Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
ala-bəzək-alaca
ali məktəb-yüksek okul
arzu etmək-dilemek
arı təknəsi-kovan
azad etmək-azletmek
başa düşmək-anlamak
başdan etmək-savmak
belləmək-çapalamak
bezikmək-bıkmak
bezmək-bezmek
biabır etmək-azarlamak
bildirmək-arz etmek, belirtmek, sunmak
bilmək-bilmek
bilək-bilek
biləks-bilâkis
bilərəkdən-mahsus
birikmək-birikmek
birləşdirmək-ulamak
birləşmək-birleşmek
bitirmək-sonuçlamak
bitişdirmək-kenetlemek
bitişmək-bitişmek
bitmək-bitmek
biçmək-biçmek
bişmək-pişmek
boşboğazlıq etmək-zırvalamak
böcək-böcek
bölmək-bölmek
bölünmək-üleşmek
böyrək-böbrek
böyümək-büyümek
böyürmək-böğürmek
böyütmək-agrandisman
bükmək-bükmek
bülövləmək-bilemek
bürümək-kaplamak, kapsamak
bürüncək-yağmurluk
bürüşmək-buruşmak
büzmək-büzmek
bəhbəhləmək-pohpohlamak
bəhs etmək-bahsetmek
bəndləmək-kenetlemek
bənzəmək-benzemek
bərkimək-pekişmek
bərkitmək-pekiştirmek, saptamak
bərzək-berzah
bərəkət-bereket
bərəkətli-verimli
bəsləmək-beslemek
bəstəkar-bestekâr
bəstələmək-bestelemek
bəyan etmək-beyan etmek
bəyənmək-beğenmek
bəzədilmək-donanmak
bəzək-bezek, süs
bəzək-düzək-biblo
bəzəksiz-yalın
bəzəmək-bezemek, donatmak, süslemek
bəzənmək-donanmak
cavab vermək-yanıtlamak
cingildəmək-çınlamak
civildəmək-cıvıldamak
cüt sürmək-çift sürmek
cütləşmək-çiftleşmek
cızıq çəkmək-çizmek
cəfəngiyat söyləmək-zırvalamak
cəlb etmək-celp etmek
cəmləmək-sevketmek
cəzb etmək-cezb etmek
dabançəkən-çekecek
demək-demek, demek ki
devirmək-devirmek
devrilmək-kahrolmak
deyişmək-çekişmek
deşmək-deşmek
diksinmək-irkilmek, tiksinmek
dikəlmək-dikelmek
dilimləmək-dilimlemek
dilək-dilek, emel
diləmək-dilemek
dincəlmək-dinlenmek, konaklamak
dinləmək-dinlemek
dinmək-dinmek
dirilmək-dirilmek
dirsək-dirsek
dirsəklənmək-abanmak
dirək-direk
dişləmək-ısırmak
döndərmək-sapmak
dönmək-dönmek, dönüşmek
dönək-dönek
döymək-dövmek
döyünmək-dövünmek
döyənək-nasır
dözmək-katlanmak
döşək-döşek, şilte
döşəkçə-minder, şilte
döşəmək-döşemek
dürmək-dürmek
dürtmək-dürtmek
düymələmək-iliklemek
düzmək-dizmek
düzəlmək-düzelmek, oluşmak, uslanmak
düzəltmək-oluşturmak, onarmak, yapmak
düşmək-düşmek, inmek
düşünmək-düşünmek, kastetmek
düşürmək-düşürmek
dəf etmək-defetmek
dəfn etmək-defnetmek
dək-değin
dəllək-berber, sünnetçi
dəlmək-delmek
dələduzluq etmək-dolandırmak
dəmdəməki-hafif
dəmləmək-demlemek
dəqiqləşdirmək-ayarlamak
dərk etmək-algılamak
dərmək-derlemek, dermek
dəstək-ahize
dəyişmək-değişmek, değiştirmek
dəymək-değinmek, değmek, ermek, ilişmek
dəyənək-cop
dəyərləndirmək-değerlendirmek
ehtiva etmək-içermek
ehtiyat etmək-sakınmak
eləmək-etmek
enmək-inmek
erkək-erkek
etibar etmək-güvenmek
etina etmək-özenmek
etiraz etmək-çelişmek, yuhalamak
