Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
Haqq-Hak
abırlamaq-azarlamak
abırlandırmaq-utandırmak
acmaq-acıkmak
acılaşmaq-acılaşmak
acımaq-acımak
acıqlandırmaq-gücendirmek
acıqlanmaq-gücenmek, kızmak, öfkelenmek
acışmaq-gocunmak
addımlamaq-adımlamak
alacaq-alacak
alaq otu-çim
aldanmaq-aldanmak, kanmak
aldatmaq-aldatmak, kandırmak, oyalamak
almaq-almak
alovlanmaq-tutuşmak
alqışlamaq-alkışlamak
alçalmaq-alçalmak
alçaq-alçak
alçaq könüllülük-tevazu
alçaqboy-bodur
alçaqboylu-bodur
alçaqkönüllü-alçak gönüllü
alçaqlıq-zül
alınmaq-alınmak
alışdırmaq-alıştırmak, yakmak
alışmaq-alışmak, kanıksamak, tutuşmak
ancaq-ancak
anlamaq-anlamak, çakmak
anlaşmaq-anlaşmak
anmaq-anmak
aparmaq-götürmek
aqibət-akıbet
aradan qaldırmaq-gidermek
aramaq-aramak
araq-rakı
araşdırmaq-araştırmak, incelemek
artmaq-artmak, çoğalmak, üremek
artırmaq-abartmak, artırmak, arttırmak
arvad-uşaq-çoluk çocuk
arxipelaq-takımada
arıqlamaq-kilo vermek, süzülmek, zayıflamak
asmaq-asmak
asqırmaq-aksırmak
atlanmaq-atlamak
atmaq-atmak, fırlatmak
atılmaq-atılmak, fırlamak
axmaq-ahmak, akmak, aptal, bön, budala, enayi, kötü, saçma, salak
axmaqlıq-hamâkat
axsamaq-aksamak
axsaq-aksak, topal
axtarmaq-aramak
ayaq-ayak, bacak
ayaqla-yaya, yayan
ayaqqabı-ayakkabı, kundura
ayaqyolu-hela, helâ
aydınlanmaq-aydınlanmak
aydınlaşdırmaq-açıklamak, çözmek, develope etmek
ayıblamaq-ayıplamak
ayılmaq-ayılmak
ayırmaq-ayırmak, üleşmek
azalmaq-azalmak
azaltmaq-kısmak, uyutmak
azmaq-azmak
açmaq-açmak, çözmek
ağarmaq-ağarmak
ağcaqanad-sivri sinek
ağcaqayın-akçaağaç, isfendan
ağcaqovaq-titrekkavak
ağlamaq-ağlamak
ağrımaq-ağrımak
ağrıtmaq-acıtmak
ağsaqqal-ak sakal
ağırlamaq-ağırlamak
ağırlaşmaq-fenalaşmak, güçleşmek, kötüleşmek
aşmaq-aşmak
aşınmaq-aşınmak
bacanaq-bacanak
bacaq-bacak
bacarmaq-becermek
badalaq-çelme
badalaq vurmaq-çelmelemek
bahalanmaq-pahalanmak
baltalamaq-baltalamak
baqqal-bakkal
barmaq-parmak
barınmaq-barınmak
barışmaq-barışmak
basdırmaq-dikmek, gömmek
basmaq-basmak, tabetmek
basmaqəlib-basmakalıp
bataqlıq-bataklık
batmaq-batmak
batırmaq-banmak, çivilemek
baxmaq-bakmak
baxmayaraq-rağmen
bayaq-demin
bayatlaşmaq-bayatlamak
bayraq-bayrak, sancak
bayılmaq-bayılmak
bağlamaq-akdetmek, bağlamak, kapamak
bağlaşmaq-bağdaşmak
bağırmaq-bağırmak
bağırsaq-bağırsak, işkembe
bağışlamaq-affetmek, bağışlamak
baş barmaq-baş parmak
baş qaldırmaq-baş kaldırmak
başlamaq-başlamak, koyulmak
başmaq-kundura
