Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
adaptasiya-intibak
aksioma-belit
aksiya-hısse senedi
ali təhsil-lisans, yüksek öğretim
apopleksiya-inme
arı təknəsi-kovan
asi-asi
assosiasiya-çağrışım, topluluk
auksion-artırma
auksioner-hissedar
barəsində-hakkında
bazar ertəsi-Pazartesi
beyinsiz-geri zekâlı
birisi-birisi
biçimsiz-hantal
bərabərsizlik-eşitsizlik
bəsirət-basiret
bəsit-basit
bəxtsizlik-şanssızlık
bəzəksiz-yalın
cinsi-cinsel, cinsi
cinsiyyət-cinsiyet
deklarasiya-bildirge
diksinmək-irkilmek, tiksinmek
diqqətsiz-ihmalkâr
diqqətsizlik-ihmal, sallantı
dissertasiya-tez
dəyərsiz-hakir, sudan
emulsiya-duyarkat
en dairəsi-enlem
ensiz-sıkı
ensiz taxta-çıta
ertəsi-ertesi
erudisiya-engin bilgi
faksimile-tıpkıbasım
fasilə-fasıla, mola
funksiya-görev
fəsil-fasıl
genosid-soykırım
hasilat-üretim, ürün
heysiyyət-onur
hissi-hissî
hissiz-vurdumduymaz
huy-xasiyyət-karakter
hörmətsiz-saygısız
hədsiz-evrensel
ibtidai təhsil-ilk öğretim
immunizasiya-bağışıklama
impressionizm-izlenimcilik
improvizasiya-doğaç
insektisid-ilaç
instansiya-merci
intuisiya-içgüdü, sezgi
investisiya-yatırım
iradəsiz-gevşek
irsiyyət-kalıtım, soya çekim, veraset
isim-ad, isim
isinmək-ısınmak
isitmə-sıtma
istiqraz vərəqəsi-tahvil
kassir-veznedar
keyfiyyətsiz-derme çatma, hakir, kalitesiz
komissiya-kurul
kommunikasiya-ulaşım
kompensasiya-tazmin
kondisioner-klima cihazı
konsistensiya-kıvam
konstitusiya-anayasa
konstruksiya-yapılış
konvensiya-ahitname, antlaşma
kəsik-kesik
kəsilmək-dinmek
kəsin-sıkı
kəsinti-kesinti
maksimum-azami
mal mübadiləsi-takas
marşrut taksi-dolmuş
milis idarəsi-karakol
misilsiz-eşsiz
musiqi-beste, musiki
müasir-çağdaş, modern
mühasib-sayman
mühasibat-muhasebe
mühasirə-abluka
mühasirə etmək-kuşatmak
mühasirəyə almaq-çevirmek
münasib-isabetli, kullanışlı, münasip, müsait, olacak, usturuplu, uygun, yerinde
münasibət-alâka, ilgi, ilişki, muamele, münasebet, yaklaşım
münsif-ara bulucu, hakem
münsiflik-ara buluculuk
müqəsir-fail
müqəssir-sanık
müsibət-musibet
müsibətli-feci
mütəxəssis-ayırtman, bilgin, bilirkişi, mütehassıs, uzman
müvəffəqiyyətsizlik-akamet, fiyasko
müəssir-müessir
müəssisə-departman, işletme, kuruluş, müessese, ofis
mərasim-alay, merasim, tören
mərhəmətsiz-acımasız
məxsusi-münhasır
nasist-nazi
nəsib-nasip
nəsihət-nasihat
nəsil-kuşak, nesil
nəsilsiz-soysuz
nəzakətsiz-laubali
ofisiant-garson
pensiya-emekli aylığı
pensiyaçı-emekli
pessimist-karamsar, kötümser
pessimizm-kötümserlik
polisiya-zabıta
pomidor şirəsi-salça
prinsip-ilke
prinsipial-titiz
proyeksiya-gösteri
pul kisəsi-cüzdan
punktuasiya-noktalama
qisim-kesim, kısım
quldur dəstəsi-çete
qəlbsiz-kalpsiz
qətiyyətsiz-güvensiz, sebatsız
radiasiya-ışınım
reaksiya-tepki, yankı
rəhmsizcəsinə-kıyasiya
sahibsiz-başıboş
seleksiya-seçim
sensasiya-havadis
sidik-çiş, idrar, sidik
sifariş-ısmarlama, sipariş
sifarişli-ısmarlama
siferblat-kadran
sifilis-frengi
siftə-siftah
sifət-bet, sıfat, surat
sik-sik, yarak
sikdirmək-siktirmek
sikilmək-sikilmek
sikkə-akçe
sikmək-sikmek
silah-silah
silahlanmaq-silahlanmak
silgi-silecek
silgəc-silecek
silkinmək-silkinmek
silkələmək-silkelemek, silkmek
silkələnmə-sallantı
sillə-tokat
silmək-silmek
silsilə-silsile
