Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
alay-alay
anlayış-kavram
arayış-rapor, tezkere
arxayın-emin, güven
arxayınlıq-ikna
asayiş-asayiş
avropasayağı-alafranga
ay-ay
ayaq-ayak, bacak
ayaqla-yaya, yayan
ayaqqabı-ayakkabı, kundura
ayaqyolu-hela, helâ
ayaz-ayaz
aydın-makul, münevver, net, okunaklı, somut, veciz
aydındır-besbelli
aydınlanmaq-aydınlanmak
aydınlaşdırmaq-açıklamak, çözmek, develope etmek
aydınlıq-aydınlık, vuzuh
ayin-ayin
aylıq-aylık, maaş
ayna-ayna
aypara-ayça
ayran-ayran
ayrı-ayrı
ayrı-münferit
ayrı-seçkilik-ayırım
ayrıc-çatal
ayrılmış-özgü
ayğır-aygır
ayı-ayı
ayıb-ayıp
ayıblamaq-ayıplamak
ayılmaq-ayılmak
ayıq-ayık
ayırdetmə-teşhıs
ayırma-seçim, taksim
ayırmaq-ayırmak, üleşmek
ağcaqayın-akçaağaç, isfendan
baxmayaraq-rağmen
bayaq-demin
bayat-bayat, kart
bayatlaşmaq-bayatlamak
bayatı-mani
bayağı-adi, bayağı, harcıalem
bayquş-baykuş
bayram-bayram
bayraq-bayrak, sancak
bayılmaq-bayılmak
bayır-dışarı
bağışlayın-affedersiniz, pardon
cinayət-cinayet, cürüm, suç
cinayətkar-suçlu
day-tay
dayamaq-dayamak
dayanacaq-durak
dayandırmaq-dindirmek, kesmek
dayanma-mola
dayanmaq-dinmek, durmak
dayanıqlılıq-muvazene, muvazenet
dayanıqsız-istikrarsız
dayaq-belkemiği, destek
dayaz-sığ
dayça-tay
dayı-dayı
dayə-dadı
dolayı-dolayı
fayda-avantaj, çıkar, fayda, kar, yarar
faydalı-öğretici
fufayka-fanila
gayret-gayreti batıla:mənasız cəhdlər
gözünüz aydın-gözünüz aydın
haraya-nereye
havayı-bedava, beleş, fisebilillâh, havaî, parasız
hay-küy-patırtı, şamata
haydut-haydut
hayqırmaq-haykırmak
hekayə-hikâye, öykü
hidayət-hidayet
himayə-himâye, vesayet
himayə etmək-kollamak
himayəçilik-iltimas
himayəçilik etmək-kayırmak
icaraya vermək-kiralamak
kayut-kamara
kifayət etmək-elvermek
kifayət qədər-yeter, yeterli
kifayətdir-kâfi
kifayətlənmək-yetinmek
kinayə-ima, kinaye
kombayn-biçerdöver
kərənay-trompet
layihə-proje, tasar, tasarı
layihələşdirmək-tasarlamak
layiq-lâyık
layiq bilmək-tenezzül etmek
layiq görmək-tenezzül etmek
layiqli-adamakıllı
layla-ninni
laylay-ninni
may-mayıs
maya-maya
maya dəyəri-maliyet
mayka-mayo
mayor-binbaşı
müayinə-muayene
mügayisəli-karşılaştırmalı
mülayim-mülâyim
müqayisə-kıyas, mukayese
müqayisə etmək-kıyaslamak
müzayidə-müzayede
müşayiət-eşlik, refakat
naqolay-sakar
numayiş-gösteri
nümayiş-alay, gösteri
nümayəndə-ajan, delege, temsilci, vekil
nümayəndəlik-ajans
nəhayət-nihayet
ovsunlayıcı-büyüleyici
partlayış-infilak
pay-hisse, küsur, pay
paya-kazık
payacıq-fiş
paylanma-dağılım
paytaxt-başkent, başşehir
payçı-hissedar
payız-güz, son bahar, sonbahar
payızlıq-güzlük
qalay-kalay
qaya-kaya
qayda-çeki düzen, düzen, ezgi, kaide, kural
qayda-qanun-kural
qaydaqanun-mevzuat
qayka-somun
qaymaq-kaymak
qaynadılmış-haşlama
qaynama-kaynak
qaynamaq-kaynamak
qaynana-kayınvalide
qaynaq-kaynak
qaynar-sıcak
qaynatmaq-haşlamak
qaysı-kayısı
qaytan-kordon
qaytarma-iade
qaytarmak-geri vermek
qayçı-makas
qayğanaq-sahanda yumurta
qayğı-efkâr, gaile, ihtimam, kaygı, tasa
qayğıkeş-ihtimamkar
qayğılanmaq-kaygılanmak
