Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
adres-adres
akvarel-sulu boya
aprel-nisan
batareya-pil
beret-bere
direktiv-genelge
direktor-müdür, yönetmen
ekstremist-müfrit
freqat-fırkateyn
gayret-gayreti batıla:mənasız cəhdlər
impressionizm-izlenimcilik
konkret-somut
kredit-kredi
kreditlə-veresiye
kreditor-alacaklı
krem-krem
kreslo-koltuk
krevet-karides
kreyser-kruvazör
lazaret-revir
lotereya-piyango
miqren-yarımca
press-cendere
preyskurant-fiyat listesi
prezident-başkan, cumhurbaşkanı
püre-ezme
qalantereya-tuhafiye
reaksiya-tepki, yankı
reaktiv təyyarə-jet
real-gerçek
realist-gerçekçi
referendum-halk oyu, halkoyu
refrijerator-frijider
rejim-düzen
rejissor-yönetmen
reklam-bilit
rels-ray
reportyor-muhabir
reproduktor-horaplör
resenziya-eleştiri
resept-reçete
respublika-cumhuriyet
restoran-lokanta
reyestr-bordro
reyka-çıta
reys-posta
rezin-lastik, lâstik
rezyume-özet
siqaret-sigara
suveren-egemen
suverenlik-egemenlik, hâkimiyet
taburet-iskemle, tabure
tref-sinek
zireh-zırh
Türk dilində-Azərbaycan dilində
abstre-abstrakt, mücərrəd
adres-adres, ünvan
ahret-axirət
akrep-əqrəb
antrenman-məşq, təlim
antrenör-məşqçi, təlimçi
aşiret-tayfa
bakire-bakirə
basiret-ağıl, bəsirət, fərasət
bere-beret
bereket-bərəkət
berelemek-əzmək, cırmaqlamaq, sıyırmaq, zədələmək
bilâhare-sonra
birdenbire-birdən, birdən-birə, qəflətən
birey-fərd, nəfər, şəxs
biçare-biçarə
böbrek-böyrək
börek-pirojok, piroq
cendere-press
cereyan-cərəyan, hava axını
cesaret-cəsarət
daire-çevrə, dairə, idarə, mənzil
deprem-zəlzələ
deprem bilimi-seysmologiya
derece-dərəcə, termometr
dereotu-şüyüd
devre-dövrə
devretmek-təhvil vermək
direk-dirək
direksiyon-rol, sükan
direkt-düz
direnmek-qarşı durmaq
direy-fauna
emare-əlamət, dəlil, nişanə, sübut
emretmek-əmr etmək
enteresan-maraqlı
erek-məqsəd
esaret-əsarət
evre-faza, mərhələ
evren-kainat
evrensel-beynəlxalq, beynəlmiləl, dünyəvi, hədsiz, hərtərəfli, ölçüsüz, sonsuz, universal, ümumi
eğreti-düzəltmə, qəlp, müvəqqəti, saxta, süni
fare-siçan, siçovul
firavunfaresi-manqusta
flöre-rapira
fren-əyləc, əylənc, tormoz
frengi-sifilis
frenlemek-əyləmək, ləngitmək, tormozlamaq
gayret-cəhd, qeyrət, səy
gayreti batıla-mənasız cəhdlər:gayret
gerek-gərək, lazım
gerekmek-gərəkmək
gereksinmek-möhtac olmaq
gerekçe-əsas, dəlil, sübut
gereç-ləvazimat, material, vəsait
grev-tətil
grevci-tətilçi
göre-görə
görenek-adət, vərdiş
görev-funksiya, iş, rol, vəzifə
gübre-gübrə, peyin
güreş-güləş
güreşmek-güləşmək
hakaret-həqarət
hararet-hərarət
hareket-hərəkət
hasret-həsrət
hayalperest-xəyalpərəst
hayret-heyrət
hemşire-həmşirə, tibb bacısı
hücre-hüceyrə, hücrə
ibaret-ibarət
ibret-ibrət
idare-idarə
idareli-ehtiyatlı, qənaətcil, sərhesab
ilk öğretim-ibtidai təhsil
imdat freni-əyləc, ehtiyac
imrenmek-qibtə etmək
istişare-məsləhət, müşavirə
itibaren-etibarən
iğrenmek-iyrənmək
iğrenç-iyrənc
iş veren-fəhlətutan, işverən, sahibkar
işaret-işarə
işaretlemek-işarələmək
kahretmek-qəhr etmək
kahverengi-qəhvəyi
kare-kvadrat
kareli-dama-dama, damalı
kere-dəfə, kərə
kereste-heyvərə, qanmaz, öküz, taxta-şalban
kerevides-xərçəng
kerevit-xərçəng
kiremit-kirəmit
kredi-avtoritet, borc, etibar, kredit, nüfuz
