Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
adaptasiya-intibak
alabaxta-üveyik
alt paltarı-çamaşır
asta-yavaş
astana-eşik
astar-astar
ata-baba
ata-baba-ata
atalar sözü-ata sözü
axtarmaq-aramak
balta-balta
baltalamaq-baltalamak
batalyon-tabur
bataqlıq-bataklık
batareya-pil
baş stab-genel kurmay
bostan-bostan
buxta-çekmece, koy
böhtan-iftira
bədbəxt tale-kara yazı
bədrəftar-geçimsiz
dastan-destan
departament-ofis
deputat-mebus, milletvekili
detal-detay
dissertasiya-tez
dost-tanış-ahbap
dustaq-tutsak
ensiz taxta-çıta
estakada-üst geçit
etap-safha
fleyta-flüt
fəhlətutan-iş veren
göyərtisatan-manav
göz dustağı-göz hapsi
günorta-öğle, öğlen
günortada-öğleyin
hətta-bile, dahi, velevki
ibrətamiz-öğretici
iftar-iftar
imtahan-imtihan, sınav
instansiya-merci
inventar-demirbaş
istintaq-sorgulama, soruşturma
itaət-itaat
itaətkar-uysal
itaətli-uslu, uysal
iztanıyan-izci
iştaha-iştah
iştahalanmaq-iştahlanmak
kapitan-kaptan, yüzbaşı
kintal-keptal
kitab-kitap
kitabxana-kütüphane
kitabça-broşür, cüzdan
kommutator-santral
kontakt-fiş, ulaşım
kotan-pulluk
küstax-küstah
kətan-keten
lətafət-letafet
mahtab-mehtap
manqusta-firavunfaresi
mantar-mantar
marşrut taksi-dolmuş
metal-maden
metan qazı-hava gazı
monumental-anıtsal
muxtar-muhtar, özerk
muxtariyyət-otonomi, özerklik, özerklilik
möhtac-muhtaç
möhtac olmaq-gereksinmek
mütabiqlik-mutabakat
mütaliə-mütalaa
nişasta-kola
nişastalamaq-kolalamak
nişastalanmış-kolalı
nişastalı-kolalı
notarius-noter
noxta-yular
nəbatat-nebat
orbita-yörünge
orta-orta, vasat
orta hesabla-ortalama
orta məktəb-orta okul
ortalıq-ortalık
ortancıl-ortanca
ortaq-hissedar, ortak
otaq-oda
otarmaq-gütmek
palata-oda
paltar-elbise, giyecek, giyim, giysi
paltarasan-portmanto
pasta-macun
paytaxt-başkent, başşehir
piştaxta-satıcı tezğahı, tezgâh
portağal-portakal
poçta-posta
pyedestal-kaide
qadın paltarı-entari
qantar-kantar
qartal-kartal
qatar-tren
qaytan-kordon
qaytarma-iade
qaytarmak-geri vermek
qayınata-kayın peder, kaynata
qurtarmaq-bitmek, kurtarmak, sonuçlamak, tüketmek
qurultay-kurultay
qəbristan-sinlik
rəftar-muamele, tutum
sabotaj-baltalama
sanitar-sihhi
sataşma-sarkıntılık
sataşmaq-sarkıntılık etmek, sarkmak, sataşmak
saxta-aldatı, düzme, eğreti, sahte, yapma, yapmacık
saxtakar-sahtekâr
saxtakarlıq-yolsuzluk
sintaksis-söz dizimi
sitat-alıntı
siğorta-sigorta
stajer-yetişmen
standart-basmakalıp
standartlaşdırmaq-ayarlamak
start-depar
statistika-istatistik
stavrida-istavrit
sultan-hümayun, sultan
sumbata-zımpara
svita-refakat
ta-ta
tabaşir-tebeşir
tabe-bağımlı, tâbî
tabelik-tabiiyet
tabeçilik-bağımlılık
tabsız-bitkin
taburet-iskemle, tabure
tac-taç
tacir-iş adamı
taksi-dolmuş
talan-çapul, yağma
talan etmək-yağmalamak
talançı-çapulcu
tale-baht, kader, yazgı
taleh-talih
