Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
adi-adi, bayağı, harcıalem, olağan, sıradan
adil-adil
aidiyyət-alâka
ana dili-ana dili
auditoriya-dershane
bildir-bıldır
bildiriş-bildiri, duyuru, ihbar, ilân, tebligat
bildirmək-arz etmek, belirtmek, sunmak
bildirçin-bıldırcın
birləşdirmə-ilhak
birləşdirmək-ulamak
bitişdirmək-kenetlemek
bədii-bedii
bəllidir-besbelli
bələdiyyə-belediye
bəsdir-kâfi, yeter
bəzədilmək-donanmak
ciddi-ağır başlı, ciddi, sıkı, titiz, vakur
cəlbedici-çekici
dabangeyindirən-çekecek
dedi-qodu-dedikodu
diametr-çap, kutur
dib-dip
digər-diğer, öbür
dik-dik, sarp
dikbaş-kasıntı
diksinmək-irkilmek, tiksinmek
diktor-spiker
dikəlmək-dikelmek
dil-dil, lisan
dilim-dilim, para
dilimləmək-dilimlemek
dilxorluq-kırgınlık
dilçi-dilbilimci
dilçilik-dil bilimi
dilşünas-dilbilimci
dilək-dilek, emel
diləmək-dilemek
dilənçi-dilenci
dimdik-gaga
din-din
din işləri-diyânet
dinc-müsterih, uslu
dinclik-mola
dincəlmək-dinlenmek, konaklamak
dindar-dindar
dindarlıq-diyanet
dindirmə-sorgulama
dinləmək-dinlemek
dinləyici-dinleyici
dinmək-dinmek
dinməz-suskun
dinçlik-huzur
diplom-lisans
diqqət-dikkat, özen
diqqətli-ihtimamkar
diqqətsiz-ihmalkâr
diqqətsizlik-ihmal, sallantı
direktiv-genelge
direktor-müdür, yönetmen
diri-diri
dirilmək-dirilmek
dirsək-dirsek
dirsəklənmək-abanmak
dirək-direk
diskont-iskonto
disput-tartışma
dissertasiya-tez
ditdili-sivri sinek
div-canavar, dev
divan-kanape, kanepe
divanə-divane
divar-duvar
diviziya-tümen
diz-diz
diş-diş
dişi-dişi
dişləmək-ısırmak
dişləyən-ısırgan
dünyəviləşdirilmiş-laik
dəqiqləşdirmək-ayarlamak
dəyərləndirmək-değerlendirmek
endirim-indirim
erudisiya-engin bilgi
ev sənədi-tapu
fərdi-ferdî
gediş-gidiş, seyir
getdikcə-gitgide, gittikçe
gizlədilmiş-saklı
göz gəzdirmək-göz atmak
gücləndirmə-takviye, teyit
hadisə-hadise, husus, olay, vaka, vukuat
hirsləndirmək-gücendirmek
hədis-hadis
hədiyyə-hatıra, hediye
həvəsləndirmə-teşvik
iddia-iddia
iddialı-davalı, iddialı
iddiasız-alçak gönüllü
iddiaçı-davacı
ikindi-ikindi
indi-hâlen, şimdi
indicə-hâlen
indikator-gösterge
indiki-şimdiden
indilik-şimdilik
iqtisadi-iktisadî
izdiham-alay, izdiham, kalabalık
izdihamlı-işlek
izdivac-izdivaç
kifayətdir-kâfi
komandir-komutan
kondisioner-klima cihazı
kredit-kredi
kreditlə-veresiye
kreditor-alacaklı
kölələşdirmək-köleleştirmek
kəndirbaz-cambaz
layihələşdirmək-tasarlamak
maddi-maddî
mal mübadiləsi-takas
melodiya-beste, ezgi
meridian-boylam
miladi-miladî
möhkəmləndirmək-pekiştirmek
mötədil-mutedil
mötədillik-itidal
mübadilə-değişim, kambiyo, mübadele, teati
mübadilə etmək-değiştirmek
mücadilə-mücadele, uğraş
müdir-müdür
mühəndis-mühendis
mükəmməlləşdirmək-geliştirmek
müqtədir-muktedir
müqəddimə-ön söz
müstəmləkələşdirmə-sömürgecilik
mütərəddid-gevşek, güvensiz, istikrarsız, mütereddit, sebatsız
mədhedici-övücü
məftunedici-büyüleyici
məhdudiyyət-tahdit
məhdudiyyətli-münhasır
məndil-mendil
nadidə-nadide
nadinc-çapkın, haylaz
nadir-ender, nadir, sayılı
nərdivan-dosa, iskele, merdiven
oldu-bitdi-oldu bitti
parodiya-müsvedde
pendir-peynir
qanuniləşdirmə-muamele
qeydi-adi-olağanüstü
qeyri-adi-eşsiz, olağanüstü, sayılı
qiymətləndirmək-addetmek, değerlendirmek
qüvvətləndirmə-takviye
qəndil-kandil
radiasiya-ışınım
radio-telsiz
radioqrama-telsiz
radioqəbuledici-reseptör
radist-telsizci
radius-yarıçap
rəsmiləşdirmə-muamele
sadiq-sadık
sakitləşdirmək-dindirmek
sarıdimdik-albatros
sidik-çiş, idrar, sidik
sikdirmək-siktirmek
sindirmək-sindirmek
səciyyələndirmək-nitelemek
təhdid-tehdit
təkmilləşdirmək-geliştirmek
təqdim-takdim
təqdim etmək-sunmak
təqdir-takdir
təsdiq-olumlu, tasdik, teyit