qayıdış-dönüşlü
qayın-kayın
qayınana-kayın valide, kaynana
qayınata-kayın peder, kaynata
qayıq-bot, filika, kayık, sandal
qayıtmaq-dönmek, geri dönmek
qayış-kayış
qayə-gâye
qayə-ülkü
qağayı-martı
qurultay-kurultay
rayihəli-kokulu
rayon-bölge, kaza, kesim, mıntaka
rayon sədri-kaymakam
riayət-riayet
rüsvayçılıq-yüzkarası
rəvayət-rivayet, söylenti
saray-saray
say-sayı
saymaq-addetmek, saymak
saymazlıq-sallantı
sayqak-bozkır antilopu
sayğac-sayaç
sayğısız-saygısız
sayılmış-sayılı
sayılı-sayılı
sayıqlamaq-sayıklamak
solaxay-solak
sonraya saxlamaq-ertelemek
sualtı qayıq-denizaltı
subay-bekâr
sənaye-sanayi
sənayeləşmək-sanayileşmek
sərmayə-sermaye
sərmayədar-sermayedar
tay-eş, eşit
tayfa-aşiret
tayfun-tayfun
tayqulp-kepçe, maşrapa
torağay-çalıkuşu, tarla kuşu
təmayül-eğilim, temayül
valaylama-yalpa
vilayət-il, vilayet
yalın ayaq-yalın ayak
yay-pervane, yay, yaz
yayda-yazın
yayla-yayla
yayma-yayım
yaymaq-yaymak
yayğın-yaygın
yayğınlaşmaq-yaygınlaşmak
yayınmaq-kaçınmak, sakınmak, tüymek
çarpayı-karyola
çay-çay, ırmak, nehır
çaynik-çaydanlık
çayır-çayır
çəhrayı-pembe
şayan-şayan
şayət-şayet
şikayət-şikâyet
şikayət etmək-yakınmak
şikayətlənmək-yakınmak
şikayətçi-davacı
əsayiş-emniyet
əyriayaq-paytak
Türk dilində-Azərbaycan dilində
acayip-əcaib
aday-namizəd
alay-alay, dəstə, güruh, istehza, izdiham, lağ, mərasim, nümayiş, yığnaq, zarafat
alaycı-masqaraçı
albay-polkovnik
anayasa-əsas qanun, konstitusiya
asayiş-asayiş
ay-ay
aya-ovuc
ayak-ayaq
ayakkabı-ayaqqabı
ayaklanma-qiyam, üsyan
ayaklanmak-qiyam etmək, üsyan etmək
ayar-əyar, dəqiqlik, köklənmə, vaxt
ayarlamak-dəqiqləşdirmək, kalibrləmək, kökləmək, standartlaşdırmaq, tənzimləmək
ayaz-ayaz
aydın-ziyalı
aydınlanmak-aydınlanmaq
aydınlık-aydınlıq
aygır-ayğır
aygıt-aparat
ayin-ayin
aykırı-tərsinə, zidd, ziddinə
aylak-avara, tənbəl
aylık-aylıq, maaş
ayna-ayna, güzgü
aynı-eyni
ayran-ayran
ayraç-mötərizə
ayrı-ayrı
ayrıcalık-imtiyaz
ayrım-fərq
ayrıntı-təfərrüat, təfsilat
ayva-heyva
ayyaş-əyyaş
ayça-aypara, hilal
ayçiçeği-günəbaxan
ayı-ayı
ayık-ayıq
ayıklamak-çeşidləmək
ayılmak-ayılmaq
ayıp-ayıb
ayıplamak-ayıblamaq
ayırmak-ayırmaq
ayırtman-ekspert, mütəxəssis
ayırtmanlık-ekspertiza
ayırıcılık-separatizm
ayırım-ayrı-seçkilik
bay-bəy
bayan-xanım
bayat-bayat
bayatlamak-bayatlaşmaq
bayağı-adi, bayağı, sadə, vulqar
baykuş-bayquş
bayrak-bayraq
bayram-bayram
bayılmak-bayılmaq
bayındır-abad
bilgisayar-kompüter
buğday-buğda
caymak-daşınmaq, vaz keçmək
cinayet-cinayət
dayak-döymə, kötək, vurma
dayamak-dayamaq, söykəmək
dayanıklı-dözümlü, mətin
dayanışma-həmrəylik, yekdillik
dayanışık-həmfikir, həmrəy
dayı-dayı
detay-detal, təfərruat, təfsilat
dolay-ətraf
dolayı-dolayı
doğay-fauna
emekli aylığı-pensiya
enayi-axmaq, gic, sarsaq
fayans-çini
fayda-fayda
gayret-cəhd, qeyrət, səy
gayreti batıla-mənasız cəhdlər:gayret
gayri-qeyri
gayrisafi-ümumi
gayrisıhhi-çirkli, natəmiz
genel kurmay-baş qərargah, baş stab
gözünüz aydın-gözünüz aydın
günaydın-sabahın xeyir
hayal-xəyal
