Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
al-əlvan-alaca
ara düzəldən-ara bulucu
avtomat qələm-dolma kalem
avtoqələm-dolmakalem, stilo
ağacdələn-ağaçkakan
basmaqəlib-basmakalıp
beləliklə-şöyle
beynəlmiləl-beynelmilel, evrensel, uluslararası
beynəlxalq-enternasyonal, evrensel, uluslararası
büzməli-kırmalı
bəla-belâ, çile
bəli-evet, olur
bəlkə-belki
bəlli-belirli, belli
bəllidir-besbelli
bələd-bildik
bələdiyyə-belediye
bələdçi-iletken, kılavuz, rehber
bəstələmək-bestelemek
cədvəl-bordro, cetvel, liste
cəlb etmək-celp etmek
cəlbedici-çekici
cəld-çabuk, hızlı, seri, tez
cəllad-cellât
cəncəl-hırçın
cəngəllik-cengel
deməli-demek ki
dikəlmək-dikelmek
dincəlmək-dinlenmek, konaklamak
düymələmək-iliklemek
düzəlmək-düzelmek, oluşmak, uslanmak
düzəltmə-eğreti, tesviye, yapma
düzəltmək-oluşturmak, onarmak, yapmak
düşüncəli-bilinçli
dəbdəbəli-mükellef, törenli
dəcəl-çapkın
dəli-deli, divane
dəli olmaq-çıldırmak, delirmek
dəlik-delik
dəlil-delil, emare, gerekçe, ip ucu, kanıt, tanık
dəlilik-cinnet
dəliqanlı-delikanlı
dəlixana-tımarhane
dəllal-simsar
dəllalı-açıkçı
dəllək-berber, sünnetçi
dəlmək-delmek
dələ-sansar, sincap, zerdeva
dələduz-dolandırıcı
dələduzluq etmək-dolandırmak
dərrakəli-bilinçli, kafalı
eşələmək-eşelemek
eşələnmək-eşinmek
faciəli-feci
fahişəlik-fuhuş
fövqəladə-fevkalâde, olağanüstü
fövqəladə vəziyyət-sıkıyönetim
fövqəlbəşəri-insanüstü
fövqəltəbii-doğaüstü, tabiat üstü
fəlakət-afet, felâket
fəlakətli-feci
fəlsəfə-felsefe
gecələmək-konaklamak
göbələk-mantar
gözəl-güzel, pekala, yakışıklı
gülməli-tuhaf
gündəlik-gündelik, gündem
gündəlik məsələ-gündem
gəlin-gelin
gəlincik-gelincik
gəlinlik-gelinlik
gəlir-aidat, gelir, kar
gəlişmə-gelişme
gəlişmək-gelişmek, serpilmek
gəlmə-göçmen, varış
gəlmək-gelmek, ulaşmak
gələcək-gelecek, müstakbel
gəvələmək-gevelemek
heykəl-heykel
heykəltəraş-heykeltraş
hövsələ-tahammül
hədələmək-yıldırmak
həlak-helâk
həll-çözme
həll etmək-halletmek
hələ-hâlâ, hele
hələlik-şimdilik
həmişəlik-daimî, ezeli
incəlik-zarafet
incəlmək-incelmek
incələmək-incelemek
irəli-ileri
irəliləmək-ilerlemek
itələmək-itelemek, itmek
işarələmək-işaretlemek
keçəl-kel
kirələmək-kiralamak
köhnəlmək-eskimek, yıpranmak
kökəlmək-şişmanlamak
kökələn-semiz
kölələşdirmək-köleleştirmek
körpələr evi-kreş
kəkələmək-kekelemek
kəl-manda
kəlbətin-kıskaç, makas
kəllə-kafa, kafatası, kelle
kəllə vurmaq-toslamak
kəlmə-kelime
kəlpətin-kerpeten
kələ-kötür-pürüz
kələf-çile, kangal
kələfin ucu-ip ucu
kələkbaz-düzenbaz
kələm-lâhana
layihələşdirmək-tasarlamak
lələk-tüy
mübtəla-manyak
mügayisəli-karşılaştırmalı
mükəlləf-mükellef
mükəlləfiyyətli-mükellef, yükümlü
mükəmməl-mükemmel
mükəmməlləşdirmək-geliştirmek
müqaviləli-ahdi
müstəmləkələşdirmə-sömürgecilik
müstəqbəl-müstakbel
müsəlman-müslüman
müxtəlif-muhtelif, türlü
müəllif-müellif, yazar
müəllim-hoca, muallim, öğretmen
məhəlli-mahallî, yerel
məhəllə-mahalle
məhəllə rəhbəri-muhtar
məlahətli-sıcak kanlı, şirin
məlhəm-lapa
məlum-belli, malum
məlumat-bildiri, bilgi, demeç, malumat, rapor, veri
məlumatlı-bilgili
məlumdur-besbelli
məlun-mel'un
mələk-melek
mələmək-melemek
mələz-melez
mənzərəli-pitoresk
mərhələ-aşama, dönem, evre, merci, merhale, safha
məsələ-husus, mesele, sorun
məsələn-meselâ, örneğin, söz gelişi
məzəli-şakacı, tuhaf
məşğələ-meşgale
məşəl-meşale
naməlum-belirsiz
necəlik-nicelik
nümayəndəlik-ajans
nəlbəki-tabak
nəleyin-terlik
nəticələnmək-sonuçlanmak
pəltək-kekeme
