Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
adil-adil
ailə-aile, çoluk çocuk
ali təhsil-lisans, yüksek öğretim
ana dili-ana dili
avtomobil-araba
ayrı-seçkilik-ayırım
beynəlmiləl-beynelmilel, evrensel, uluslararası
bildir-bıldır
bildiriş-bildiri, duyuru, ihbar, ilân, tebligat
bildirmək-arz etmek, belirtmek, sunmak
bildirçin-bıldırcın
bilgi-bilgi
bilik-bilgi
bilikli-bilgili, münevver
billur-billûr
bilməcə-bilmece, bulmaca
bilmədən-yanlışlıkla
bilmək-bilmek
bilxassə-bilhassa
bilə-bilə-bilinçli şekilde, mahsus
bilək-bilek
biləks-bilâkis
bilərzik-bilezik
bilərəkdən-mahsus
birillik-senelik
birincilik-öncelik
bismillah-besmele, bismillâh
brilyant-pırlanta
bəzədilmək-donanmak
cahil-bilgisiz, cahil
cila-cilâ
cilalamaq-cilâlamak
cild-cilt
cilov-dizgin
cilvə-cilve
cingildəmək-çınlamak
cingilti-şangırtı
cingiltili-sedalı
civildəmək-cıvıldamak
civilti-cıvıltı
ciyiltili-cırtlak
daxili-dâhilî
daxili işlər-iç işleri
devrilmiş-düşük
devrilmək-kahrolmak
deyil-değil
dil-dil, lisan
dilim-dilim, para
dilimləmək-dilimlemek
dilxorluq-kırgınlık
dilçi-dilbilimci
dilçilik-dil bilimi
dilşünas-dilbilimci
dilək-dilek, emel
diləmək-dilemek
dilənçi-dilenci
dirilmək-dirilmek
ditdili-sivri sinek
döndərilmiş-devrik
dünyəviləşdirilmiş-laik
dəbilqə-miğfer
dəlil-delil, emare, gerekçe, ip ucu, kanıt, tanık
dəlilik-cinnet
eskadrilya-filo
eynilik-eşitlik, eşlik, maksada mutabakat
fail-fail
faksimile-tıpkıbasım
familiya-soy adı
fasilə-fasıla, mola
fil-fil
filan-falan
filan-behman-falan filan
filan-fəsman-falan filan
filatelist-pulcu
filiz-maden
flotiliya-filo
fərarilik-firar
fəsil-fasıl
fəzilət-fazilet
geriləmək-gerilemek
geyilmiş-kullanılmış
gilas-kiraz
gileylənmək-yakınmak
giliz-kovan
gizlədilmiş-saklı
gözlənilmədən-ansızın
hamilə-gebe, hâmile
hasilat-üretim, ürün
hilal-ayça, hilâl
himayəçilik-iltimas
himayəçilik etmək-kayırmak
həmail-gerdanlık
ibtidai təhsil-ilk öğretim
ikili-çatal
ikiləşmək-çatallanmak
il-sene, yıl
ilahi-ilâhî
ilan-yılan
ilanbalıq-bufa
ilbiz-helezon
ildırım-çakım, yıldırım
ilgək-ilik
ilham-ilham
ilham almaq-esinlenmek
ilhamlanmaq-esinlenmek
ilhaq-ilhak
ilik-ilik
ilişik-ilişik
ilişmək-çatmak, ilişmek
ilk-ilk
ilk yardım-ilk yardım
ilkin-ilkin
illik-senelik
illüminator-lomboz
illət-illet
ilmək-ilmek, ilmik
iltifat-iltifat
iltihab-yangı
ilğım-serap
ilıq-ılık
ilıqlaşdırmaq-ılıştırmak
ilə-ile
iməcilik-imece
indilik-şimdilik
inqilab-devrim
inqilabi-devrimci
inqilabçı-devrimci
irəliləmək-ilerlemek
istila-istilâ
istilik-ısı, sıcak, sıcaklık
itiləmək-bilemek
itkilər-zayiat
ixtilaf-çatışma, ihtilaf, uyuşmazlık