sima-sima
simvol-rumuz, simge
sinc-zil
sindirmək-sindirmek
sinif-dershane, mevki, sınıf
sinir-sinir
sink-çinko
sinmək-sinmek
sinonim-anlamdaş, eş anlamlı
sintaksis-söz dizimi
sinə-göğüs
siqar-puro
siqaret-sigara
siqnal-sinyal
sir-sır
sira-saf
sirdaş-sırdaş
sirkələmək-sarsmak
sirop-şurup
sistem-dizge, düzen
sistern-sarnıç
sitat-alıntı
sitəm-sitem
sivil-sivil
sivilizasiya-uygarlık
sivilizasiyalı-uygar
sivri-sivri
sivrilmək-sivrilmek
siyah-siyah
siyahı-bordro, liste
siyasi-siyasal, siyasî
siyasət-politika, siyaset
siyirmə-çekmece
siyirtmə-çekmece
siz-siz
siçan-fare
siçovul-fare
siğorta-sigorta
sürücülük vəsiqəsi-ehliyet
səliqəsiz-özensiz
səriştəsiz-görgüsüz
taksi-dolmuş
tilsim-büyü
tomat şirəsi-salça
translyasiya-yayım
trapesiya-yamuk
tövsiyə-tavsiye
tündxasiyyət-hırçın
təcrübəsiz-acemi, görgüsüz
təfsilat-ayrıntı, detay, tafsilat
təfsir-tefsir
təharətsiz-cünüp
təharətsizlik-cenabet
təhlükəsizlik-emniyet, güvenlik
təhsil-eğitim, öğrenim, öğretim, tahsil
təhsilli-bilgili
təklifsiz-laubali
tələsik-acele, acil
təmsil-temsil
təmsilçi-temsilci
təqsim-taksim
təqsirkar-sanık, suçlu
təqsirsiz-suçsuz
tərsinə-aykırı, bilâkis, tersine
təsir-etki, tesir
təsir etmək-etkilemek
təsirli-dokunaklı, etkili, geçişli
təsirsiz-geçişsiz
təxsil-öğretim
təxsis-tahsis
təxsisat-ödenek, tahsisat
uzunluq dairəsi-boylam
vaksin-aşı
vasil olmaq-vasıl olmak
vasitə-araç, vasıta
vasitəçi-ara bulucu
vasitəçilik-ara buluculuk
velosiped-bisiklet
vəhşicəsinə-hunharca
vəsiqə-belge, cüzdan, tezkere, vesika
vəsiyyət-vasiyet, vesayet
vəsiyyətnamə-vasiyetname
xasiyyət-huy, mizaç, yaradılış
xeyirsiz-hayırsız
xüsusi-hususî, özel, özgün
xüsusilə-bilhassa, özellikle
xüsusiyyət-hususiyet, nitelik, özellik
xəsis-cimri, eli sıkı, hasis
xəsislik-cimrilik
yersiz-yersiz
yiyəsiz-başıboş
yol azugəsi-yolluk
yumşaqxasiyyət-uyuşkan
yöndəmsiz-hantal
yüngülxasiyyət-hafif
zəhmətsiz-hazırlop
çarəsiz-zorunlu
çəlimsiz-çelimsiz
öhdəsinə götürmək-üstlenmek
ünsiyyət-iletişim
şassi-iniş takımı
şübhəsiz-muhakkak, şüphesiz
şəxsi-kişisel, özel, şahsî
şəxsiyyət-hüviyet, kimlik, şahsiyet
ədalətsizlik-mağduriyet
ədəbsiz-küstah, laubali
ədəbsizcəsinə-küstahça
əhəmiyyətsiz-sudan
əkin sahəsi-çiftlik
əksi-aksi
əksinə-bilâkis
əlsilən-peçete
əlverişsiz-kullanışsız
əsil-asıl
əsil-nəsil-soy
əsilli-soylu
əsilsiz-soysuz
əsir-esir, tutsak
əsirgəmək-esirgemek
əziyyətsiz-hazırlop
Türk dilində-Azərbaycan dilində
Cumartesi-şənbə
Pazartesi-bazar ertəsi
affedersiniz-bağışlayın
aksi-əksi
alfabesiz-savadsız
asi-asi, qiyamçı, üsyançı
asil-nəcabətli
asit-turşu
basiret-ağıl, bəsirət, fərasət
basit-bəsit
belirsiz-qeyri-müəyyən, naməlum
besin-ərzaq, qida
bilgisiz-cahil, savadsız
birisi-birisi
bisiklet-velosiped
bürokrasi-bürokratiya, rəsmiyyətçilik
cinsi-cinsi
cinsiyet-cinsiyyət
cisim-cism
dağ keçisi-köpgər
dil bilgisi-qrammatika
dilbilgisi-qrammatika
dilsiz-lal
direksiyon-rol, sükan
eksi-çıxma, mənfi, minus
eksik-əskik
eksilmek-əskilmək
ertesi-ertəsi
esinlenmek-ilham almaq, ilhamlanmaq, ruhlanmaq
esir-əsir, kölə, qul
esirgemek-əsirgəmək
eşitsiz-qeyri-bərabər
eşitsizlik-bərabərsizlik
eşsiz-qeyri-adi, misilsiz, tək, tənha
fesih-bağlanma, buraxılma, ləğv, pozma, pozulma
firavunfaresi-manqusta
