Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
abad-bayındır, mamur
abadanlıq-imar
abadlıq-imar
abajur-abajur
akrobat-cambaz
alabaxta-üveyik
albalı-vişne
alban-Arnavut
anbar-ambar, depo, silo
araba-araba
arvadbaz-çapkın, hovarda, zampara
ata-baba-ata
baba-büyük baba, dede
babat-münasip, uygun, vasat
baca-baca
bacanaq-bacanak
bacaq-bacak
bacarmaq-becermek
bacarıq-ehliyet, marifet, yeterlik
bacarıqlı-makul
bacı-abla, bacı, kızkardeş
badalaq-çelme
badalaq vurmaq-çelmelemek
badam-badem
badımcan-patlıcan
bagaj-bagaj
baha-pahalı
bahalanmaq-pahalanmak
bahar-bahar, ilkbahar
bakenbard-favori
bakirə-bakire
bal-bal, not
bala-bala
bala-çocuk, yavru
balaca-ufak
balans-bilânço, muvazene, muvazenet
baldır-baldır
baldız-baldız, görümce
balta-balta
baltalamaq-baltalamak
balıq-balık
balıq)-ızgara
balıqqulağı-helezon
bambalaca-minik
banan-muz
banda-çete
banderol-koli
banka-kavanoz
baqqal-bakkal
bar-bəhər-yemiş
baraban-trampet
barbar-barbar
bardaş-bağdaş
barja-mavuna
barmaq-parmak
barı-bari
barınmaq-barınmak
barıt-barut
barış-barış
barışmaq-barışmak
barışıq-mütareke
barəsində-hakkında
basabas-kalabalık
basdırmaq-dikmek, gömmek
basmaq-basmak, tabetmek
basmaqəlib-basmakalıp
basqın-baskın, saldırı, salgın, taarruz
basılış-baskı
batalyon-tabur
bataqlıq-bataklık
batareya-pil
batmaq-batmak
batıq-kısık
batırmaq-banmak, çivilemek
bax-sakın
baxmaq-bakmak
baxmayaraq-rağmen
baxış-gösteri
bayaq-demin
bayat-bayat, kart
bayatlaşmaq-bayatlamak
bayatı-mani
bayağı-adi, bayağı, harcıalem
bayquş-baykuş
bayram-bayram
bayraq-bayrak, sancak
bayılmaq-bayılmak
bayır-dışarı
baza-üs
bazar-çarşı, Pazar, piyasa
bazar ertəsi-Pazartesi
bazarlıq-pazarlık
bazis-altyapı
bağ-bağ, bahçe, kordon
bağban-bahçıvan
bağlama-ambalaj, paket
bağlamaq-akdetmek, bağlamak, kapamak
bağlanma-fesih
bağlaşma-kontrat, sözleşme
bağlaşmaq-bağdaşmak
bağlı-bağlı, ilgili, kapalı
bağça-bahçe
bağırmaq-bağırmak
bağırsaq-bağırsak, işkembe
bağırtı-çığlık, yaygara
bağışlamaq-affetmek, bağışlamak
bağışlanılmış-mazur
bağışlayın-affedersiniz, pardon
baş-baş, genel, kafa
baş barmaq-baş parmak
baş nazir-başbakan
baş qaldırmaq-baş kaldırmak
baş qərargah-genel kurmay
baş stab-genel kurmay
baş vəzir-sadrazam
baş örtüyü-baş örtüsü
başa düşmək-anlamak
başcı-önder
başdan etmək-savmak
başdansovma-özensiz
başlamaq-başlamak, koyulmak
başlangıc-giriş
başlanğıc-başlangıç
başlıca-başlıca
başlıq-başlık, manşet
başmaq-kundura
başqa-başka, öbür
başqaları-el âlem
başçı-elebaşı, önder, reis, yönetmen
başçılıq-yönetim
boyunbağı-gerdanlık
böyük bacı-abla
bərbad-berbat
canbaz-cambaz
daban-ökçe, taban
