Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
afişa-afiş, bilit
alış-veriş-alış veriş
asayiş-asayiş
behişt-cennet
bildiriş-bildiri, duyuru, ihbar, ilân, tebligat
bitişdirmək-kenetlemek
bitişik-bitişik
bitişmək-bitişmek
bişmək-pişmek
bişməmiş-çiğ
bəxşiş-bahşiş
daxili işlər-iç işleri
devrilmiş-düşük
deyişmək-çekişmek
din işləri-diyânet
diş-diş
dişi-dişi
dişləmək-ısırmak
dişləyən-ısırgan
döndərilmiş-devrik
dünyəviləşdirilmiş-laik
dərviş-derviş
dəyişik-değişik
dəyişkən-değişken
dəyişmək-değişmek, değiştirmek
dəymiş-ergin, olgun, olmuş
dəyməmiş-olmamış
ehtişam-ihtişam
eniş-eğilim, rampa, yöre
eniş-yoxuş-engebe
fahişə-fahişe, kahpe
fahişəlik-fuhuş
finiş-varış
gediş-gidiş, seyir
geniş-ferah, geniş
geyilmiş-kullanılmış
gicişmə-uyuz
giriş-giriş
girişmək-girişmek, koyulmak, tutuşmak
gizlədilmiş-saklı
göstəriş-yönetmelik
gəlişmə-gelişme
gəlişmək-gelişmek, serpilmek
həmişə-daima, hep
həmişəlik-daimî, ezeli
ikişər-ikişer
ilişik-ilişik
ilişmək-çatmak, ilişmek
incimiş-dargın, kırgın
inkişaf-gelişme, inkışaf, kalkınma, seyir
inkişaf etmək-kalkınmak
itmiş-kayıp
-eylem, fiil, görev, husus, iş, mesai, mesaî, yapıt, yürürlük
iş adamı-iş adamı
iş birliyi-iş birliği
iş bölgüsü-iş bölümü
iş pozan-oyunbozan
işarə-ima, işaret, not, sinyal, telmih
işarələmək-işaretlemek
işbaz-işgüzar
işdən qaçmaq-kaytarmak
işgüzar-hamarat, makul
işgəncə-işkence
işlək-işlek
işləmə-işleme
işləmək-çalışmak, işlemek
işlənmiş-kullanılmış
işlətmə-tüketim
işlətmək-kullanmak
iştaha-iştah
iştahalanmaq-iştahlanmak
iştirak-alâka, huzur, iştirak
işverən-iş veren
işvə-işve
işçi-işçi
işğal-işgal
işıl-işıl-ışıl ışıl
işıldamaq-ışıldamak
işıq-ışık, meşale
işıqlı-münevver
işıqçı-ışıkçı
keçiş-geçiş, transfer
keçmiş-geçen, geçmiş, mazi
keçmişdə-eskiden
keşiş-papaz
kişi-er, erkek, koca
klaviş-tuş
mişar-testere
mişarlamaq-testerelemek
müdhiş-müthiş
müfəttiş-denetçi, müfettiş
münaqişə-çatışma, münakaşa
məişət-maişet
nişan-amaç, fiş, gösterge, nişan, rozet, simge
nişanlı-güvey, nişanlı
nişanə-belirti, emare, tanık
nişasta-kola
nişastalamaq-kolalamak
nişastalanmış-kolalı
nişastalı-kolalı
numayiş-gösteri
nümayiş-alay, gösteri
pişik-kedi
piştaxta-satıcı tezğahı, tezgâh
pərişan-perişan
saziş-antlaşma, sözleşme
sevişmək-sevişmek
sifariş-ısmarlama, sipariş
sifarişli-ısmarlama
sudabişmiş-haşlama
söz gəlişi-söz gelişi
səriştə-ehliyet, görgü, yeterlik
səriştəli-görgülü
səriştəsiz-görgüsüz
sərnişini)-tahliye
tikiş-dikiş
titrəyiş-sallantı
təftiş-teftiş
təftiş etmək-denetlemek
təkmilləşmiş-olgun
təşviş-kuşku
veriliş-yayın
vərdiş-görenek
xahiş-rica
xahiş etmək-yakarmak
xarici işlər-dış işleri, hariciye
xatirə nişanı-plâket
yemiş-kavun
yetişkən-yetişkin
yetişmiş-ergin, olgun, olmuş, yetişmiş
yetişmək-erişmek, ermek, ulaşmak, varmak, yetişmek, yetmek
yetişməmiş-olmamış
çevriliş-darbe
çevrilmiş-devrik
çeynənmiş-basmakalıp, harcıalem
çişi gəlmək-çişi gelmek
çörəkbişirən-fırıncı
çəkişmə-hırgür
çəkişmək-çekişmek
şiş-şiş
şişirtmək-abartmak
şişman-şişko, şişman
şişmanlamaq-şişmanlamak
şişmək-şişmek
əhliləşmiş-evcil