fiyat listesi-preyskurant
galaksi-qalaktika
gereksinmek-möhtac olmaq
geçimsiz-bədrəftar, yola getməyən
geçişsiz-təsirsiz
giysi-geyim, libas, paltar
göz hapsi-göz dustağı
güvensiz-etibarsız, inamsız, qətiyyətsiz, mütərəddid
güvensizlik-etimadsızlıq, inamsızlıq
hasis-xəsis
hassasiyet-həssaslıq
hepsi-hamısı
hususiyet-xüsusiyyət
hızgöstergesi-spidometr
isim-ad, isim
kalitesiz-keyfiyyətsiz
kalpsiz-qəlbsiz
kapasite-güc, imkanlılıq, qabiliyyət, tutum
kendisi-özü
kesif-qatı
kesik-kəsik
kesim-bölüm, qisim, qurşaq, rayon, zona
kesin-dəqiq, kəskin, qəti, müəyyən
kesinleşmek-qətiləşmək
kesinlik-dəqiqlik, qətiyyətlilik, müəyyənlik
kesinlikle-kəskinliklə, mütləq
kesinti-kəsinti
kibirsiz-sadə, təvazökar
konfeksiyon-don, hazır geyim
kıyasiya-amansızcasına, insafsızcasına, rəhmsizcəsinə
merasim-mərasim
mersinbalığı-nərə
mevsim-mövsüm
musibet-müsibət
musiki-musiqi
müessir-müəssir
münasip-babat, münasib
nasihat-nəsihət
nasip-nəsib
nesil-nəsil
okulöncesi-məktəbəqədər
peksimet-qalet, suxarı
resepsion-qəbul
resepsiyon-qəbul
resim-rəsm
resital-konsert
ruhsat tezkeresi-vəqisə
ses bilgisi-fonetika
sessiz-sakit, samit
sicil-qeyd dəftəri
sidik-sidik
siftah-siftə
sigara-siqaret
sigara içmek-çəkmək
sigorta-siğorta
sihhi-gigiyenik, sanitar
sihir-sehr
sihirbaz-sehrbaz
sik-sik
sikilmek-sikilmək
sikmek-sikmək
siktirmek-sikdirmək
silah-silah, yaraq
silahlanmak-silahlanmaq, yaraqlanmaq
silecek-qətfə, silgəc, silgi
silkelemek-silkələmək
silkinmek-silkinmək
silkmek-silkələmək
silmek-silmək
silo-anbar, elevator
silsile-silsilə
sima-sima
simge-nişan, rəmz, simvol
simit-bublik
simsar-dəllal
sincap-dələ
sindirim-həzm
sindirmek-sindirmək
sinek-çibin, milçək, tref
sinema-kino
sinir-əsəb, sinir
sinirbilim-nevrologiya
sinirlenmek-əsəbləşmək, hirslənmək
sinirli-əsəbi
sinlik-qəbristan
sinmek-gizlənmək, sinmək
sinsi-bic, hiyləgər, xain, xəyanətkar, namərd
sinyal-işarə, siqnal
sipariş-sifariş
siper-səngər
sis-çən, duman
site-şəhərcik
sitem-sitəm
siva-mala, suvaq
sivil-mülki, sivil
sivilce-sızanaq
sivri-sivri
sivri sinek-ağcaqanad, ditdili, mığmığa
sivrilmek-seçilmək, sivrilmək
sivrisinek-hünü, mığmığa
siyah-qara, siyah
siyasal-siyasi
siyaset-siyasət
siyasî-siyasi
siz-siz
tafsilat-təfsilat
tahsil-təhsil
tahsis-təxsis
tahsisat-təxsisat
taksim-ayırma, bölmə, təqsim
tansiyon-gərginlik
tavsiye-tövsiyə
tefsir-izah, şərh, təfsir
teksir-çoxaltma
telsiz-radio, radioqrama
telsizci-radist
temsil-tamaşa, təmsil
temsilci-nümayəndə, təmsilçi
tepsi-məcməyi
tersine-tərsinə
tesir-təsir
tiksinmek-diksinmək
tiksinç-çirkin, iyrənc
vasiyet-vəsiyyət
vasiyetname-vəsiyyətnamə
veresiye-borc, kreditlə, nisyə
vesika-sənəd, vəsiqə
vesile-bəhanə, fürsət, səbəb
yankesici-cibgir, oğru
yersiz-yersiz
çelimsiz-çəlimsiz
özensiz-başdansovma, ötəri, səliqəsiz, səthi
şahsiyet-şəxsiyyət
şemsiye-çətir, zontik
şerefsiz-satqın
şerefsizlik-satqınçılıq, satqınlıq
şüphesiz-şübhəsiz


Çox Axtarılanlar
kaplumbağa, çem, patxod, tıpkı, naber, padxod, cahıl, nasılsın, atxoduna, bestbantov, malış, cın, cəlb, qaqaş, mübaliğe, sütun, tamaşacı, privet, piano, umrumda değil, əkil, besbantov, mərmi sözünün ..., umrumda, hüsran, mati, vecime, tin, ay bilət, ahşap

Powered by Azeri.NET