Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
adres-adres
akvarel-sulu boya
aprel-nisan
batareya-pil
beret-bere
direktiv-genelge
direktor-müdür, yönetmen
ekstremist-müfrit
freqat-fırkateyn
gayret-gayreti batıla:mənasız cəhdlər
impressionizm-izlenimcilik
konkret-somut
kredit-kredi
kreditlə-veresiye
kreditor-alacaklı
krem-krem
kreslo-koltuk
krevet-karides
kreyser-kruvazör
lazaret-revir
lotereya-piyango
miqren-yarımca
press-cendere
preyskurant-fiyat listesi
prezident-başkan, cumhurbaşkanı
püre-ezme
qalantereya-tuhafiye
reaksiya-tepki, yankı
reaktiv təyyarə-jet
real-gerçek
realist-gerçekçi
referendum-halk oyu, halkoyu
refrijerator-frijider
rejim-düzen
rejissor-yönetmen
reklam-bilit
rels-ray
reportyor-muhabir
reproduktor-horaplör
resenziya-eleştiri
resept-reçete
respublika-cumhuriyet
restoran-lokanta
reyestr-bordro
reyka-çıta
reys-posta
rezin-lastik, lâstik
rezyume-özet
siqaret-sigara
suveren-egemen
suverenlik-egemenlik, hâkimiyet
taburet-iskemle, tabure
tref-sinek
zireh-zırh
Türk dilində-Azərbaycan dilində
abstre-abstrakt, mücərrəd
adres-adres, ünvan
ahret-axirət
akrep-əqrəb
antrenman-məşq, təlim
antrenör-məşqçi, təlimçi
aşiret-tayfa
bakire-bakirə
basiret-ağıl, bəsirət, fərasət
bere-beret
bereket-bərəkət
berelemek-əzmək, cırmaqlamaq, sıyırmaq, zədələmək
bilâhare-sonra
birdenbire-birdən, birdən-birə, qəflətən
birey-fərd, nəfər, şəxs
biçare-biçarə
böbrek-böyrək
börek-pirojok, piroq
cendere-press
cereyan-cərəyan, hava axını
cesaret-cəsarət
daire-çevrə, dairə, idarə, mənzil
deprem-zəlzələ
deprem bilimi-seysmologiya
derece-dərəcə, termometr
dereotu-şüyüd
devre-dövrə
devretmek-təhvil vermək
direk-dirək
direksiyon-rol, sükan
direkt-düz
direnmek-qarşı durmaq
direy-fauna
emare-əlamət, dəlil, nişanə, sübut
emretmek-əmr etmək
enteresan-maraqlı
erek-məqsəd
esaret-əsarət
evre-faza, mərhələ
evren-kainat
evrensel-beynəlxalq, beynəlmiləl, dünyəvi, hədsiz, hərtərəfli, ölçüsüz, sonsuz, universal, ümumi
eğreti-düzəltmə, qəlp, müvəqqəti, saxta, süni
fare-siçan, siçovul
firavunfaresi-manqusta
flöre-rapira
fren-əyləc, əylənc, tormoz
frengi-sifilis
frenlemek-əyləmək, ləngitmək, tormozlamaq
gayret-cəhd, qeyrət, səy
gayreti batıla-mənasız cəhdlər:gayret
gerek-gərək, lazım
gerekmek-gərəkmək
gereksinmek-möhtac olmaq
gerekçe-əsas, dəlil, sübut
gereç-ləvazimat, material, vəsait
grev-tətil
grevci-tətilçi
göre-görə
görenek-adət, vərdiş
görev-funksiya, iş, rol, vəzifə
gübre-gübrə, peyin
güreş-güləş
güreşmek-güləşmək
hakaret-həqarət
hararet-hərarət
hareket-hərəkət
hasret-həsrət
hayalperest-xəyalpərəst
hayret-heyrət
hemşire-həmşirə, tibb bacısı
hücre-hüceyrə, hücrə
ibaret-ibarət
ibret-ibrət
idare-idarə
idareli-ehtiyatlı, qənaətcil, sərhesab
ilk öğretim-ibtidai təhsil
imdat freni-əyləc, ehtiyac
imrenmek-qibtə etmək
istişare-məsləhət, müşavirə
itibaren-etibarən
iğrenmek-iyrənmək
iğrenç-iyrənc
iş veren-fəhlətutan, işverən, sahibkar
işaret-işarə
işaretlemek-işarələmək
kahretmek-qəhr etmək
kahverengi-qəhvəyi
kare-kvadrat
kareli-dama-dama, damalı
kere-dəfə, kərə
kereste-heyvərə, qanmaz, öküz, taxta-şalban
kerevides-xərçəng
kerevit-xərçəng
kiremit-kirəmit
