Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
abır xəyalılıq-utanç
abırlamaq-azarlamak
abırlandırmaq-utandırmak
abırlı-mahcup, sıkılgan
abırlılıq-utanç
acıqlandırmaq-gücendirmek
alışdırmaq-alıştırmak, yakmak
aradan qaldırmaq-gidermek
araşdırmaq-araştırmak, incelemek
araşdırıcı-araştırıcı
artırma-artırma, zam
artırmaq-abartmak, artırmak, arttırmak
asqırmaq-aksırmak
asqırıq-aksırık
axırıncı-son
aydındır-besbelli
aydınlaşdırmaq-açıklamak, çözmek, develope etmek
ayğır-aygır
ayırdetmə-teşhıs
ayırma-seçim, taksim
ayırmaq-ayırmak, üleşmek
ağır-ağır, ağır başlı, güç, hantal, külfetli, oturaklı, sarp
ağırlamaq-ağırlamak
ağırlaşmaq-fenalaşmak, güçleşmek, kötüleşmek
ağırlıq-sıklet, tartı
aşırı-aşırı
baldır-baldır
basdırmaq-dikmek, gömmek
batırmaq-banmak, çivilemek
bayır-dışarı
bağırmaq-bağırmak
bağırsaq-bağırsak, işkembe
bağırtı-çığlık, yaygara
baş qaldırmaq-baş kaldırmak
biabır-rezil
biabır etmək-azarlamak
biabırçılıq-rezalet
bozqır-bozkır, istep
bəraət qazandırmaq-aklamak
camaşır-çamaşır
cındır-çaput
cırcırama-cırcır böceği
cırmaq-yırtmak
cırmaqlamaq-berelemek
cırtdan-bodur, cüce
cırıldamaq-gıcırdamak
cırıq-yırtık
cığır-patika
cığır açmaq-çığır açmak
cəzalandırmaq-cezalandırmak
darıxdırmaq-sıkmak
darıxdırıcı-sıkıcı
dayandırmaq-dindirmek, kesmek
dağıtdırmaq-bozdurmak
dırnaq-tırnak
fağır-fakir, fukara
fırtına-fırtına
fırtıq-sümük
fırça-fırça
fırıldaq-macera
fırıldaqçı-dolandırıcı
fırıldaqçılıq etmək-dolandırmak
fışqırmaq-fışkırmak
fışqırıq-ıslık
göz qamaşdırmaq-göz kamaştırmak
göz qırpımı-lâhza
günaşırı-günaşırı
hayqırmaq-haykırmak
hazır-hazır
hazır geyim-konfeksiyon
hazırkı dəyər-rayiç
hazırlama-yapma
hazırlamaq-donatmak, hazırlamak, üretmek, yapmak
hazırlıqsız-doğaç
hıçqırıq-hıçkırık
həyəcanlandırıcı-dokunaklı
ildırım-çakım, yıldırım
ilıqlaşdırmaq-ılıştırmak
inandırmaq-kandırmak
istehsalı planlaşdırma-işletme
ixtisaslaşdırılmış-kalifye
mırçıldamaq-şapırdamak
mırıldamaq-mırıldamak
mırıldanmaq-homurdanmak
məhdudlaşdırmaq-kısıtlamak, sınırlamak
nəzərə çatdırmaq-vurgulamak
papiros qırıntısı-izmarit
planlaşdırmaq-tasarlamak
pırsımaq-pörsümek
pırıl-pırıl-pırıl pırıl
qablaşdırmaq-ambalaj yapmak, paketlemek
qabırğa-eğe, kaburga
qaldırmaq-kaldırmak, kalkındırmak
qaldırıcı kran-çıkrık
qarabağır-çil
qarışdırmaq-karmak
qarşılaşdırmalı-karşılaştırmalı
qarşılaşdırmaq-karşılaştırmak, kıyaslamak
qıcqırmaq-ekşi, ekşimek