boyamaq-boyamak
boyaq-boya
boğmaq-boğmak
boşalmaq-boşalmak
boşaltmaq-kotarmak
boşamaq-boşamak
boşanmaq-boşanmak
bucaq-açı
budamaq-budamak
budaq-budak, dal
bulamaq-bulamak, sallamak
bulaq-pınar
bulaşmaq-bulaşmak
bulmaq-bulmak
bulunmaq-bulunmak
buraxmaq-feshetmek, fırlatmak, salmak
burmaq-burmak, kıvırmak
burulmaq-dönmek
buynuzlamaq-toslamak
buyurmaq-buyurmak
bıçaq-bıçak
bəraət qazandırmaq-aklamak
cadulamaq-büyülemek
calaq-aşı
canlanmaq-canlanmak
cilalamaq-cilâlamak
coşmaq-coşmak
cummaq-dalmak, saldırmak
cırmaq-yırtmak
cırmaqlamaq-berelemek
cırıldamaq-gıcırdamak
cızıldamaq-cızırdamak
cığır açmaq-çığır açmak
cəzalandırmaq-cezalandırmak
dadanmaq-dadanmak
dadmaq-tatmak
dalamaq-dalamak
dalaq-dalak
dalaşmaq-dalaşmak, takışmak
daldalanmaq-barınmak, saklanmak
dalmaq-dalmak
dalğalanmaq-havalanmak
damaq-damak
damcılamaq-damlamak
danlamaq-azarlamak, paylamak, yermek
danlanmaq-çıkışmak
danmaq-yadsımak
danışmaq-konuşmak
daralmaq-daralmak
daramaq-taramak
daraq-tarak
dartmaq-tartmak
darılmaq-darılmak
darıxdırmaq-sıkmak
darıxmaq-bunalmak, özlemek, sıkılmak
davranmaq-davranmak
dayamaq-dayamak
dayanacaq-durak
dayandırmaq-dindirmek, kesmek
dayanmaq-dinmek, durmak
dayaq-belkemiği, destek
dağlamaq-dağlamak
dağılmaq-dağılmak, yıpranmak
dağıtdırmaq-bozdurmak
daşmaq-taşmak
daşımaq-taşımak
daşınmaq-caymak, taşınmak
dodaq-dudak
dolamaq-dolamak
dolanmaq-dolanmak, geçinmek
dolaşmaq-dolaşmak
dolmaq-dolmak
doluşmaq-doluşmak
donmaq-donmak
doymaq-doymak
doğmaq-doğmak, doğurmak
doğramaq-doğramak
doğulmaq-doğmak
doğurmaq-arz etmek, yapmak
durmaq-dinmek, durmak, kalkmak
durulamaq-durulamak
durulmaq-durulmak
dustaq-tutsak
duvaq-duvak
duymaq-çakmak, duymak
duyğulanmaq-duygulanmak
duzaq-tuzak
dördbucaqlı-dörtgen
dıllaq-bızır, dılak, klitoris
dırnaq-tırnak
dəli olmaq-çıldırmak, delirmek
dərmanlamaq-ilâçlamak
fırıldaq-macera
fırıldaqçı-dolandırıcı
fırıldaqçılıq etmək-dolandırmak
fışqırmaq-fışkırmak
fənalaşmaq-fenalaşmak
geri qalmaq-geri kalmak
guruldamaq-gürüldemek
göz qamaşdırmaq-göz kamaştırmak
halallaşmaq-helâlleşmek
haqlı-meşru
haqq-hak
haqq-hesab-fatura
haqqında-hakkında
haqsızlıq-mağduriyet
havalanmaq-havalanmak
hayqırmaq-haykırmak
hazırlamaq-donatmak, hazırlamak, üretmek, yapmak
haçalanmaq-çatallanmak
hesablamaq-addetmek, hesaplamak, hesaplaşmak
hoppanmaq-hoplamak, zıplamak
ilham almaq-esinlenmek
ilhamlanmaq-esinlenmek
ilhaq-ilhak
ilıqlaşdırmaq-ılıştırmak
imzalamaq-akdetmek, imzalamak
