Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
Haqq-Hak
abırlamaq-azarlamak
abırlandırmaq-utandırmak
acmaq-acıkmak
acılaşmaq-acılaşmak
acımaq-acımak
acıqlandırmaq-gücendirmek
acıqlanmaq-gücenmek, kızmak, öfkelenmek
acışmaq-gocunmak
addımlamaq-adımlamak
alacaq-alacak
alaq otu-çim
aldanmaq-aldanmak, kanmak
aldatmaq-aldatmak, kandırmak, oyalamak
almaq-almak
alovlanmaq-tutuşmak
alqışlamaq-alkışlamak
alçalmaq-alçalmak
alçaq-alçak
alçaq könüllülük-tevazu
alçaqboy-bodur
alçaqboylu-bodur
alçaqkönüllü-alçak gönüllü
alçaqlıq-zül
alınmaq-alınmak
alışdırmaq-alıştırmak, yakmak
alışmaq-alışmak, kanıksamak, tutuşmak
ancaq-ancak
anlamaq-anlamak, çakmak
anlaşmaq-anlaşmak
anmaq-anmak
aparmaq-götürmek
aqibət-akıbet
aradan qaldırmaq-gidermek
aramaq-aramak
araq-rakı
araşdırmaq-araştırmak, incelemek
artmaq-artmak, çoğalmak, üremek
artırmaq-abartmak, artırmak, arttırmak
arvad-uşaq-çoluk çocuk
arxipelaq-takımada
arıqlamaq-kilo vermek, süzülmek, zayıflamak
asmaq-asmak
asqırmaq-aksırmak
atlanmaq-atlamak
atmaq-atmak, fırlatmak
atılmaq-atılmak, fırlamak
axmaq-ahmak, akmak, aptal, bön, budala, enayi, kötü, saçma, salak
axmaqlıq-hamâkat
axsamaq-aksamak
axsaq-aksak, topal
axtarmaq-aramak
ayaq-ayak, bacak
ayaqla-yaya, yayan
ayaqqabı-ayakkabı, kundura
ayaqyolu-hela, helâ
aydınlanmaq-aydınlanmak
aydınlaşdırmaq-açıklamak, çözmek, develope etmek
ayıblamaq-ayıplamak
ayılmaq-ayılmak
ayırmaq-ayırmak, üleşmek
azalmaq-azalmak
azaltmaq-kısmak, uyutmak
azmaq-azmak
açmaq-açmak, çözmek
ağarmaq-ağarmak
ağcaqanad-sivri sinek
ağcaqayın-akçaağaç, isfendan
ağcaqovaq-titrekkavak
ağlamaq-ağlamak
ağrımaq-ağrımak
ağrıtmaq-acıtmak
ağsaqqal-ak sakal
ağırlamaq-ağırlamak
ağırlaşmaq-fenalaşmak, güçleşmek, kötüleşmek
aşmaq-aşmak
aşınmaq-aşınmak
bacanaq-bacanak
bacaq-bacak
bacarmaq-becermek
badalaq-çelme
badalaq vurmaq-çelmelemek
bahalanmaq-pahalanmak
baltalamaq-baltalamak
baqqal-bakkal
barmaq-parmak
barınmaq-barınmak
barışmaq-barışmak
basdırmaq-dikmek, gömmek
basmaq-basmak, tabetmek
basmaqəlib-basmakalıp
bataqlıq-bataklık
batmaq-batmak
batırmaq-banmak, çivilemek
baxmaq-bakmak
baxmayaraq-rağmen
bayaq-demin
bayatlaşmaq-bayatlamak
bayraq-bayrak, sancak
bayılmaq-bayılmak
bağlamaq-akdetmek, bağlamak, kapamak
bağlaşmaq-bağdaşmak
bağırmaq-bağırmak
bağırsaq-bağırsak, işkembe
bağışlamaq-affetmek, bağışlamak
baş barmaq-baş parmak
baş qaldırmaq-baş kaldırmak
başlamaq-başlamak, koyulmak