qır vermək-kırıtmak
qır-saqqız olmaq-sırnaşmak
qıraq-kenar, kıyı
qıraət-okuma
qırmaq-kırmak
qırmızı-kırmızı
qırpmaq-kırpmak
qırqovul-sülün
qırtlaq-gırtlak
qırxmaq-kırkmak
qırçınlı-kırmalı
qırğı-atmaca
qırğın-katliam
qırıq-kırık
qırışmaq-kırışmak
qısırlıq-akamet
qıvırcıq-kıvırcık
qızdırma-humma, sıtma
qızdırmaq-ısıtmak
qızışdırıcı-kundakçı
qızışdırıcılıq-kışkırtı
qışqırtmaq-kışkırtmak
qışqırıq-çığlık, yaygara
qərarlaşdırmaq-kararlaştırmak
sağır-sağır
soyqırım-soykırım
soyqırımı-katliam
standartlaşdırmaq-ayarlamak
sıfır-sıfır
sıldırım-sarp
sındırmaq-kırmak
sıra-sıra
sıralamaq-sıralamak
sırf-sırf
sırğa-küpe
sırımaq-çakmak, çatmak
sıyırmaq-berelemek
sığır-sığır
sığırçın-sığırcık
tapşırma-havale
tapşırmaq-buyurmak, ısmarlamak
tapşırıq-ısmarlama
taqsır-cürüm
tarazlaşdırmaq-dengelemek
titrəmə-qızdırma-humma
tozlandırmaq-püskürtmek
tozlandırıcı-püskürteç
tırtıl-palet
ucuzlaşdırma-indirim, tenzilat
usandırmaq-kanıksamak
uyğunlaşdırmaq-uygulamak
uzaqlaşdırmaq-uygulamak
uzaqlaşdırılmış-ücra
uşaq saldırma-düşük
xatırlamaq-hatırlamak
xatırlatma-ihtar
xırda-ufak
xırda-para-öteberi
xırdalamaq-bozdurmak, para bozdurmak, ufalamak
xırdavat-tuhafiye
xırdavatçı-işportacı
xırdaçı-titiz
xırman-harman
xırpalamaq-hırpalamak
xırıldamaq-hırıldamak
xırıltılı-kısık
yadırğamaq-yadırgamak
yandırmaq-yakmak
yatızdırmaq-uyutmak
yekunlaşdırmaq-özetlemek
yırtmaq-yırtmak
yırtıq-yırtık
yırğalanma-sallantı, yalpa
zınğırov-çıngırak
zır dəli-zırdeli
zırıldamaq-zırlamak
çadır-çadır
çamır-çamur
çatdırma-ulaştırma
çatdırmaq-iletmek, ulaştırmak
çatırdamaq-çatırdamak
çayır-çayır
çağırmaq-çağırmak
çağırış-çağrı, döviz
çilçıraq-avize
çılçıraq-avize
çırpmaq-çarpmak
çırpınmaq-çırpınmak
çırpışdırmaq-aşırmak, çarpmak
çırt-çıt
çırtma-fiske
çıtırdamaq-çıtırdamak
çığırtı-çığlık, yaygara
şaqqırdamaq-şakırdamak
şaqır-şaqır-şakır şakır
şatır-fırıncı
şaşırdıcı-şaşırtıcı
şırıldamaq-şırıldamak
əvvəl-axır-er geç
Türk dilində-Azərbaycan dilində
ahır-axur
aksırmak-asqırmaq
aksırık-asqırıq
aldırmaz-etinasız, laqeyd
aldırmazlık-etinasızlıq, laqeydlik
alıştırma-məşq, təlim
alıştırmak-alışdırmaq, öyrətmək
araştırma-tədqiqat
araştırmak-araşdırmaq
araştırıcı-araşdırıcı
arttırmak-artırmaq
artırma-artırma, auksion, çoxaltma, hərrac, müzaidə
artırmak-artırmaq
asır-əsr
aygır-ayğır
aykırı-tərsinə, zidd, ziddinə
ayırmak-ayırmaq
ayırtman-ekspert, mütəxəssis
