Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
akvarel-sulu boya
akvarium-akvaryum
al-əlvan-alaca
arvad-hanım, karı
arvad-uşaq-çoluk çocuk
arvadağız-kılıbık
arvadbaz-çapkın, hovarda, zampara
avadanlıq-demirbaş, donatım
avanqard-öncü
avantüra-macera
avara-aylak, başıboş
avarlı-filika
avarçı-kürekçi
ağcaqovaq-titrekkavak
canavar-kurt
cavab-cevap, mukabele, yanıt
cavab vermək-yanıtlamak
cavabdeh-davalı, sorumlu
cavabdehlik-sorum
cavahirat-cevher
cavan-genç
civar-civar, yöre
cəvahir-cevher
cəvahirat-mücevher
dava-dava
dava-ilaç, mücadele, savaş
dava-dalaş-kavga
davakar-hırçın
davam-devam
davamlı-istikrar
divan-kanape, kanepe
divanə-divane
divar-duvar
duvaq-duvak
ehtiva-ihtiva
ehtiva etmək-içermek
ekvivalent-eşdeğer
elevator-silo
eyvah-eyvah
fitva-fetva
fəvvarə-fıskiye
gecə vaxtı-geceleyin
halva-helva
hava-beste, ezgi, hava
hava axını-cereyan
hava yolu-hava yolu
havadar-torpil, velinimet
havalanmaq-havalanmak
havayı-bedava, beleş, fisebilillâh, havaî, parasız
heyva-ayva
heyvan-hayvan
həvalə-havale
izdivac-izdivaç
karvan-kervan
konservativ-tutucu
konservator-tutucu
krujeva-dantel
kvadrat-kare
ləvazimat-donatım, gereç, malzeme
müqəvva-korkuluk
müvafiq-muvafık
müvafiqlik-mutabakat
müvazinət-denge, muvazene, muvazenet
məvacib-ücret
məvacibli-ücretli
novalça-oluk
nərdivan-dosa, iskele, merdiven
podval-bodrum
pəhləvan-pehlivan
pərvanə-pervane
qovalamaq-kovalamak
qovaq-kavak
rüsvayçılıq-yüzkarası
rəvac-revaç, sürüm
rəvayət-rivayet, söylenti
savab-sevap
savadlı-okur yazar, okuryazar
savadsız-alfabesiz, bilgisiz, ümmî
savaşmaq-savaşmak
servant-camlı dolap
suvamaq-sıvamak
suvaq-siva, sıva
suvarmaq-suvarmak
suyadavamlı-suya dayanıklı
süvari-süvari
səbzəvatçı-manav
talvar-çardak
tava-tava
tavan-tavan
təvazö-tevazu
təvazökar-alçak gönüllü, kibirsiz, mütevazi
vacib-önemli, vacip
vadi-vadi
vahid-birim
vahiməli-vahim
vahiməlik-vahamet
vahy-vahiy
vahşi-vahşî
vahşət-vahşet
vaiz-vaiz
vaksin-aşı
val-plak, plâk
valaylama-yalpa
vali-vali
valyuta-döviz
vanna-banyo, küvet
vapor-vapur
vaqiə-olay, vaka
vaqonsürən-vatman
var-var
varis-kalıtçı, varis
varislik-kalıtım
varlı-varlıklı
varlıq-geçim, varlık
varmaq-varmak
varıb getmək-varmak
vasil olmaq-vasıl olmak
vasitə-araç, vasıta
vasitəçi-ara bulucu
vasitəçilik-ara buluculuk
vasvası-titiz
vaxt-ayar, süre, vakit
vaxtıyla-vaktiyle
vaz keçmək-caymak, vazgeçmek
vaza-vazo
vağzal-gar, istasyon
xırdavat-tuhafiye
xırdavatçı-işportacı
yalavac-
yalvarmaq-yakarmak, yalvarmak
yanvar-Ocak
yavan-yavan
yavaş-yavaş
yavaş-yavaş-usul usul, usulca
yavaşlamaq-yavaşlamak
yavaşça-usul usul, usulca
yuva-in, yuva
yuvalamaq-dürmek
yuvarlaq-toparlak
zavallı-zavallı
çuval-çuval
çuvaldız-çuvaldız
ölçü vahidi-ölçüt
ünvan-adres, unvan, ünvan
şalvar-pantolon, şalvar
əhvalat-olay, vukuat
əks-cavab-tepki
əl-əlvan-ala
əmr-vaqe-oldu bitti
Türk dilində-Azərbaycan dilində
akvaryum-akvarium
ana vatan-ana vətən
avantaj-fayda, xeyir, qazanc, mənfəət, səmərə
ayva-heyva
bahçıvan-bağban
bedava-havayı, müftə, pulsuz
canavar-əjdaha, div
cevap-cavab
civar-ətraf, civar
