Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
aktrisa-aktris, oyuncu
asan-kolay, pürüzsüz
asanca-hazırlop
asanlıq-kolaylık
asayiş-asayiş
avropasayağı-alafranga
axsamaq-aksamak
axsaq-aksak, topal
ağsaqqal-ak sakal
basabas-kalabalık
bağırsaq-bağırsak, işkembe
buruqsaç-kıvırma
busat-şaşaa
cəsarət-cesaret
cəsarətli-gözü kara
ehsan-ihsan
göyərtisatan-manav
haqq-hesab-fatura
hasar-çit, duvar, hisar, korkuluk
haçansa-er geç
hesab-hesap
hesabat-rapor
hesablamaq-addetmek, hesaplamak, hesaplaşmak
heç olmasa-bari
həssas-duyarlı, hassas, içli
həssaslıq-hassasiyet
inhisar-inhisar, tekel
insaf-acıma, insaf
insafsızcasına-kıyasiya
insan-insan
insani-insanî
insaniyyət-insanlık
insanlıq-insanlık
insanoğlu-insanoğlu
insanpərvər-insancıl
iqtisad-iktisat
iqtisadi-iktisadî
isabət-isabet
istehsal-imalat, istihsal, üretim, yapım
istehsalçı-üretici
istehsalı planlaşdırma-işletme
ixtisas-branş, dal, ihtisas
ixtisaslaşdırılmış-kalifye
ixtisaslı-kalifye
ixtisasçı-bilirkişi
kartbasan-üçkâğıtçı
kasa-çanak
kassa-gişe, kasa, vezne
kompensasiya-tazmin
lisan-lisan
masa-masa
misal-misal
müsabiqə-karşılaşma, müsabaka
müsafir-misafir
müsahibə-demeç, mülâkat
müsaid-müsait
müsaidə-müsaade
müsamirə-müsamere
məsafə-mesafe
məsamə-gözenek
məsarif-harcama
nasaz-bozuk
nasazlıq-arıza
necə olsa-illâ
nöqsan-arıza, noksan, sakatlık
nöqsansız-pürüzsüz
orta hesabla-ortalama
paltarasan-portmanto
pasaj-çarşı
qanıqsamaq-kanıksamak
qisas-öç
qumsal-kumsal
qır-saqqız olmaq-sırnaşmak
qısa-kısa, özet
qısa tuman-külot
qısaboy-bodur
qısaca-velhasıl
qısalmaq-kısalmak
qıssa-veciz
qıvrımsaç-kıvırma
rəssam-ressam
saat-saat
sabah-yarın
sabahın xeyir-günaydın
sabit-oturaklı, sabit, tutarlı
sabitlik-istikrar
sabotaj-baltalama
sabun-sabun
sadiq-sadık
sadə-bayağı, kibirsiz, mütevazi, pürüzsüz, sade
sadəcə-sadece
sadəlövh-bön
sadələşmək-sadeleşmek
saf-has, saf
saf-safi, som
sahib-efendi, haiz, patron, sahip
sahibkar-iş veren, patron
sahibsiz-başıboş
sahil-kıyı, rıhtım, sahil, yalı
sahman-çeki düzen
sahə-alan, arsa, branş, dal, saha, yüzölçümü
sait-sesli, ünlü
sajın-kulaç
sakin-nüfus
sakit-müsterih, sakin, sessiz, suskun, sütliman, uslu
sakitlik-duraklama, huzur, itidal
sakitləşdirmək-dindirmek
sakitləşmək-dinmek, yatışmak
sakvoyaj-valiz
sal-feribot
salam-merhaba, selam
salamat qalın-Allah'a ısmarladık
salamlamaq-selamlamak
salaməleyküm-merhaba, selamünaleyküm
salfet-peçete, peşkir
sallanmaq-sarkmak
salmaq-banmak, düşürmek
salon-salon
salxım-salkım
salyut-salvo
saman-saman
samit-sessiz, ünsüz
san-mertebe
sancaq-firkete, raptiye
sancmaq-çivilemek, saplamak
sancı-sancı
sancılanmaq-sancılanmak
sandıq-sandık
sanitar-sihhi
saniyə-saniye
sanki-sanki
sanmaq-sanmak
saplamaq-saplamak
sapmaq-sapmak
sapqın-sapık
sapıtmaq-sapıtmak
saqqal-sakal
saqqız-ciklet, çiklet, sakız
saralmaq-sararmak
