Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
casus-ajan, casus
cəsur-cesur, gözü pek, gözüpek
doğrusu-zaten
huşsuz-unutkan
konsul-konsolos
mesul-sorumlu
məhsul-mahsul, mamul, rekolta, rekolte, üretim, ürün, yapıt
məhsuldar-randımanlı, verimli
məhsuldarlıq-randıman, verim
məhsus-mahsus
mənsub-mensup
mənsubiyyət-mensubiyet
məsud-mes'ut, mutlu
məsul-sorumlu
məsuliyyət-mes'uliyet, sorum
məsum-masum
məxsus-has, mahsus, özgü
məxsusi-münhasır
məxsusən-mahsus
olsun-peki
ovsun-büyü
ovsunlamaq-büyülemek
ovsunlayıcı-büyüleyici
pulsuz-bedava, beleş, parasız, züğürt
qorxusuz-pervasız
qüsur-arıza, kusur, pürüz, sakatlık
qüsurlu-sakat
qüsursuz-pürüzsüz
sonsuz-evrensel
sonsuzluq-akamet
soysuz-soysuz
su-su
sual-soru
sualtı qayıq-denizaltı
subay-bekâr
subtropik-astropikal
sudabişmiş-haşlama
sui-istifadə-suiistimal
sui-qəsd-suikast
sui-qəsdçi-komplocu
suiistifadə-suiistimal
suiq-qəsd-komplo
suiti-fok
sulamaq-sulamak
sulaq-sulak
sultan-hümayun, sultan
sulu-cıvık
sulu boya-sulu boya
sulu yer-sulak
sumbata-zımpara
sumka-çanta
surə-sure
surət-kopya, suret
susamaq-susamak
susamuru-lutr
susmaq-susmak
sutka-yirmi dört saat
suvamaq-sıvamak
suvaq-siva, sıva
suvarmaq-suvarmak
suveren-egemen
suverenlik-egemenlik, hâkimiyet
suxarı-peksimet
suyadavamlı-suya dayanıklı
suyuşirin-sıcak kanlı
suç-cürüm, suç
suçlamaq-suçlamak
suçlu-suçlu
səsucaldan-hoparlör
trusu-külot
uyğunsuz-uygunsuz
uğursuzluq-akamet, şanssızlık
xüsus-husus
xüsusi-hususî, özel, özgün
xüsusilə-bilhassa, özellikle
xüsusiyyət-hususiyet, nitelik, özellik
xüsusən-özellikle
yoxsul-fakir, yoksul
üsul-ezgi, usul, yol, yönetem, yöntem
üsulluca-usul usul, usulca
şüursuz-geri zekâlı
əfsun-büyü
əfsus-maalesef
ələlxüsus-bilhassa, özellikle
Türk dilində-Azərbaycan dilində
afiyet olsun-sağlıqla
casus-casus
cesur-cəsur
fasulye-lobya, paxla
hoşnutsuzluk-narazılıq
husumet-ədavət, düşmənlik
husus-hadisə, xüsus, iş, məsələ, vəziyyət
hususiyet-xüsusiyyət
hususî-xüsusi
huysuz-yaman, yolagetməz
huzursuzluk-həyəcan, narahatlıq
kara ordusu-quru qoşun
kusur-qüsur
küsur-əlavə, artıq, hissə, pay
mahsul-məhsul
mahsus-bilə-bilə, bilərəkdən, xas, qəsdən, məhsus, məxsus, məxsusən
masum-məsum
mensubiyet-mənsubiyyət
mensup-mənsub
olumsuz-inkar, mənfi, negativ
pusula-əmrnamə, bussol, kompas
pusulaıı-order
soysuz-əsilsiz, nəsilsiz, soysuz
su-su
subay-zabit
sudan-əhəmiyyətsiz, boş, dəyərsiz, mənasız
suiistimal-xəyanət, suiistifadə, sui-istifadə
suikast-sui-qəsd
sulak-sulaq, sulu yer
sulamak-sulamaq
sularında-yaxınlığında
sulh-sülh
sultan-sultan
sulu boya-akvarel, sulu boya
sun'î-süni
sunmak-bildirmək, təqdim etmək, vermək
surat-sifət, üz
suratsız-kobud
sure-surə
suret-surət
susam-küncüt
susamak-susamaq
suskun-azdanışan, dinməz, sakit
susmak-susmaq
sutyen-büsthalter
suvarmak-suvarmaq
suya dayanıklı-suyadavamlı
suç-cinayət, günah, suç
suçlamak-suçlamaq
suçlu-cani, cinayətkar, günahkar, suçlu, təqsirkar
suçsuz-günahsız, təqsirsiz
taassup-təəssüb
tavassut-aracılıq
unsur-element, ünsür
usul-metod, üsul
usul usul-üsulluca, yavaşça, yavaş-yavaş
usulca-üsulluca, yavaşça, yavaş-yavaş
uygunsuz-uyğunsuz
yoksul-yoxsul
yoksun-məhrum
yolsuzluk-saxtakarlıq


Çox Axtarılanlar
çem, haral, çöl, kimse, aprel, hamı, sadakat, qoxum, skamya, şərik, abide, bahə, kaplumbağa, peysel, uşaq, yad, paz, tarhana, sehirbaz, goxum, axı, qaqacım, biriktirme, kimyon, müxtəlif, peysər, huzur, nəfər, abidə, empati

Powered by Azeri.NET