Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
azacıq-biraz
azad-azat, bağımsız, hür, özgür
azad etmək-azletmek
azadlıq-hürriyet, özgürlük
azalma-inme
azalmaq-azalmak
azaltmaq-kısmak, uyutmak
azan-ezan
azançı-müezzin
baza-üs
bazar-çarşı, Pazar, piyasa
bazar ertəsi-Pazartesi
bazarlıq-pazarlık
bəraət qazandırmaq-aklamak
cəza-ceza, müeyyide, yaptırım
cəzalandırmaq-cezalandırmak
deviza-döviz
duzaq-tuzak
ekspertiza-ayırtmanlık, bilirkişilik
ezamiyyət-memuriyet
faza-safha
faza-evre
fəza-feza
hipoteza-varsayım
immunizasiya-bağışıklama
improvizasiya-doğaç
imza-imza
imzalamaq-akdetmek, imzalamak
intizam-çeki düzen, düzen
intizamsız-savruk
istehza-alay, istihza
izah-açıklama, izah, tefsir, yorum
izah etmək-açıklamak
izahat-dipnot
iş pozan-oyunbozan
işgüzar-hamarat, makul
kazarma-kışla
lazaret-revir
linza-adese
mazaqlaşma-kur
meduza-denizanası
müzaidə-artırma
müzakirə-müzakere, tartışma
müzayidə-müzayede
məzar-mezar
nizam-çeki düzen, düzen, kural, nizam
nizamnamə-tüzük
nizamsız-savruk
nəzakət-nezaket
nəzakətsiz-laubali
nəzarət-kontrol
ozan-ozan
partizan-çeteci, gerillacı
pulverizator-püskürteç
qara bazar-kara borsa
qazamat-cezaevi
qazan-kazan, tencere
qazanc-avantaj, kar, kâr, kazanç, ücret, yarar
qazanmaq-haketmek, kazanmak
qazança-tencere
qoza-kozalak
qızarmaq-kızarmak
qızartmaq-kızartmak
qəza-arıza, ilçe, kaza
ramazan-Ramazan
riza-rıza
rəzalət-rezalet, skandal
sivilizasiya-uygarlık
sivilizasiyalı-uygar
sızanaq-sivilce
təchizat-donatım, teçhizat
təzad-çelişki, tezat
təzahür-belirti
uzadılmış-uzantı
uzamaq-uzamak
uzanmaq-uzanmak
uzaq-uzak
uzaqgörən-hipermetrop, öngören, öngörülü, uzgörür
uzaqgörənlilik-öngörü
uzaqlaşdırmaq-uygulamak
uzaqlaşdırılmış-ücra
uzaqlaşmaq-sapmak, uzaklaşmak
uzatmaq-oyalamak, uzatmak
vaza-vazo
vağzal-gar, istasyon
zabit-subay
zad-nesne, şey
zadegan-sosyete
zahir olmaq-belirmek
zahiri-dış
zal-salon
zalım-zalim
zaman-vakit, zaman
zamazka-macun
zamin-kefil
zaminlik-kefalet
zamşa-güderi
zanğıldamaq-çınlamak
zar-zar
zarafat-alay, lâtife, şaka
zarafatçı-şakacı
zat-zat
zatən-zaten
zavallı-zavallı
şeytanbazar-bitpazarı
şəhzadə-şehzade
əczaxana-eczane
əczaçı-eczacı
ərzak-azık
ərzaq-besin, erzak, zahire
əza-üye
əzab-acı, azap, çile, güçlük
Türk dilində-Azərbaycan dilində
Pazar-bazar
Pazartesi-bazar ertəsi
Ramazan-ramazan
arıza-arizə, qəza, qüsur, nasazlıq, nöqsan, zədə
arızalanmak-sınmaq
aza-üzv
azalmak-azalmaq
azami-əzəmi, en çox, maksimum
azap-əzab
azarlamak-abırlamaq, biabır etmək, danlamaq
azat-azad
berzah-bərzək, boyun
bitpazarı-şeytanbazar
bizzat-özü, şəxsən
borazan-şeypur, şeypurçu, truba, trubaçı
boza-buzə
buzağı-buzov
ceza-cəza
cezaevi-həbsxana, qazamat
cezalandırmak-cəzalandırmaq
denizaltı-sualtı qayıq
denizanası-meduza
eczacı-əczaçı, aptekçi
eczane-əczaxana, aptek
erzak-ərzaq
ezan-azan
feza-fəza, kosmos
gaza-cihad
gazap-qəzəb
hafıza-hafizə, yaddaş
hiza-səviyyə
imza-imza
imzalamak-imzalamaq, qol çəkmək
istihza-istehza
izafî-nisbi
izah-izah
işgüzar-işbaz
kaza-qəza, rayon
kazak-sviter
kazan-qazan
kazanmak-qazanmaq
kazanç-qazanc
keza-həm, həmçinin
kezalık-həm, həmçinin
kozalak-qoza
kızak-xizək
kızamık-qızılca
kızarmak-qızarmaq
kızartmak-qızartmaq
lahza-ləhzə
lâhza-an, göz qırpımı
manzara-mənzərə
mezar-məzar
mizah-məzhəkə, yumor
mizahçı-məzhəkəçi, yumorist
mizanpaj-səhifə bağlama
mizaç-xarakter, xasiyyət, xuy
muazzam-əhəmiyyətli, güclü, qüvvətli, müəzzəm, mühüm
muhafaza-mühafizə
muntazam-müntəzəm
muzaffer-müzəffər
müzakere-müzakirə
müzayede-müzayidə
nazar-nəzər
nazariye-nəzəriyyə
nezaket-nəzakət
nizam-nizam
okur yazar-savadlı
okuryazar-savadlı
oyunbozan-cığal, iş pozan
ozan-aşıq, ozan, şair
pazarlama-marketinq
pazarlık-bazarlıq
rezalet-biabırçılıq, rəzalət
rıza-riza
sadrazam-baş vəzir, sədrəzəm
tezat-təzad
teçhizat-təchizat
tuzak-duzaq, tələ
uzak-uzaq
uzaklaşmak-uzaqlaşmaq
uzamak-uzamaq
uzanmak-uzanmaq
uzantı-uzadılmış
uzatmak-uzatmaq
uzay-aləm, dünya, kainat, kosmos
yazar-müəllif, yazıçı
zaaf-zəiflik
zabıta-polisiya
zafer-zəfər
zahire-ərzaq, azuqə
zahmet-zəhmət
zalim-zalım
zam-əlavə, artım, artırma
zaman-zaman
zamir-əvəzlik
zamk-yapışqan
zampara-arvadbaz
zan-güman, zənn
zangırdamak-titrəmək
zannetmek-zənn etmək
zapt etmek-zəbt etmək
zar-pərdə, zar, zər
zarafet-incəlik, zəriflik
zarar-zərər
zarf-zərf
zarif-zərif
zaruret-zərurət
zarurî-zəruri
zat-adam, şəxs, zat
zaten-əsasən, doğrusu, zatən
zavallı-zavallı
zayiat-itkilər, tələfat, zərər, ziyan
zayıf-arıq, zəif
zayıflamak-arıqlamaq, zəifləmək
şehzade-şəhzadə


Çox Axtarılanlar
kaplumbağa, çem, patxod, abijniq, naber, padxod, tıpkı, nasılsın, atxoduna, cahıl, malış, cın, bestbantov, qaqaş, mübaliğe, cəlb, tamaşacı, privet, sütun, umrumda değil, besbantov, piano, umrumda, əkil, mati, vecime, hüsran, ay bilət, ahşap, tin

Powered by Azeri.NET