Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
arxası üstə-sırt üstü
büsthalter-sutyen
cüssə-cüsse
dürüst-dürüst, net, usturuplu
iş bölgüsü-iş bölümü
küs-küs, küskün
küsdürmək-gücendirmek
küskün-dargın
küsmüş-dargın
küsmək-gücenmek, küsmek
küstax-küstah
küsü-kirginlik
küsəyən-alıngan, çıtkırıldım
lüstr-avize
müsabiqə-karşılaşma, müsabaka
müsafir-misafir
müsahibə-demeç, mülâkat
müsaid-müsait
müsaidə-müsaade
müsamirə-müsamere
müsbət-müspet, olumlu
müsibət-musibet
müsibətli-feci
müskul-kas
müstəhəq-müstahak
müstəmləkə-sömürge, tekel
müstəmləkələşdirmə-sömürgecilik
müstəmləkəçi-sömürgeci
müstəmləkəçilik-inhisar, sömürgecilik
müstəntiq-sorgu hakimi
müstəqbəl-müstakbel
müstəqil-bağımsız, egemen, hür, müstakil, özgür
müstəqillik-bağımsızlık, egemenlik, özgürlük
müstəsna-müstesna
müsəlman-müslüman
nüsxə-nüsha, reçete
prodyüser-yapımcı
püskürdücü-püskürteç
püskürmək-püskürmek
püskürtmək-püskürtmek
qeyri-müstəqil-bağımlı
qüssə-özlem
qüssəli-acıklı, içli
qüsur-arıza, kusur, pürüz, sakatlık
qüsurlu-sakat
qüsursuz-pürüzsüz
rüsvayçılıq-yüzkarası
süs-süs
süsləmək-süslemek
süst-gevşek, uyuşuk
tüstü-duman
tüstüləmək-tütmek
tənəffüs-mola, paydos, teneffüs
təxəllüs-mahlâs
təşəbbüs-girişim, teşebbüs, yelteniş
təşəxxüs-kibir
vüsət-vüs'at
xüsus-husus
xüsusi-hususî, özel, özgün
xüsusilə-bilhassa, özellikle
xüsusiyyət-hususiyet, nitelik, özellik
xüsusən-özellikle
ölçüsüz-evrensel
üslub-üslûp
üst-üst
üstün-üstün
üstün tutmaq-yeğlemek
üstünlük-tercih
üstünə götürmək-gocunmak
üstəgəl-artı
üstəlik-ek, üstelik
üstələmək-üstelemek
üsul-ezgi, usul, yol, yönetem, yöntem
üsulluca-usul usul, usulca
üsyan-ayaklanma, isyan
üsyan etmək-ayaklanmak, baş kaldırmak
üsyançı-asi
ələlxüsus-bilhassa, özellikle
Türk dilində-Azərbaycan dilində
baş örtüsü-baş örtüyü, ləçək
cüsse-cüssə
doğaüstü-fövqəltəbii, xariqüladə
dürüst-dürüst
görgüsüz-səriştəsiz, təcrübəsiz
göğüs-döş, köks, sinə
göğüslemek-qarşı durmaq
hüsran-zərər, ziyan
insanüstü-fövqəlbəşəri
küs-küs
küskün-küs
küsmek-küsmək
küstah-ədəbsiz, kobud, küstax, qaba
küstahça-ədəbsizcəsinə, kobudcasına
küsur-əlavə, artıq, hissə, pay
lisans üstü-aspirantura
minibüs-mikroavtobus
müsaade-izn, müsaidə
müsabaka-müsabiqə
müsait-əlverişli, münasib, müsaid, yararlı
müsamaha-yumşaqlıq
müsamere-müsamirə
müsavat-bərabərlik
müsavi-bərabər, eyni
müslüman-müsəlman
müspet-müsbət
müstacel-təcili, təxirəsalınmaz
müstahak-müstəhəq
müstakbel-gələcək, müstəqbəl
müstakil-müstəqil
müstehcen-pornoqrafik
müsterih-dinc, sakit
müstesna-müstəsna
müsteşar-məsləhətçi, məşvərətçi, müşavir
müsvedde-qaralama, parodiya
nüsha-nüsxə
olağanüstü-fövqəladə, qeydi-adi, qeyri-adi
püskürmek-püskürmək
püskürteç-pulverizator, püskürdücü, tozlandırıcı
püskürtmek-çiləmək, püskürtmək, tozlandırmaq
süs-bəzək, süs
süslemek-bəzəmək, süsləmək
sırt üstü-arxası üstə
tabiat üstü-fövqəltəbii
teneffüs-tənəffüs
teşebbüs-təşəbbüs
vüs'at-vüsət
ökaliptüs-evkalipt
üs-baza
üslenmek-yerləşmək
üslûp-üslub
üst-üst
üst geçit-estakada, keçid
üstelemek-üstələmək
üstelik-üstəlik
üstlenmek-öhdəsinə götürmək
üstün-üstün
üstünkörü-səthi, yüngül


Çox Axtarılanlar
sinmək, eşitmə, kaplumbağa, qewey, səciyyəvi, illah, kəsdirə ..., sinmek, sinmək menasi, ürəyi şan-şan ..., tövr, kazarma, kazarmas, kəlçə, lazarus, salatalik, pajizni, qoz, dərgah, klip, siktir, kalça gönü, reaksiya, darta çala, a.y.e jizn voram, kəlcə gönü, dalbayov, aludecilik menasi, orfoqrafiya, ampula

Powered by Azeri.NET