dabangeyindirən-çekecek
dabankeş-çekecek
dabançəkən-çekecek
dazbaş-dazlak
dikbaş-kasıntı
dəstəbaşı-elebaşı
etibar-emniyet, inanç, itibar, kredi
etibar etmək-güvenmek
etibarlı-emin, geçerli, güvenilir, muhakkak, saygın
etibarsız-güvensiz, kalleş
etibarən-itibaren
eşqbazlıq-kur
gözübağlı-gözü kapalı
günəbaxan-ayçiçeği
hambal-hamal
hesabat-rapor
hoqqabaz-hokkabaz
ibadət-ibadet
ibadətgah-tapınak
ibadətxana-mabet
ibarət-ibaret
icbar fel-ettirgen
ilanbalıq-bufa
inzibati-idarî
iqtibas-alıntı, iktibas
irtibat-irtibat
isbat-ispat
isbat etmək-ispatlamak, kanıtlamak
istiqbal-istikbal
işbaz-işgüzar
kabab-kebap
kartbasan-üçkâğıtçı
kolba-tüp
kombayn-biçerdöver
kübar-kibar
kələkbaz-düzenbaz
kəndirbaz-cambaz
laübalı-lâubalî
libas-elbise, giysi, kılık
mal mübadiləsi-takas
mehriban-babacan, sevecen
mehribanlıq-içtenlik
modabaz-züppe
mübadilə-değişim, kambiyo, mübadele, teati
mübadilə etmək-değiştirmek
mübahisə-kavga, tartışma
mübahisə etmək-bahse girmek, tartışmak
mübaliğə-mübalağa
mübarizə-mücadele
mübarək-mübarek
mühasibat-muhasebe
məhrəba-havlu
məşrubat-meşrubat
nebatı-nebatî
neylon torba-poşet
nəbatat-nebat
obaşdanlıq-sahur
omba-kalça
parabaş-yarımca
qaba-dürüşt, kaba, kırıcı, küstah
qabaq-evvel, kabak, kapak, önce
qabaqcadan-peşin
qabaqcıl-ilerici, öncü
qabaqcıllıq-öncelik
qabaqkı-önceden
qabar-nasır
qabarcıq-tümsek
qabarma-gelgit
qabarmaq-kabarmak
qabarıq-engebe
qabağını almaq-önlemek
qara bazar-kara borsa
qarabağır-çil
qarabaşaq-karabuğday
qaraqabaq-somurtkan
qaşqabaq-somurtkan
qaşqabaqlı-ekşi
qohum-əqrəba-hısım
qohumbazlıq-iltimas
qohumbazlıq etmək-kayırmak
quldurbaşı-elebaşı
qumarbaz-üçkâğıtçı
qurban-kurban
qurbağa-kurbağa
qəbahət-kabahat
qəbahət etmək-halt etmek
sabah-yarın
sabahın xeyir-günaydın
sehrbaz-sihirbaz
soba-fırın, soba
subay-bekâr
sumbata-zımpara
sözə baxan-uslu, uysal
sözəbaxan-uyuşkan
səbat-sebat
səhifə bağlama-mizanpaj
tabaşir-tebeşir
taxta-şalban-kereste
tibb bacısı-hemşire
torba-külah, torba
truba-borazan
trubaçı-borazan
tumba-komodin
tısbağa-kaplumbağa
tələbat-icap
tərtibat-tertibat
tərtibatçı-yönetmen
təxribat-baltalama, tahribat
təxribatçı-yıkıcı
uşaq bağçası-ana okulu
vəba-veba
vəbal-vebal
xaraba-enkaz, harabe
xarabalaşmaq-fenalaşmak
xarabalıq-enkaz
yaban-yabanî
yabançı-yabancı
yabanı-yaban, yabanî
yubanmaq-gecikmek
yubatmaq-alıkoymak
zorba-zorba
çiban-çıban
çoban-çoban
çobanyastığı-papatya
ört-bas etmək-örtbas etmek
özbaşına-kendiliğinden
şabalıd-kestane
şalban-tomruk
şeytanbazar-bitpazarı
şlaqbaum-geçit parmaklığı
şoraba-salamura
şorba-çorba
əlifba-alfabe
əlifbalı bloknot-fihrist
əqrəba-akraba, hısım
