Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
adi-adi, bayağı, harcıalem, olağan, sıradan
adil-adil
aidiyyət-alâka
ana dili-ana dili
auditoriya-dershane
bildir-bıldır
bildiriş-bildiri, duyuru, ihbar, ilân, tebligat
bildirmək-arz etmek, belirtmek, sunmak
bildirçin-bıldırcın
birləşdirmə-ilhak
birləşdirmək-ulamak
bitişdirmək-kenetlemek
bədii-bedii
bəllidir-besbelli
bələdiyyə-belediye
bəsdir-kâfi, yeter
bəzədilmək-donanmak
ciddi-ağır başlı, ciddi, sıkı, titiz, vakur
cəlbedici-çekici
dabangeyindirən-çekecek
dedi-qodu-dedikodu
diametr-çap, kutur
dib-dip
digər-diğer, öbür
dik-dik, sarp
dikbaş-kasıntı
diksinmək-irkilmek, tiksinmek
diktor-spiker
dikəlmək-dikelmek
dil-dil, lisan
dilim-dilim, para
dilimləmək-dilimlemek
dilxorluq-kırgınlık
dilçi-dilbilimci
dilçilik-dil bilimi
dilşünas-dilbilimci
dilək-dilek, emel
diləmək-dilemek
dilənçi-dilenci
dimdik-gaga
din-din
din işləri-diyânet
dinc-müsterih, uslu
dinclik-mola
dincəlmək-dinlenmek, konaklamak
dindar-dindar
dindarlıq-diyanet
dindirmə-sorgulama
dinləmək-dinlemek
dinləyici-dinleyici
dinmək-dinmek
dinməz-suskun
dinçlik-huzur
diplom-lisans
diqqət-dikkat, özen
diqqətli-ihtimamkar
diqqətsiz-ihmalkâr
diqqətsizlik-ihmal, sallantı
direktiv-genelge
direktor-müdür, yönetmen
diri-diri
dirilmək-dirilmek
dirsək-dirsek
dirsəklənmək-abanmak
dirək-direk
diskont-iskonto
disput-tartışma
dissertasiya-tez
ditdili-sivri sinek
div-canavar, dev
divan-kanape, kanepe
divanə-divane
divar-duvar
diviziya-tümen
diz-diz
diş-diş
dişi-dişi
dişləmək-ısırmak
dişləyən-ısırgan
dünyəviləşdirilmiş-laik
dəqiqləşdirmək-ayarlamak
dəyərləndirmək-değerlendirmek
endirim-indirim
erudisiya-engin bilgi
ev sənədi-tapu
fərdi-ferdî
gediş-gidiş, seyir
getdikcə-gitgide, gittikçe
gizlədilmiş-saklı
göz gəzdirmək-göz atmak
gücləndirmə-takviye, teyit
hadisə-hadise, husus, olay, vaka, vukuat
hirsləndirmək-gücendirmek
hədis-hadis
hədiyyə-hatıra, hediye
həvəsləndirmə-teşvik
iddia-iddia
iddialı-davalı, iddialı
iddiasız-alçak gönüllü
iddiaçı-davacı
ikindi-ikindi
indi-hâlen, şimdi
indicə-hâlen
indikator-gösterge
indiki-şimdiden
indilik-şimdilik
iqtisadi-iktisadî
izdiham-alay, izdiham, kalabalık
izdihamlı-işlek
izdivac-izdivaç
kifayətdir-kâfi
komandir-komutan
kondisioner-klima cihazı
kredit-kredi
kreditlə-veresiye
kreditor-alacaklı
kölələşdirmək-köleleştirmek
kəndirbaz-cambaz
layihələşdirmək-tasarlamak
maddi-maddî
mal mübadiləsi-takas
melodiya-beste, ezgi
meridian-boylam
miladi-miladî
möhkəmləndirmək-pekiştirmek
mötədil-mutedil
mötədillik-itidal
mübadilə-değişim, kambiyo, mübadele, teati
mübadilə etmək-değiştirmek
mücadilə-mücadele, uğraş
müdir-müdür
mühəndis-mühendis
mükəmməlləşdirmək-geliştirmek
müqtədir-muktedir
müqəddimə-ön söz
müstəmləkələşdirmə-sömürgecilik
mütərəddid-gevşek, güvensiz, istikrarsız, mütereddit, sebatsız
mədhedici-övücü
məftunedici-büyüleyici
məhdudiyyət-tahdit
məhdudiyyətli-münhasır
məndil-mendil
nadidə-nadide
nadinc-çapkın, haylaz
nadir-ender, nadir, sayılı
nərdivan-dosa, iskele, merdiven
oldu-bitdi-oldu bitti
parodiya-müsvedde
pendir-peynir
qanuniləşdirmə-muamele
qeydi-adi-olağanüstü
qeyri-adi-eşsiz, olağanüstü, sayılı
qiymətləndirmək-addetmek, değerlendirmek
qüvvətləndirmə-takviye
qəndil-kandil
radiasiya-ışınım
radio-telsiz
radioqrama-telsiz
radioqəbuledici-reseptör
radist-telsizci
radius-yarıçap
rəsmiləşdirmə-muamele
sadiq-sadık
sakitləşdirmək-dindirmek
sarıdimdik-albatros
sidik-çiş, idrar, sidik
sikdirmək-siktirmek
sindirmək-sindirmek
səciyyələndirmək-nitelemek
təhdid-tehdit
təkmilləşdirmək-geliştirmek
təqdim-takdim
təqdim etmək-sunmak
təqdir-takdir