kredi-avtoritet, borc, etibar, kredit, nüfuz
krem-krem
kreş-körpələr evi, yasli
kudret-qüdrət
körelmek-korşalmaq, sönmək
küfretmek-küfr etmək, söymək
kükremek-kükrəmək
kül rengi-kül rəngi
kürek-kürək
kürekçi-avarçı
litre-litr
maceraperest-macəraçı
maharet-məharət
mahrem-məhrəm
mazeret-mazərət, üzr
mecburen-məcburən
mefkûre-məfkurə
minare-minarə
muaşeret-müaşirət
muharebe-müharibə
muhterem-hörmətli, möhtərəm
mübarek-mübarək
mücerret-mücərrəd
mürekkep-mürəkkəb
müsamere-müsamirə
mütareke-barışıq, sülh
mütereddit-mütərəddid
müzakere-müzakirə
müşavere-müşavirə
müşterek-müştərək
nefret-nifrət
nere-hara
nerede-harada
nereden-haradan
neredeyse-az qala, az qaldı
nereli-haralı
nereye-haraya
neşretmek-nəşr etmək
pencere-pəncərə
pire-birə
pitoresk-mənzərəli, səfalı
reddetmek-rədd etmək
refah-rifah
refakat-müşayiət, svita
reform-islahat
rehber-bələdçi, gid, rəhbər
rehin-girov
reis-başçı, rəhbər, rəis, sədr
rekabet-rəqabət
rekat-rükət
rekolta-məhsul
rekolte-məhsul
rengarenk-rəngarəng
renk-rəng
resepsion-qəbul
resepsiyon-qəbul
reseptör-radioqəbuledici
resim-rəsm
resital-konsert
resmen-rəsmən
resmigeçit-rəsmi keçid
resmî-rəsmi
ressam-rəssam
rest çekmek-meydan oxumaq
restorasyon-bərpa
restore-bərpa
ret-rədd
revaç-rəvac
revir-lazaret
rey-səs
rezalet-biabırçılıq, rəzalət
rezil-əclaf, biabır, rəzil
rezillik-əclaflıq
reçel-mürəbbə
reçete-nüsxə, resept
ruhsat tezkeresi-vəqisə
sabretmek-səbir etmək
seyrek-seyrək
seyretmek-seyr etmək
seyyare-planet, səyyarə
sure-surə
suret-surət
süre-dövr, müddət, vaxt
sürekli-sürəkli
süreli-dövri
süreç-proses
süreğen-xroniki
tabure-kətil, taburet
taharet-təharət
tencere-qazan, qazança
tere yağı-kərə yağı
tereddüt-tərəddüt
terennüm-tərənnüm
tereotu-şüyüd
testere-mişar
testerelemek-mişarlamaq
tezkere-arayış, sənəd, vəsiqə
ticaret-ticarət
titrekkavak-ağcaqovaq
titremek-titrəmək
titreşim-titrəmə
tren-qatar
trençkot-plaş, yağmurluq
töre-adət
tören-mərasim, şadlıq, şənlik, təntənə
törenli-dəbdəbəli, təmtəraqlı, təntənəli
türemek-törəmək
türev-törəmə
verecek-borc
verem-vərəm
veresiye-borc, kreditlə, nisyə
verev-çəp, çəpinə
yekpare-monolit, yekparə
yerel-məhəlli
yöre-ətraf, civar, eniş, yamac
yöresel-yerli
yüksek öğretim-ali təhsil
yürek-ürək
yürekten-ürəkdən
zahire-ərzaq, azuqə
zaruret-zərurət
zikretmek-zikr etmək
ziyaret-ziyarət
zümre-zümrə
çare-çarə
çehre-çöhrə, üz
çerez-çərəz
çetrefil-çətin, dolaşıq, qarışıq
çevre-ətraf
çeyrek-çərək, dörddə bir
çörek-yağlı çörək
öngören-tədbirli, uzaqgörən
öğrenci-şagird, tələbə
öğrenim-maarif, öyrənmə, təhsil, təlim
öğrenmek-öyrənmək
öğretici-faydalı, ibrətamiz, tədris
öğretim-dərs, tədris, təhsil, təxsil
öğretmen-müəllim
ücret-əmək haqqı, qazanc, məvacib, muzd
ücretli-maaşlı, məvacibli
ürem-artım, çoxalma, faiz
üremek-artmaq, çoxalmaq
üretici-istehsalçı
üretim-hasilat, istehsal, məhsul
üretmek-hazırlamaq
üzere-üzrə
şecere-şəcərə
şeref-şərəf
şerefsiz-satqın
şerefsizlik-satqınçılıq, satqınlıq
şöhret-şöhrət
şükretmek-şükr etmək


Çox Axtarılanlar
çem, ayan, gedə, ventilyator, ofisiant, sumayə, kirkkilit, haral, neter, padruqa, suist, gədə, a.y.e menasi nedır, struktur, qayda, gede, peysər

Powered by Azeri.NET