talon-bono, fiş
talvar-çardak
tam-çeşni, tam
tam eyni-tıpatıp
tamah-hırs
tamahkar-tamahkâr
tamahkarlıq-hırs
tamam-kamu, tamam
tamamlama-ikmal
tamamlamaq-sonuçlamak, tamamlamak
tamamlanmaq-bitmek
tamamlıq-tümleç
tamamən-komple, tamamen
tamasa-çıta
tamaşa-oyun, temaşa, temsil
tamaşaçı-seyirci
tanrı-ilâh, tanrı
tanıma-teşhıs
tanımaq-tanımak, tanımlamak
tanınmış-ünlü
tanış-aşina, bildik, tanıdık
tanış etmək-tanıştırmak
tanış olmaq-tanışmak
tapança-tabanca
tapmaca-bilmece
tapmaq-bulmak
tapılmaq-bulunmak
tapıntı-buluntu
tapışmaq-buluşmak
tapşırma-havale
tapşırmaq-buyurmak, ısmarlamak
tapşırıq-ısmarlama
taqqıldamaq-takırdamak
taqsır-cürüm
taqvim-takvim
taqım-takım
taqət-derman, takat
tara-ambalaj
tarazlaşdırmaq-dengelemek
tarazlıq-denge, muvazene, muvazenet
taraş-tıraş
tarif-tarife
tarix-tarih
tarixi-tarihî
tarla-tarla
tas-tas
tasa-tasa
tasarlamaq-tasarlamak
taskulah-miğfer
tava-tava
tavan-tavan
taxma-takma
taxmaq-takmak
taxt-kanape, taht
taxta-ahşap, tahta
taxta-şalban-kereste
taxtapuş-çatı
taxıl-tahıl
tay-eş, eşit
tayfa-aşiret
tayfun-tayfun
tayqulp-kepçe, maşrapa
titan-şofben
toxtaqlıq-itidal
tutam-tutam
tutarlı-tutarlı
tutaşmaq-takışmak
usta-erbap, usta
ustalıq-marifet
utancaq-çekingen, mahcup, sıkılgan, utangaç
utancaqlıq-mahcubiyet, utanç
utanmaq-utanmak
utanmaz-arsız, utanmaz
valyuta-döviz
xitab-hitap
xitabən-hitaben
xəta-hata
xətta-hatta
yaltaq-dalkavuk, şakşakçı, yılışık
yaltaqlanmaq-yaltaklanmak
yaxta-yat
yumurta-yumurta
çanta-çanta
şantaj-şantaj
şarlatan-şarlatan
şeytan-şeytan
şeytanbazar-bitpazarı
şeytani-şeytanî
ştab-kurmay
ştanq-halter
ştat-kadro
əmək stajı-kıdem
Türk dilində-Azərbaycan dilində
acenta-agent, agentlik, büro
aktarmak-köçürmək
ana vatan-ana vətən
anahtar-açar
aptal-abdal, axmaq, səfeh
astar-astar
ata-əcdad, ata-baba
ata sözü-atalar sözü
atak-igid
atamak-təyin etmək
avantaj-fayda, xeyir, qazanc, mənfəət, səmərə
balta-balta
baltalama-sabotaj, təxribat
baltalamak-baltalamaq
bataklık-bataqlıq
battaniye-ədyal
bektaşiüzümü-qarağat
birtakım-bəzi, bir qədər
bitaraf-bitərəf
bostan-bostan
cankurtaran-təcili yardım maşını
cıvata-bolt
destan-dastan
detay-detal, təfərruat, təfsilat
entari-qadın paltarı
estağfurullah-əstəğfürullah
gök taşı-meteorit
hafta-həftə
hantal-ağır, biçimsiz, kobud, ləng, yöndəmsiz
harita-xəritə
hasta-xəstə
hastahane-xəstəxana
hastalanmak-xəstə olmaq
hata-xəta, qələt, səhv, yanlış
hatta-xətta
hitaben-xitabən
hitap-xitab, müraciət
iftar-iftar
ihtar-xəbərdarlıq, xatırlatma
iniş takımı-şassi
iptal-ləğv
istasyon-vağzal
istatistik-statistika
istavrit-stavrida
itaat-itaət
işportacı-xırdavatçı
iştah-iştaha
iştahlanmak-iştahalanmaq
kafatası-kəllə
kantar-qantar, qapan
kaptan-kapitan
kartal-qartal
kartpostal-açıqca
kaynata-qayınata
kaytarmak-işdən qaçmaq