başmaq-kundura
boyamaq-boyamak
boyaq-boya
boğmaq-boğmak
boşalmaq-boşalmak
boşaltmaq-kotarmak
boşamaq-boşamak
boşanmaq-boşanmak
bucaq-açı
budamaq-budamak
budaq-budak, dal
bulamaq-bulamak, sallamak
bulaq-pınar
bulaşmaq-bulaşmak
bulmaq-bulmak
bulunmaq-bulunmak
buraxmaq-feshetmek, fırlatmak, salmak
burmaq-burmak, kıvırmak
burulmaq-dönmek
buynuzlamaq-toslamak
buyurmaq-buyurmak
bıçaq-bıçak
bəraət qazandırmaq-aklamak
cadulamaq-büyülemek
calaq-aşı
canlanmaq-canlanmak
cilalamaq-cilâlamak
coşmaq-coşmak
cummaq-dalmak, saldırmak
cırmaq-yırtmak
cırmaqlamaq-berelemek
cırıldamaq-gıcırdamak
cızıldamaq-cızırdamak
cığır açmaq-çığır açmak
cəzalandırmaq-cezalandırmak
dadanmaq-dadanmak
dadmaq-tatmak
dalamaq-dalamak
dalaq-dalak
dalaşmaq-dalaşmak, takışmak
daldalanmaq-barınmak, saklanmak
dalmaq-dalmak
dalğalanmaq-havalanmak
damaq-damak
damcılamaq-damlamak
danlamaq-azarlamak, paylamak, yermek
danlanmaq-çıkışmak
danmaq-yadsımak
danışmaq-konuşmak
daralmaq-daralmak
daramaq-taramak
daraq-tarak
dartmaq-tartmak
darılmaq-darılmak
darıxdırmaq-sıkmak
darıxmaq-bunalmak, özlemek, sıkılmak
davranmaq-davranmak
dayamaq-dayamak
dayanacaq-durak
dayandırmaq-dindirmek, kesmek
dayanmaq-dinmek, durmak
dayaq-belkemiği, destek
dağlamaq-dağlamak
dağılmaq-dağılmak, yıpranmak
dağıtdırmaq-bozdurmak
daşmaq-taşmak
daşımaq-taşımak
daşınmaq-caymak, taşınmak
dodaq-dudak
dolamaq-dolamak
dolanmaq-dolanmak, geçinmek
dolaşmaq-dolaşmak
dolmaq-dolmak
doluşmaq-doluşmak
donmaq-donmak
doymaq-doymak
doğmaq-doğmak, doğurmak
doğramaq-doğramak
doğulmaq-doğmak
doğurmaq-arz etmek, yapmak
durmaq-dinmek, durmak, kalkmak
durulamaq-durulamak
durulmaq-durulmak
dustaq-tutsak
duvaq-duvak
duymaq-çakmak, duymak
duyğulanmaq-duygulanmak
duzaq-tuzak
dördbucaqlı-dörtgen
dıllaq-bızır, dılak, klitoris
dırnaq-tırnak
dəli olmaq-çıldırmak, delirmek
dərmanlamaq-ilâçlamak
fırıldaq-macera
fırıldaqçı-dolandırıcı
fırıldaqçılıq etmək-dolandırmak
fışqırmaq-fışkırmak
fənalaşmaq-fenalaşmak
geri qalmaq-geri kalmak
guruldamaq-gürüldemek
göz qamaşdırmaq-göz kamaştırmak
halallaşmaq-helâlleşmek
haqlı-meşru
haqq-hak
haqq-hesab-fatura
haqqında-hakkında
haqsızlıq-mağduriyet
havalanmaq-havalanmak
hayqırmaq-haykırmak
hazırlamaq-donatmak, hazırlamak, üretmek, yapmak
haçalanmaq-çatallanmak
hesablamaq-addetmek, hesaplamak, hesaplaşmak
hoppanmaq-hoplamak, zıplamak
ilham almaq-esinlenmek
ilhamlanmaq-esinlenmek
ilhaq-ilhak
ilıqlaşdırmaq-ılıştırmak