krem-krem
kreş-körpələr evi, yasli
kudret-qüdrət
körelmek-korşalmaq, sönmək
küfretmek-küfr etmək, söymək
kükremek-kükrəmək
kül rengi-kül rəngi
kürek-kürək
kürekçi-avarçı
litre-litr
maceraperest-macəraçı
maharet-məharət
mahrem-məhrəm
mazeret-mazərət, üzr
mecburen-məcburən
mefkûre-məfkurə
minare-minarə
muaşeret-müaşirət
muharebe-müharibə
muhterem-hörmətli, möhtərəm
mübarek-mübarək
mücerret-mücərrəd
mürekkep-mürəkkəb
müsamere-müsamirə
mütareke-barışıq, sülh
mütereddit-mütərəddid
müzakere-müzakirə
müşavere-müşavirə
müşterek-müştərək
nefret-nifrət
nere-hara
nerede-harada
nereden-haradan
neredeyse-az qala, az qaldı
nereli-haralı
nereye-haraya
neşretmek-nəşr etmək
pencere-pəncərə
pire-birə
pitoresk-mənzərəli, səfalı
reddetmek-rədd etmək
refah-rifah
refakat-müşayiət, svita
reform-islahat
rehber-bələdçi, gid, rəhbər
rehin-girov
reis-başçı, rəhbər, rəis, sədr
rekabet-rəqabət
rekat-rükət
rekolta-məhsul
rekolte-məhsul
rengarenk-rəngarəng
renk-rəng
resepsion-qəbul
resepsiyon-qəbul
reseptör-radioqəbuledici
resim-rəsm
resital-konsert
resmen-rəsmən
resmigeçit-rəsmi keçid
resmî-rəsmi
ressam-rəssam
rest çekmek-meydan oxumaq
restorasyon-bərpa
restore-bərpa
ret-rədd
revaç-rəvac
revir-lazaret
rey-səs
rezalet-biabırçılıq, rəzalət
rezil-əclaf, biabır, rəzil
rezillik-əclaflıq
reçel-mürəbbə
reçete-nüsxə, resept
ruhsat tezkeresi-vəqisə
sabretmek-səbir etmək
seyrek-seyrək
seyretmek-seyr etmək
seyyare-planet, səyyarə
sure-surə
suret-surət
süre-dövr, müddət, vaxt
sürekli-sürəkli
süreli-dövri
süreç-proses
süreğen-xroniki
tabure-kətil, taburet
taharet-təharət
tencere-qazan, qazança
tere yağı-kərə yağı
tereddüt-tərəddüt
terennüm-tərənnüm
tereotu-şüyüd
testere-mişar
testerelemek-mişarlamaq
tezkere-arayış, sənəd, vəsiqə
ticaret-ticarət
titrekkavak-ağcaqovaq
titremek-titrəmək
titreşim-titrəmə
tren-qatar
trençkot-plaş, yağmurluq
töre-adət
tören-mərasim, şadlıq, şənlik, təntənə
törenli-dəbdəbəli, təmtəraqlı, təntənəli
türemek-törəmək
türev-törəmə
verecek-borc
verem-vərəm
veresiye-borc, kreditlə, nisyə
verev-çəp, çəpinə
yekpare-monolit, yekparə
yerel-məhəlli
yöre-ətraf, civar, eniş, yamac
yöresel-yerli
yüksek öğretim-ali təhsil
yürek-ürək
yürekten-ürəkdən
zahire-ərzaq, azuqə
zaruret-zərurət
zikretmek-zikr etmək
ziyaret-ziyarət
zümre-zümrə
çare-çarə
çehre-çöhrə, üz
çerez-çərəz
çetrefil-çətin, dolaşıq, qarışıq
çevre-ətraf
çeyrek-çərək, dörddə bir
çörek-yağlı çörək
öngören-tədbirli, uzaqgörən
öğrenci-şagird, tələbə
öğrenim-maarif, öyrənmə, təhsil, təlim
öğrenmek-öyrənmək
öğretici-faydalı, ibrətamiz, tədris
öğretim-dərs, tədris, təhsil, təxsil
öğretmen-müəllim
ücret-əmək haqqı, qazanc, məvacib, muzd
ücretli-maaşlı, məvacibli
ürem-artım, çoxalma, faiz
üremek-artmaq, çoxalmaq
üretici-istehsalçı
üretim-hasilat, istehsal, məhsul
üretmek-hazırlamaq
üzere-üzrə
şecere-şəcərə
şeref-şərəf
şerefsiz-satqın
şerefsizlik-satqınçılıq, satqınlıq
şöhret-şöhrət
şükretmek-şükr etmək


Çox Axtarılanlar
haral, bığını ..., dər, yetk, yüngül, əığıö, bulaq, meyar, asan, divan, ala, qabaq, fesil, qabağ, əməl, dinmə, yaxşı, qayı, payız, axanda, əzab, vətən, el, yalvar, pezevenk, yandır, papatya, düzül, tapşır, ədə

Powered by Azeri.NET