Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
abad-bayındır, mamur
abadanlıq-imar
abadlıq-imar
abajur-abajur
abdal-abdal, aptal
abdəst-abdest
abonent-abone
abstrakt-abstre, soyut
abunə-abone
abunəçi-abone, abonman
abır xəyalılıq-utanç
abırlamaq-azarlamak
abırlandırmaq-utandırmak
abırlı-mahcup, sıkılgan
abırlılıq-utanç
alabaxta-üveyik
alicənab-efendi
alicənablıq-asalet
araba-araba
ata-baba-ata
ayaqqabı-ayakkabı, kundura
baba-büyük baba, dede
babat-münasip, uygun, vasat
baraban-trampet
basabas-kalabalık
baş stab-genel kurmay
biabır-rezil
biabır etmək-azarlamak
biabırçılıq-rezalet
boşqab-tabak
bərabər-beraber, denk, eşdeğer, eşit, müsavi
bərabərlik-eşitlik, müsavat
bərabərsizlik-eşitsizlik
cavab-cevap, mukabele, yanıt
cavab vermək-yanıtlamak
cavabdeh-davalı, sorumlu
cavabdehlik-sorum
corab-çorap
cənab-beyefendi
cənabət-cenabet
daban-ökçe, taban
dabangeyindirən-çekecek
dabankeş-çekecek
dabançəkən-çekecek
dekabr-Aralık
dolab-dolap
dolabça-komodin
haqq-hesab-fatura
hesab-hesap
hesabat-rapor
hesablamaq-addetmek, hesaplamak, hesaplaşmak
hicab-hicap
hoqqabaz-hokkabaz
iltihab-yangı
inqilab-devrim
inqilabi-devrimci
inqilabçı-devrimci
inqılab-inkılâp
isabət-isabet
iztirab-ıstırap
kabab-kebap
kabel-kablo
kabus-kâbus
kitab-kitap
kitabxana-kütüphane
kitabça-broşür, cüzdan
krab-çağanoz
külqabı-tabla
labüd-kaçınılmaz
mahtab-mehtap
modabaz-züppe
müsabiqə-karşılaşma, müsabaka
mütabiqlik-mutabakat
nabor-dizgi
noyabr-kasım
nəcabətli-asil
oktyabr-ekim
orta hesabla-ortalama
parabaş-yarımca
pulqabı-cüzdan
qab-ambalaj, kap
qaba-dürüşt, kaba, kırıcı, küstah
qabaq-evvel, kabak, kapak, önce
qabaqcadan-peşin
qabaqcıl-ilerici, öncü
qabaqcıllıq-öncelik
qabaqkı-önceden
qabar-nasır
qabarcıq-tümsek
qabarma-gelgit
qabarmaq-kabarmak
qabarıq-engebe
qabağını almaq-önlemek
qabiliyyət-kabiliyet, kapasite, yetenek, yeterlik
qablamaq-kaplamak
qablaşdırmaq-ambalaj yapmak, paketlemek
qabıq-kabuk
qabırğa-eğe, kaburga
qarabağır-çil
qarabaşaq-karabuğday
qaraqabaq-somurtkan
qaşqabaq-somurtkan
qaşqabaqlı-ekşi
qeyri-bərabər-eşitsiz
qiyabən-gıyaben
qısaboy-bodur
rabitə-bağlantı, ulaşım
rəqabət-rekabet
sabah-yarın
sabahın xeyir-günaydın
sabit-oturaklı, sabit, tutarlı
sabitlik-istikrar
sabotaj-baltalama
sabun-sabun
savab-sevap
sentyabr-eylül, Eylül
sudabişmiş-haşlama
sərdabə-lahit
sərhesab-idareli
tabaşir-tebeşir
tabe-bağımlı, tâbî
tabelik-tabiiyet
tabeçilik-bağımlılık
tabsız-bitkin
taburet-iskemle, tabure
xarab-bozuk, harap, sakat
xaraba-enkaz, harabe
xarabalaşmaq-fenalaşmak
xarabalıq-enkaz
xarablaşmaq-kötüleşmek
xitab-hitap
xitabən-hitaben