inandırmaq-kandırmak
inanmaq-güvenmek, inanmak, kanmak
iraq-ırak
irmaq-ırmak
islah olmaq-uslanmak
islanmaq-ıslanmak
ismarlamaq-ısmarlamak
ispanaq-ıspanak
istintaq-sorgulama, soruşturma
ittifaq-ittifak
ixtiyarlamaq-ihtiyarlamak
işdən qaçmaq-kaytarmak
iştahalanmaq-iştahlanmak
işıldamaq-ışıldamak
karıxmaq-bocalamak
kif atmaq-küflenmek
kodlamaq-kodlamak
korlamaq-sakatlamak
korşalmaq-körelmek, körleşmek
kraxmallamaq-kolalamak
kəllə vurmaq-toslamak
laqeyd-aldırmaz, ihmalkâr, lâkayt, vurdumduymaz
laqeydlik-aldırmazlık, ihmal, sallantı
lovğalanmaq-böbürlenmek, övünmek
ləyaqət-erdem, liyakat, onur
manyaq-manyak
maqazin-magazin
maqneto-mıknatıs
maqnit-mıknatıs
maqnitofon-teyp
maqqaş-cımbız
maraq-alâka, çıkar, ilgi, merak
maraqlanan-ilgili
maraqlanmaq-ilgilenmek, merak etmek, meraklanmak, umursamak
maraqlı-enteresan, ilginç, zevkli
mat qalmaq-şaşalamak
mazaqlaşma-kur
meydan oxumaq-rest çekmek
mismarlamaq-çivilemek
miyovuldamaq-miyavlamak
mişarlamaq-testerelemek
mumiyalamaq-ilaçlamak
möhtac olmaq-gereksinmek
mövqe tutmaq-mevzilenmek
mühasirəyə almaq-çevirmek
münaqişə-çatışma, münakaşa
müvəffəq olmaq-başarmak
mırçıldamaq-şapırdamak
mırıldamaq-mırıldamak
mırıldanmaq-homurdanmak
mızraq-cirit
məhdudlaşdırmaq-kısıtlamak, sınırlamak
nahaq-boşuna, nafile
naqolay-sakar
naqqal-çenebaz, geveze
naxışlamaq-işlemek
nazlanmaq-nazlanmak
nişastalamaq-kolalamak
nəfəs almaq-solumak
nəzərdə tutmaq-öngörmek
nəzərə çatdırmaq-vurgulamak
ocaq-ocak
ocaqxana-ateşçi yeri
ocaqçı-ateşçi
olmaq-bulunmak, olmak
ortaq-hissedar, ortak
otaq-oda
otarmaq-gütmek
otlamaq-otlamak
oturacaq-sandalye
oturaq-yerleşik
oturmaq-oturmak
ovmaq-ovmak
ovsunlamaq-büyülemek
ovunmaq-avunmak
ovxalamaq-çitilemek, ovalamak
oxumaq-okumak, ötmek
oxunaqlı-okunaklı
oxşamaq-benzemek, okşamak
oyanmaq-uyanmak
oyaq-uyanık
oymaq-oymak
oynamaq-oynamak
oynaq-eklem, oynak
oyuncaq-oyuncak
oğlaq-oğlak
oğul-uşaq-çoluk çocuk
oğurlamaq-aşırmak, çalmak, çarpmak
papaq-külah
paqon-omuzluk
paralamaq-paralamak
paraqraf-fıkra
parlamaq-parlamak
parlaq-parlak
partlamaq-patlamak
partlaq-patlak
parçalamaq-parçalamak, ufalamak
peyda olmaq-belirmek, peyda olmak
planlaşdırmaq-tasarlamak
plomblamaq-kurşunlamak
pozdurmaq-bozdurmak
pozmaq-bozmak, feshetmek
pozulmaq-yozlaşmak
pırsımaq-pörsümek
pıçıldamaq-fısıldamak
pıçıldaşmaq-fısıldaşmak
qabaq-evvel, kabak, kapak, önce
qabaqcadan-peşin
qabaqcıl-ilerici, öncü
qabaqcıllıq-öncelik
qabaqkı-önceden
