Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
arbitr-hakem
auditoriya-dershane
avtoritet-kredi, otorite
biskvit-bisküvi
bitirmək-sonuçlamak
bitişdirmək-kenetlemek
bitişik-bitişik
bitişmək-bitişmek
bitki-bitki, nebat
bitmək-bitmek
bitərəf-bitaraf, çekimser, tarafsız, yansız
bərkitmə-tesbit
bərkitmək-pekiştirmek, saptamak
bəsit-basit
depozit-mevduat
ditdili-sivri sinek
eşitmək-işitmek
favorit-favori
fit-ıslık
fitnə-fitne
fitnəkarlıq etmək-kışkırtmak
fitrət-fıtrat
fitva-fetva
fitə-peştamal
gicitikən-ısırgan
gicitkən-ısırgan
ifritə-cadaloz
immunitet-bağışıklık
incitmək-acıtmak, gücendirmek
isitmə-sıtma
it-it, köpek
itaət-itaat
itaətkar-uysal
itaətli-uslu, uysal
iti-çabuk, keskin
itiləmək-bilemek
itirmək-kaybetmek
itki-hasar, kayıp
itkilər-zayiat
itmiş-kayıp
itmək-kaybolmak, yitmek
ittifaq-ittifak
ittiham-itham
itələmək-itelemek, itmek
kapitan-kaptan, yüzbaşı
kibrit-kibrit
kilit-kilit
kirəmit-kiremit
kitab-kitap
kitabxana-kütüphane
kitabça-broşür, cüzdan
konstitusiya-anayasa
kredit-kredi
kreditlə-veresiye
kreditor-alacaklı
limit-limit
litr-litre
ləngitmək-frenlemek, savsaklamak
magnitofon-teyp
maqnit-mıknatıs
maqnitofon-teyp
meteorit-gök taşı
meyit-ceset
mitinq-miting
monolit-yekpare
mühit-ortam, vasat
münbit-bitek, verimli
nitq-nutuk, söylev
oldu-bitdi-oldu bitti
orbit-yörünge
orbita-yörünge
palitra-palet
parazit-asalak
parazitologiya-asalak bilimi
pozitiv-olumlu
qarnitur-takım
qitə-kıt'a
rabitə-bağlantı, ulaşım
sabit-oturaklı, sabit, tutarlı
sabitlik-istikrar
sait-sesli, ünlü
sakit-müsterih, sakin, sessiz, suskun, sütliman, uslu
sakitlik-duraklama, huzur, itidal
sakitləşdirmək-dindirmek
sakitləşmək-dinmek, yatışmak
samit-sessiz, ünsüz
sanitar-sihhi
sitat-alıntı
sitəm-sitem
suiti-fok
svita-refakat
sviter-kazak
titan-şofben
titr-jenerik
titrəmə-titreşim, ürperti
titrəmə-qızdırma-humma
titrəmək-titremek, zangırdamak
titrəyiş-sallantı
titul-unvan, ünvan
təpitmə-lapa
təsbit-tespit
təsbit etmək-saptamak
vasitə-araç, vasıta
vasitəçi-ara bulucu
vasitəçilik-ara buluculuk
vitrin-camekan
vəsait-gereç
xitab-hitap
xitabən-hitaben
xəlitə-alaşım
xəritə-harita
zabit-subay
şitil-fide
şitillik-fidelik
şərait-durum, ortam, vasat
Türk dilində-Azərbaycan dilində
ahitname-konvensiya, müqavilə, pakt
ait-aid
aktüalite-aktuallıq, kinoxronika
araşit-araxis
asit-turşu
basit-bəsit
belit-aksioma
beyit-beyt
bilit-afişa, elan, reklam
bitaraf-bitərəf
bitek-münbit
bitevi-aramsız, durmadan
bitey-flora
bitişik-bitişik
bitişmek-bitişmək
bitki-bitki
bitkin-tabsız, üzgün