ixtilal-ihtilâl
iybilmə-koklama
içiltə-şilte
içiləcək-içecek
içindəkilər-içindekiler
içkili-içkili
jilet-yelek
kilim-kilim
kilit-kilit
kilo-kilo
kiçilmək-küçülmek
kəsilmək-dinmek
kətil-iskemle, tabure
layiq bilmək-tenezzül etmek
liliput-cüce
maillik-eğilim
mal mübadiləsi-takas
milad-milat
miladi-miladî
milis-milis
milis idarəsi-karakol
milli-millî, ulusal
milliyət-milliyet
milliyətçi-milliyetçi
millət-kavim, millet, ulus
millət vəkili-milletvekili
millətlərarası-milletler arası, uluslar arası
milyard-milyar
milyon-milyon
milçək-sinek
minicilik-binicilik
misilsiz-eşsiz
muamilə-işlem
mötədil-mutedil
mötədillik-itidal
müamilə-muamele
müamiləçi-tefeci
müamiləçilik-murabaha
mübadilə-değişim, kambiyo, mübadele, teati
mübadilə etmək-değiştirmek
mücadilə-mücadele, uğraş
müdaxilə-müdahale
müdaxilə etmək-karışmak
müqavilə-ahitname, antlaşma, kontrat, mukavele, sözleşme
müqaviləli-ahdi
müstəmləkəçilik-inhisar, sömürgecilik
müstəqil-bağımsız, egemen, hür, müstakil, özgür
müstəqillik-bağımsızlık, egemenlik, özgürlük
müvəkkil-ajan, vekil
mədaxil-aidat, gelir
məftil-tel
məndil-mendil
mənzil-daire, konut
nail-nail
nisbilik-bağıllık
növbətçilik-nöbet
nəsil-kuşak, nesil
nəsilsiz-soysuz
ola bilər-olabilir
ola bilər ki-galiba
pillə-basamak, kademe, merci
pilləkən-basamak, dosa, iskele, merdiven
pilov-pilav
pilətə-gazyağı ocağı
qabiliyyət-kabiliyet, kapasite, yetenek, yeterlik
qafil-gafil
qafilə-kafile
qanuniləşdirmə-muamele
qanuniləşmək-yasalaşmak
qatil-cani, katil
qeyri-müstəqil-bağımlı
qeyri-mütəşəkkil-savruk
quppultu ilə-paldır küldür
qəbilə-boy, kabile
qənaətcil-idareli, tutumlu
qənaətcillik-tasarruf, tutum
qəndil-kandil
qərənfil-karanfil
qətiləşmək-kesinleşmek
qətiyyətlilik-kesinlik
rəsmiləşdirmə-muamele
rəsmiyyətçilik-bürokrasi
rəzil-rezil
rəzillik-zül
sahil-kıyı, rıhtım, sahil, yalı
sevgili-sevgili, yâr
seçilmək-sivrilmek
sifilis-frengi
sikilmək-sikilmek
silah-silah
silahlanmaq-silahlanmak
silgi-silecek
silgəc-silecek
silkinmək-silkinmek
silkələmək-silkelemek, silkmek
silkələnmə-sallantı
sillə-tokat
silmək-silmek
silsilə-silsile
sivil-sivil
sivilizasiya-uygarlık
sivilizasiyalı-uygar
sivrilmək-sivrilmek
səfil-sefil
sələmçilik-murabaha
tabeçilik-bağımlılık
tilov-olta
tilsim-büyü
təbil-davul, trampet
təcili-acele, acil, ivedi, müstacel
təcili yardım-ilk yardım
təcili yardım maşını-ambülans, cankurtaran
tədbirlilik-öngörü
təfsilat-ayrıntı, detay, tafsilat
təhlil-çözümleme, tahlil
təhlil etmək-çözümlemek
təhrikçilik-kışkırtı
təhsil-eğitim, öğrenim, öğretim, tahsil
təhsilli-bilgili
təhvil vermək-devretmek