etmək-etmek, kılmak, yapmak
evlənmək-evlenmek
eynək-gözlük
eşitmək-işitmek
eşmək-eşmek
eşşək-eşek
eşşəkarısı-eşek arısı
eşələmək-eşelemek
eşələnmək-eşinmek
fikirləşmək-düşünmek, tasarlamak
fitnəkarlıq etmək-kışkırtmak
fırıldaqçılıq etmək-dolandırmak
fəda etmək-kıymak
fəth etmək-fethetmek
fəxr etmək-övünmek
gecikmək-gecikmek
gecələmək-konaklamak
geri dönmək-geri dönmek
geri vermək-geri vermek
geriləmək-gerilemek
gerçəkdən-yakinen
getmək-gitmek
geyinəcək-giyecek, giyim
geymək-giymek
gileylənmək-yakınmak
girişmək-girişmek, koyulmak, tutuşmak
girmək-girmek
girov götürmək-haczetmek
gizləmək-gizlemek
gizlənmək-saklanmak, sinmek
gizlətmək-saklamak
göbək-göbek
göbələk-mantar
gödəkboy-bücür
gödəkcə-ceket
gömmək-gömmek
göndərmək-göndermek, sevketmek
görmək-görmek
görsənmək-belirmek, gözükmek
görsətmək-göstermek
görükmək-gözükmek
görünmək-belirmek, çıkagelmek, gözükmek
görüşmək-buluşmak
götürmək-almak, götürmek
gövşək-gevşek
gövşəmək-gevşemek
göyərmək-morarmak
göz gəzdirmək-göz atmak
gözləmək-beklemek, gözlemek, kollamak
gözlətmək-oyalamak
gözətləmək-gözetlemek
gözətmək-gözetmek
güdmək-gözetlemek, gütmek
gülmək-gülmek
gülümsəmək-gülümsemek
güləşmək-güreşmek
güvənmək-güvenmek
gəbərmək-gebermek
gəlişmək-gelişmek, serpilmek
gəlmək-gelmek, ulaşmak
gələcək-gelecek, müstakbel
gəmirmək-kemirmek
gənəşmək-danışmak
gərmək-germek
gərnəşmək-gerinmek
gərçək-gerçek
gərək-gerek
gərəkmək-gerekmek
gətirmək-getirmek
gəvələmək-gevelemek
gəyirmək-geğirmek
gəzinmək-gezinmek
gəzmək-dolanmak, dolaşmak, gezmek
hal-hərəkət-gidiş
heyflənmək-hayıflanmak
hiddətlənmək-hiddetlenmek
himayə etmək-kollamak
himayəçilik etmək-kayırmak
hirsləndirmək-gücendirmek
hirslənmək-gücenmek, içerlemek, kızmak, öfkelenmek, sinirlenmek
hiss etmək-duymak, hissetmek
höcət etmək-bahse girmek
hökm etmək-hükmetmek
hörmək-örmek
hörmət etmək-saymak
hücum etmək-çatmak, saldırmak
hürkmək-yılmak
hürmək-havlamak
həbs etmək-hapsetmek, tutuklamak
həcv etmək-hicvetmek
hədələmək-yıldırmak
həkim-hekim
həkim-doktor
həkkak-kazıcı
həkəm-hakem
həll etmək-halletmek
hərəkət-devinim, eylem, fiil, hareket, yürürlük
hərəkət etmək-yürümek
hərəkət)-isabet
həya etmək-utanmak
həzm etmək-hazmetmek
icaraya vermək-kiralamak
idarə etmək-yönetmek
ikiləşmək-çatallanmak
ilgək-ilik
ilişmək-çatmak, ilişmek
ilmək-ilmek, ilmik
iməkləmək-emeklemek
incimək-gücenmek, incinmek, kırılmak
incitmək-acıtmak, gücendirmek
incəlmək-incelmek
incələmək-incelemek
inkişaf etmək-kalkınmak
inləmək-inlemek
inək-inek
ipək-ipek
ipəkli-ipekli
irəliləmək-ilerlemek
isbat etmək-ispatlamak, kanıtlamak
isinmək-ısınmak
istifadə etmək-kullanmak
istismar etmək-sömürmek
istək-istek
istəkli-gözde
istəmək-istemek