ayırtmanlık-ekspertiza
ayırıcılık-separatizm
ayırım-ayrı-seçkilik
ağır-ağır
ağır başlı-ağır, ciddi, təmkinli
ağırlamak-ağırlamaq
aşırma-plagiat
aşırmacı-plagiator
aşırmak-çırpışdırmaq, oğurlamaq
aşırtı-israf
aşırı-aşırı, həddən artıq, ifrat, qatı, sonra
bakır-mis
baldır-baldır
bayındır-abad
bağırmak-bağırmaq
bağırsak-bağırsaq
baş kaldırmak-baş qaldırmaq, qiyam etmək, üsyan etmək
bozkır-bozqır, çöl, düz
bozkır antilopu-sayqak
bıldır-bildir
bıldırcın-bildirçin
bırakmak-qoymaq
bızır-dıllaq
cezalandırmak-cəzalandırmaq
cırcır böceği-cırcırama
cırtlak-ciyiltili
cızırdamak-cızıldamaq
dolandırmak-dələduzluq etmək, fırıldaqçılıq etmək
dolandırıcı-dələduz, fırıldaqçı
ekmek fırını-çörəkxana
fıkırdamak-qımıldamaq
fırkateyn-freqat
fırlamak-atılmaq
fırlatmak-atmaq, buraxmaq, tolazlamaq, tullamaq
fırsat-fürsət
fırtına-fırtına
fırça-fırça
fırın-çörəkxana, peç, soba
fırıncı-çörəkbişirən, çörəkçi, şatır
fışkırmak-fışqırmaq
göz kamaştırmak-göz qamaşdırmaq
günaşırı-günaşırı
gıcırdamak-cırıldamaq
gırtlak-qırtlaq
hatır-xətir, yaddaş
hatıra-hədiyyə, xatirə, memuar
hatırlamak-xatırlamaq
haykırmak-hayqırmaq
hayır-xeyir, xeyr
hayırsız-xeyirsiz
hazır-hazır
hazırlamak-hazırlamaq
hazırlop-asanca, əziyyətsiz, yüngülcə, zəhmətsiz
hırgür-çəkişmə, dalaşma
hırka-yun jaket
hırpalamak-xırpalamaq
hırs-acgözlük, acıq, hərislik, hirs, tamah, tamahkarlıq
hırsız-oğru
hırçın-əsəbi, cəncəl, davakar, sərt, tərs, tündxasiyyət, tündməcaz
hırıldamak-xırıldamaq
hıçkırık-hıçqırıq
hışırtı-xışıltı
kahır-qəhr
kaldıraç-ling
kaldırmak-qaldırmaq
kaldırım-döşəmə, səki
kalemtıraş-qələmyonan
kalkındırmak-qaldırmaq
kandırmak-aldatmaq, inandırmaq, şirnikdirmək, tovlamaq
kararlaştırmak-qərarlaşdırmaq
karşılaştırmak-qarşılaşdırmaq
karşılaştırmalı-qarşılaşdırmalı, mügayisəli
kayırmak-himayəçilik etmək, qohumbazlıq etmək
kıpırdamak-qımıldamaq, tərpənmək
kır-boz, çal, çöl, düz, səhra
kırgın-incik, incimiş
kırgınlık-dilxorluq
kırkmak-qırxmaq
kırlangiç-qaranquş
kırlangıç-qaranquş
kırmak-qırmaq, sındırmaq
kırmalı-büzməli, qırçınlı
kırmızı-qırmızı
kırpmak-qırpmaq
kırıcı-kobud, qaba
kırık-qırıq
kırılmak-incimək, sınmaq
kırıtmak-əzilib-büzülmək, qəmzə etmək, qır vermək, naz etmək
kırışmak-qırışmaq
kıvırcık-qıvırcıq
kıvırma-buruqsaç, qıvrımsaç
kıvırmak-burmaq
kışkırtmak-fitnəkarlıq etmək, qışqırtmaq
kışkırtı-qızışdırıcılıq, təhrikçilik
muhtıra-qeyd, memorandum, yaddaş
