işverən-iş veren
işvə-işve
işçi-işçi
işğal-işgal
işıl-işıl-ışıl ışıl
işıldamaq-ışıldamak
işıq-ışık, meşale
işıqlı-münevver
işıqçı-ışıkçı
keçiş-geçiş, transfer
keçmiş-geçen, geçmiş, mazi
keçmişdə-eskiden
keşiş-papaz
kişi-er, erkek, koca
klaviş-tuş
mişar-testere
mişarlamaq-testerelemek
müdhiş-müthiş
müfəttiş-denetçi, müfettiş
münaqişə-çatışma, münakaşa
məişət-maişet
nişan-amaç, fiş, gösterge, nişan, rozet, simge
nişanlı-güvey, nişanlı
nişanə-belirti, emare, tanık
nişasta-kola
nişastalamaq-kolalamak
nişastalanmış-kolalı
nişastalı-kolalı
numayiş-gösteri
nümayiş-alay, gösteri
pişik-kedi
piştaxta-satıcı tezğahı, tezgâh
pərişan-perişan
saziş-antlaşma, sözleşme
sevişmək-sevişmek
sifariş-ısmarlama, sipariş
sifarişli-ısmarlama
sudabişmiş-haşlama
söz gəlişi-söz gelişi
səriştə-ehliyet, görgü, yeterlik
səriştəli-görgülü
səriştəsiz-görgüsüz
sərnişini)-tahliye
tikiş-dikiş
titrəyiş-sallantı
təftiş-teftiş
təftiş etmək-denetlemek
təkmilləşmiş-olgun
təşviş-kuşku
veriliş-yayın
vərdiş-görenek
xahiş-rica
xahiş etmək-yakarmak
xarici işlər-dış işleri, hariciye
xatirə nişanı-plâket
yemiş-kavun
yetişkən-yetişkin
yetişmiş-ergin, olgun, olmuş, yetişmiş
yetişmək-erişmek, ermek, ulaşmak, varmak, yetişmek, yetmek
yetişməmiş-olmamış
çevriliş-darbe
çevrilmiş-devrik
çeynənmiş-basmakalıp, harcıalem
çişi gəlmək-çişi gelmek
çörəkbişirən-fırıncı
çəkişmə-hırgür
çəkişmək-çekişmek
şiş-şiş
şişirtmək-abartmak
şişman-şişko, şişman
şişmanlamaq-şişmanlamak
şişmək-şişmek
əhliləşmiş-evcil
əlverişli-elverişli, harcıalem, kullanışlı, müsait, olacak
əlverişsiz-kullanışsız
əndişə-endişe
əsayiş-emniyet
Türk dilində-Azərbaycan dilində
afiş-afişa
alış veriş-al ver, alış-veriş
asayiş-asayiş
bahşiş-bəxşiş
bilirkişi-ekspert, ixtisasçı, mütəxəssis
bilirkişilik-ekspertiza
bitişik-bitişik
bitişmek-bitişmək
derviş-dərviş
değişik-dəyişik, fərqli
değişim-mübadilə
değişken-dəyişkən
değişmek-dəyişmək
değiştirmek-dəyişmək, mübadilə etmək
dikiş-tikiş
diş-diş
dişi-dişi
dişi fiş-rozetka
dış işleri-xarici işlər
elektrik fişi-çəngəl
elverişli-əlverişli
endişe-əndişə, həyəcan, narahatlıq
enişte-kürəkən, yeznə
erişilmez-əlçatmaz, ünyetməz
erişmek-çatmaq, yetişmək
ermiş-övliya
fahişe-fahişə
fiş-çek, jeton, kartoçka, kontakt, nişan, payacıq, ştepsel, talon, yarlık
gelişme-artım, gəlişmə, inkişaf
gelişmek-gəlişmək
geliştirmek-mükəmməlləşdirmək, təkmilləşdirmək
geniş-gen, geniş
geçiş-keçiş
geçişli-təsirli
geçişsiz-təsirsiz
geçiştirmek-sovuşdurmaq
geçmiş-keçmiş
gidiş-gediş, hal-hərəkət
giriş-başlangıc, giriş
girişim-təşəbbüs
girişken-girici
girişmek-girişmək
gişe-kassa
gösteriş-gözə girmə
gösterişli-görkəmli
ihtişam-ehtişam
ikişer-iki-iki, ikişər
iletişim-ünsiyyət
ilişik-ilişik
ilişki-əlaqə, münasibət
ilişmek-dəymək, ilişmək
iniş takımı-şassi
istişare-məsləhət, müşavirə
iç işleri-daxili işlər
-
iş adamı-iş adamı, sövdagər, tacir
iş birliği-əməkdaşlıq, iş birliyi
iş bölümü-iş bölgüsü
iş veren-fəhlətutan, işverən, sahibkar
işaret-işarə
işaretlemek-işarələmək
işgal-işğal
işgüzar-işbaz
işitmek-eşitmək
işkembe-bağırsaq, içalat
işkence-işgəncə
işkillenmek-şübhələnmək
işlek-gur, işlək, izdihamlı
işlem-əməliyyat, muamilə, proses
işleme-işləmə
işlemek-işləmək, naxışlamaq
işletme-istehsalı planlaşdırma, müəssisə
işlev-vəzifə
işportacı-xırdavatçı
iştah-iştaha
iştahlanmak-iştahalanmaq
işte-budur, odur
iştirak-iştirak
işve-işvə
işçi-fəhlə, işçi
kişi-adam, nəfər, şəxs
kişilik-nəfərlik
kişisel-şəxsi
maişet-məişət
müfettiş-müfəttiş
müthiş-müdhiş
nişan-nişan
nişanlı-adaxlı, nişanlı
padişah-padşah
pekişmek-bərkimək, möhkəmlənmək
pekiştirmek-bərkitmək, möhkəmləndirmək
perişan-pərişan
pişman-peşiman, peşman
pişmek-bişmək
sevişmek-sevişmək
sipariş-sifariş
söz gelişi-məsələn, söz gəlişi
teftiş-təftiş
tişört-idman köynəyi
vişne-albalı
yelteniş-təşəbbüs
yemiş-bar-bəhər, mer-meyvə, meyvə
yetişkin-yetişkən
yetişmek-yetişmək
yetişmen-stajer
yetişmiş-yetişmiş
çekiliş-oyun, tiraj
çekişmek-çəkişmək, deyişmək
çelişki-təzad, ziddiyət, ziddiyyət
çelişmek-etiraz etmək, zidd olmaq
çiş-sidik
çişi gelmek-çişi gəlmək
öz geçmiş-bioqrafiya, tərcüməyi-hal
şiş-şiş
şişe-butulka, şüşə
şişko-kök, şişman
şişman-gonbul, kök, şişman
şişmanlamak-kökəlmək, şişmanlamaq
şişmek-şişmək


Çox Axtarılanlar
bəzən, düyü, qabaq, əlhəmdülillah, haral, kaplumbağa, paxıl, noyabr, kobud, kobud. eks menasi, bəzən. yaxin ..., okto, gucluler, meyar, ego, parta, bezen, cümhuriyyət, k`alca, med, tələs, ziya, kobud. yaxin menasi, kalbim, dostum, direktor, peşə, dede, omuz, nur

Powered by Azeri.NET