itiləmək-bilemek
itirmək-kaybetmek
itmək-kaybolmak, yitmek
itələmək-itelemek, itmek
iyrənmək-iğrenmek
izah etmək-açıklamak
izləmək-gözetlemek, gütmek, izlemek, kovalamak
içiləcək-içecek
içindəkilər-içindekiler
içmək-içmek
işarələmək-işaretlemek
işlək-işlek
işləmək-çalışmak, işlemek
işlətmək-kullanmak
kalibrləmək-ayarlamak
keflənmək-keyiflenmek
keyləşmək-uyuşmak
keçinmək-geçinmek
keçmək-geçmek, kaymak
kifayət etmək-elvermek
kifayətlənmək-yetinmek
kiflənmək-küflenmek
kirlənmək-kirlenmek
kirələmək-kiralamak
kiçilmək-küçülmek
köhnəlmək-eskimek, yıpranmak
kökləmək-ayarlamak
kökləşmək-kökleşmek
kökəlmək-şişmanlamak
kölələşdirmək-köleleştirmek
kömək-torpil, yardım
kömək etmək-desteklemek
köməkçi-yamak
könül vermək-gönül vermek
köpürmək-köpürmek
köpək-it, köpek
körükləmək-körüklemek
kötək-cop, dayak
köynək-gömlek
közərmək-kızmak
köçmək-göçmek, taşınmak
köçürmək-aktarmak, nakletmek
küfr etmək-küfretmek
kükrəmək-kükremek
külək-rüzgar
küləkli-rüzgarlı
kürək-art, kürek, sırt
kürəkən-damat, enişte, güvey
küsdürmək-gücendirmek
küsmək-gücenmek, küsmek
kütləşmək-körleşmek
kəklik-keklik
kəkələmək-kekelemek
kələkbaz-düzenbaz
kənar etmək-azletmek
kəpənək-kelebek
kəsilmək-dinmek
kəsmək-biçmek, dindirmek, kesmek
kətmənləmək-çapalamak
kəşf etmək-keşfetmek
kəşməkəş-keşmekeş
layihələşdirmək-tasarlamak
layiq bilmək-tenezzül etmek
layiq görmək-tenezzül etmek
leylək-leylek
lütf etmək-lütfetmek
ləkə-leke
lələk-tüy
ləngitmək-frenlemek, savsaklamak
lənətləmək-lânetlemek
ləçək-baş örtüsü
ləğv etmək-feshetmek, lağvetmek
meyl etmək-meyletmek
millət vəkili-milletvekili
milçək-sinek
minmək-binmek
möhkəmləndirmək-pekiştirmek
möhkəmlənmək-pekişmek
möhkəmlətmək-saptamak
möhtəkir-vurguncu
mübadilə etmək-değiştirmek
mübahisə etmək-bahse girmek, tartışmak
mübarək-mübarek
müdafiə etmək-savunmak, tutmak
müdaxilə etmək-karışmak
mühasirə etmək-kuşatmak
mükəmməlləşdirmək-geliştirmek
müqayisə etmək-kıyaslamak
müraciət etmək-başvurmak
mürgüləmək-pineklemek, uyuklamak
mürəkkəb-bileşik, karmaşık, kompleks, mürekkep
mürəkkəbləşmək-güçleşmek
müstəmləkə-sömürge, tekel
müstəmləkələşdirmə-sömürgecilik
müstəmləkəçi-sömürgeci
müstəmləkəçilik-inhisar, sömürgecilik
mütəfəkkir-düşünür, mütefekkir
müvəkkil-ajan, vekil
müşahidə etmək-gözlemek
müştərək-müşterek
müəyyən etmək-belirlemek
mədh etmək-methetmek, övmek
məhv etmək-mahvetmek
məkan-mekân
məkr-hile
məkruh-mekruh
məktub-mektup, mesaj
məktəb-mektep, okul
məktəbəqədər-okulöncesi
mələk-melek
mələmək-melemek
məmləkət-memleket
mənimsəmək-benimsemek
məsləhətləşmək-danışmak
məslək-meslek
məsləkdaş-kafadar
məzhəkə-mizah
məzhəkəçi-mizahçı, palyaço
naz etmək-kırıtmak
nazikürəkli-alıngan
nəlbəki-tabak
nəql etmək-iletmek, nakletmek