təsdiq-olumlu, tasdik, teyit
təsdiq etmək-onaylamak
vadi-vadi
vərdiş-görenek
xadimə-hademe, hizmetçi
xilasedici-kurtarıcı
xoş gəldin-hoş geldin
xoş gəldiniz-hoş geldiniz
xədim-hadım
yadigar-andaç, anı, armağan, yadigar
yekdillik-dayanışma, mutabakat
yerləşdirmə-iskân
yerləşdirmək-yerleştirmek
ziddinə-aykırı
ziddiyyət-çatışma, çelişki
ziddiyət-çelişki, uyuşmazlık
çimdik-çimdik, fiske
çiyrəndirmək-kanıksamak
ölçü vahidi-ölçüt
şirnikdirmək-kandırmak
şirnikləndirmə-teşvik
əbədi-ebedî, ezeli, ilelebet
əbədiyyən-ebediyen
ədib-edip
əfv edin-pardon
əmizdirmək-emzirmek
əndişə-endişe
əsəbiləşdirmək-gücendirmek
Türk dilində-Azərbaycan dilində
adi-adi, bayağı
adil-adil
agrandisman-böyütmə, böyütmək
agrandisör-böyüdücü
ahdi-müqaviləli
ana dili-ana dili
bedii-bədii
belediye-bələdiyyə
beyefendi-ağa, cənab
bildik-bələd, tanış
bildirge-bəyanat, deklarasiya, elan
bildiri-bəyanat, bildiriş, xəbər, kommunike, məlumat, məruzə
ciddi-ciddi
cildiyeci-dermatoloq
dedikodu-dedi-qodu
değerlendirmek-dəyərləndirmək, qiymətləndirmək
dik-dik
dikelmek-dikəlmək
diken-tikan
dikey-şaquli
dikiş-tikiş
dikkat-diqqət
dikmek-əkmək, basdırmaq, tikmək
dil-dil
dil bilgisi-qrammatika
dil bilimi-dilçilik
dilbilgisi-qrammatika
dilbilimci-dilçi, dilşünas
dilek-arzu, dilək
dilekçe-ərizə
dilemek-arzu etmək, diləmək
dilenci-dilənçi
dilim-dilim
dilimlemek-dilimləmək
dilsiz-lal
din-din
dindar-dindar
dindirmek-dayandırmaq, kəsmək, saxlamaq, sakitləşdirmək
dingil-ox
dinlemek-dinləmək
dinlenme-istirahət
dinlenmek-dincəlmək
dinleyici-dinləyici
dinmek-dayanmaq, dinmək, durmaq, kəsilmək, sakitləşmək
dinç-canıbərk, gümrah, qıvraq, möhkəm, sağlam
dip-dib
dip not-qeyd, snoska
dipnot-haşiyə, izahat, qeyd
direk-dirək
direksiyon-rol, sükan
direkt-düz
direnmek-qarşı durmaq
direy-fauna
diri-diri
dirilmek-dirilmək
dirsek-dirsək
divane-dəli, divanə
diyanet-dindarlıq, möminlik
diye-deyə, görə, üçün
diyânet-din işləri
diz-diz
dizge-sistem
dizgi-düzüm, nabor
dizgin-cilov, yedək
dizi-düzüm
dizici-yığıcı
dizin-indeks
dizmek-düzmək
diğer-digər
diş-diş
dişi-dişi
dişi fiş-rozetka
ebediyen-əbədiyyən
edilgen-məchul
edip-ədib
efendi-ağa, alicənab, bəy, sahib
eldiven-əlcək
endişe-əndişə, həyəcan, narahatlıq
gidiş-gediş, hal-hərəkət
gücendirmek-acıqlandırmaq, əsəbiləşdirmək, hirsləndirmək, incitmək, küsdürmək
hadis-hədis
hadise-hadisə
havadis-xəbər, sensasiya, yenilik
hediye-hədiyyə
hindi-hindu, hinduşka
hoş geldin-xoş gəldin
hoş geldiniz-xoş gəldiniz
hısse senedi-aksiya
iddia-iddia
iddialı-iddialı
ikindi-ikindi
indirim-endirim, güzəşt, ucuzlaşdırma
ivedi-təcili
izdiham-izdiham
izdivaç-izdivac
kadife-məxmər
kandil-qəndil
kedi-pişik
kendi-öz, özü
kendiliğinden-özbaşına, öz-özünə
kendisi-özü
komodin-dolabça, tumba
kredi-avtoritet, borc, etibar, kredit, nüfuz
mendil-dəsmal, məndil
merdiven-nərdivan, pilləkən
mirasyedi-miras dağıdan
muktedir-müqtədir
mutedil-mötədil
mühendis-mühəndis
müteharrik merdiven-eskalator
mütereddit-mütərəddid
nadide-nadidə
nadir-nadir
padişah-padşah
sidik-sidik
sindirim-həzm
sindirmek-sindirmək
söz dizimi-sintaksis
tahdit-məhdudiyyət
takdim-təqdim
takdir-təqdir
tasdik-təsdiq
tedirgin-narahat
tehdit-hədə, qorxu, təhdid
tentürdiyot-yod
vadi-vadi
vardiya-növbə
yadigar-yadigar
çimdik-çimdik
şimdi-indi
şimdiden-indiki
şimdilik-hələlik, indilik
şimendifer-dəmiryolu


Çox Axtarılanlar
çem, eşitmə, şuriş, allah'ım ..., tinət, tahammül, allah'ım affetsin, kaplumbağa, təhəmmül, grip, usanmaq, mərdivən, xoşbəxt, bəxtəvər, gaga, şöngümək, inkassasiya, gardaş, tenezzül, gagas, qeleme vermek, jizn, siktir, nezle, aut, bahtiyar

Powered by Azeri.NET