keptal-kintal, sentner
kestane-şabalıd
kitap-kitab
komutan-komandir
kota-faiz, hədd, hissə, norma, ölçü
kotarmak-boşaltmaq
kurtarmak-xilas etmək, qurtarmaq
kurtarıcı-xilasedici, xilaskar
kurultay-qurultay
küstah-ədəbsiz, kobud, küstax, qaba
küstahça-ədəbsizcəsinə, kobudcasına
letafet-lətafət
lokanta-restoran, yeməkxana
lota-nalim
makastar-biçici
maksada mutabakat-eynilik
mantar-göbələk, mantar, probka
mastar-məsdər
mehtap-mahtab
miktar-miqdar
muhatap-həmsöhbət
muhtar-kənd rəhbəri, məhəllə rəhbəri, muxtar
muhtaç-möhtac
muntazam-müntəzəm
mutabakat-mütabiqlik, müvafiqlik, razılıq, uyğunluq, yekdillik
mutabık-razı
müstacel-təcili, təxirəsalınmaz
müstahak-müstəhəq
müstakbel-gələcək, müstəqbəl
müstakil-müstəqil
mütalaa-mütaliə
mütareke-barışıq, sülh
mıntaka-qurşaq, rayon, zona
nokta-nöqtə
noktalama-punktuasiya
olta-tilov
orta-orta
orta okul-orta məktəb
ortak-ortaq
ortaklaşa-birgə, birlikdə
ortalama-orta hesabla, təxmini
ortalık-ortalıq
ortam-ara, mühit, şərait
ortanca-ortancıl
pasta-peçenye, pirojna, tort
patates-kartof
paytak-əyriayaq
pertavsız-lupa, zərrəbin
peştamal-döşlük, fitə, qənşərlik, önlük
portakal-portağal
posta-komanda, qrup, növbə, poçta, reys
postahane-poçt
pırlanta-brilyant
rekolta-məhsul
resital-konsert
rota-istiqamət, səmt, yol
sahanda yumurta-qayğanaq
salatalık-xıyar
saltanat-səltənət
saptamak-bərkitmək, möhkəmlətmək, təsbit etmək
sataşmak-sataşmaq
siftah-siftə
sigorta-siğorta
soytarı-təlxək
stajiyer-praktikant
sultan-sultan
ta-ta
taaccüp-təəccüb
taahhüt-öhdəçilik, təəhhüd
taarruz-basqın, hücum, təərrüz
taassup-təəssüb
tabak-boşqab, nəlbəki, nimçə
tabaka-təbəqə
taban-əsas, bünövrə, daban, döşəmə, özül, pəncə
tabanca-tapança
tabetmek-basmaq, çap etmək
tabiat-təbiət
tabiat üstü-fövqəltəbii
tabiiyet-asılılıq, təbəəlik, tabelik, vətəndaşlıq
tabip-doktor, təbib
tabir-ifadə, təbir
tabiî-təbii
tabla-külqabı
tabur-batalyon
tabure-kətil, taburet
tafsilat-təfsilat
tahammül-dözüm, hövsələ, səbr, təhəmmül
taharet-təharət
tahayyül-təxəyyül
tahdit-məhdudiyyət
tahkikat-təhqiqat
tahkir-təhqir
tahlil-təhlil
tahliye-sərnişini), təxliyə
tahmil-yükləmə
tahmin-ehtimal, fərziyyə, güman, təxmin
tahminen-təxminən
tahribat-təxribat
tahrifat-təhrif
tahrik-təhrik
tahrip-təxrib
tahsil-təhsil
tahsis-təxsis
tahsisat-təxsisat
taht-taxt
tahta-taxta
tahvil-istiqraz vərəqəsi
tahıl-taxıl
takas-mal mübadiləsi
takat-taqət
takdim-təqdim
takdir-təqdir
takibat-qovuşdurma
taklit-təqlid
takma-taxma
takmak-taxmaq
takriben-təqribən
taksim-ayırma, bölmə, təqsim
takvim-taqvim
takviye-gücləndirmə, güclənmə, qüvvətləndirmə, qüvvətlənmə
takım-dəst, dəstə, komanda, qarnitur, qrup, serviz, taqım
takım yıldız-bürc
takımada-arxipelaq
takırdamak-taqqıldamaq
takışmak-dalaşmaq, tutaşmaq
talebe-tələbə
talep-tələb