nəticələnmək-sonuçlanmak
nəzir etmək-adamak
nəşr etmək-neşretmek, yayımlamak
orta məktəb-orta okul
paxıllıq etmək-kıskanmak
pencək-ceket
pilləkən-basamak, dosa, iskele, merdiven
pisləmək-kötülemek, yermek
pisləşmək-fenalaşmak, kötüleşmek
pörtmək-haşlamak
püskürmək-püskürmek
püskürtmək-püskürtmek
pəltək-kekeme
pərəkəndə-perakende
qadağan etmək-menetmek
qanuniləşmək-yasalaşmak
qarət etmək-soymak, yağmalamak
qeyb etmək-kaybetmek
qeyd etmək-kaydetmek
qeyri-mütəşəkkil-savruk
qibtə etmək-imrenmek
qiyam etmək-ayaklanmak, baş kaldırmak
qiyməkeş-çapa
qiymətləndirmək-addetmek, değerlendirmek
qohumbazlıq etmək-kayırmak
qol çəkmək-imzalamak
qır vermək-kırıtmak
qəbahət etmək-halt etmek
qəhr etmək-kahretmek
qəmzə etmək-kırıtmak
qəribə gəlmək-garipsemek
qəsb etmək-gaspetmek
qəsd etmək-kastetmek
qətiləşmək-kesinleşmek
qətl etmək-katletmek
qətlə yetirmək-katletmek
qəzəblənmək-kızmak, öfkelenmek
rast gəlmək-rastlamak
rədd etmək-defetmek, reddetmek, terslemek
rəy vermək-eleştirmek
sadələşmək-sadeleşmek
sakitləşdirmək-dindirmek
sakitləşmək-dinmek, yatışmak
sarıköynək-sarıasma
sehrləmək-büyülemek
sevişmək-sevişmek
sevmək-sevmek
seyr etmək-seyretmek
seyrək-seyrek
sezmək-çakmak, sezmek
seçilmək-sivrilmek
seçmək-seçmek
sikdirmək-siktirmek
sikilmək-sikilmek
sikmək-sikmek
silkinmək-silkinmek
silkələmək-silkelemek, silkmek
silmək-silmek
sindirmək-sindirmek
sinmək-sinmek
sirkələmək-sarsmak
sivrilmək-sivrilmek
stəkan-bardak
sökmək-sökmek
sönmək-körelmek, sönmek
sövq etmək-sevk etmek
söykəmək-dayamak
söykənmək-abanmak
söyləmək-söylemek
söymək-çıkışmak, küfretmek, sövmek, yermek
söz vermək-söz vermek
sözləşmək-çatışmak
sübut etmək-ispatlamak, kanıtlamak
süpürmək-süpürmek
sürmək-gütmek, sürmek
sürtmək-çitilemek, ovalamak, sürtmek
sürçmək-sürçmek
sürükləmək-sürüklemek
sürümək-sürümek
sürünmək-kaymak, sürünmek
sürüşmək-kaymak
sürəkli-sürekli
sürətlənmək-hızlanmak
süsləmək-süslemek
süzmək-süzmek
səbir etmək-sabretmek
səciyyələndirmək-nitelemek
səfehləmək-halt etmek
səki-kaldırım
səkkiz-sekiz
səkmək-sekmek
səksənmək-irkilmek
səmirmək-semirmek
sənayeləşmək-sanayileşmek
səpmək-saçmak, serpmek
sərf etmək-sarf etmek
sərinləmək-serinlemek
sərmək-sermek, yaymak
sərtləşmək-sertleşmek
səs vermək-oy vermek
səsləmək-çağırmak
səslənmək-seslenmek
talan etmək-yağmalamak
tanış etmək-tanıştırmak
telefon etmək-telefon etmek
tfu-tfu etmək-yuhalamak
tikmək-dikmek, yapmak
tiryək-afyon
tiryəki-tiryaki
titrəmək-titremek, zangırdamak
tuman-köynək-çamaşır
tökmək-dökmek
törəmək-oluşmak, türemek
tövşümək-bunalmak
tükənmək-tükenmek
tükətmək-tüketmek
tüpürcək-tükürük
tüpürmək-tükürmek
tüstüləmək-tütmek
təbrik etmək-kutlamak
təcrübə etmək-denemek
