Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
adaptasiya-intibak
aksioma-belit
aksiya-hısse senedi
ali təhsil-lisans, yüksek öğretim
apopleksiya-inme
arı təknəsi-kovan
asi-asi
assosiasiya-çağrışım, topluluk
auksion-artırma
auksioner-hissedar
barəsində-hakkında
bazar ertəsi-Pazartesi
beyinsiz-geri zekâlı
birisi-birisi
biçimsiz-hantal
bərabərsizlik-eşitsizlik
bəsirət-basiret
bəsit-basit
bəxtsizlik-şanssızlık
bəzəksiz-yalın
cinsi-cinsel, cinsi
cinsiyyət-cinsiyet
deklarasiya-bildirge
diksinmək-irkilmek, tiksinmek
diqqətsiz-ihmalkâr
diqqətsizlik-ihmal, sallantı
dissertasiya-tez
dəyərsiz-hakir, sudan
emulsiya-duyarkat
en dairəsi-enlem
ensiz-sıkı
ensiz taxta-çıta
ertəsi-ertesi
erudisiya-engin bilgi
faksimile-tıpkıbasım
fasilə-fasıla, mola
funksiya-görev
fəsil-fasıl
genosid-soykırım
hasilat-üretim, ürün
heysiyyət-onur
hissi-hissî
hissiz-vurdumduymaz
huy-xasiyyət-karakter
hörmətsiz-saygısız
hədsiz-evrensel
ibtidai təhsil-ilk öğretim
immunizasiya-bağışıklama
impressionizm-izlenimcilik
improvizasiya-doğaç
insektisid-ilaç
instansiya-merci
intuisiya-içgüdü, sezgi
investisiya-yatırım
iradəsiz-gevşek
irsiyyət-kalıtım, soya çekim, veraset
isim-ad, isim
isinmək-ısınmak
isitmə-sıtma
istiqraz vərəqəsi-tahvil
kassir-veznedar
keyfiyyətsiz-derme çatma, hakir, kalitesiz
komissiya-kurul
kommunikasiya-ulaşım
kompensasiya-tazmin
kondisioner-klima cihazı
konsistensiya-kıvam
konstitusiya-anayasa
konstruksiya-yapılış
konvensiya-ahitname, antlaşma
kəsik-kesik
kəsilmək-dinmek
kəsin-sıkı
kəsinti-kesinti
maksimum-azami
mal mübadiləsi-takas
marşrut taksi-dolmuş
milis idarəsi-karakol
misilsiz-eşsiz
musiqi-beste, musiki
müasir-çağdaş, modern
mühasib-sayman
mühasibat-muhasebe
mühasirə-abluka
mühasirə etmək-kuşatmak
mühasirəyə almaq-çevirmek
münasib-isabetli, kullanışlı, münasip, müsait, olacak, usturuplu, uygun, yerinde
münasibət-alâka, ilgi, ilişki, muamele, münasebet, yaklaşım
münsif-ara bulucu, hakem
münsiflik-ara buluculuk
müqəsir-fail
müqəssir-sanık
müsibət-musibet
müsibətli-feci
mütəxəssis-ayırtman, bilgin, bilirkişi, mütehassıs, uzman
müvəffəqiyyətsizlik-akamet, fiyasko
müəssir-müessir
müəssisə-departman, işletme, kuruluş, müessese, ofis
mərasim-alay, merasim, tören
mərhəmətsiz-acımasız
məxsusi-münhasır
nasist-nazi
nəsib-nasip
nəsihət-nasihat
nəsil-kuşak, nesil
nəsilsiz-soysuz
nəzakətsiz-laubali
ofisiant-garson
pensiya-emekli aylığı
pensiyaçı-emekli
pessimist-karamsar, kötümser
pessimizm-kötümserlik
polisiya-zabıta
pomidor şirəsi-salça
prinsip-ilke
prinsipial-titiz
proyeksiya-gösteri
pul kisəsi-cüzdan
punktuasiya-noktalama
qisim-kesim, kısım
quldur dəstəsi-çete
qəlbsiz-kalpsiz
qətiyyətsiz-güvensiz, sebatsız
radiasiya-ışınım
reaksiya-tepki, yankı
rəhmsizcəsinə-kıyasiya
sahibsiz-başıboş
seleksiya-seçim
sensasiya-havadis
sidik-çiş, idrar, sidik
sifariş-ısmarlama, sipariş
sifarişli-ısmarlama
siferblat-kadran
sifilis-frengi
siftə-siftah
sifət-bet, sıfat, surat
sik-sik, yarak
sikdirmək-siktirmek
sikilmək-sikilmek
sikkə-akçe
sikmək-sikmek
silah-silah
silahlanmaq-silahlanmak
silgi-silecek
silgəc-silecek
silkinmək-silkinmek
silkələmək-silkelemek, silkmek
silkələnmə-sallantı
sillə-tokat
silmək-silmek