təkmilləşdirmək-geliştirmek
təkmilləşmiş-olgun
təmkinlilik-vakar
təmsil-temsil
təmsilçi-temsilci
tətil-grev
tətilçi-grevci
təxsil-öğretim
təşkil-teşkil
təşkilat-kuruluş, kurum, örgüt, teşkilat
təşkilatçı-örgütçü
uzaqgörənlilik-öngörü
vasil olmaq-vasıl olmak
vasitəçilik-ara buluculuk
ventilyator-vantilatör
veriliş-yayın
vilayət-il, vilayet
villa-köşk
vəhşiliklə-hunharca
vəkil-avukat, mebus, sözcü, vekil
xilas etmək-kurtarmak
xilas olmaq-kurtulmak
xilasedici-kurtarıcı
xilaskar-kurtarıcı, velinimet
xilqət-fıtrat
xurd-xəşil-hurdahaş
xüsusilə-bilhassa, özellikle
xəbərçilik-ihbar, jurnal
yarımkeçiricilər-yarıiletkenler
yekdillik-dayanışma, mutabakat
yenilik-havadis, yenilik
yüz illik-yüzyıl
zibil-çöp
zillət-zillet
zir-zibil-çer-çöp, çöp, süprüntü
çevriliş-darbe
çevrilmiş-devrik
çevrilmək-dönüşmek
çikkildəmək-cıvıldamak
çilingər-çilingir, tesviyeci
çilçıraq-avize
çiləmək-püskürtmek
öhdəçilik-taahhüt, vecibe
şamil olmaq-kapsamak
şillinq-şilin
şitil-fide
şitillik-fidelik
şəkil-şekil
şəkilçi-ek
əhliləşmiş-evcil
əkinçilik-tarım, ziraat
əlhəmdülillah-elhamdülillah
əlil-malul, sakat
əlillik-sakatlık
əlsilən-peçete
əsil-asıl
əsil-nəsil-soy
əsilli-soylu
əsilsiz-soysuz
əskilmək-eksilmek
əsəbiləşdirmək-gücendirmek
əyilgən-esnek
əyilmək-yamulmak
əzilib büzülüb-süklüm püklüm
əzilib-büzülmək-kırıtmak
əzrail-Azrail
Türk dilində-Azərbaycan dilində
Azrail-əzrail
acil-təcili, tələsik, tez
adil-adil
aile-ailə
ana dili-ana dili
asalak bilimi-parazitologiya
asil-nəcabətli
ağaççileği-qoruq
bencil-eqoist, xudbin
bencillik-eqoistlik, xudbinlik
beynelmilel-beynəlmiləl
bildik-bələd, tanış
bildirge-bəyanat, deklarasiya, elan
bildiri-bəyanat, bildiriş, xəbər, kommunike, məlumat, məruzə
bile-belə, hətta
bilek-bilək
bilemek-bülövləmək, itiləmək
bilezik-bilərzik
bileği-bülöv
bileşik-qarışıq, mürəkkəb
bilge-müdrik
bilgelik-müdriklik
bilgi-bilgi, bilik, məlumat
bilgili-bilikli, məlumatlı, təhsilli
bilgin-alim, mütəxəssis
bilgisayar-kompüter
bilgisiz-cahil, savadsız
bilhassa-ələlxüsus, bilxassə, xüsusilə
bilim-elm
bilimsel-elmi
bilinç-ağıl, dərrakə, düşüncə, şüur
bilinçli-ağıllı, dərrakəli, düşüncəli, şüurlu
bilinçli şekilde-bilə-bilə
bilirkişi-ekspert, ixtisasçı, mütəxəssis
bilirkişilik-ekspertiza
bilit-afişa, elan, reklam
billûr-billur
bilmece-bilməcə, tapmaca
bilmek-bilmək
bilye-kürəcik
bilâhare-sonra
bilâkis-əksinə, biləks, tərsinə, yox
bilânço-balans
binicilik-minicilik
bismillâh-bismillah
bozkır antilopu-sayqak
budunbilim-etnologiya
cahil-cahil, nadan
cildiyeci-dermatoloq
cilt-cild, dəri
cilve-cilvə