təftiş etmək-denetlemek
təfəkkür-tefekkür
təhlil etmək-çözümlemek
təhrik etmək-körüklemek
təhvil vermək-devretmek
tək-eşsiz, tek, teklik
təkamül-evrim, tekâmül
təkbir-tekbir
təkcə-salt
təklif-önerge, öneri, teklif
təklif etmək-önermek
təklifsiz-laubali
təkmilləşdirmək-geliştirmek
təkmilləşmiş-olgun
təkrar-tekrar
təkrar etmək-yinelemek
təkrarlamaq-yinelemek
təkzib-tekzip
təkzib etmək-yalanlamak
təkəbbür-gurur, kibir
təkəbbürlü-kasıntı
təkəbbürlənmək-böbürlenmek
təkər-tekerlek
təlxək-palyaço, soytarı
təmas etmək-değinmek
təmin etmək-sağlamak, temin etmek
təmir etmək-onarmak
təmizləmək-gidermek, temizlemek
təngə gəlmək-bıkmak
tənqid etmək-eleştirmek
tənzimləmək-ayarlamak
tənəklik-bağ
tənəkə-teneke
təpinmək-tepinmek
təpmək-tepmek
təqdim etmək-sunmak
təqib etmək-gütmek, izlemek
tərbiyə vermək-eğitmek
tərcümə etmək-çevirmek
tərif etmək-tanımlamak
tərifləmək-övmek
tərk etmək-terk etmek
tərləmək-terlemek
tərpənmək-kımıldamak, kıpırdamak
təsbit etmək-saptamak
təsdiq etmək-onaylamak
təsir etmək-etkilemek
tətbiq etmək-uygulamak
təvəkkül-tevekkül
təyin etmək-atamak
təşəkkül-oluşum, teşekkül
təşəkkül etmək-oluşmak
təşəkkür-şükran, teşekkür
varıb getmək-varmak
vaz keçmək-caymak, vazgeçmek
vermək-sunmak, ulaştırmak, vermek, yayınlamak
vəkalət-vekalet, vekâlet
vəkalətnamə-itimatname
vəkalətən-vekâleten
vəkil-avukat, mebus, sözcü, vekil
xahiş etmək-yakarmak
xilas etmək-kurtarmak
xizək-kayak, kızak
xizəkçi-kayakçı
xoşa gəlmək-hoşa gitmek
xülasə etmək-özetlemek
xəbərdarlıq etmək-uyarmak
xərifləmək-bunamak
xəsrətini çəkmək-özlemek
xətt çəkmək-çizmek
yad etmək-yad etmek
yazığı gəlmək-acımak
yağlı çörək-çörek, pide
yedək-dizgin, yedek
yelləmək-sallamak
yelləncək-salıncak
yellənmək-havalanmak
yemək-yemek
yeməkxana-lokanta, yemekhane
yenmək-yenmek
yerimək-yürümek
yerləşdirmək-yerleştirmek
yerləşmək-bulunmak, üslenmek, yerleşmek
yetirmək-ulaştırmak
yetişmək-erişmek, ermek, ulaşmak, varmak, yetişmek, yetmek
yeyəcək-yiyecek
yol hərəkəti-trafik
yola getmək-uyuşmak
yönəlmək-yönelmek
yönəltmək-sevketmek
yükləmək-yüklemek
yüksək-yüksek
yüksəlmək-kalkınmak
yüyürmək-koşmak
zikr etmək-zikretmek
zülm etmək-zulmetmek
zəbt etmək-zapt etmek
zədələmək-berelemek, sakatlamak, zedelemek
zəhərləmək-zehirlemek
zəifləmək-zayıflamak
zəka-zekâ
zəkalı-zeki
zəki-zeki
zəng etmək-telefon etmek
zənn etmək-zannetmek
zərər vermək-dokunmak
çap etmək-basmak, tabetmek, yayımlamak
çevirmək-çevirmek, sapmak
çevrilmək-dönüşmek
çeşidləmək-ayıklamak
çikkildəmək-cıvıldamak
çiləmək-püskürtmek
çisələmək-çiselemek
çiynəmək-çiğnemek
çiyrəndirmək-kanıksamak
çiyələk-çilek
çiçək-çiçek
çişi gəlmək-çişi gelmek
çökmək-çökmek
çöməlmək-çömelmek
çörək-ekmek
çörəkbişirən-fırıncı