qabarmaq-kabarmak
qabağını almaq-önlemek
qablamaq-kaplamak
qablaşdırmaq-ambalaj yapmak, paketlemek
qaldırmaq-kaldırmak, kalkındırmak
qalmaq-kalmak
qalxmaq-kalkınmak, kalkmak
qamaşmaq-kamaşmak
qanamaq-kanamak
qanıqsamaq-kanıksamak
qanə olmaq-yetinmek
qapamaq-kapamak
qapmaq-kapmak
qapılmaq-kapılmak
qaqaş-arkadaş, birader, kardeş
qarabaşaq-karabuğday
qaralamaq-karalamak
qaralmaq-kararmak
qaraqabaq-somurtkan
qaraqorxu-blöf
qarmaq-çengel, kanca
qarmaqarışıq-karmakarışık
qarmaqcıq-çengel, kopça
qarışdırmaq-karmak
qarışlamaq-karışlamak
qarışmaq-karışmak, tutuşmak
qarşı durmaq-direnmek, göğüslemek
qarşılamaq-karşılamak
qarşılaşdırmaq-karşılaştırmak, kıyaslamak
qatlamaq-devşirmek, katlamak
qatlanmaq-katlanmak
qatmaq-katmak
qatılaşmaq-katılaşmak
qatılmaq-katılmak
qavramaq-kavramak
qaydaqanun-mevzuat
qaymaq-kaymak
qaynamaq-kaynamak
qaynaq-kaynak
qaynatmaq-haşlamak
qayğanaq-sahanda yumurta
qayğılanmaq-kaygılanmak
qayıtmaq-dönmek, geri dönmek
qazanmaq-haketmek, kazanmak
qazımaq-kazımak
qaçaq-kaçak
qaçaqçı-kaçakçı
qaçmaq-kaçmak, koşmak, tüymek
qaçınmaq-kaçınmak
qaşqabaq-somurtkan
qaşqabaqlı-ekşi
qaşımaq-kaşımak
qeyb olmaq-kaybolmak
qocalmaq-ihtiyarlamak, kocamak
qocaqarı-kocakarı
qonaq-konuk, misafir
qonaq evi-misafirhane
qonaqlıq-ikram
qonaqpərvər-misafirperver
qonaqsevər-misafirperver
qonmaq-konmak
qoparmaq-koparmak
qopmaq-kopmak
qorumaq-beklemek, gözetmek, korumak, savunmak
qorunmaq-sakınmak, saklanmak
qorxaq-korkak, ödlek
qorxmaq-irkilmek, korkmak, yılmak
qorxutmaq-yıldırmak
qovalamaq-kovalamak
qovaq-kavak
qovmaq-koğmak, kovmak, savmak
qovrulmaq-kıvranmak
qovurmaq-kavurmak
qovuşmaq-kavuşmak
qovşaq-kavşak
qoxlamaq-koklamak
qoxmaq-kokmak
qoymaq-bırakmak, koymak
qoşalaşmaq-çiftleşmek
qoşmaq-eklemek, koşmak
qoşulmaq-katılmak, tutuşmak
qucaq-kucak
qucaqlamaq-kucaklamak
qudurmaq-kudurmak
qulaq-kulak
quraq-kurak
qurcalamaq-kurcalamak
qurmaq-kurmak, yapmak
qurtarmaq-bitmek, kurtarmak, sonuçlamak, tüketmek
qurtulmaq-kurtulmak
qurulamaq-kurulamak
quruldamaq-guruldamak
qurumaq-kurumak
qurşaq-kesim, kuşak, mıntaka
qıcqırmaq-ekşi, ekşimek
qılmaq-kılmak
qılıqlamaq-oyalamak
qımıldamaq-fıkırdamak, kımıldamak, kıpırdamak, oynamak
qınamaq-kınamak
qır-saqqız olmaq-sırnaşmak
qıraq-kenar, kıyı
qırmaq-kırmak
qırpmaq-kırpmak
qırtlaq-gırtlak
qırxmaq-kırkmak
qırışmaq-kırışmak
qısalmaq-kısalmak
qısmaq-kısmak
qısqanmaq-kıskanmak
qıvraq-dinç, kıvrak
qıvrılmaq-kıvranmak
qıymaq-kıymak
