Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
al-əlvan-alaca
ara düzəldən-ara bulucu
avtomat qələm-dolma kalem
avtoqələm-dolmakalem, stilo
ağacdələn-ağaçkakan
basmaqəlib-basmakalıp
beləliklə-şöyle
beynəlmiləl-beynelmilel, evrensel, uluslararası
beynəlxalq-enternasyonal, evrensel, uluslararası
büzməli-kırmalı
bəla-belâ, çile
bəli-evet, olur
bəlkə-belki
bəlli-belirli, belli
bəllidir-besbelli
bələd-bildik
bələdiyyə-belediye
bələdçi-iletken, kılavuz, rehber
bəstələmək-bestelemek
cədvəl-bordro, cetvel, liste
cəlb etmək-celp etmek
cəlbedici-çekici
cəld-çabuk, hızlı, seri, tez
cəllad-cellât
cəncəl-hırçın
cəngəllik-cengel
deməli-demek ki
dikəlmək-dikelmek
dincəlmək-dinlenmek, konaklamak
düymələmək-iliklemek
düzəlmək-düzelmek, oluşmak, uslanmak
düzəltmə-eğreti, tesviye, yapma
düzəltmək-oluşturmak, onarmak, yapmak
düşüncəli-bilinçli
dəbdəbəli-mükellef, törenli
dəcəl-çapkın
dəli-deli, divane
dəli olmaq-çıldırmak, delirmek
dəlik-delik
dəlil-delil, emare, gerekçe, ip ucu, kanıt, tanık
dəlilik-cinnet
dəliqanlı-delikanlı
dəlixana-tımarhane
dəllal-simsar
dəllalı-açıkçı
dəllək-berber, sünnetçi
dəlmək-delmek
dələ-sansar, sincap, zerdeva
dələduz-dolandırıcı
dələduzluq etmək-dolandırmak
dərrakəli-bilinçli, kafalı
eşələmək-eşelemek
eşələnmək-eşinmek
faciəli-feci
fahişəlik-fuhuş
fövqəladə-fevkalâde, olağanüstü
fövqəladə vəziyyət-sıkıyönetim
fövqəlbəşəri-insanüstü
fövqəltəbii-doğaüstü, tabiat üstü
fəlakət-afet, felâket
fəlakətli-feci
fəlsəfə-felsefe
gecələmək-konaklamak
göbələk-mantar
gözəl-güzel, pekala, yakışıklı
gülməli-tuhaf
gündəlik-gündelik, gündem
gündəlik məsələ-gündem
gəlin-gelin
gəlincik-gelincik
gəlinlik-gelinlik
gəlir-aidat, gelir, kar
gəlişmə-gelişme
gəlişmək-gelişmek, serpilmek
gəlmə-göçmen, varış
gəlmək-gelmek, ulaşmak
gələcək-gelecek, müstakbel
gəvələmək-gevelemek
heykəl-heykel
heykəltəraş-heykeltraş
hövsələ-tahammül
hədələmək-yıldırmak
həlak-helâk
həll-çözme
həll etmək-halletmek
hələ-hâlâ, hele
hələlik-şimdilik
həmişəlik-daimî, ezeli
incəlik-zarafet
incəlmək-incelmek
incələmək-incelemek
irəli-ileri
irəliləmək-ilerlemek
itələmək-itelemek, itmek
işarələmək-işaretlemek
keçəl-kel
kirələmək-kiralamak
köhnəlmək-eskimek, yıpranmak
kökəlmək-şişmanlamak
kökələn-semiz
kölələşdirmək-köleleştirmek
körpələr evi-kreş
kəkələmək-kekelemek
kəl-manda
kəlbətin-kıskaç, makas
kəllə-kafa, kafatası, kelle
kəllə vurmaq-toslamak
kəlmə-kelime
kəlpətin-kerpeten
kələ-kötür-pürüz
kələf-çile, kangal
kələfin ucu-ip ucu
kələkbaz-düzenbaz
kələm-lâhana
layihələşdirmək-tasarlamak
lələk-tüy
mübtəla-manyak
mügayisəli-karşılaştırmalı
mükəlləf-mükellef
mükəlləfiyyətli-mükellef, yükümlü
mükəmməl-mükemmel
mükəmməlləşdirmək-geliştirmek
müqaviləli-ahdi
müstəmləkələşdirmə-sömürgecilik
müstəqbəl-müstakbel
müsəlman-müslüman
müxtəlif-muhtelif, türlü
müəllif-müellif, yazar
müəllim-hoca, muallim, öğretmen
məhəlli-mahallî, yerel
məhəllə-mahalle
məhəllə rəhbəri-muhtar
məlahətli-sıcak kanlı, şirin
məlhəm-lapa
məlum-belli, malum
məlumat-bildiri, bilgi, demeç, malumat, rapor, veri
məlumatlı-bilgili
məlumdur-besbelli
məlun-mel'un
mələk-melek
mələmək-melemek
mələz-melez
mənzərəli-pitoresk
mərhələ-aşama, dönem, evre, merci, merhale, safha
məsələ-husus, mesele, sorun
məsələn-meselâ, örneğin, söz gelişi
məzəli-şakacı, tuhaf
məşğələ-meşgale
məşəl-meşale
naməlum-belirsiz
necəlik-nicelik
nümayəndəlik-ajans
nəlbəki-tabak
nəleyin-terlik
nəticələnmək-sonuçlanmak
pəltək-kekeme
pələng-kaplan
qüssəli-acıklı, içli