saray-saray
sarp-sarp
sarsaq-bön, enayi
sarsıntı-sarsıntı
sarğı-sargı
sarı-sarı
sarı bülbül-kanarya
sarıdimdik-albatros
sarıköynək-sarıasma
sarılmaq-sarılmak
sarıma-jartiyer
sarımaq-sarmak
sarımsaq-sarımsak
sarımtıl-kavun içi
sarışın-sarışın
sataşma-sarkıntılık
sataşmaq-sarkıntılık etmek, sarkmak, sataşmak
satira-yergi
satlıq-satılık
satmaq-satmak
satqın-hain, namert, şerefsiz
satqınlıq-hainlik, hıyanet, namertlik, şerefsizlik
satqınçılıq-hainlik, hıyanet, namertlik, şerefsizlik
satıcı-satıcı
satın almaq-satın almak
satış-sürüm
savab-sevap
savadlı-okur yazar, okuryazar
savadsız-alfabesiz, bilgisiz, ümmî
savaşmaq-savaşmak
saxlamaq-alıkoymak, dindirmek
saxlanmaq-saklanmak
saxlanılmış-saklı
saxsı-saksı
saxta-aldatı, düzme, eğreti, sahte, yapma, yapmacık
saxtakar-sahtekâr
saxtakarlıq-yolsuzluk
say-sayı
saymaq-addetmek, saymak
saymazlıq-sallantı
sayqak-bozkır antilopu
sayğac-sayaç
sayğısız-saygısız
sayılmış-sayılı
sayılı-sayılı
sayıqlamaq-sayıklamak
saz-saz
saziş-antlaşma, sözleşme
saç-saç
saçmalamaq-saçmalamak
saçmaq-saçmak
sağ-sağ
sağalmaq-iyileşmek
sağdış-sağdıç
sağlam-dinç, esen, iyi, sağlam
sağlamlıq-afiyet, esenlik
sağlıq-sağlık, tost
sağlıqla-afiyet olsun
sağmaq-sağmak
sağır-sağır
sensasiya-havadis
sonraya saxlamaq-ertelemek
stüardessa-hostes
susamaq-susamak
susamuru-lutr
sözün qısası-velhasıl
səliqə-sahmansız-savruk
sərhesab-idareli
səyyar satıcı-seyyar satıcı
tamasa-çıta
tasa-tasa
tasarlamaq-tasarlamak
tesadüfən-rastgele
trassa-güzergah
təsadüf-rastlantı, tesadüf
təsadüfi-rasgele
təsadüfən-rasgele, tesadüfen
təxirəsalınmaz-müstacel
təxsisat-ödenek, tahsisat
universal-evrensel
usandırmaq-kanıksamak
usanmaq-bıkmak, usanmak
uşaq saldırma-düşük
visal-vuslat
vəsait-gereç
yasaq-yasak
yola salmaq-uğurlamak
əfsane-efsane
əfsanə-efsane, masal
əkin sahəsi-çiftlik
əleykəssalam-aleykümselam
əmsal-emsal
əsa-baston
əsarət-esaret, köleleştirmek
əsas-belkemiği, esas, genel, gerekçe, gövde, ilke, kaide, taban
əsas qanun-anayasa
əsaslanmamış-asılsız
əsasnamə-tüzük
əsassız-asılsız
əsasən-esasen, zaten
əsayiş-emniyet
Türk dilində-Azərbaycan dilində
ak sakal-ağsaqqal
aksak-axsaq
aksamak-axsamaq
anayasa-əsas qanun, konstitusiya
anıtsal-əzəmətli, monumental, möhtəşəm
arsa-sahə
asabî-əsəbi
asalak-müftəxor, parazit, tüfeyli
asalak bilimi-parazitologiya
asalet-alicənablıq, nəciblik
asansör-lift
asayiş-asayiş
basamak-pillə, pilləkən
bağırsak-bağırsaq
bilgisayar-kompüter
bilhassa-ələlxüsus, bilxassə, xüsusilə
borsa-birja
cesaret-cəsarət
dosa-nərdivan, pilləkən, trap
efsane-əfsanə, əfsane
emsal-əmsal
enteresan-maraqlı
esaret-əsarət
esas-əsas
esasen-əsasən
fırsat-fürsət
gayrisafi-ümumi
halisane-səmimi
hasar-itki, zərər, ziyan
hasat-biçin, yığım
hassas-həssas
hassasiyet-həssaslıq
hesap-hesab
hesaplamak-hesablamaq
hesaplaşmak-hesablamaq
hisar-hasar