silsilə-silsile
sima-sima
simvol-rumuz, simge
sinc-zil
sindirmək-sindirmek
sinif-dershane, mevki, sınıf
sinir-sinir
sink-çinko
sinmək-sinmek
sinonim-anlamdaş, eş anlamlı
sintaksis-söz dizimi
sinə-göğüs
siqar-puro
siqaret-sigara
siqnal-sinyal
sir-sır
sira-saf
sirdaş-sırdaş
sirkələmək-sarsmak
sirop-şurup
sistem-dizge, düzen
sistern-sarnıç
sitat-alıntı
sitəm-sitem
sivil-sivil
sivilizasiya-uygarlık
sivilizasiyalı-uygar
sivri-sivri
sivrilmək-sivrilmek
siyah-siyah
siyahı-bordro, liste
siyasi-siyasal, siyasî
siyasət-politika, siyaset
siyirmə-çekmece
siyirtmə-çekmece
siz-siz
siçan-fare
siçovul-fare
siğorta-sigorta
sürücülük vəsiqəsi-ehliyet
səliqəsiz-özensiz
səriştəsiz-görgüsüz
taksi-dolmuş
tilsim-büyü
tomat şirəsi-salça
translyasiya-yayım
trapesiya-yamuk
tövsiyə-tavsiye
tündxasiyyət-hırçın
təcrübəsiz-acemi, görgüsüz
təfsilat-ayrıntı, detay, tafsilat
təfsir-tefsir
təharətsiz-cünüp
təharətsizlik-cenabet
təhlükəsizlik-emniyet, güvenlik
təhsil-eğitim, öğrenim, öğretim, tahsil
təhsilli-bilgili
təklifsiz-laubali
tələsik-acele, acil
təmsil-temsil
təmsilçi-temsilci
təqsim-taksim
təqsirkar-sanık, suçlu
təqsirsiz-suçsuz
tərsinə-aykırı, bilâkis, tersine
təsir-etki, tesir
təsir etmək-etkilemek
təsirli-dokunaklı, etkili, geçişli
təsirsiz-geçişsiz
təxsil-öğretim
təxsis-tahsis
təxsisat-ödenek, tahsisat
uzunluq dairəsi-boylam
vaksin-aşı
vasil olmaq-vasıl olmak
vasitə-araç, vasıta
vasitəçi-ara bulucu
vasitəçilik-ara buluculuk
velosiped-bisiklet
vəhşicəsinə-hunharca
vəsiqə-belge, cüzdan, tezkere, vesika
vəsiyyət-vasiyet, vesayet
vəsiyyətnamə-vasiyetname
xasiyyət-huy, mizaç, yaradılış
xeyirsiz-hayırsız
xüsusi-hususî, özel, özgün
xüsusilə-bilhassa, özellikle
xüsusiyyət-hususiyet, nitelik, özellik
xəsis-cimri, eli sıkı, hasis
xəsislik-cimrilik
yersiz-yersiz
yiyəsiz-başıboş
yol azugəsi-yolluk
yumşaqxasiyyət-uyuşkan
yöndəmsiz-hantal
yüngülxasiyyət-hafif
zəhmətsiz-hazırlop
çarəsiz-zorunlu
çəlimsiz-çelimsiz
öhdəsinə götürmək-üstlenmek
ünsiyyət-iletişim
şassi-iniş takımı
şübhəsiz-muhakkak, şüphesiz
şəxsi-kişisel, özel, şahsî
şəxsiyyət-hüviyet, kimlik, şahsiyet
ədalətsizlik-mağduriyet
ədəbsiz-küstah, laubali
ədəbsizcəsinə-küstahça
əhəmiyyətsiz-sudan
əkin sahəsi-çiftlik
əksi-aksi
əksinə-bilâkis
əlsilən-peçete
əlverişsiz-kullanışsız
əsil-asıl
əsil-nəsil-soy
əsilli-soylu
əsilsiz-soysuz
əsir-esir, tutsak
əsirgəmək-esirgemek
əziyyətsiz-hazırlop
Türk dilində-Azərbaycan dilində
Cumartesi-şənbə
Pazartesi-bazar ertəsi
affedersiniz-bağışlayın
aksi-əksi
alfabesiz-savadsız
asi-asi, qiyamçı, üsyançı
asil-nəcabətli
asit-turşu
basiret-ağıl, bəsirət, fərasət
basit-bəsit
belirsiz-qeyri-müəyyən, naməlum
besin-ərzaq, qida
bilgisiz-cahil, savadsız
birisi-birisi
bisiklet-velosiped
bürokrasi-bürokratiya, rəsmiyyətçilik
cinsi-cinsi
cinsiyet-cinsiyyət
cisim-cism
dağ keçisi-köpgər
dil bilgisi-qrammatika
dilbilgisi-qrammatika
dilsiz-lal
direksiyon-rol, sükan
eksi-çıxma, mənfi, minus
eksik-əskik
eksilmek-əskilmək
ertesi-ertəsi
esinlenmek-ilham almaq, ilhamlanmaq, ruhlanmaq
esir-əsir, kölə, qul
esirgemek-əsirgəmək
eşitsiz-qeyri-bərabər
eşitsizlik-bərabərsizlik
eşsiz-qeyri-adi, misilsiz, tək, tənha
fesih-bağlanma, buraxılma, ləğv, pozma, pozulma