təsdiq etmək-onaylamak
vadi-vadi
vərdiş-görenek
xadimə-hademe, hizmetçi
xilasedici-kurtarıcı
xoş gəldin-hoş geldin
xoş gəldiniz-hoş geldiniz
xədim-hadım
yadigar-andaç, anı, armağan, yadigar
yekdillik-dayanışma, mutabakat
yerləşdirmə-iskân
yerləşdirmək-yerleştirmek
ziddinə-aykırı
ziddiyyət-çatışma, çelişki
ziddiyət-çelişki, uyuşmazlık
çimdik-çimdik, fiske
çiyrəndirmək-kanıksamak
ölçü vahidi-ölçüt
şirnikdirmək-kandırmak
şirnikləndirmə-teşvik
əbədi-ebedî, ezeli, ilelebet
əbədiyyən-ebediyen
ədib-edip
əfv edin-pardon
əmizdirmək-emzirmek
əndişə-endişe
əsəbiləşdirmək-gücendirmek
Türk dilində-Azərbaycan dilində
adi-adi, bayağı
adil-adil
agrandisman-böyütmə, böyütmək
agrandisör-böyüdücü
ahdi-müqaviləli
ana dili-ana dili
bedii-bədii
belediye-bələdiyyə
beyefendi-ağa, cənab
bildik-bələd, tanış
bildirge-bəyanat, deklarasiya, elan
bildiri-bəyanat, bildiriş, xəbər, kommunike, məlumat, məruzə
ciddi-ciddi
cildiyeci-dermatoloq
dedikodu-dedi-qodu
değerlendirmek-dəyərləndirmək, qiymətləndirmək
dik-dik
dikelmek-dikəlmək
diken-tikan
dikey-şaquli
dikiş-tikiş
dikkat-diqqət
dikmek-əkmək, basdırmaq, tikmək
dil-dil
dil bilgisi-qrammatika
dil bilimi-dilçilik
dilbilgisi-qrammatika
dilbilimci-dilçi, dilşünas
dilek-arzu, dilək
dilekçe-ərizə
dilemek-arzu etmək, diləmək
dilenci-dilənçi
dilim-dilim
dilimlemek-dilimləmək
dilsiz-lal
din-din
dindar-dindar
dindirmek-dayandırmaq, kəsmək, saxlamaq, sakitləşdirmək
dingil-ox
dinlemek-dinləmək
dinlenme-istirahət
dinlenmek-dincəlmək
dinleyici-dinləyici
dinmek-dayanmaq, dinmək, durmaq, kəsilmək, sakitləşmək
dinç-canıbərk, gümrah, qıvraq, möhkəm, sağlam
dip-dib
dip not-qeyd, snoska
dipnot-haşiyə, izahat, qeyd
direk-dirək
direksiyon-rol, sükan
direkt-düz
direnmek-qarşı durmaq
direy-fauna
diri-diri
dirilmek-dirilmək
dirsek-dirsək
divane-dəli, divanə
diyanet-dindarlıq, möminlik
diye-deyə, görə, üçün
diyânet-din işləri
diz-diz
dizge-sistem
dizgi-düzüm, nabor
dizgin-cilov, yedək
dizi-düzüm
dizici-yığıcı
dizin-indeks
dizmek-düzmək
diğer-digər
diş-diş
dişi-dişi
dişi fiş-rozetka
ebediyen-əbədiyyən
edilgen-məchul
edip-ədib
efendi-ağa, alicənab, bəy, sahib
eldiven-əlcək
endişe-əndişə, həyəcan, narahatlıq
gidiş-gediş, hal-hərəkət
gücendirmek-acıqlandırmaq, əsəbiləşdirmək, hirsləndirmək, incitmək, küsdürmək
hadis-hədis
hadise-hadisə
havadis-xəbər, sensasiya, yenilik
hediye-hədiyyə
hindi-hindu, hinduşka
hoş geldin-xoş gəldin
hoş geldiniz-xoş gəldiniz
hısse senedi-aksiya
iddia-iddia
iddialı-iddialı
ikindi-ikindi
indirim-endirim, güzəşt, ucuzlaşdırma
ivedi-təcili
izdiham-izdiham
izdivaç-izdivac
kadife-məxmər
kandil-qəndil
kedi-pişik
kendi-öz, özü
kendiliğinden-özbaşına, öz-özünə
kendisi-özü
komodin-dolabça, tumba
kredi-avtoritet, borc, etibar, kredit, nüfuz
mendil-dəsmal, məndil
merdiven-nərdivan, pilləkən
mirasyedi-miras dağıdan
muktedir-müqtədir
mutedil-mötədil
mühendis-mühəndis
müteharrik merdiven-eskalator
mütereddit-mütərəddid
nadide-nadidə
nadir-nadir
padişah-padşah
sidik-sidik
sindirim-həzm
sindirmek-sindirmək
söz dizimi-sintaksis
tahdit-məhdudiyyət
takdim-təqdim
takdir-təqdir
tasdik-təsdiq
tedirgin-narahat
tehdit-hədə, qorxu, təhdid
tentürdiyot-yod
vadi-vadi
vardiya-növbə
yadigar-yadigar
çimdik-çimdik
şimdi-indi
şimdiden-indiki
şimdilik-hələlik, indilik
şimendifer-dəmiryolu


Çox Axtarılanlar
eşitmə, kazarma, ürəyi şan-şan ..., çem, sinmek, fariğül-bal, riakar, maydanoz, bulaq, əks-admiral, şuba, üyüdüb-tökmək, aut, palyaço, sinmək, sirk senet novleri, klip, əksçempion, zaur, hissiyyat, admiral, əks-çempion, əks, cəfəng, arqument, eksarqument, nakazat, uyudub tokmek, eks-faşist, eksadmiral

Powered by Azeri.NET