cilâ-cila, lak
cilâlamak-cilalamaq
cimrilik-xəsislik
dahiliyeci-terapevt
daktilo-maşınka, yazı maşını
delil-dəlil
denizbilim-okeanoqrafiya
deprem bilimi-seysmologiya
değil-deyil, yox
dil-dil
dil bilgisi-qrammatika
dil bilimi-dilçilik
dilbilgisi-qrammatika
dilbilimci-dilçi, dilşünas
dilek-arzu, dilək
dilekçe-ərizə
dilemek-arzu etmək, diləmək
dilenci-dilənçi
dilim-dilim
dilimlemek-dilimləmək
dilsiz-lal
dingil-ox
dirilmek-dirilmək
dokubilim-histologiya
dâhilî-daxili
edilgen-məchul
eksilmek-əskilmək
elhamdülillah-əlhəmdülillah
elçilik-səfirlik
engin bilgi-erudisiya
erişilmez-əlçatmaz, ünyetməz
etkilemek-təsir etmək
etkili-effektli, təsirli
evcil-əhliləşmiş
eğilim-eniş, maillik, meyl, təmayül
fail-fail, günahkar, müqəsir
falan filan-filan-behman, filan-fəsman
fanila-flanel, fufayka
fazilet-fəzilət
fiil-əməl, fel, hərəkət, iş
fiilen-əslində, faktiki, həqiqətən
fil-fil
filika-avarlı, qayıq
filo-donanma, eskadra, eskadrilya, flot, flotiliya
fisebilillâh-havayı, müftə
gafil-qafil
gaile-əziyyət, çətinlik, qayğı
gericilik-irtica, mürtəcelik
gerilemek-geriləmək
gerilim-gərginlik
gerillacı-partizan
gökbilimi-astronomiya
güvenilir-etibarlı, etimadlı, mötəbər
halk bilimi-folklor
hile-hiylə, məkr
hilekâr-hiyləgər
hilâl-hilal
hâmile-hamilə
ihtilaf-ixtilaf
ihtilâl-ixtilal
il-vilayət
ilaç-əlac, çarə, dava, insektisid
ilaçlamak-mumiyalamaq
ile-ilə
ilelebet-əbədi
ileri-irəli
ilerici-qabaqcıl, mütərəqqi, tərəqqipərvər
ilerlemek-irəliləmək
iletişim-ünsiyyət
iletken-bələdçi
iletmek-çatdırmaq, nəql etmək
ilgi-əlaqə, maraq, münasibət
ilgilenmek-əlaqələnmək, maraqlanmaq
ilgili-əlaqədar, bağlı, maraqlanan
ilginç-maraqlı
ilhak-birləşdirmə, ilhaq
ilham-ilham
ilik-ilgək, ilik
iliklemek-düymələmək
ilim-elm
ilişik-ilişik
ilişki-əlaqə, münasibət
ilişmek-dəymək, ilişmək
ilk-ilk
ilk yardım-ilk yardım, təcili yardım
ilk önce-birinci növbədə
ilk öğretim-ibtidai təhsil
ilkbahar-bahar, yaz
ilke-əsas, prinsip, ümdə
ilkel-ibtidai
ilkin-əvvəla, ilkin
ilkokul-ibtidai mekteb
ilkönce-öncə
illegal-gizli, qeyri-leqal
illet-illət
illâ-mütləq, necə olsa
ilmek-ilmək
ilmihâl-elmihal
ilmik-ilmək
ilmî-elmi
iltica-sığınacaq
iltifat-iltifat
iltihak-qatılma, qoşulma
iltimas-himayəçilik, qohumbazlıq
ilâh-tanrı
ilâhî-ilahi
ilân-bildiriş, elan
ilâve-əlavə
ilâç-dərman
ilâçlamak-dərmanlamaq
ilçe-qəza
infilak-partlayış
irkilmek-diksinmək, qorxmaq, səksənmək
istilâ-istila
iyileşmek-sağalmaq, yaxşılaşmaq
iyilik-xeyirxahlıq, rifah, yaxşılıq
izlenimcilik-impressionizm
içindekiler-içindəkilər, mündərəcat
içkili-içkili, sərxoş
işkillenmek-şübhələnmək