hayalet-xəyalət
hayalperest-xəyalpərəst
hayalî-xəyali
hayat-həyat
haydut-haydut, quldur, soyğunçu
haydutluk-quldurluq, soyğunçuluq
haykırmak-hayqırmaq
haylaz-nadinc, yaramaz
hayli-xeyli
hayran-heyran
hayret-heyrət
hayrola-xeyir ola
hayvan-heyvan
hayâ-həya
hayıflanmak-heyflənmək
hayır-xeyir, xeyr
hayırsız-xeyirsiz
hidayet-hidayət
hümayun-sultan
kabadayı-qoçu
kalay-qalay
karabuğday-qarabaşaq
karayolu-şose
kaya-qaya
kayak-xizək
kayakçı-xizəkçi
kaybetmek-itirmək, qeyb etmək, uduzmaq
kaybolmak-itmək, qeyb olmaq
kaydetmek-qeyd etmək
kaydolmak-qəbul olmaq
kaygan-sürüşkən
kaygı-qayğı
kaygılanmak-qayğılanmaq
kaymak-keçmək, qaymaq, sürünmək, sürüşmək
kaymakam-rayon sədri
kaynak-qaynaq, qaynama, mənbə, mənşə
kaynamak-qaynamaq
kaynana-qayınana
kaynata-qayınata
kaytarmak-işdən qaçmaq
kayık-qayıq
kayın-fıstıq, qayın
kayın peder-qayınata
kayın valide-qayınana
kayınvalide-qaynana
kayıp-itki, itmiş
kayırmak-himayəçilik etmək, qohumbazlıq etmək
kayısı-ərik, qaysı
kayıt-qeyd, şərt, yazı
kayış-qayış
kinaye-kinayə
kolay-asan, yüngül
kolaylık-asanlıq
kurmay-qərargah, ştab
kurultay-qurultay
lâkayt-laqeyd
maya-maya
maydanoz-cəfəri
maymun-meymun
mayo-mayka, triko
mayıs-may
muayene-müayinə
muayenehane-müalicəxana
muayyen-müəyyən
muhayyel-xəyali
mukayese-müqayisə
müzayede-müzayidə
nihayet-nəhayət
olay-əhvalat, hadisə, vaqiə
onaylamak-təsdiq etmək
panayır-yarmarka
pay-pay
paydos-tənəffüs
paylamak-danlamaq
paytak-əyriayaq
ray-rels
rayiç-hazırkı dəyər
riayet-riayət
rivayet-rəvayət
sanayi-sənaye
sanayileşmek-sənayeləşmək
saray-saray
sayaç-sayğac
saydam-şəffaf
saygı-ehtiram, hörmət
saygıdeğer-möhtərəm
saygın-etibarlı, mötəbər
saygısız-ehtiramsız, hörmətsiz, sayğısız
saymak-hörmət etmək, saymaq
sayman-mühasib
sayı-say
sayıklamak-sayıqlamaq
sayılı-qeyri-adi, nadir, sayılı, sayılmış
sayın-hörmətli, möhtərəm
sermaye-sərmayə
sermayedar-sərmayədar
subay-zabit
suya dayanıklı-suyadavamlı
tahayyül-təxəyyül
tay-day, dayça
tayfa-matros
tayfun-tayfun, tufan
tayin-təyin
temayül-təmayül
tugay-briqada
uzay-aləm, dünya, kainat, kosmos
varsayım-fərziyyə, güman, hipoteza
vesayet-himayə, qəyyumluq, vəsiyyət
vilayet-vilayət
yalın ayak-yalın ayaq
yapay-süni
yarbay-podpolkovnik
yatay-üfqi, üfüqi
yay-kaman, yay
yaya-ayaqla, piyada
yayan-ayaqla, piyada
yaygara-bağırtı, çığırtı, qışqırıq, səs
yaygın-yayğın
yaygınlaşmak-yayğınlaşmaq
yayla-yayla
yaymak-sərmək, yaymaq
yayvan-düz, yastı
yayık-nehrə
yayım-nəşr, ötürmə, translyasiya, yayma
yayımlamak-çap etmək, nəşr etmək
yayın-nəşr, veriliş
yayınlamak-vermək
zayiat-itkilər, tələfat, zərər, ziyan
zayıf-arıq, zəif
zayıflamak-arıqlamaq, zəifləmək
çay-çay
çaydanlık-çaynik
çaylak-çalağan
çayır-çayır
çağlayan-şəlalə
şayan-şayan
şayet-əgər, şayət


Çox Axtarılanlar
kaplumbağa, peysər, eşitmə, təzə, sədəqə, çem, zireh, eşşək, aut, kobud, nemət, noyabr, rifah, məcmu, fahişə, gijdıllax, qəhbə, koti, tələs, gijdıllaq, bazdiq, ciriş otu, üç aylar, gijdillax, untixab, gijdilliax, vizgirt, zloy, akide, pirasa

Powered by Azeri.NET