ihsan-ehsan
ihtisas-ixtisas
iktisadî-iqtisadi
iktisat-iqtisad
inhisar-inhisar, müstəmləkəçilik
insaf-insaf
insan-adam, insan
insancıl-insanpərvər
insanlık-insaniyyət, insanlıq
insanoğlu-insanoğlu
insanî-insani
insanüstü-fövqəlbəşəri
isabet-dəqiq, hərəkət), isabət
isabetli-dəqiq, düzgün, münasib, uğurlu
istihsal-istehsal
kalıtsal-irs
kanıksamak-alışmaq, çiyrəndirmək, qanıqsamaq, usandırmaq
kapsam-əhatə
kapsamak-əhatə etmək, bürümək, şamil olmaq
kara borsa-qara bazar
karamsar-bədbin, pessimist
kasa-kassa
kasaba-qəsəbə
kasap-qəssəb
kesafet-sıxlıq
korsan-pirat
kumsal-qumsal
kuramsal-nəzəri
kutsal-müqəddəs
kısa-qısa
kısalmak-qısalmaq
lisan-dil, lisan
lisans-ali təhsil, diplom, lisenziya, şəhadətnamə
lisans üstü-aspirantura
maksada mutabakat-eynilik
maksat-məqsəd
masa-masa, stol
masal-əfsanə, nağıl
mesafe-məsafə
mesai-əmək, iş, zəhmət
mesaj-məktub, müraciətnamə
mesaî-əmək, iş
misafir-qonaq, mehman, müsafir
misafirhane-qonaq evi
misafirperver-qonaqpərvər, qonaqsevər
misak-xartiya, pakt
misal-misal
müsaade-izn, müsaidə
müsabaka-müsabiqə
müsait-əlverişli, münasib, müsaid, yararlı
müsamaha-yumşaqlıq
müsamere-müsamirə
müsavat-bərabərlik
müsavi-bərabər, eyni
nisan-aprel
noksan-nöqsan
pasaklı-pinti
pirasa-kəvər
piyasa-bazar
ressam-rəssam
ruhsat tezkeresi-vəqisə
saadet-səadət
saat-saat
sabah-səhər
sabit-sabit
sabretmek-səbir etmək
sabun-sabun
sabır-səbir
sadaka-sədəqə
sadakat-sədaqət
sade-sadə
sadece-sadəcə, yalnız
sadeleşmek-sadələşmək
sadrazam-baş vəzir, sədrəzəm
sadık-sadiq
saf-saf, səf, sira
safha-dövr, etap, faza, mərhələ
safi-xalis, saf, təmiz
saha-sahə
sahanda yumurta-qayğanaq
sahiden-həqiqətən
sahife-səhifə
sahil-sahil
sahip-sahib
sahne-səhnə
sahte-saxta
sahtekâr-saxtakar
sahur-obaşdanlıq
sakal-saqqal
sakar-naqolay
sakat-əlil, xarab, qüsurlu, şikəst, zədəli
sakatlamak-korlamaq, zədələmək
sakatlık-əlillik, qüsur, nöqsan, şikəstlik, zədə
sakin-sakit
saklamak-gizlətmək
saklanmak-daldalanmaq, gizlənmək, qorunmaq, saxlanmaq
saklı-gizlədilmiş, gizli, gizlin, qorunmuş, saxlanılmış
saksı-saxsı
sakın-bax, gözlə
sakınca-məhzur, zərər
sakınmak-ehtiyat etmək, qorunmaq, yayınmaq
sakız-saqqız
salak-axmaq
salamura-şoraba
salatalık-xıyar
saldırgan-təcavüzkar
saldırmak-cummaq, hücum etmək
saldırı-basqın, hücum, təcavüz, tecavüz
salgın-axın, basqın, epidemiya, hücum
salkım-salxım
sallamak-bulamaq, yelləmək
sallantı-diqqətsizlik, etinasızlıq, laqeydlik, saymazlıq, silkələnmə, titrəyiş, yellənmə, yırğalanma
salmak-buraxmaq
salon-salon, zal
salt-təkcə, yalnız
saltanat-səltənət
saltçılık-mütləqiyyət
salvo-salyut
salça-pomidor şirəsi, sous, tomat şirəsi
salıncak-yelləncək
saman-saman
samimiyet-səmimiyyət
samimî-səmimi
san'at-sənət
san'atkâr-sənətkar
sanayi-sənaye
sanayileşmek-sənayeləşmək
sancak-bayraq
sancı-sancı
sancılanmak-sancılanmaq
sandal-qayıq