jilet-ülgüc
kabile-qəbilə
kabiliyet-qabiliyyət
kafile-qafilə, qrun, partiya
kandil-qəndil
karanfil-qərənfil
katil-qatil
kefil-zamin
kendiliğinden-özbaşına, öz-özünə
kil-tük, yun
kilim-kilim
kilit-kilit, qıfıl
kilo-kilo
kilo vermek-arıqlamaq
kişilik-nəfərlik
mahfil-cəmiyyət, dairə, klub
mendil-dəsmal, məndil
mevzilenmek-mövqe tutmaq
miladî-miladi
milat-milad
milis-milis
millet-millət
milletler arası-millətlərarası
milletvekili-deputat, millət vəkili
milliyet-milliyət
milliyetçi-milliyətçi
millî-milli
milyar-milyard
milyon-milyon
mobilya-mebel
mutedil-mötədil
müstakil-müstəqil
nafile-əbəs, boş, mənasız, nahaq
nail-nail
nakil-köçürmə
nesil-nəsil
olabilir-ola bilər
pil-batareya
pilav-pilov, plov
piliç-beçə, cücə, fərə
rezil-əclaf, biabır, rəzil
rezillik-əclaflıq
sahil-sahil
sanayileşmek-sənayeləşmək
sefil-səfil
serpilmek-gəlişmək
ses bilgisi-fonetika
ses bilimi-fonologiya
sesbilim-fonetika
sevgili-sevgili
sicil-qeyd dəftəri
sikilmek-sikilmək
silah-silah, yaraq
silahlanmak-silahlanmaq, yaraqlanmaq
silecek-qətfə, silgəc, silgi
silkelemek-silkələmək
silkinmek-silkinmək
silkmek-silkələmək
silmek-silmək
silo-anbar, elevator
silsile-silsilə
sinirbilim-nevrologiya
sivil-mülki, sivil
sivilce-sızanaq
sivrilmek-seçilmək, sivrilmək
stilo-avtoqələm
sömürgecilik-müstəmləkəçilik, müstəmləkələşdirmə
tafsilat-təfsilat
tahlil-təhlil
tahmil-yükləmə
tahsil-təhsil
tahvil-istiqraz vərəqəsi
tatil-istirahət
tekstil-toxuculuq
temsil-tamaşa, təmsil
temsilci-nümayəndə, təmsilçi
tenzilat-güzəşt, ucuzlaşdırma
teşkil-təşkil
teşkilat-təşkilat
tilki-tülkü
torpil-arxa, havadar, kömək
vantilatör-ventilyator
vekil-müavin, müvəkkil, nümayəndə, vəkil
vesile-bəhanə, fürsət, səbəb
vilayet-vilayət
yarıiletkenler-yarımkeçiricilər
yenilgi-məğlubiyyət
yenilik-yenilik
yenilir-yeməli
yenilmek-uduzmaq
yetkili-hüquqlu, səlahiyyətli
yeşil-yaşıl
zil-sinc, zəng
zillet-zillət
çekiliş-oyun, tiraj
çekilme-istefa
çekilmez-dözülməz
çetrefil-çətin, dolaşıq, qarışıq
çil-qarabağır
çile-əzab, bəla, dərd, kələf, qəm, yumaq
çilek-çiyələk
çilekeş-məzlum
çilingir-çilingər
çitilemek-ovxalamaq, sürtmək
çivilemek-batırmaq, mismarlamaq, sancmaq, soxmaq
özdekçilik-materializm
özerklilik-muxtariyyət
şekil-şəkil
şilin-şillinq
şilte-döşək, döşəkçə, içiltə
şimdilik-hələlik, indilik


Çox Axtarılanlar
çem, eşitmə, cəfəngiyat, olanak, kafile, kimyon, cirə, göyərti, caiz, ob, məğrib, od, kaplumbağa, of, kardeşlik, ərköyün, xülya, ot, hikmət, əxlaqlı cavan, tepki, nafile, başüstüne, həsənə, adem, ramal adinin menasi, os, layiq, tabir, təfərrüat

Powered by Azeri.NET