muzır-ziyankar
münhasır-məhdudiyyətli, məxsusi
mırıldamak-mırıldamaq
mısır-qarğıdalı
nasır-döyənək, qabar
nehır-çay
paldır küldür-quppultu ilə
panayır-yarmarka
patırtı-hay-küy, səs-küy
patırtılı-səsli-küylü
pırlanta-brilyant
pırıl pırıl-pırıl-pırıl
sabır-səbir
saldırgan-təcavüzkar
saldırmak-cummaq, hücum etmək
saldırı-basqın, hücum, təcavüz, tecavüz
sağır-kar, sağır
soykırım-genosid, soyqırım
sıfır-sıfır
sınıflandırma-təsnif etmə, təsnifat
sınır-hədd, hüdud, sərhəd
sınırlamak-məhdudlaşdırmaq
sınırlı-məhdud
sır-sir
sıra-növbə, sıra
sıradan-adi
sıralamak-sıralamaq
sırdaş-sirdaş
sırf-sırf
sırnaşmak-qır-saqqız olmaq
sırt-arxa, kürək
sırt üstü-arxası üstə
sırık-şüvül
sığır-sığır
sığırcık-sığırçın
takırdamak-taqqıldamaq
tamtakır-boşboş
tanıştırmak-tanış etmək
tavır-davranış, hal, tərz, tövr, vəziyyət
teşhır-göstərmə
tıkırdamak-tıqqıldamaq
tıraş-taraş
tırnak-dırnaq
tırpan-dəryaz, kərənti
ulaştırma-çatdırma, daşıma
ulaştırmak-çatdırmaq, vermək, yetirmək
utandırmak-abırlandırmaq
yadırgamak-yadırğamaq
yaptırım-cəza
yapıştırıcı-yapışqan
yatırım-investisiya
yıldırmak-hədələmək, qorxutmaq
yıldırım-ildırım
yırtmak-cırmaq, yırtmaq
yırtık-cırıq, yırtıq
zangırdamak-titrəmək
zırdeli-zır dəli
zırh-zireh
zırlamak-zırıldamaq
zırva-boşboğazlıq, cəfəngiyat
zırvalamak-boşboğazlıq etmək, cəfəngiyat söyləmək
çadır-çadır
çakır göz-ala göz
çamaşır-alt paltarı, camaşır, tuman-köynək
çatırdamak-çatırdamaq
çayır-çayır
çağırmak-çağırmaq, səsləmək
çıldırmak-dəli olmaq, özündən çıxmaq
çıngırak-zəng, zınğırov
çırak-kargər, şagird
çırpmak-çalmaq, çarpmaq
çırpınmak-çırpınmaq
çıtkırıldım-dəymədüşər, küsəyən
çıtırdamak-çıtırdamaq
çığır açmak-cığır açmaq
ılıştırmak-ilıqlaşdırmaq
ırak-iraq
ırgat-muzdur
ırk-irq
ırmak-çay, irmaq
ırz-irz, ismət, namus
ıstırap-iztirab
ısırgan-dişləyən, gicitikən, gicitkən
ısırmak-dişləmək
ıtır-ətir
ıvır zıvır-cəfəngiyat
şakır şakır-şaqır-şaqır
şakırdamak-şaqqırdamaq
şangırtı-cingilti
şapır şupur-şappur-şuppur
şapırdamak-mırçıldamaq
şapırtı-şappıltı
şaşırtıcı-şaşırdıcı
şıkırdamak-şıqqıldamaq
şırıldamak-şırıldamaq


Çox Axtarılanlar
çem, eşitmə, kaplumbağa, kuzey dogu ufku, kuzey dogu, seyirci, temmuz, uygulama, arvadbazlıq, regüle, gəlmək, gelişmek, giyen, sanal, gətir, mahrem, allah'ım ..., a.y.e sözünün ..., bəxtəvər, allah'ım affetsin, günbəz, nezle, grip, bahtiyar, xoşbəxt, sikdir

Powered by Azeri.NET