pələng-kaplan
qüssəli-acıklı, içli
qəlb-kalp
qəlbdən-candan, içten
qəlbsiz-kalpsiz
qəlib-kalıp
qəlp-düzme, eğreti, yapma
qələbə çalmaq-ütmek
qələbəlik-kalabalık
qələm-kalem
qələmyonan-kalemtıraş
qələt-hata
qəribə gəlmək-garipsemek
qəzəl-gazel
rast gəlmək-rastlamak
rayihəli-kokulu
sadəlövh-bön
sadələşmək-sadeleşmek
salaməleyküm-merhaba, selamünaleyküm
silkələmək-silkelemek, silkmek
silkələnmə-sallantı
sirkələmək-sarsmak
söz gəlişi-söz gelişi
səciyyələndirmək-nitelemek
səlahiyyət-ehliyet, vekalet, yeterlik, yetki
səlahiyyətli-yetki, yetkili
səliqə-çeki düzen, özen
səliqə-sahmansız-savruk
səliqəli-derli toplu
səliqəsiz-özensiz
səltənət-saltanat
sələf-öncel, selef
sələmçi-tefeci
sələmçilik-murabaha
səmərəli-randımanlı
səmərəlik-randıman
səriştəli-görgülü
təbəəlik-tabiiyet
təcrübəli-görgülü, kalifye, olgun
təcəlli-tecelli
təlaş-kuşku, telâş
təlif-telif
təlim-alıştırma, antrenman, eğitim, öğrenim, talim
təlimat-talimat, yönerge, yönetmelik
təlimçi-antrenör
təlqin-telkin
təlxək-palyaço, soytarı
tələ-kapan, tuzak
tələb-talep
tələbat-icap
tələbkar-davacı, titiz
tələbə-öğrenci, talebe
tələfat-zayiat
tələffüz-telâffuz
tələsik-acele, acil
təməl-temel
tənbəl-aylak, tembel, uyuşuk, üşenmek
təngə gəlmək-bıkmak
təntənəli-törenli
təsəlli-teselli
təvəllüd-doğum
təxəllüs-mahlâs
vahiməli-vahim
vahiməlik-vahamet
viranəlik-yıkıntı
vəliəhd-veliaht
xoş gəldin-hoş geldin
xoş gəldiniz-hoş geldiniz
xoşa gəlmək-hoşa gitmek
xoşagəlməz-itici, tatsız
xəlifə-halife
xəlitə-alaşım
xəlvət-kuytu
xələf-halef
yazığı gəlmək-acımak
yeməli-yenilir, yenir
yönəlmək-yönelmek
yönəltmək-sevketmek
yüksəlmə-kalkınma, terfi
yüksəlmək-kalkınmak
zır dəli-zırdeli
zədəli-sakat
zədələmək-berelemek, sakatlamak, zedelemek
zəlzələ-deprem, zelzele
çisələmək-çiselemek
çiyələk-çilek
çişi gəlmək-çişi gelmek
çox mərtəbəli ev-apartman
çöməlmək-çömelmek
çəlimsiz-çelimsiz
çəllək-fıçı
çəlpəşik-çapraşık
çəltik-çeltik, pirinç
çələng-çelenk
çəngəl-çatal, çengel, elektrik fişi, kanca
üstəgəl-artı
üstəlik-ek, üstelik
üstələmək-üstelemek
şifrələmək-kodlamak
şübhələnmək-huylanmak, işkillenmek, şüphelenmek
şüşəli-camlı
şəftəli-şeftali
şəlalə-çağlayan, şelale
əcəl-ecel
əcələ-acele
əl-el
əl sıxma-toka
əl-əlvan-ala
əla-iyi, pekiyi
əlac-ilaç
əlamət-alâmet, belirti, emare, tanık
əlaqə-alâka, ilgi, ilişki, irtibat, ulaşım
əlaqədar-ilgili
əlaqələnmək-ilgilenmek
əlavə-ek, ilâve, küsur, zam
əlavə etmək-eklemek, ulamak
əlbət-elbette
əlbəttə-elbette
əlcək-eldiven
əldə etmək-ulaşmak
əleykəssalam-aleykümselam
əlhəmdülillah-elhamdülillah
əliaçıq-eli açık
əlifba-alfabe
əlifbalı bloknot-fihrist
əlil-malul, sakat
əlillik-sakatlık
əlləmək-ellemek
əlsilən-peçete
əlverişli-elverişli, harcıalem, kullanışlı, müsait, olacak
əlverişsiz-kullanışsız
əlvermək-elvermek
əlvida-elveda
əlyazması-yazma
əlçatmaz-erişilmez
əlçəkmə-feragat
əlüz yuyan-lâvabo
ələk-elek
ələlxüsus-bilhassa, özellikle
ələm-elem
ələmək-elemek
əməl-emel, fiil
əməli-yapıcı
əməliyyat-ameliyat, eylem, işlem, muamele
əngəl-engel
əvvəl-evvel, önce
əvvəl-axır-er geç
əvvəla-evvelâ, ilkin
əvvəlcə-önce, peşin
əvvəldən-peşin
əvvəlki-önceden
əvvəllər-eskiden
əzələ-adale, kas
Çox Axtarılanlar
uşqol, aye, babı, kükremek, qərə, kompensasiya, əsayiş, düyü, kaplumbağa, əsayış, babi, haral, sərə, qabaq, idame, yerləyeksan olmaq, qamət, nitelik, topuw, meyve suyu, urəkan, qəşəy, bes, köçür, təhqiqatçı, temmuz, tənha, kurtulmak, elma, dizel

Powered by Azeri.NET