Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
alçaqboylu-bodur
ayaqyolu-hela, helâ
billur-billûr
borclu-mükellef, yükümlü
boşluq-kofluk
bulud-bulut
bulunmaq-bulunmak
coşğunluq-galeyan
dilxorluq-kırgınlık
dolu-dolu, komple
doluşmaq-doluşmak
dopdolu-hıncahınç
dostluq-ahbaplik
doğruluq-hak
durğunluq-duraklama, sükûn, sükûnet
dələduzluq etmək-dolandırmak
dəmiryolu-şimendifer
hava yolu-hava yolu
hegemonluq-egemenlik
hüquqlu-yetkili
insanoğlu-insanoğlu
klub-mahfil
kolluq-çalı
komfortlu-konforlu
lupa-büyüteç, pertavsız
malum növ-etken
məglub-mağlup
məhlul-eriyik, harç
məlum-belli, malum
məlumat-bildiri, bilgi, demeç, malumat, rapor, veri
məlumatlı-bilgili
məlumdur-besbelli
məlun-mel'un
məmnunluq-hoşnutluluk
məxluk-mahlûk
məxluq-yaratık
məzlum-çilekeş, mazlum
məğlubiyyət-bozgun, hezimet, mağlubiyet, yenilgi
məşğulluq-istindam
naməlum-belirsiz
pozğunluq-sefahat, sefahet
qarınqulu-obur, pis boğaz
qohumluq-hısımlık, karabet
qorxuluq-korkuluk
qovluq-cüzdan, dosya
quldurluq-haydutluk
qulluq-hizmet, servis
qulluqçu-eleman, uşak
quruluş-bünye, düzen, yapı, yapılış
quruluşçu-yönetmen
qüsurlu-sakat
qəyyumluq-vesayet
soluq-soluk
sonsuzluq-akamet
soyğunçuluq-haydutluk, yağma
sulu-cıvık
sulu boya-sulu boya
sulu yer-sulak
suçlu-suçlu
toplu-toplu, yığın
toxuculuq-tekstil
tuluq-tulum
tutumlu-tutumlu
ulu-ulu
ulus-ulus
uyğunluq-mutabakat, uyum
uzunluq-boylam
uzunluq dairəsi-boylam
uğurlu-başarılı, isabetli
uğursuzluq-akamet, şanssızlık
xovlu-havlu
xoşnudluq-hoşnutluluk
yağmurluq-trençkot, yağmurluk
yoluxmaq-bulaşmak
yoluxucu-bulaşıcı, geçici
çamurlu-çamurlu
çoluq-çocuq-çoluk çocuk
çoxlu-birçok, çoğul
çoxluq-çoğunluk
üslub-üslûp
üsulluca-usul usul, usulca
şuluq-çapkın
şüurlu-bilinçli, zeki
Türk dilində-Azərbaycan dilində
abluka-blokada, mühasirə
ana okulu-uşaq bağçası
ara bulucu-ara düzəldən, münsif, vasitəçi
ara buluculuk-münsiflik, vasitəçilik
avlu-həyət
bulunmak-bulunmaq, olmaq, tapılmaq, yerləşmək
buluntu-tapıntı
bulut-bulud
buluş-ixtira, kəşf
buluşma-görüş
buluşmak-görüşmək, tapışmaq
derli toplu-səliqəli
dolu-dolu
doluşmak-doluşmaq
hava yolu-hava yolu
havlu-dəsmal, xovlu, məhrəba
haydutluk-quldurluq, soyğunçuluq
hoşnutluluk-xoşnudluq, məmnunluq, razılıq
hoşnutsuzluk-narazılıq
huzursuzluk-həyəcan, narahatlıq
insanoğlu-insanoğlu
kaplumbağa-tısbağa
kara yolu-şose
karayolu-şose
kofluk-boşluq
kokulu-ətirli, rayihəli
konforlu-komfortlu, rahat
korkuluk-hasar, qorxuluq, məhəccər, müqəvva, sürahi
kuruluş-cəmiyyət, idarə, qurum, müəssisə, təşkilat
kutlu-xoşbəxt, sevincli, şən
kuyruklu piyano-royal
lutr-susamuru
malul-əlil, şikəst
malum-məlum
malumat-məlumat
mazlum-məzlum
mağlubiyet-məğlubiyyət
mağlup-məglub
musluk-kran
mutlu-bəxtəvər, xoşbəxt, məsud
navlun-fraxt
oluk-nov, novalça, növ
olumlu-müsbət, pozitiv, təsdiq
olumsuz-inkar, mənfi, negativ
olur-bəli, olar, yaxşı
oluşmak-düzəlmək, təşəkkül etmək, törəmək, yaranmaq
oluşturmak-düzəltmək, yaratmaq
oluşum-təşəkkül
omuzluk-epolet, paqon
pulluk-kotan
soluk-nəfəs, soluq
solumak-nəfəs almaq
sorumlu-cavabdeh, məsul, mesul
soylu-əsilli, əsl
sulu boya-akvarel, sulu boya
suçlu-cani, cinayətkar, günahkar, suçlu, təqsirkar
sözlu-şifahi
toplu-toplu
topluluk-assosiasiya, birlik, camaat, cəmiyyət, kollektiv, qrup
toplum-cəmiyyət
toplumsal-ictimai
tulum-kombinizon, tuluq, tübik
tutumlu-qənaətcil, tutumlu
ulu-ulu
ulumak-ulamaq
ulus-millət, ulus
ulusal-milli
uluslar arası-millətlərarası
uluslararası-beynəlxalq, beynəlmiləl
uslu-ağıllı, dinc, itaətli, kamallı, sakit, sözə baxan, üzüyola
usturuplu-dəqiq, dürüst, münasib, uyğun
uyrukluk-vətəndaşlıq
yağmurluk-bürüncək, plaş, yağmurluq
yolluk-yol azugəsi, yol xərci
yolsuzluk-saxtakarlıq
yoğunluk-sıxlıq
zorluk-çətinlik
zorunlu-çarəsiz, məcburi, zəruri
zorunluk-məcburiyyət, zərurət
çamurlu-çamurlu, çirkli, kirli, palçıqlı
çamurluk-krılo
çokluk-cəm
çoluk çocuk-ailə, arvad-uşaq, çoluq-çocuq, oğul-uşaq
çoğulculuk-plüralizm
çoğunluk-çoxluq


Çox Axtarılanlar
kaplumbağa, nifaq alması, padxod, piano, tvarok, atxoduna, mərmi sözünün ..., malış, cın, sütun, qaqaş, mübaliğe, tin, meqam, tamaşacı, privet, yetkinlik, cin, umrumda değil, besbantov, abijniq, rica edirem, umrumda, mati, rica edirəm, bədc, vecime, cahıl, tıpkı, ahşap

Powered by Azeri.NET