çörəkxana-ekmek fırını, fırın
çörəkçi-fırıncı
çözmək-çözmek
çürümək-çürümek
çəki-sıklet, tartı
çəkic-çekiç
çəkingən-çekingen
çəkinmək-çekinmek, kaçınmak, yılmak
çəkişmə-hırgür
çəkişmək-çekişmek
çəkmə-çekim, çizme
çəkmək-çekmek, sigara içmek, tartmak
çəkəcək-çekecek
çəllək-fıçı
çərək-çeyrek
çətinləşmək-güçleşmek
çəyirdək-çekirdek
ödəmək-ödemek
öhdəsinə götürmək-üstlenmek
öksürmək-öksürmek
öldürmək-öldürmek
ölmək-ölmek
ölçmək-ölçmek, tartmak
ölçüb-biçmək-tartmak
öpmək-öpmek
ördək-ördek
örnək-göstermelik
örpək-atkı
ört-bas etmək-örtbas etmek
örtmək-kapamak, kapatmak, kaplamak, örtmek
ötmək-ötmek
ötürmək-çakmak, uğurlamak
öyrənmək-incelemek, öğrenmek
öyrətmək-alıştırmak
öyrəşmək-alışmak
öyünmək-övünmek
üfləmək-üflemek, üfürmek
üfürmək-üflemek, üfürmek
ürkmək-ürkmek
ürkək-ürkek
ürpərmək-ürpermek
ürək-yürek
ürəkdən-candan, içten, yürekten
üstünə götürmək-gocunmak
üstələmək-üstelemek
üsyan etmək-ayaklanmak, baş kaldırmak
üyütmək-öğütmek
üzləmək-kaplamak
üzləşmək-yüzleşmek
üzmək-üzmek, yüzmek
üşümək-üşümek
şifrələmək-kodlamak
şikayət etmək-yakınmak
şikayətlənmək-yakınmak
şimşək-şimşek
şirnikdirmək-kandırmak
şişirtmək-abartmak
şişmək-şişmek
şübhələnmək-huylanmak, işkillenmek, şüphelenmek
şükr etmək-şükretmek
şükür etmək-hamdetmek
şəbəkə-ağ, dantel
şəkil-şekil
şəkilçi-ek
şəkli-şeklî
şəklənmək-huylanmak
şəkər-şeker
şəkər tozu-toz şeker
əfv etmək-affetmek
əhatə etmək-kaplamak, kapsamak
əkin-ekin
əkin sahəsi-çiftlik
əkinçi-çiftçi
əkinçilik-tarım, ziraat
əkiz-ikiz
əkmək-dikmek, ekmek
əks-zıt
əks etmək-yansımak
əks-cavab-tepki
əks-səda-yankı
əks-səda vermək-yankılanmak
əksetmək-aksetmek
əksi-aksi
əksinə-bilâkis
əksəriyyət-ekseriyet
əlaqələnmək-ilgilenmek
əlavə etmək-eklemek, ulamak
əlcək-eldiven
əldə etmək-ulaşmak
əlləmək-ellemek
əlvermək-elvermek
əlçəkmə-feragat
ələk-elek
ələmək-elemek
əmizdirmək-emzirmek
əmmək-emmek
əmr etmək-emretmek
əmək-emek, mesai, mesaî
əmək haqqı-ücret
əmək stajı-kıdem
əməkdaşlıq-iş birliği
əprimək-yıpranmak
ərimək-erimek
ərinmək-üşenmek
ərköyünləşmək-şımarmak
ərz etmək-arz etmek
əsirgəmək-esirgemek
əskilmək-eksilmek
əsmək-esmek
əsnəmək-esnemek
əsəbiləşdirmək-gücendirmek
əsəbləşmək-sinirlenmek
əyilmək-yamulmak
əyləmək-frenlemek
əylənmək-eğlenmek
əyləşmək-oturmak
əymək-eğmek
əzilib-büzülmək-kırıtmak
əzizləmək-şımartmak
əzmək-berelemek
Çox Axtarılanlar
sinmek, kazarma, kaplumbağa, aut, ürəyi şan-şan ..., qeyri-adi, çem, kesdire bilmemek, uşqol sozunun ..., sinmək, kontrarqument, əks-arqument, eşitmə, klip, sövq, kalça, kontradmiral, yeni islami nesil, zikir, kloun, kilip, lobya, asit, pezevenk, aleyh, struktur, kloun sözünün ..., eks admiral, hardal, binaen

Powered by Azeri.NET