sandalye-kürsü, oturacaq, stol, stul, vəzifə
sandık-sandıq
saniye-saniyə
sanki-sanki
sanmak-sanmaq
sansar-dələ
sansür-senzura
santral-kommutator
sanık-günahkar, müqəssir, müttəhim, təqsirkar
saplamak-sancmaq, saplamaq
sapmak-çevirmək, döndərmək, sapmaq, uzaqlaşmaq
saptamak-bərkitmək, möhkəmlətmək, təsbit etmək
sapık-sapqın
sapıtmak-sapıtmaq
sararmak-saralmaq
saray-saray
sarf etmek-sərf etmək
sarfiyat-xərc, məsrəf, sərf
sargı-sarğı
sarhoş-piyan, sərxoş
sarkmak-sallanmaq, sataşmaq
sarkıntılık-sataşma
sarkıntılık etmek-sataşmaq
sarma-dolma
sarmak-sarımaq
sarnıç-hovuz, nohur, sistern
sarp-ağır, çətin, dik, sarp, sıldırım, yalçın
sarsmak-sirkələmək
sarsıntı-sarsıntı
sarı-sarı
sarıasma-sarıköynək
sarılmak-sarılmaq
sarımsak-sarımsaq
sarışın-sarışın
sataşmak-sataşmaq
satmak-satmaq
satranç-şahmat
satrançcı-şahmatçı
satrançlı-dama-dama, göz-göz, xana-xana
satıcı-satıcı
satıcı tezğahı-piştaxta
satılık-satlıq
satın almak-satın almaq
savaş-dava, hərb, muharibə
savaşmak-savaşmaq, vuruşmaq
savcı-prokuror
savmak-başdan etmək, qovmaq
savruk-intizamsız, qeyri-mütəşəkkil, nizamsız, səliqə-sahmansız
savsaklamak-ləngitmək
savunma-müdafiə
savunmak-qorumaq, müdafiə etmək
savurgan-bədxərc
savurmak-sovurmaq
savuşturmak-sovuşdurmaq
sayaç-sayğac
saydam-şəffaf
saygı-ehtiram, hörmət
saygıdeğer-möhtərəm
saygın-etibarlı, mötəbər
saygısız-ehtiramsız, hörmətsiz, sayğısız
saymak-hörmət etmək, saymaq
sayman-mühasib
sayı-say
sayıklamak-sayıqlamaq
sayılı-qeyri-adi, nadir, sayılı, sayılmış
sayın-hörmətli, möhtərəm
saz-qamış, saz
saç-saç
saçma-axmaq, cəfəngiyat, səfeh
saçmak-saçmaq, səpmək
saçmalamak-saçmalamaq
sağ-sağ
sağanak-sel, tufan
sağdıç-sağdış
sağlam-sağlam
sağlamak-təmin etmək
sağlık-sağlıq
sağlık memuru-feldşer
sağmak-sağmaq
sağır-kar, sağır
seyyar satıcı-səyyar satıcı
simsar-dəllal
siyasal-siyasi
susam-küncüt
susamak-susamaq
tahsisat-təxsisat
tasa-dərd, kədər, qayğı, tasa, üzüntü
tasar-layihə, plan
tasarlamak-fikirləşmək, layihələşdirmək, planlaşdırmaq, tasarlamaq
tasarruf-qənaətcillik, qənaətkarlıq, təsərrüf
tasarı-layihə, proyekt
tasavvuf-təsəvvüf
tasavvur-təsəvvür
tesadüf-təsadüf
tesadüfen-təsadüfən
toplumsal-ictimai
tutsak-əsir, dustaq
tıka basa-doyunca
ulusal-milli
umursamak-maraqlanmaq
usanmak-usanmaq
usanç-sıxıntı, üzüntü
uysal-itaətkar, itaətli, sözə baxan, üzüyola
varsayım-fərziyyə, güman, hipoteza
vasat-babat, mühit, orta, şərait
vesayet-himayə, qəyyumluq, vəsiyyət
yasa-qanun
yasak-qadağa, yasaq
yasalaşmak-qanuniləşmək
yirmi dört saat-sutka


Çox Axtarılanlar
kaplumbağa, çem, yetkinlik, ruhi mücərrəd, patxod, abijniq, naber, padxod, tıpkı, nasılsın, atxoduna, cahıl, malış, bestbantov, qaqaş, cın, cəlb, tamaşacı, mübaliğe, sütun, umrumda değil, privet, piano, umrumda, əkil, besbantov, vecime, hüsran, mati, ay bilət

Powered by Azeri.NET