qızarmaq-kızarmak
qızartmaq-kızartmak
qızdırmaq-ısıtmak
qızmaq-kızmak
qışqırtmaq-kışkırtmak
qəbul olmaq-kaydolmak
qəhr olmaq-kahrolmak
qələbə çalmaq-ütmek
qərarlaşdırmaq-kararlaştırmak
rahatlamaq-rahatlamak
rastlaşmaq-rastlamak
ruhlanmaq-esinlenmek
salamlamaq-selamlamak
sallanmaq-sarkmak
salmaq-banmak, düşürmek
sancaq-firkete, raptiye
sancmaq-çivilemek, saplamak
sancılanmaq-sancılanmak
sanmaq-sanmak
saplamaq-saplamak
sapmaq-sapmak
sapıtmaq-sapıtmak
saqqal-sakal
saqqız-ciklet, çiklet, sakız
saralmaq-sararmak
sarsaq-bön, enayi
sarılmaq-sarılmak
sarımaq-sarmak
sarımsaq-sarımsak
sataşmaq-sarkıntılık etmek, sarkmak, sataşmak
satmaq-satmak
satın almaq-satın almak
savaşmaq-savaşmak
saxlamaq-alıkoymak, dindirmek
saxlanmaq-saklanmak
saymaq-addetmek, saymak
sayıqlamaq-sayıklamak
saçmalamaq-saçmalamak
saçmaq-saçmak
sağalmaq-iyileşmek
sağmaq-sağmak
sevdalanmaq-sevdalanmak
silahlanmaq-silahlanmak
solmaq-solmak
sonraya saxlamaq-ertelemek
sormaq-sormak
soruşmaq-sormak
sovurmaq-savurmak
sovuşdurmaq-geçiştirmek, savuşturmak
sovuşmaq-sıvışmak
soxmaq-çivilemek, sokmak
soymaq-soymak, yüzmek
soyumaq-soğumak
soyunmaq-soyunmak
standartlaşdırmaq-ayarlamak
sulamaq-sulamak
sulaq-sulak
susamaq-susamak
susmaq-susmak
suvamaq-sıvamak
suvaq-siva, sıva
suvarmaq-suvarmak
suçlamaq-suçlamak
sınamaq-denemek, sınamak
sınaq-deneme, sınav
sındırmaq-kırmak
sınmaq-arızalanmak, kırılmak
sıralamaq-sıralamak
sırımaq-çakmak, çatmak
sıxmaq-sıkmak
sıxılmaq-bunalmak, sıkılmak
sıyırmaq-berelemek
sızanaq-sivilce
sızlamaq-sızlamak, vızıldamak
sızmaq-sızmak
sıçramaq-sıçramak
sığallamaq-sıvazlamak
sığmaq-sığmak
sığınacaq-barınak, iltica
sığınaq-barınak, sığınak
sığınmaq-barınmak, sığınmak
sədaqət-sadakat
səsə qoymaq-oylamak
tamamlamaq-sonuçlamak, tamamlamak
tamamlanmaq-bitmek
tanımaq-tanımak, tanımlamak
tanış olmaq-tanışmak
tapmaq-bulmak
tapılmaq-bulunmak
tapışmaq-buluşmak
tapşırmaq-buyurmak, ısmarlamak
taqqıldamaq-takırdamak
taqsır-cürüm
taqvim-takvim
taqım-takım
taqət-derman, takat
tarazlaşdırmaq-dengelemek
tasarlamaq-tasarlamak
taxmaq-takmak
tolazlamaq-fırlatmak
topalaşmaq-kümelenmek
toparlamaq-toparlanmak
toplamaq-biriktirmek, derlemek, devşirmek
toplanmaq-birikmek, sevketmek, üşüşmek
toqquşmaq-çarpışmak, çarpmak, çatışmak
tormozlamaq-frenlemek
torpaq-kara, toprak
tovlamaq-kandırmak, tavlamak
toxmaq-tokmak
toxtaqlıq-itidal
toxumaq-dokumak
toxunaqlı-dokunaklı
toxunmaq-değinmek, değmek, dokunmak