ətcəbala-civciv
Türk dilində-Azərbaycan dilində
abajur-abajur
abanmak-dirsəklənmək, söykənmək
abartmak-artırmaq, şişirtmək
ahbap-dost-tanış
ahbaplik-dostluq
akraba-əqrəba, qohum
albatros-sarıdimdik
albay-polkovnik
ambalaj-bağlama, qab, tara
ambalaj yapmak-qablaşdırmaq
ambar-anbar
amberbalığı-kaşalot
araba-araba, avtomobil, maşın
ağır başlı-ağır, ciddi, təmkinli
baba-ata, dədə
baba anne-nənə
babacan-mehriban, sevimli
baca-baca
bacak-ayaq, bacaq
bacanak-bacanaq
bacı-bacı
badana-əhəng
badem-badam
bagaj-bagaj, yük
bahane-bəhanə
bahar-bahar, yaz
baharat-ədviyyə, ədviyyat
bahis-bəhs, danışıq, mərc, mövzu, söhbət, tema
bahse girmek-höcət etmək, mübahisə etmək
bahsetmek-bəhs etmək
baht-bəxt, tale
bahtiyar-bəxtiyar
bahçe-bağ, bağça
bahçıvan-bağban
bahşiş-bəxşiş
bakan-nazir
bakanlık-nazirlik
bakire-bakirə
bakkal-baqqal
bakla-paxla
bakmak-baxmaq
bakır-mis
bal-bal
bala-bala
baldır-baldır
baldız-baldız
balon-şar
balta-balta
baltalama-sabotaj, təxribat
baltalamak-baltalamaq
balçık-palçıq
balık-balıq
bana-mənə
band-lent
bando-orkestr
banmak-batırmaq, salmaq
bant-lent
banyo-hamam, vanna
baraj-bənd, sədd
barbar-barbar
bardak-stəkan
bari-barı, heç olmasa
barut-barıt
barınak-sığınacaq, sığınaq
barınmak-barınmaq, daldalanmaq, sığınmaq
barış-barış, sülh
barışmak-barışmaq
basamak-pillə, pilləkən
basiret-ağıl, bəsirət, fərasət
basit-bəsit
baskı-basılış, çap, nəşr, sıxıntı, təzyiq, tiraj
baskın-basqın
basmak-basmaq, çap etmək
basmakalıp-basmaqəlib, çeynənmiş, standart, şablon
baston-əsa
basım-çap
basım evi-mətbəə
basın-mətbuat
basınç-təzyiq
bataklık-bataqlıq
batmak-batmaq
battaniye-ədyal
batı-qərb
bavul-çamadan
bay-bəy
bayan-xanım
bayat-bayat
bayatlamak-bayatlaşmaq
bayağı-adi, bayağı, sadə, vulqar
baykuş-bayquş
bayrak-bayraq
bayram-bayram
bayılmak-bayılmaq
bayındır-abad
bazen-bəzən
bazı-bəzi
bağ-bağ, tənəklik
bağdaş-bardaş
bağdaşmak-bağlaşmaq
bağlamak-bağlamaq
bağlantı-rabitə
bağlı-asılı, bağlı
bağıl-nisbi
bağıllık-nisbilik
bağımlı-asılı, qeyri-müstəqil, tabe
bağımlılık-asılılıq, tabeçilik
bağımsız-azad, müstəqil, sərbəst
bağımsızlık-istiqlaliyyət, müstəqillik, sərbəstlik
bağırmak-bağırmaq
bağırsak-bağırsaq
bağış-ianə
bağışlamak-bağışlamaq
bağışıklama-immunizasiya
bağışıklık-immunitet
baş-baş
baş kaldırmak-baş qaldırmaq, qiyam etmək, üsyan etmək
baş parmak-baş barmaq
baş örtüsü-baş örtüyü, ləçək
başarmak-müvəffəq olmaq
başarı-müvəffəqiyyət, uğur
başarılı-müvəffəqiyyətli, uğurlu
başbakan-baş nazir
başka-başqa, özgə
başkan-prezident, rəhbər, sədr
başkanlık-sədrlik
başkent-paytaxt
başlamak-başlamaq
başlangıç-başlanğıc
başlıca-başlıca