talih-taleh
talim-təlim
talimat-təlimat
tam-tam
tamahkâr-tamahkar
tamam-oldu, tamam, yaxşı
tamamen-tamamən
tamamlamak-tamamlamaq
tamir-təmir
tamtakır-boşboş
tan-dan
tane-dənə
tanrı-tanrı
tansiyon-gərginlik
tantana-təntənə
tanzim-tənzim
tanıdık-tanış
tanık-əlamət, dəlil, nişanə, şahid
tanım-tərif
tanımak-tanımaq
tanımlamak-tanımaq, tərif etmək
tanışmak-tanış olmaq
tanıştırmak-tanış etmək
tapu-ev sənədi, küpçü
tapınak-ibadətgah, mədəd, pir
taraf-tərəf
tarafsız-bitərəf, neytral
taraftar-tərəfdar
tarak-daraq
tarama-darama
taramak-daramaq
taranma-daranma
tarif-tərif
tarife-tarif
tarih-tarix
tarihî-tarixi
tarikat-təriqət
tarla-tarla
tarla kuşu-torağay
tartmak-çəkmək, dartmaq, ölçmək, ölçüb-biçmək
tartı-ağırlıq, çəki, tərəzi
tartışma-disput, mübahisə, müzakirə
tartışmak-mübahisə etmək
tarz-tərz
tarım-əkinçilik
tas-tas
tasa-dərd, kədər, qayğı, tasa, üzüntü
tasar-layihə, plan
tasarlamak-fikirləşmək, layihələşdirmək, planlaşdırmaq, tasarlamaq
tasarruf-qənaətcillik, qənaətkarlıq, təsərrüf
tasarı-layihə, proyekt
tasavvuf-təsəvvüf
tasavvur-təsəvvür
tasdik-təsdiq
tasfiye-təmizləmə
tashih-təshih
taslak-cizgi, eskiz, maket
tasnif-təsnif
tasvip-bəyənmə
tasvir-təsvir
tat-dad
tatarsı-alaçiy
tatarımsı-alaçiy
tatbik-tətbiq
tatil-istirahət
tatlı-şirniyyat
tatmak-dadmaq
tatminkar-qənaətbəxş
tatsız-dadsız, xoşagəlməz, pis
tava-tava
tavan-tavan
tavassut-aracılıq
taviz-əvəz, güzəşt, qarşılıq
tavla-nərd
tavlamak-tovlamaq
tavsiye-tövsiyə
tavuk-toyuq
tavır-davranış, hal, tərz, tövr, vəziyyət
tavşan-dovşan
tay-day, dayça
tayfa-matros
tayfun-tayfun, tufan
tayin-təyin
taze-təzə
taziye-təziyə
tazmin-kompensasiya
tazminat-təzminat
taç-tac
taş-daş
taşkınlık-daşqınlıq
taşlama-həcv
taşmak-daşmaq
taşra-əyalət, kənar
taşımak-daşımaq
taşınmak-daşınmaq, köçmək
taşıt-nəqliyyat
toptan-topdan
turta-tort
tutam-çəngə, dəstə, tutam
tutanak-akt, protokol
tutar-cəm, nəticə, yekun
tutarlı-sabit, tutarlı
usta-usta
utandırmak-abırlandırmaq
utangaç-utancaq
utanmak-həya etmək, utanmaq
utanmaz-utanmaz
utanç-abır xəyalılıq, abırlılıq, həya, xəcalət, utancaqlıq
vasıta-vasitə
vatan-vətən
vazistas-nəfəslik
yafta-etiket, yarlık
yaltaklanmak-yaltaqlanmaq
yatay-üfqi, üfüqi
yumurta-yumurta
yurttaş-vətəndaş
zabıta-polisiya
çanta-çanta, sumka
çatal-ayrıc, çəngəl, haça, ikili
çatallanmak-haçalanmaq, ikiləşmək
çikolata-şokolad
çıta-ensiz taxta, planka, reyka, tamasa
şamata-gurultu, hay-küy
şantaj-şantaj
şarlatan-şarlatan
şeftali-şəftəli
şeytan-şeytan
şeytanî-şeytani


Çox Axtarılanlar
düyü, kaplumbağa, haral, qabaq, köçür, cındır, mələf nədir, hakim, aheste, silah, qıfıl, uje, dilxor, axı, hipoteza, gəlir, blokada, küley, sok, cire, untuxap, kaleci, bandazor, təgaful, zire, heçnə, qordi, bandazur, plagiat, sodyum bikarbonat

Powered by Azeri.NET