imzalamaq-akdetmek, imzalamak
inandırmaq-kandırmak
inanmaq-güvenmek, inanmak, kanmak
iraq-ırak
irmaq-ırmak
islah olmaq-uslanmak
islanmaq-ıslanmak
ismarlamaq-ısmarlamak
ispanaq-ıspanak
istintaq-sorgulama, soruşturma
ittifaq-ittifak
ixtiyarlamaq-ihtiyarlamak
işdən qaçmaq-kaytarmak
iştahalanmaq-iştahlanmak
işıldamaq-ışıldamak
karıxmaq-bocalamak
kif atmaq-küflenmek
kodlamaq-kodlamak
korlamaq-sakatlamak
korşalmaq-körelmek, körleşmek
kraxmallamaq-kolalamak
kəllə vurmaq-toslamak
laqeyd-aldırmaz, ihmalkâr, lâkayt, vurdumduymaz
laqeydlik-aldırmazlık, ihmal, sallantı
lovğalanmaq-böbürlenmek, övünmek
ləyaqət-erdem, liyakat, onur
manyaq-manyak
maqazin-magazin
maqneto-mıknatıs
maqnit-mıknatıs
maqnitofon-teyp
maqqaş-cımbız
maraq-alâka, çıkar, ilgi, merak
maraqlanan-ilgili
maraqlanmaq-ilgilenmek, merak etmek, meraklanmak, umursamak
maraqlı-enteresan, ilginç, zevkli
mat qalmaq-şaşalamak
mazaqlaşma-kur
meydan oxumaq-rest çekmek
mismarlamaq-çivilemek
miyovuldamaq-miyavlamak
mişarlamaq-testerelemek
mumiyalamaq-ilaçlamak
möhtac olmaq-gereksinmek
mövqe tutmaq-mevzilenmek
mühasirəyə almaq-çevirmek
münaqişə-çatışma, münakaşa
müvəffəq olmaq-başarmak
mırçıldamaq-şapırdamak
mırıldamaq-mırıldamak
mırıldanmaq-homurdanmak
mızraq-cirit
məhdudlaşdırmaq-kısıtlamak, sınırlamak
nahaq-boşuna, nafile
naqolay-sakar
naqqal-çenebaz, geveze
naxışlamaq-işlemek
nazlanmaq-nazlanmak
nişastalamaq-kolalamak
nəfəs almaq-solumak
nəzərdə tutmaq-öngörmek
nəzərə çatdırmaq-vurgulamak
ocaq-ocak
ocaqxana-ateşçi yeri
ocaqçı-ateşçi
olmaq-bulunmak, olmak
ortaq-hissedar, ortak
otaq-oda
otarmaq-gütmek
otlamaq-otlamak
oturacaq-sandalye
oturaq-yerleşik
oturmaq-oturmak
ovmaq-ovmak
ovsunlamaq-büyülemek
ovunmaq-avunmak
ovxalamaq-çitilemek, ovalamak
oxumaq-okumak, ötmek
oxunaqlı-okunaklı
oxşamaq-benzemek, okşamak
oyanmaq-uyanmak
oyaq-uyanık
oymaq-oymak
oynamaq-oynamak
oynaq-eklem, oynak
oyuncaq-oyuncak
oğlaq-oğlak
oğul-uşaq-çoluk çocuk
oğurlamaq-aşırmak, çalmak, çarpmak
papaq-külah
paqon-omuzluk
paralamaq-paralamak
paraqraf-fıkra
parlamaq-parlamak
parlaq-parlak
partlamaq-patlamak
partlaq-patlak
parçalamaq-parçalamak, ufalamak
peyda olmaq-belirmek, peyda olmak
planlaşdırmaq-tasarlamak
plomblamaq-kurşunlamak
pozdurmaq-bozdurmak
pozmaq-bozmak, feshetmek
pozulmaq-yozlaşmak
pırsımaq-pörsümek
pıçıldamaq-fısıldamak
pıçıldaşmaq-fısıldaşmak
qabaq-evvel, kabak, kapak, önce
qabaqcadan-peşin
