Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi

                          Türkçe - Azerbaycanca Lüğet 

bulamadiginiz kelime olursa buraya yazarak irtibata geçebilirsiniz: elaqe

 
                   İ

İADE – qaytarma; iade etmek – qaytarmaq
İBRAZ – təqdim etmə, göstərmə
İBRE – əqrəb (cihazlarda, saatda və s.)
İCAP(-bı) – lüzum, hacət, zərurət, tələbat
İÇGÜDÜ – 1) instinkt; 2) intuisiya, duyğu, duyma qabiliyyəti
İÇERLEMEK – hirslənmək, acıqlanmaq (büruzə vermədən)
İÇİŞLERİ(-ni) – daxili işlər; içişlerine karışma – daxili işlərinə qarışma
İÇLİ – 1) həssas, ürəyi yuxa; 2) qüssəli, kədərli, qəmgin
İÇTEN – səmimi, ürəkdən, qəlbdən
İÇTENLİK(-ği) – səmimiyyət, istiqanlılıq, mehribanlıq
İÇYÜZ – mahiyyət, məğz; meselenin içyüzünü meydana çıkarmak – məsələnin mahiyyətini açmaq
İDARELİ – qənaətcil, ehtiyatlı, sərhesab
İFRİT: ifrit kesilmek – azğınlaşmaq, özündən çıxmaq
İGFAL: igfal etmek – aldatmaq, yoldan çıxartmaq, tovlamaq
İHANET(-ti) – xəyanət
İHBAR – 1) xəbərdarlıq, bildiriş, avizo; 2) xəbər
İHBARNAME – 1) bildiriş vərəqəsi, avizo, çağırış vərəqəsi; 2) raport, yazılı məlumat
İHLAL(-li) – pozma, pozulma; ihlal etmek – qanunu pozmaq
İHMAL – ehtiyatsızlıq, diqqətsizlik, səhlənkarlıq, başı soyuqluq
İHTAR – xəbərdarlıq, xatırlatma
İHTİMAM – qayğı; ihtimamla bakmak – qayğı ilə əhatə etmək
İHTİMAMKAR – qayğıkeş, diqqətli
İHTİVA: ihtiva etmek – əhatə etmək, bürümək
İHYA: ihya etmek – canlandırmaq, diriltmək
İKAMET: ikamet etmek – yaşamaq
İKAZ – xəbərdarlıq; ikaz işareti – xəbərdarlıq siqnalı
İKMAL(-li) – 1) tamamlama, başa çatdırma; 2) təchiz etmə, təmin etmə
İKNA(-ai) – inam, əminlik, arxayınlıq; ikna etmek – əmin etmək
İKRAM – 1) qonaqlıq; 2) güzəşt
İKRAMİYE – 1) pul mükafatı; 2) uduş; ikramiyeli istikraz – uduşlu istiqraz
İL – il (Türkiyə inzibati ərazi vahidi); vilayət
İLAÇ(-cı) – 1) dava, dərman, çarə, əlac; 2) kimyəvi preparat, insektisid
İLAÇLAMAK – kimyəvi emal etmək, dezinfeksiya etmək, dərmanlamaq, mumiyalamaq
İLÇE – ilçə (Türkiyədə inzibati ərazi vahidi); qəza
İLERİCİ – mütərəqqi, qabaqcıl, tərəqqipərvər
İLGİ – 1) əlaqə, münasibət; bununla hiç ilgisi yok – bununla heç bir əlaqəsi yoxdur; 2) maraq, hər şeyi bilmək həvəsi
İLGİLENDİRMEK – 1) aid olmaq, dəxli olmaq; 2) maraq oyatmaq, həvəs oyatmaq
İLGİLENMEK – maraqlanmaq
İLGİLİ – 1) bağlı, aid olan, əlaqədar; 2) marağı olan, maraqlanan
İLGİNÇ – maraqlı; ilginç bir kitap – maraqlı kitab
İLHAK(-kı) – 1) birləşdirmə; 2) ilhaq, qəsb etmə, zəbt etmə
İLİKLEMEK – düymələmək
İLİŞKİ – münasibət, əlaqə; uluslararası ilişkiler – beynəlxalq əlaqələr
İLKE – əsas, prinsip; temel ilkeler – əsas müddəalar
İLKÖNCE – ən əvvəl, öncə
İLTİCA – sığınacaq
İMA – işarə, eyham; ince ima – incə eyham; üstü kapalı ima – üstü örtülü işarə; ima etmek – eyham vurmaq, işarə etmək