yaban-yabanî
yabançı-yabancı
yabanı-yaban, yabanî
zabit-subay
çarşab-çarşaf
çirkab-çamur, çirkef, zifos
şabalıd-kestane
şablon-basmakalıp, harcıalem
şoraba-salamura
ştab-kurmay
şərab-şarap
əks-cavab-tepki
əzab-acı, azap, çile, güçlük
Türk dilində-Azərbaycan dilində
Rab-Rəb
abajur-abajur
abanmak-dirsəklənmək, söykənmək
abartmak-artırmaq, şişirtmək
abdal-abdal
abdest-abdəst, dəstəmaz
abla-bacı, böyük bacı
abluka-blokada, mühasirə
abone-abonent, abunə, abunəçi
abonman-abunəçi
abstre-abstrakt, mücərrəd
akraba-əqrəba, qohum
alabümin-zülal
alfabe-əlifba
alfabesiz-savadsız
araba-araba, avtomobil, maşın
asabî-əsəbi
ayakkabı-ayaqqabı
ağabey-böyük qardaş, qardaş
baba-ata, dədə
baba anne-nənə
babacan-mehriban, sevimli
beraber-bərabər
buz dolabı-soyuducu
büyük baba-baba
cenabet-cənabət, təharətsizlik
gıyaben-qiyabən
haber-xəbər
harabe-xaraba
hitaben-xitabən
hokkabaz-hoqqabaz
icabet-razılıq
isabet-dəqiq, hərəkət), isabət
isabetli-dəqiq, düzgün, münasib, uğurlu
kaba-kobud, qaba
kabadayı-qoçu
kabahat-qəbahət
kabak-qabaq
kabarmak-qabarmaq
kabile-qəbilə
kabiliyet-qabiliyyət
kablo-kabel
kabuk-qabıq
kabul-qəbul
kaburga-qabırğa
kalabalık-basabas, güruh, izdiham, qələbəlik, tünlük
karabet-qohumluq
karabuğday-qarabaşaq
kasaba-qəsəbə
lâvabo-əlüz yuyan
mabet-ibadətxana, məbəd, səcdəgah
maksada mutabakat-eynilik
merhaba-salam, salaməleyküm
muhabbet-məhəbbət
muhabir-müxbir, reportyor
mukabele-cavab, qarşıqoyma, ödəmə, tutuşdurma
murabaha-müamiləçilik, sələmçilik
mutabakat-mütabiqlik, müvafiqlik, razılıq, uyğunluq, yekdillik
mutabık-razı
müsabaka-müsabiqə
nabız-nəbz
olabilir-ola bilər
rekabet-rəqabət
sabah-səhər
sabit-sabit
sabretmek-səbir etmək
sabun-sabun
sabır-səbir
tabak-boşqab, nəlbəki, nimçə
tabaka-təbəqə
taban-əsas, bünövrə, daban, döşəmə, özül, pəncə
tabanca-tapança
tabetmek-basmaq, çap etmək
tabiat-təbiət
tabiat üstü-fövqəltəbii
tabiiyet-asılılıq, təbəəlik, tabelik, vətəndaşlıq
tabip-doktor, təbib
tabir-ifadə, təbir
tabiî-təbii
tabla-külqabı
tabur-batalyon
tabure-kətil, taburet
yaban-özgə, yabanı, yad
yabancı-xarici, yabançı
yabanî-vəxşi, yaban, yabanı
zabıta-polisiya
çaba-cəhd, qeyrət, səy
çabalamak-çalışmaq, çapalamaq
çabucak-dərhal, tezcə
çabuk-cəld, çevik, iti, tez, yeyin
çığabalığı-çokə
şaklaban-lağlağıçı


Çox Axtarılanlar
çem, eşitmə, kaplumbağa, kuzey dogu ufku, kuzey dogu, seyirci, temmuz, uygulama, arvadbazlıq, regüle, gəlmək, gelişmek, giyen, sanal, gətir, mahrem, allah'ım ..., a.y.e sözünün ..., bəxtəvər, allah'ım affetsin, günbəz, nezle, grip, bahtiyar, xoşbəxt, sikdir

Powered by Azeri.NET