qabaqcıl-ilerici, öncü
qabaqcıllıq-öncelik
qabaqkı-önceden
qabarmaq-kabarmak
qabağını almaq-önlemek
qablamaq-kaplamak
qablaşdırmaq-ambalaj yapmak, paketlemek
qaldırmaq-kaldırmak, kalkındırmak
qalmaq-kalmak
qalxmaq-kalkınmak, kalkmak
qamaşmaq-kamaşmak
qanamaq-kanamak
qanıqsamaq-kanıksamak
qanə olmaq-yetinmek
qapamaq-kapamak
qapmaq-kapmak
qapılmaq-kapılmak
qaqaş-arkadaş, birader, kardeş
qarabaşaq-karabuğday
qaralamaq-karalamak
qaralmaq-kararmak
qaraqabaq-somurtkan
qaraqorxu-blöf
qarmaq-çengel, kanca
qarmaqarışıq-karmakarışık
qarmaqcıq-çengel, kopça
qarışdırmaq-karmak
qarışlamaq-karışlamak
qarışmaq-karışmak, tutuşmak
qarşı durmaq-direnmek, göğüslemek
qarşılamaq-karşılamak
qarşılaşdırmaq-karşılaştırmak, kıyaslamak
qatlamaq-devşirmek, katlamak
qatlanmaq-katlanmak
qatmaq-katmak
qatılaşmaq-katılaşmak
qatılmaq-katılmak
qavramaq-kavramak
qaydaqanun-mevzuat
qaymaq-kaymak
qaynamaq-kaynamak
qaynaq-kaynak
qaynatmaq-haşlamak
qayğanaq-sahanda yumurta
qayğılanmaq-kaygılanmak
qayıtmaq-dönmek, geri dönmek
qazanmaq-haketmek, kazanmak
qazımaq-kazımak
qaçaq-kaçak
qaçaqçı-kaçakçı
qaçmaq-kaçmak, koşmak, tüymek
qaçınmaq-kaçınmak
qaşqabaq-somurtkan
qaşqabaqlı-ekşi
qaşımaq-kaşımak
qeyb olmaq-kaybolmak
qocalmaq-ihtiyarlamak, kocamak
qocaqarı-kocakarı
qonaq-konuk, misafir
qonaq evi-misafirhane
qonaqlıq-ikram
qonaqpərvər-misafirperver
qonaqsevər-misafirperver
qonmaq-konmak
qoparmaq-koparmak
qopmaq-kopmak
qorumaq-beklemek, gözetmek, korumak, savunmak
qorunmaq-sakınmak, saklanmak
qorxaq-korkak, ödlek
qorxmaq-irkilmek, korkmak, yılmak
qorxutmaq-yıldırmak
qovalamaq-kovalamak
qovaq-kavak
qovmaq-koğmak, kovmak, savmak
qovrulmaq-kıvranmak
qovurmaq-kavurmak
qovuşmaq-kavuşmak
qovşaq-kavşak
qoxlamaq-koklamak
qoxmaq-kokmak
qoymaq-bırakmak, koymak
qoşalaşmaq-çiftleşmek
qoşmaq-eklemek, koşmak
qoşulmaq-katılmak, tutuşmak
qucaq-kucak
qucaqlamaq-kucaklamak
qudurmaq-kudurmak
qulaq-kulak
quraq-kurak
qurcalamaq-kurcalamak
qurmaq-kurmak, yapmak
qurtarmaq-bitmek, kurtarmak, sonuçlamak, tüketmek
qurtulmaq-kurtulmak
qurulamaq-kurulamak
quruldamaq-guruldamak
qurumaq-kurumak
qurşaq-kesim, kuşak, mıntaka
qıcqırmaq-ekşi, ekşimek
qılmaq-kılmak
qılıqlamaq-oyalamak
qımıldamaq-fıkırdamak, kımıldamak, kıpırdamak, oynamak
qınamaq-kınamak
qır-saqqız olmaq-sırnaşmak
qıraq-kenar, kıyı
qırmaq-kırmak
qırpmaq-kırpmak
qırtlaq-gırtlak
qırxmaq-kırkmak
qırışmaq-kırışmak
qısalmaq-kısalmak
qısmaq-kısmak