cıva-civə
cıvata-bolt
dava-ali məqsəd, dava, ideal
davacı-iddiaçı, şikayətçi, tələbkar
davalı-cavabdeh, iddialı
devam-davam
divane-dəli, divanə
duvak-duvaq
duvar-divar, hasar
eyvah-eyvah
fetva-fitva
hava-hava
hava alanı-aeroport
hava gazı-metan qazı
hava limanı-aeroport
hava yolu-hava yolu
havacı-hərbi təyyarəçi
havadis-xəbər, sensasiya, yenilik
havalanmak-dalğalanmaq, havalanmaq, uçmaq, yellənmək
havale-göndərmə, həvalə, tapşırma
havan-həvəngdəstə, minomyot
havaî-havayı
hayvan-heyvan
helva-halva
hovarda-arvadbaz
ihtiva-ehtiva
izdivaç-izdivac
kahvaltı-qəhvəaltı, səhər yeməyi
kavak-qovaq
kavanoz-banka
kayın valide-qayınana
kayınvalide-qaynana
kervan-karvan
kova-vedrə
kovalama-izləmə, təqib
kovalamak-izləmək, qovalamaq
kovan-arı pətəyi, arı təknəsi, giliz
kravat-qalstuk
kruvazör-kreyser
kulvar-hovuzda)
kıvam-konsistensiya, qatılıq, məqam
kıvanç-fəxr, güvenc, iftixar
lâvabo-əlüz yuyan
muhteva-məzmun
mukavva-karton
muvafakat-icazə, razılıq
muvaffakiyet-müvəffəqiyyət
muvafık-müvafiq
muvazene-balans, dayanıqlılıq, müvazinət, tarazlıq
muvazenet-balans, dayanıqlılıq, müvazinət, tarazlıq
müsavat-bərabərlik
mütevazi-sadə, təvazökar
ova-düzəngah, düzənlik
ovalamak-ovxalamaq, sürtmək
pehlivan-pəhləvan
pervane-nazimçarx, pər, pərvanə, propeller, yay
pervasız-cürətli, qorxusuz
prova-sınama, yoxlama
revaç-rəvac
rivayet-rəvayət
savaş-dava, hərb, muharibə
savaşmak-savaşmaq, vuruşmaq
sevap-savab
siva-mala, suvaq
suvarmak-suvarmaq
süvari-süvari
sıva-suvaq
sıvamak-suvamaq
sıvazlamak-sığallamaq
tava-tava
tavan-tavan
tavassut-aracılıq
tevazu-alçaq könüllülük, təvazö
titrekkavak-ağcaqovaq
turnuva-turnir
unvan-rütbə, titul, ünvan
vaat-vəd
vaaz-vəz
vacip-vacib
vade-vədə
vadi-vadi
vahamet-vahiməlik
vahim-vahiməli
vahiy-vahy
vahşet-vahşət
vahşî-vahşi
vaiz-vaiz
vaka-hadisə, vaqiə
vakar-təmkinlilik
vakit-vaxt, zaman
vaktiyle-vaxtıyla
vakur-ciddi
vakıf-fond
vali-vali
valide-ana
valiz-çamadan, sakvoyaj
vantilatör-ventilyator
vapur-paroxod, vapor
var-var
vardiya-növbə
varis-varis
varlık-varlıq
varlıklı-varlı, zəngin
varmak-çatmaq, varıb getmək, varmaq, yetişmək
varsayım-fərziyyə, güman, hipoteza
varyos-gürz
varış-çatma, fəhm, fərasət, finiş, gəlmə
varışlı-fəhmli, fərasətli
vasat-babat, mühit, orta, şərait
vasiyet-vəsiyyət
vasiyetname-vəsiyyətnamə
vasıf-vəsf
vasıl olmak-çatmaq, vasil olmaq
vasıta-vasitə
vatan-vətən
vatman-vaqonsürən
vazgeçmek-vaz keçmək
vazife-vəzifə
vazistas-nəfəslik
vaziyet-vəziyyət
vazo-vaza
yalvarmak-yalvarmaq
yavan-yavan
yavaş-asta, yavaş
yavaşlamak-yavaşlamaq
yayvan-düz, yastı
yuva-yuva
zavallı-zavallı
zerdeva-dələ
zırva-boşboğazlıq, cəfəngiyat
zırvalamak-boşboğazlıq etmək, cəfəngiyat söyləmək
çuval-çuval
çuvaldız-çuvaldız
ünvan-ad, titul, ünvan
şalvar-şalvar


Çox Axtarılanlar
kaplumbağa, çem, yetkinlik, ruhi mücərrəd, patxod, abijniq, naber, padxod, tıpkı, nasılsın, atxoduna, cahıl, malış, bestbantov, qaqaş, cın, cəlb, tamaşacı, mübaliğe, sütun, umrumda değil, privet, piano, umrumda, əkil, besbantov, vecime, hüsran, mati, ay bilət

Powered by Azeri.NET