tozlandırmaq-püskürtmek
tullamaq-fırlatmak, göndermek
tullanmaq-atlamak, zıplamak
turşumaq-ekşi, ekşimek
tutaşmaq-takışmak
tutmaq-kapmak, kavramak, tutmak, tutuklamak
tutuşdurmaq-kıyas, kıyaslamak
tıqqıldamaq-tıkırdamak
tıxamaq-tıkamak
tıxmaq-tıkmak
təkrarlamaq-yinelemek
təmtəraq-şaşaa
təmtəraqlı-mükellef, törenli
tərəfdar olmaq-tutmak
ucalmaq-yücelmek
ucuzlaşmaq-ucuzlaşmak
udmaq-ütmek, yutmak
udqunmaq-yutkunmak
uduzmaq-kaybetmek, yenilmek
ufaq-ufak
ufaqlamaq-ufalamak
ulamaq-ulumak
ummaq-ummak
unutmaq-unutmak
usandırmaq-kanıksamak
usanmaq-bıkmak, usanmak
utancaq-çekingen, mahcup, sıkılgan, utangaç
utancaqlıq-mahcubiyet, utanç
utanmaq-utanmak
uydurmaq-uydurmak
uymaq-uymak
uyumaq-uyumak
uyuşmaq-uyuşmak
uyğun olmaq-uymak
uyğunlaşdırmaq-uygulamak
uzamaq-uzamak
uzanmaq-uzanmak
uzaq-uzak
uzaqgörən-hipermetrop, öngören, öngörülü, uzgörür
uzaqgörənlilik-öngörü
uzaqlaşdırmaq-uygulamak
uzaqlaşdırılmış-ücra
uzaqlaşmaq-sapmak, uzaklaşmak
uzatmaq-oyalamak, uzatmak
uzlaşmaq-uzlaşmak
uçmaq-havalanmak, uçmak
uğramaq-uğramak
uğraşmaq-uğraşmak
uğuldamaq-uğuldamak
uşaq-çocuk, yavru
uşaq bağçası-ana okulu
uşaq saldırma-düşük
uşaqcığaz-yavru
vaqiə-olay, vaka
vaqonsürən-vatman
varmaq-varmak
vasil olmaq-vasıl olmak
vurmaq-çakmak, çarpmak, vurmak
vuruşmaq-savaşmak
xaqan-hakan, kağan
xarabalaşmaq-fenalaşmak
xarablaşmaq-kötüleşmek
xatırlamaq-hatırlamak
xaşlamaq-haşlamak
xilas olmaq-kurtulmak
xorlamaq-horlamak
xoruldamaq-horlamak, horuldamak
xoşlamaq-hoşlanmak
xoşlanmaq-hoşlanmak
xırdalamaq-bozdurmak, para bozdurmak, ufalamak
xırpalamaq-hırpalamak
xırıldamaq-hırıldamak
xəstə olmaq-hastalanmak
yadırğamaq-yadırgamak
yalamaq-yalamak
yaltaq-dalkavuk, şakşakçı, yılışık
yaltaqlanmaq-yaltaklanmak
yalvarmaq-yakarmak, yalvarmak
yalın ayaq-yalın ayak
yamamaq-yamalamak, yamamak
yamanlamaq-kötülemek
yamaq-yama
yamaqlamaq-yamalamak, yamamak
yanacaq-yakacak, yakıt
yanaq-yanak
yanaşmaq-yanaşmak
yandırmaq-yakmak
yanmaq-tutuşmak, yanmak
yanılmaq-yanılmak
yapışmaq-yapışmak
yaralamaq-yaralamak
yaramaq-yaramak
yaranmaq-oluşmak
yaraq-silah
yaraqlanmaq-silahlanmak
yaratmaq-arz etmek, oluşturmak, yapmak, yaratmak
yaraşmaq-yakışmak, yaraşmak
yardımçı olmaq-desteklemek
yarpaq-yaprak
yasaq-yasak
yatmaq-uyumak, yatmak
yatızdırmaq-uyutmak
yavaşlamaq-yavaşlamak
yaxalamaq-tutmak, yakalamak
yaxınlaşmaq-yaklaşmak
yaxşılaşmaq-iyileşmek
yaymaq-yaymak
yayğınlaşmaq-yaygınlaşmak
yayınmaq-kaçınmak, sakınmak, tüymek