qəlb-kalp
qəlbdən-candan, içten
qəlbsiz-kalpsiz
qəlib-kalıp
qəlp-düzme, eğreti, yapma
qələbə çalmaq-ütmek
qələbəlik-kalabalık
qələm-kalem
qələmyonan-kalemtıraş
qələt-hata
qəribə gəlmək-garipsemek
qəzəl-gazel
rast gəlmək-rastlamak
rayihəli-kokulu
sadəlövh-bön
sadələşmək-sadeleşmek
salaməleyküm-merhaba, selamünaleyküm
silkələmək-silkelemek, silkmek
silkələnmə-sallantı
sirkələmək-sarsmak
söz gəlişi-söz gelişi
səciyyələndirmək-nitelemek
səlahiyyət-ehliyet, vekalet, yeterlik, yetki
səlahiyyətli-yetki, yetkili
səliqə-çeki düzen, özen
səliqə-sahmansız-savruk
səliqəli-derli toplu
səliqəsiz-özensiz
səltənət-saltanat
sələf-öncel, selef
sələmçi-tefeci
sələmçilik-murabaha
səmərəli-randımanlı
səmərəlik-randıman
səriştəli-görgülü
təbəəlik-tabiiyet
təcrübəli-görgülü, kalifye, olgun
təcəlli-tecelli
təlaş-kuşku, telâş
təlif-telif
təlim-alıştırma, antrenman, eğitim, öğrenim, talim
təlimat-talimat, yönerge, yönetmelik
təlimçi-antrenör
təlqin-telkin
təlxək-palyaço, soytarı
tələ-kapan, tuzak
tələb-talep
tələbat-icap
tələbkar-davacı, titiz
tələbə-öğrenci, talebe
tələfat-zayiat
tələffüz-telâffuz
tələsik-acele, acil
təməl-temel
tənbəl-aylak, tembel, uyuşuk, üşenmek
təngə gəlmək-bıkmak
təntənəli-törenli
təsəlli-teselli
təvəllüd-doğum
təxəllüs-mahlâs
vahiməli-vahim
vahiməlik-vahamet
viranəlik-yıkıntı
vəliəhd-veliaht
xoş gəldin-hoş geldin
xoş gəldiniz-hoş geldiniz
xoşa gəlmək-hoşa gitmek
xoşagəlməz-itici, tatsız
xəlifə-halife
xəlitə-alaşım
xəlvət-kuytu
xələf-halef
yazığı gəlmək-acımak
yeməli-yenilir, yenir
yönəlmək-yönelmek
yönəltmək-sevketmek
yüksəlmə-kalkınma, terfi
yüksəlmək-kalkınmak
zır dəli-zırdeli
zədəli-sakat
zədələmək-berelemek, sakatlamak, zedelemek
zəlzələ-deprem, zelzele
çisələmək-çiselemek
çiyələk-çilek
çişi gəlmək-çişi gelmek
çox mərtəbəli ev-apartman
çöməlmək-çömelmek
çəlimsiz-çelimsiz
çəllək-fıçı
çəlpəşik-çapraşık
çəltik-çeltik, pirinç
çələng-çelenk
çəngəl-çatal, çengel, elektrik fişi, kanca
üstəgəl-artı
üstəlik-ek, üstelik
üstələmək-üstelemek
şifrələmək-kodlamak
şübhələnmək-huylanmak, işkillenmek, şüphelenmek
şüşəli-camlı
şəftəli-şeftali
şəlalə-çağlayan, şelale
əcəl-ecel
əcələ-acele
əl-el
əl sıxma-toka
əl-əlvan-ala
əla-iyi, pekiyi
əlac-ilaç
əlamət-alâmet, belirti, emare, tanık
əlaqə-alâka, ilgi, ilişki, irtibat, ulaşım
əlaqədar-ilgili
əlaqələnmək-ilgilenmek
əlavə-ek, ilâve, küsur, zam
əlavə etmək-eklemek, ulamak
əlbət-elbette
əlbəttə-elbette
əlcək-eldiven
əldə etmək-ulaşmak
əleykəssalam-aleykümselam
əlhəmdülillah-elhamdülillah
əliaçıq-eli açık
əlifba-alfabe
əlifbalı bloknot-fihrist
əlil-malul, sakat
əlillik-sakatlık
əlləmək-ellemek
əlsilən-peçete
əlverişli-elverişli, harcıalem, kullanışlı, müsait, olacak
əlverişsiz-kullanışsız
əlvermək-elvermek
əlvida-elveda
əlyazması-yazma
əlçatmaz-erişilmez
əlçəkmə-feragat
əlüz yuyan-lâvabo
ələk-elek
ələlxüsus-bilhassa, özellikle
ələm-elem
ələmək-elemek
əməl-emel, fiil
əməli-yapıcı
əməliyyat-ameliyat, eylem, işlem, muamele
əngəl-engel
əvvəl-evvel, önce
əvvəl-axır-er geç
əvvəla-evvelâ, ilkin
əvvəlcə-önce, peşin
əvvəldən-peşin
əvvəlki-önceden
əvvəllər-eskiden
əzələ-adale, kas
Çox Axtarılanlar
sinmek, kazarma, ürəyi şan-şan ..., aut, kaplumbağa, səlma, klip, çem, kesdire bilmemek, kontrarqument, uşqol sozunun ..., əks-arqument, eşitmə, sinmək, qeyri-adi, kilip, struktur, hardal, binaen, ədavet, pezevenk, aleyhissalam, eks admiral, evlatun, şərif, nitekim, gijdillaq, klip ne demekdir, sirat köprüsü, eks çempiyon

Powered by Azeri.NET