əlverişli-elverişli, harcıalem, kullanışlı, müsait, olacak
əlverişsiz-kullanışsız
əndişə-endişe
əsayiş-emniyet
Türk dilində-Azərbaycan dilində
afiş-afişa
alış veriş-al ver, alış-veriş
asayiş-asayiş
bahşiş-bəxşiş
bilirkişi-ekspert, ixtisasçı, mütəxəssis
bilirkişilik-ekspertiza
bitişik-bitişik
bitişmek-bitişmək
derviş-dərviş
değişik-dəyişik, fərqli
değişim-mübadilə
değişken-dəyişkən
değişmek-dəyişmək
değiştirmek-dəyişmək, mübadilə etmək
dikiş-tikiş
diş-diş
dişi-dişi
dişi fiş-rozetka
dış işleri-xarici işlər
elektrik fişi-çəngəl
elverişli-əlverişli
endişe-əndişə, həyəcan, narahatlıq
enişte-kürəkən, yeznə
erişilmez-əlçatmaz, ünyetməz
erişmek-çatmaq, yetişmək
ermiş-övliya
fahişe-fahişə
fiş-çek, jeton, kartoçka, kontakt, nişan, payacıq, ştepsel, talon, yarlık
gelişme-artım, gəlişmə, inkişaf
gelişmek-gəlişmək
geliştirmek-mükəmməlləşdirmək, təkmilləşdirmək
geniş-gen, geniş
geçiş-keçiş
geçişli-təsirli
geçişsiz-təsirsiz
geçiştirmek-sovuşdurmaq
geçmiş-keçmiş
gidiş-gediş, hal-hərəkət
giriş-başlangıc, giriş
girişim-təşəbbüs
girişken-girici
girişmek-girişmək
gişe-kassa
gösteriş-gözə girmə
gösterişli-görkəmli
ihtişam-ehtişam
ikişer-iki-iki, ikişər
iletişim-ünsiyyət
ilişik-ilişik
ilişki-əlaqə, münasibət
ilişmek-dəymək, ilişmək
iniş takımı-şassi
istişare-məsləhət, müşavirə
iç işleri-daxili işlər
-
iş adamı-iş adamı, sövdagər, tacir
iş birliği-əməkdaşlıq, iş birliyi
iş bölümü-iş bölgüsü
iş veren-fəhlətutan, işverən, sahibkar
işaret-işarə
işaretlemek-işarələmək
işgal-işğal
işgüzar-işbaz
işitmek-eşitmək
işkembe-bağırsaq, içalat
işkence-işgəncə
işkillenmek-şübhələnmək
işlek-gur, işlək, izdihamlı
işlem-əməliyyat, muamilə, proses
işleme-işləmə
işlemek-işləmək, naxışlamaq
işletme-istehsalı planlaşdırma, müəssisə
işlev-vəzifə
işportacı-xırdavatçı
iştah-iştaha
iştahlanmak-iştahalanmaq
işte-budur, odur
iştirak-iştirak
işve-işvə
işçi-fəhlə, işçi
kişi-adam, nəfər, şəxs
kişilik-nəfərlik
kişisel-şəxsi
maişet-məişət
müfettiş-müfəttiş
müthiş-müdhiş
nişan-nişan
nişanlı-adaxlı, nişanlı
padişah-padşah
pekişmek-bərkimək, möhkəmlənmək
pekiştirmek-bərkitmək, möhkəmləndirmək
perişan-pərişan
pişman-peşiman, peşman
pişmek-bişmək
sevişmek-sevişmək
sipariş-sifariş
söz gelişi-məsələn, söz gəlişi
teftiş-təftiş
tişört-idman köynəyi
vişne-albalı
yelteniş-təşəbbüs
yemiş-bar-bəhər, mer-meyvə, meyvə
yetişkin-yetişkən
yetişmek-yetişmək
yetişmen-stajer
yetişmiş-yetişmiş
çekiliş-oyun, tiraj
çekişmek-çəkişmək, deyişmək
çelişki-təzad, ziddiyət, ziddiyyət
çelişmek-etiraz etmək, zidd olmaq
çiş-sidik
çişi gelmek-çişi gəlmək
öz geçmiş-bioqrafiya, tərcüməyi-hal
şiş-şiş
şişe-butulka, şüşə
şişko-kök, şişman
şişman-gonbul, kök, şişman
şişmanlamak-kökəlmək, şişmanlamaq
şişmek-şişmək


Çox Axtarılanlar
bəzən, qabaq, düyü, əlhəmdülillah, haral, kaplumbağa, paxıl, okto, kobud, parta, kobud. eks menasi, ego, bəzən. yaxin ..., gucluler, meyar, noyabr, yönetimindeki, cümhuriyyət, təpəl sozunun ..., kəkotu, ziya, kobud. yaxin menasi, batı, kalbim, köçür, peşə, təpəl sözünün ..., nur, bəzən yaxin ..., lamba

Powered by Azeri.NET