yazmaq-yazmak
yağmaq-yağmak
yaşıllaşmaq-yeşermek
yekunlaşdırmaq-özetlemek
yola salmaq-uğurlamak
yollamaq-sevketmek, yollamak
yoluxmaq-bulaşmak
yonmaq-yontmak
yormaq-yormak
yorulmaq-yorulmak
yox olmaq-yitmek
yozmaq-yormak
yoğunlaşmaq-yoğunlaşmak
yoğurmaq-yoğurmak
yubanmaq-gecikmek
yubatmaq-alıkoymak
yumaq-çile, kangal, yıkamak, yumak
yummaq-yummak
yumşaq-yumuşak
yumşaqlıq-müsamaha
yumşaqxasiyyət-uyuşkan
yuvalamaq-dürmek
yuvarlaq-toparlak
yuxulamaq-dalmak
yırtmaq-yırtmak
yıxmaq-yıkmak
yıxılmaq-düşmek
yığmaq-biriktirmek, derlemek, devşirmek, yığmak
yığnaq-alay
yığılmaq-birikmek
yığıncaq-meclis, toplantı
yığışmaq-üşüşmek
zahir olmaq-belirmek
zanğıldamaq-çınlamak
zidd olmaq-çelişmek
zolaq-şerit
zolaqlı-ala
zorlamaq-zorlamak
zıplamaq-zıplamak
zırıldamaq-zırlamak
çalmaq-biçmek, çalmak, çarpmak, çırpmak
çalxalamaq-çalkalamak, çalkamak
çalışmaq-çabalamak, çalışmak, yeltenmek
çapacaq-çapa
çapalamaq-çabalamak
çaqqal-çakal
çardaq-çardak, çatı altı, kameriye
çarpmaq-çarpmak, çırpmak
çatdırmaq-iletmek, ulaştırmak
çatlamaq-çatlamak
çatmaq-çatmak, erişmek, ermek, ulaşmak, varmak, vasıl olmak, yetmek
çatırdamaq-çatırdamak
çaxmaq-çakmak
çağıldamaq-çağıldamak
çağırmaq-çağırmak
çaşmaq-bocalamak, şaşmak
çilçıraq-avize
çolaq-çolak
çomaq-çomak
çoxalmaq-çoğalmak, üremek
çılpaq-çıplak
çılçıraq-avize
çırpmaq-çarpmak
çırpınmaq-çırpınmak
çırpışdırmaq-aşırmak, çarpmak
çıtırdamaq-çıtırdamak
çıxarmaq-çıkarmak
çıxartmaq-sökmek
çıxmaq-çıkagelmek, çıkmak
çığnamaq-çiğnemek
özündən çıxmaq-çıldırmak
ürəyi sıxılmaq-bunalmak
üstün tutmaq-yeğlemek
üçbucaq-üçgen
üçbucaqlı-üçgen
şamil olmaq-kapsamak
şapalaq-şamar, tokat
şaqqırdamaq-şakırdamak
şaqramaq-şakımak
şaquli-dikey, düşey
şaqır-şaqır-şakır şakır
şaşmaq-şaşalamak, şaşmak
şişmanlamaq-şişmanlamak
şlaqbaum-geçit parmaklığı
şüalamaq-ışınlamak
şıqqıldamaq-şıkırdamak
şırıldamaq-şırıldamak
əlaqə-alâka, ilgi, ilişki, irtibat, ulaşım
əlaqədar-ilgili
əlaqələnmək-ilgilenmek
əmr-vaqe-oldu bitti
əmək haqqı-ücret
ərzaq-besin, erzak, zahire
əxlaq-ahlâk, moral
əxlaqsızlıq-sefahat, sefahet
əyriayaq-paytak
Çox Axtarılanlar
çem, kaplumbağa, piano, qəhbə, tərəqqi, pasatka, salam, tunar adinin menasi, titiz sozu nedi, faişə, biləsuvar, qruz ne demek, kullanici adi, titiz sozu bedi, tinətindən, panyetkasız, kuskus, karnnoy, harman, cəriham, cin, varyoxunu, hep, pesi, maşın, xulya, sryoznu, herp, temmuz hansi aydir, kiri

Powered by Azeri.NET