qısqanmaq-kıskanmak
qıvraq-dinç, kıvrak
qıvrılmaq-kıvranmak
qıymaq-kıymak
qızarmaq-kızarmak
qızartmaq-kızartmak
qızdırmaq-ısıtmak
qızmaq-kızmak
qışqırtmaq-kışkırtmak
qəbul olmaq-kaydolmak
qəhr olmaq-kahrolmak
qələbə çalmaq-ütmek
qərarlaşdırmaq-kararlaştırmak
rahatlamaq-rahatlamak
rastlaşmaq-rastlamak
ruhlanmaq-esinlenmek
salamlamaq-selamlamak
sallanmaq-sarkmak
salmaq-banmak, düşürmek
sancaq-firkete, raptiye
sancmaq-çivilemek, saplamak
sancılanmaq-sancılanmak
sanmaq-sanmak
saplamaq-saplamak
sapmaq-sapmak
sapıtmaq-sapıtmak
saqqal-sakal
saqqız-ciklet, çiklet, sakız
saralmaq-sararmak
sarsaq-bön, enayi
sarılmaq-sarılmak
sarımaq-sarmak
sarımsaq-sarımsak
sataşmaq-sarkıntılık etmek, sarkmak, sataşmak
satmaq-satmak
satın almaq-satın almak
savaşmaq-savaşmak
saxlamaq-alıkoymak, dindirmek
saxlanmaq-saklanmak
saymaq-addetmek, saymak
sayıqlamaq-sayıklamak
saçmalamaq-saçmalamak
saçmaq-saçmak
sağalmaq-iyileşmek
sağmaq-sağmak
sevdalanmaq-sevdalanmak
silahlanmaq-silahlanmak
solmaq-solmak
sonraya saxlamaq-ertelemek
sormaq-sormak
soruşmaq-sormak
sovurmaq-savurmak
sovuşdurmaq-geçiştirmek, savuşturmak
sovuşmaq-sıvışmak
soxmaq-çivilemek, sokmak
soymaq-soymak, yüzmek
soyumaq-soğumak
soyunmaq-soyunmak
standartlaşdırmaq-ayarlamak
sulamaq-sulamak
sulaq-sulak
susamaq-susamak
susmaq-susmak
suvamaq-sıvamak
suvaq-siva, sıva
suvarmaq-suvarmak
suçlamaq-suçlamak
sınamaq-denemek, sınamak
sınaq-deneme, sınav
sındırmaq-kırmak
sınmaq-arızalanmak, kırılmak
sıralamaq-sıralamak
sırımaq-çakmak, çatmak
sıxmaq-sıkmak
sıxılmaq-bunalmak, sıkılmak
sıyırmaq-berelemek
sızanaq-sivilce
sızlamaq-sızlamak, vızıldamak
sızmaq-sızmak
sıçramaq-sıçramak
sığallamaq-sıvazlamak
sığmaq-sığmak
sığınacaq-barınak, iltica
sığınaq-barınak, sığınak
sığınmaq-barınmak, sığınmak
sədaqət-sadakat
səsə qoymaq-oylamak
tamamlamaq-sonuçlamak, tamamlamak
tamamlanmaq-bitmek
tanımaq-tanımak, tanımlamak
tanış olmaq-tanışmak
tapmaq-bulmak
tapılmaq-bulunmak
tapışmaq-buluşmak
tapşırmaq-buyurmak, ısmarlamak
taqqıldamaq-takırdamak
taqsır-cürüm
taqvim-takvim
taqım-takım
taqət-derman, takat
tarazlaşdırmaq-dengelemek
tasarlamaq-tasarlamak
taxmaq-takmak
tolazlamaq-fırlatmak
topalaşmaq-kümelenmek
toparlamaq-toparlanmak
toplamaq-biriktirmek, derlemek, devşirmek
toplanmaq-birikmek, sevketmek, üşüşmek
toqquşmaq-çarpışmak, çarpmak, çatışmak
tormozlamaq-frenlemek
torpaq-kara, toprak
tovlamaq-kandırmak, tavlamak
toxmaq-tokmak