bitmek-bitmək, qurtarmaq, tamamlanmaq
bitpazarı-şeytanbazar
cirit-cıda, mızraq
depozit-beh
eğitim-təhsil, təlim, tərbiyə
eğitmek-tərbiyə vermək
eşit-bərabər, eyni, tay
eşitlik-bərabərlik, eynilik
eşitsiz-qeyri-bərabər
eşitsizlik-bərabərsizlik
fitne-fitnə
gelgit-qabarma
geçit-keçid
geçit parmaklığı-şlaqbaum
gitgide-getdikcə, get-gedə
gitmek-getmək
gittikçe-getdikcə, get-gedə
harita-xəritə
hitaben-xitabən
hitap-xitab, müraciət
hoşa gitmek-xoşa gəlmək
istavrit-stavrida
it-it, köpək
itaat-itaət
itelemek-itələmək
itfaiyeci-yanğınsöndürən
ithal-idxal
itham-ittiham
itibar-etibar
itibaren-etibarən
itibari-nominal, şərti
itibarî-nominal şərti
itici-xoşagəlməz, soyuq
itidal-etidal, mötədillik, sakitlik, təmkin, toxtaqlıq
itikat-etiqad
itimat-etimad
itimatname-etimadnamə, vəkalətnamə
itina-etina
itiraf-etiraf
itiraz-etiraz
itiyat-adət etmə, alışqanlıq
itmek-itələmək
ittifak-ittifaq
izmarit-papiros kötüyü, papiros qırıntısı
işitmek-eşitmək
kalite-keyfiyyət, növ
kalitesiz-keyfiyyətsiz
kapasite-güc, imkanlılıq, qabiliyyət, tutum
kerevit-xərçəng
kibrit-alışqan, kibrit
kilit-kilit, qıfıl
kiremit-kirəmit
kitap-kitab
klitoris-dıllaq
lahit-məqbərə, sərdabə
limit-limit, son hədd
litre-litr
mescit-məscid
miting-mitinq
mitoloji-mifologiya
mücahit-mücahid
müfrit-ekstremist, qatı, sərt
münekkit-münəqqid, tənqidçi
münferit-ayrı
mürşit-mürşid
müsait-əlverişli, münasib, müsaid, yararlı
müteahhit-podratçı
mütereddit-mütərəddid
nakit-nağd pul
nitekim-həmçinin
nitel-keyfiyyət
nitelemek-səciyyələndirmək
nitelik-xarakteristika, xassə, xüsusiyyət, keyfiyyət, səciyyə
oldu bitti-əmr-vaqe, oldu-bitdi
otorite-avtoritet
pitoresk-mənzərəli, səfalı
politika-siyasət
resital-konsert
resmigeçit-rəsmi keçid
sabit-sabit
simit-bublik
site-şəhərcik
sitem-sitəm
tahdit-məhdudiyyət
taklit-təqlid
tehdit-hədə, qorxu, təhdid
tenkit-tənqid
tesbit-bərkitmə, qurma, möhkəmlətmə
tespit-təsbit
teyit-gücləndirmə, təsdiq
titiz-ciddi, xırdaçı, öcəşkən, prinsipial, sofi, tələbkar, vasvası
titrekkavak-ağcaqovaq
titremek-titrəmək
titreşim-titrəmə
vakit-vaxt, zaman
vites-sürət, tezlik
yitmek-itmək, yox olmaq
yiğit-igid
çeşit-çeşid, növ
çit-çəpər, hasar
çitilemek-ovxalamaq, sürtmək
ümit-ümid
üst geçit-estakada, keçid
şahit-şahid
şehit-şəhid
şerit-lent, zolaq


Çox Axtarılanlar
ruzi, eşitmə, kaplumbağa, mifologiya, əlhəmdülillah, pərdə, lütf, ümumi, nəaliyyət, yetk, fənd, ruzilənmək, soy, reksane, naliyyət, nc nc, sonsuz, hürriyet, çocuksuz, qesri, kısır, ruziləndirdin, sonsus

Powered by Azeri.NET