firavunfaresi-manqusta
fiyat listesi-preyskurant
galaksi-qalaktika
gereksinmek-möhtac olmaq
geçimsiz-bədrəftar, yola getməyən
geçişsiz-təsirsiz
giysi-geyim, libas, paltar
göz hapsi-göz dustağı
güvensiz-etibarsız, inamsız, qətiyyətsiz, mütərəddid
güvensizlik-etimadsızlıq, inamsızlıq
hasis-xəsis
hassasiyet-həssaslıq
hepsi-hamısı
hususiyet-xüsusiyyət
hızgöstergesi-spidometr
isim-ad, isim
kalitesiz-keyfiyyətsiz
kalpsiz-qəlbsiz
kapasite-güc, imkanlılıq, qabiliyyət, tutum
kendisi-özü
kesif-qatı
kesik-kəsik
kesim-bölüm, qisim, qurşaq, rayon, zona
kesin-dəqiq, kəskin, qəti, müəyyən
kesinleşmek-qətiləşmək
kesinlik-dəqiqlik, qətiyyətlilik, müəyyənlik
kesinlikle-kəskinliklə, mütləq
kesinti-kəsinti
kibirsiz-sadə, təvazökar
konfeksiyon-don, hazır geyim
kıyasiya-amansızcasına, insafsızcasına, rəhmsizcəsinə
merasim-mərasim
mersinbalığı-nərə
mevsim-mövsüm
musibet-müsibət
musiki-musiqi
müessir-müəssir
münasip-babat, münasib
nasihat-nəsihət
nasip-nəsib
nesil-nəsil
okulöncesi-məktəbəqədər
peksimet-qalet, suxarı
resepsion-qəbul
resepsiyon-qəbul
resim-rəsm
resital-konsert
ruhsat tezkeresi-vəqisə
ses bilgisi-fonetika
sessiz-sakit, samit
sicil-qeyd dəftəri
sidik-sidik
siftah-siftə
sigara-siqaret
sigara içmek-çəkmək
sigorta-siğorta
sihhi-gigiyenik, sanitar
sihir-sehr
sihirbaz-sehrbaz
sik-sik
sikilmek-sikilmək
sikmek-sikmək
siktirmek-sikdirmək
silah-silah, yaraq
silahlanmak-silahlanmaq, yaraqlanmaq
silecek-qətfə, silgəc, silgi
silkelemek-silkələmək
silkinmek-silkinmək
silkmek-silkələmək
silmek-silmək
silo-anbar, elevator
silsile-silsilə
sima-sima
simge-nişan, rəmz, simvol
simit-bublik
simsar-dəllal
sincap-dələ
sindirim-həzm
sindirmek-sindirmək
sinek-çibin, milçək, tref
sinema-kino
sinir-əsəb, sinir
sinirbilim-nevrologiya
sinirlenmek-əsəbləşmək, hirslənmək
sinirli-əsəbi
sinlik-qəbristan
sinmek-gizlənmək, sinmək
sinsi-bic, hiyləgər, xain, xəyanətkar, namərd
sinyal-işarə, siqnal
sipariş-sifariş
siper-səngər
sis-çən, duman
site-şəhərcik
sitem-sitəm
siva-mala, suvaq
sivil-mülki, sivil
sivilce-sızanaq
sivri-sivri
sivri sinek-ağcaqanad, ditdili, mığmığa
sivrilmek-seçilmək, sivrilmək
sivrisinek-hünü, mığmığa
siyah-qara, siyah
siyasal-siyasi
siyaset-siyasət
siyasî-siyasi
siz-siz
tafsilat-təfsilat
tahsil-təhsil
tahsis-təxsis
tahsisat-təxsisat
taksim-ayırma, bölmə, təqsim
tansiyon-gərginlik
tavsiye-tövsiyə
tefsir-izah, şərh, təfsir
teksir-çoxaltma
telsiz-radio, radioqrama
telsizci-radist
temsil-tamaşa, təmsil
temsilci-nümayəndə, təmsilçi
tepsi-məcməyi
tersine-tərsinə
tesir-təsir
tiksinmek-diksinmək
tiksinç-çirkin, iyrənc
vasiyet-vəsiyyət
vasiyetname-vəsiyyətnamə
veresiye-borc, kreditlə, nisyə
vesika-sənəd, vəsiqə
vesile-bəhanə, fürsət, səbəb
yankesici-cibgir, oğru
yersiz-yersiz
çelimsiz-çəlimsiz
özensiz-başdansovma, ötəri, səliqəsiz, səthi
şahsiyet-şəxsiyyət
şemsiye-çətir, zontik
şerefsiz-satqın
şerefsizlik-satqınçılıq, satqınlıq
şüphesiz-şübhəsiz


Çox Axtarılanlar
çem, eşitmə, pozitiv, fariğul-bal, gagas, dalbayov, neqativ, g.k, sağlıqla balam, kaplumbağa, afiyet olsun, mans, orsa, qələmə. vermək, menk, gijdillax, təxəyyül, texeyyul, tenezzül, puhax, piç

Powered by Azeri.NET