toxtaqlıq-itidal
toxumaq-dokumak
toxunaqlı-dokunaklı
toxunmaq-değinmek, değmek, dokunmak
tozlandırmaq-püskürtmek
tullamaq-fırlatmak, göndermek
tullanmaq-atlamak, zıplamak
turşumaq-ekşi, ekşimek
tutaşmaq-takışmak
tutmaq-kapmak, kavramak, tutmak, tutuklamak
tutuşdurmaq-kıyas, kıyaslamak
tıqqıldamaq-tıkırdamak
tıxamaq-tıkamak
tıxmaq-tıkmak
təkrarlamaq-yinelemek
təmtəraq-şaşaa
təmtəraqlı-mükellef, törenli
tərəfdar olmaq-tutmak
ucalmaq-yücelmek
ucuzlaşmaq-ucuzlaşmak
udmaq-ütmek, yutmak
udqunmaq-yutkunmak
uduzmaq-kaybetmek, yenilmek
ufaq-ufak
ufaqlamaq-ufalamak
ulamaq-ulumak
ummaq-ummak
unutmaq-unutmak
usandırmaq-kanıksamak
usanmaq-bıkmak, usanmak
utancaq-çekingen, mahcup, sıkılgan, utangaç
utancaqlıq-mahcubiyet, utanç
utanmaq-utanmak
uydurmaq-uydurmak
uymaq-uymak
uyumaq-uyumak
uyuşmaq-uyuşmak
uyğun olmaq-uymak
uyğunlaşdırmaq-uygulamak
uzamaq-uzamak
uzanmaq-uzanmak
uzaq-uzak
uzaqgörən-hipermetrop, öngören, öngörülü, uzgörür
uzaqgörənlilik-öngörü
uzaqlaşdırmaq-uygulamak
uzaqlaşdırılmış-ücra
uzaqlaşmaq-sapmak, uzaklaşmak
uzatmaq-oyalamak, uzatmak
uzlaşmaq-uzlaşmak
uçmaq-havalanmak, uçmak
uğramaq-uğramak
uğraşmaq-uğraşmak
uğuldamaq-uğuldamak
uşaq-çocuk, yavru
uşaq bağçası-ana okulu
uşaq saldırma-düşük
uşaqcığaz-yavru
vaqiə-olay, vaka
vaqonsürən-vatman
varmaq-varmak
vasil olmaq-vasıl olmak
vurmaq-çakmak, çarpmak, vurmak
vuruşmaq-savaşmak
xaqan-hakan, kağan
xarabalaşmaq-fenalaşmak
xarablaşmaq-kötüleşmek
xatırlamaq-hatırlamak
xaşlamaq-haşlamak
xilas olmaq-kurtulmak
xorlamaq-horlamak
xoruldamaq-horlamak, horuldamak
xoşlamaq-hoşlanmak
xoşlanmaq-hoşlanmak
xırdalamaq-bozdurmak, para bozdurmak, ufalamak
xırpalamaq-hırpalamak
xırıldamaq-hırıldamak
xəstə olmaq-hastalanmak
yadırğamaq-yadırgamak
yalamaq-yalamak
yaltaq-dalkavuk, şakşakçı, yılışık
yaltaqlanmaq-yaltaklanmak
yalvarmaq-yakarmak, yalvarmak
yalın ayaq-yalın ayak
yamamaq-yamalamak, yamamak
yamanlamaq-kötülemek
yamaq-yama
yamaqlamaq-yamalamak, yamamak
yanacaq-yakacak, yakıt
yanaq-yanak
yanaşmaq-yanaşmak
yandırmaq-yakmak
yanmaq-tutuşmak, yanmak
yanılmaq-yanılmak
yapışmaq-yapışmak
yaralamaq-yaralamak
yaramaq-yaramak
yaranmaq-oluşmak
yaraq-silah
yaraqlanmaq-silahlanmak
yaratmaq-arz etmek, oluşturmak, yapmak, yaratmak
yaraşmaq-yakışmak, yaraşmak
yardımçı olmaq-desteklemek
yarpaq-yaprak
yasaq-yasak
yatmaq-uyumak, yatmak
yatızdırmaq-uyutmak
yavaşlamaq-yavaşlamak
yaxalamaq-tutmak, yakalamak