başlık-başlıq, sərlövhə
başvurmak-müraciət etmək
başvuru-müraciət
başıboş-avara, sahibsiz, yiyəsiz
başşehir-paytaxt
bedbaht-bədbəxt
berbat-bərbad
binbaşı-mayor
boyun bağı-qalstuk
büyük baba-baba
büyük baş-qaramal
cambaz-akrobat, canbaz, kəndirbaz
cumhurbaşkanı-prezident
demirbaş-avadanlıq, inventar
düzenbaz-bic, hiyləgər, kələkbaz
elebaşı-başçı, dəstəbaşı, quldurbaşı
erbap-əhl, usta
galiba-deyəsən, ehtimal ki, ola bilər ki
gariban-biçarə, qərib
gayreti batıla-mənasız cəhdlər:gayret
hokkabaz-hoqqabaz
ibadet-ibadət
ibaret-ibarət
ihbar-avizo, bildiriş, xəbər, xəbərçilik, xəbərdarlıq
ihbarname-avizo, raport
iktibas-iqtibas
ilkbahar-bahar, yaz
intibak-adaptasiya, uyğunlaşma
irtibat-əlaqə, irtibat
istikbal-istiqbal
itibar-etibar
itibaren-etibarən
itibari-nominal, şərti
itibarî-nominal şərti
kaba-kobud, qaba
kabadayı-qoçu
kabahat-qəbahət
kabak-qabaq
kabarmak-qabarmaq
kalabalık-basabas, güruh, izdiham, qələbəlik, tünlük
kaplumbağa-tısbağa
kasaba-qəsəbə
kebap-kabab
kibar-kübar
kurban-qurban
kurbağa-qurbağa
laubali-ədəbsiz, nəzakətsiz, təklifsiz
lâmba-lampa
lâubalî-laübalı
maksada mutabakat-eynilik
matbaa-mətbəə
merhaba-salam, salaməleyküm
mersinbalığı-nərə
meşrubat-məşrubat
murabaha-müamiləçilik, sələmçilik
mutabakat-mütabiqlik, müvafiqlik, razılıq, uyğunluq, yekdillik
muşamba-müşəmbə
mübadele-mübadilə
mübalağa-mübaliğə
mübarek-mübarək
müsabaka-müsabiqə
nebat-bitki, nəbatat
nebatî-nebatı
sabah-səhər
sebat-səbat
sebatsız-hərdəmxəyal, qətiyyətsiz, mütərəddid
sihirbaz-sehrbaz
soba-soba
son bahar-payız
sonbahar-payız
subay-zabit
tabak-boşqab, nəlbəki, nimçə
tabaka-təbəqə
taban-əsas, bünövrə, daban, döşəmə, özül, pəncə
tabanca-tapança
tahribat-təxribat
takibat-qovuşdurma
tertibat-alət, qurğu, mexanizm, ölçü, tərtibat
torba-torba
turba-torf
tıka basa-doyunca
tıpkıbasım-faksimile
veba-vəba
vebal-günah, vəbal
yaban-özgə, yabanı, yad
yabancı-xarici, yabançı
yabanî-vəxşi, yaban, yabanı
yarbay-podpolkovnik
yobaz-doqmatik
yunusbalığı-delfin
yüzbaşı-kapitan, rotmistr
zorba-zorba
zorbalık-əziyyət, zülm
zımba-deşikaçan
çaba-cəhd, qeyrət, səy
çabalamak-çalışmaq, çapalamaq
çarşamba-çərşənbə
çenebaz-boşboğaz, naqqal
çoban-çoban
çorba-şorba
çıban-çiban
çığabalığı-çokə
örtbas etmek-ört-bas etmək
Şubat-fevral
şaklaban-lağlağıçı
şubat-fevral


Çox Axtarılanlar
kaplumbağa, çem, şah əsər, eşitmə, gicdillah, yaxala, güncel, vızgırt, senöl, faxtə, palojna, kövrelmek, həlimə, sapık, peysər, xüşk, evezle, şenol, kövrelmeq, nelbəki, peyderpey, dayanmak, bardak, bızgırt, valik, kərxana, nəlbəki, komser, tergü, stol

Powered by Azeri.NET