İMALAT(-tı) – 1) istehsal; imalat fiyatı – maya dəyəri; 2) məmulat
İMAR – abadlıq, abadanlıq
İMDAT FRENİ – 1) ehtiyac, əyləc; 2) həyəcan siqnalı
İMHA – məhv etmə
İMRENDİRMEK – qibtə oyatmaq
İMRENMEK – qibtə etmək
İN – yuva; ayı ini – ayı yuvası
İNANCA – zəmanət
İNANÇ(-cı) – inam, etibar
İNCELEMEK – öyrənmək, tədqiq etmək, araşdırmaq
İNÇ – düym
İNDİFA(-aı) – püskürmə (vulkan)
İNDİRİM – ucuzlaşdırma, güzəşt; indirim tarife – güzəştli tarif
İNFİLAK(-kı) – partlayış
İNİŞ TAKIMI – şassi
İNME – 1) enmə, azalma; 2) iflic, apopleksiya; kendisine inme indi – onu iflic vurdu; işi indi – işi azaldı
İNSANÜSTÜ – fövqəlbəşəri, insan qüvvəsi xaricində olan
İNTİKAL(-li) – keçid; intikal devresi – keçid mərhələsi
İPTAL(-li) – ləğv, ləğv etmə
İRİYARI – iri, yekə, böyük ölçülü
İRKİLMEK – diksinmək, qorxmaq, səksənmək
İRTİBAT(-tı) – əlaqə, ünsiyyət rabitə; irtibatla irtibata geçmek – əlaqə yaratmaq
İSABET(-ti) –1) hədəfə dəymə, nişanı vurma; 2) dəqiq, düzgün (söz, hərəkət); sözündə isabet var – siz düz deyirsiniz
İSABETLİ – dəqiq, düzgün, uğurlu, münasib; isabetli karar – düzgün qərar
İSFENDAN – ağcaqayın
İSKAMBİL – oyun kartı, qumar kağızı
İSKARPİN – tufli; ökçeli iskarpinler – dabanlı tufli; rugan iskarpin – laklı tufli
İSKELE – 1) körpü (gəmilərin yan alması üçün); 2) trap, pilləkən, nərdivan
İSKEMLE – kətil, taburet, stul
İSKONTO – 1) güzəşt; iskonto yapmak – güzəşt etmək; 2) diskont; ikinci iskonto – yenidən uçota almaq
İSTAVRİT(-di, -ti) – stavrida
İSTEKA – kiy, bilyard ağacı
İSTEP(-pı) – çöl, düz, bozqır
İSTİKRAR – möhkəm, davamlı
İSTİKRARSIZ – mütərəddid, qərarsız, dayanıqsız
İSTİNDAM – məşğulluq
İSTİRİDYE – istridyə; inci istiridye – mirvari molyusku
İSTİŞARE – müşavirə
İSTİVA HATTI – ekvator xətti
İŞBİRLİĞİ(-ni) – əməkdaşlıq; iktisadi işbirliği – iqtisadi əməkdaşlıq
İŞKEMBE – içalat, bağırsaq
İŞLEK – izdihamlı, gur; işlek cadde – izdihamlı prospekt
İŞLEM – əməliyyat, proses; banka işlemleri – bank əməliyyatları
İŞTE – bax gör, budur; işte bu kadar – bax elə bu qədər
İTFAİYE – yanğınsöndürən dəstə
İTFAİYECİ – yanğınsöndürən
İTİBARİ – şərti, nominal; itibari kiymet – nominal dəyər
İTİDAL(-li) – 1) sakitlik; 2) mötədillik, təmkin, toxtaqlıq
İTİMATNAME – vəkalətnamə, zəmanət məktubu, etimadnamə
İTMEK – itələmək; arabayı arkadan itmek – maşını arxadan itələmək
İYİ – 1) yaxşı, əla; 2) sağlam, gümrah
İYİLEŞMEK – 1) yaxşılaşmaq; 2) sağalmaq; hasta biraz iyileşti – xəstə bir az yaxşılaşdı
İYİLİK(-ği) – 1) rifah, yaxşı vəziyyət, yaxşı xüsusiyyət; 2) yaxşılıq, xeyirxahlıq
İYİMSER – nikbin, optimist
İYİMSERLİK(-ği) – nikbinlik, optimizm
İZCİ – ləpirçi, iztanıyan, kəşfiyyatçı
İZLENİM – təəssürat
İZLENİMCİLİK(-ği) – impressionizm
İZMARİT(-ti, -di) – papiros qırıntısı, papiros kötüyü


Powered by Azeri.NET