yaxınlaşmaq-yaklaşmak
yaxşılaşmaq-iyileşmek
yaymaq-yaymak
yayğınlaşmaq-yaygınlaşmak
yayınmaq-kaçınmak, sakınmak, tüymek
yazmaq-yazmak
yağmaq-yağmak
yaşıllaşmaq-yeşermek
yekunlaşdırmaq-özetlemek
yola salmaq-uğurlamak
yollamaq-sevketmek, yollamak
yoluxmaq-bulaşmak
yonmaq-yontmak
yormaq-yormak
yorulmaq-yorulmak
yox olmaq-yitmek
yozmaq-yormak
yoğunlaşmaq-yoğunlaşmak
yoğurmaq-yoğurmak
yubanmaq-gecikmek
yubatmaq-alıkoymak
yumaq-çile, kangal, yıkamak, yumak
yummaq-yummak
yumşaq-yumuşak
yumşaqlıq-müsamaha
yumşaqxasiyyət-uyuşkan
yuvalamaq-dürmek
yuvarlaq-toparlak
yuxulamaq-dalmak
yırtmaq-yırtmak
yıxmaq-yıkmak
yıxılmaq-düşmek
yığmaq-biriktirmek, derlemek, devşirmek, yığmak
yığnaq-alay
yığılmaq-birikmek
yığıncaq-meclis, toplantı
yığışmaq-üşüşmek
zahir olmaq-belirmek
zanğıldamaq-çınlamak
zidd olmaq-çelişmek
zolaq-şerit
zolaqlı-ala
zorlamaq-zorlamak
zıplamaq-zıplamak
zırıldamaq-zırlamak
çalmaq-biçmek, çalmak, çarpmak, çırpmak
çalxalamaq-çalkalamak, çalkamak
çalışmaq-çabalamak, çalışmak, yeltenmek
çapacaq-çapa
çapalamaq-çabalamak
çaqqal-çakal
çardaq-çardak, çatı altı, kameriye
çarpmaq-çarpmak, çırpmak
çatdırmaq-iletmek, ulaştırmak
çatlamaq-çatlamak
çatmaq-çatmak, erişmek, ermek, ulaşmak, varmak, vasıl olmak, yetmek
çatırdamaq-çatırdamak
çaxmaq-çakmak
çağıldamaq-çağıldamak
çağırmaq-çağırmak
çaşmaq-bocalamak, şaşmak
çilçıraq-avize
çolaq-çolak
çomaq-çomak
çoxalmaq-çoğalmak, üremek
çılpaq-çıplak
çılçıraq-avize
çırpmaq-çarpmak
çırpınmaq-çırpınmak
çırpışdırmaq-aşırmak, çarpmak
çıtırdamaq-çıtırdamak
çıxarmaq-çıkarmak
çıxartmaq-sökmek
çıxmaq-çıkagelmek, çıkmak
çığnamaq-çiğnemek
özündən çıxmaq-çıldırmak
ürəyi sıxılmaq-bunalmak
üstün tutmaq-yeğlemek
üçbucaq-üçgen
üçbucaqlı-üçgen
şamil olmaq-kapsamak
şapalaq-şamar, tokat
şaqqırdamaq-şakırdamak
şaqramaq-şakımak
şaquli-dikey, düşey
şaqır-şaqır-şakır şakır
şaşmaq-şaşalamak, şaşmak
şişmanlamaq-şişmanlamak
şlaqbaum-geçit parmaklığı
şüalamaq-ışınlamak
şıqqıldamaq-şıkırdamak
şırıldamaq-şırıldamak
əlaqə-alâka, ilgi, ilişki, irtibat, ulaşım
əlaqədar-ilgili
əlaqələnmək-ilgilenmek
əmr-vaqe-oldu bitti
əmək haqqı-ücret
ərzaq-besin, erzak, zahire
əxlaq-ahlâk, moral
əxlaqsızlıq-sefahat, sefahet
əyriayaq-paytak
Çox Axtarılanlar
çem, kaplumbağa, adikalon, sirk senet novleri, icraat, beste, saday, cail, məntəşe, nasılsın, quruz, şbesbantov, sirk senet ..., siryozun, nivx kayakı, sikis, lele, siryozum, traynik

Powered by Azeri.NET