Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
Allah-Allah, Hak
abırlamaq-azarlamak
abırlandırmaq-utandırmak
acılaşmaq-acılaşmak
acıqlandırmaq-gücendirmek
acıqlanmaq-gücenmek, kızmak, öfkelenmek
addımlamaq-adımlamak
ala göz-çakır göz
ala-bula-alaca
ala-bəzək-alaca
alabaxta-üveyik
alacaq-alacak
alaq otu-çim
alay-alay
alaçiy-tatarımsı, tatarsı
alovlanmaq-tutuşmak
alqışlamaq-alkışlamak
ambulatoriya-ambülans
ampula-ampul, tüp
anlamaq-anlamak, çakmak
anlayış-kavram
anlaşmaq-anlaşmak
arxipelaq-takımada
arıqlamaq-kilo vermek, süzülmek, zayıflamak
aslan-aslan
atalar sözü-ata sözü
atlanmaq-atlamak
atlas-atlas
ayaqla-yaya, yayan
aydınlanmaq-aydınlanmak
aydınlaşdırmaq-açıklamak, çözmek, develope etmek
ayıblamaq-ayıplamak
az qala-neredeyse
açıq iclas-açık celse
ağlamaq-ağlamak
ağırlamaq-ağırlamak
ağırlaşmaq-fenalaşmak, güçleşmek, kötüleşmek
badalaq-çelme
badalaq vurmaq-çelmelemek
bahalanmaq-pahalanmak
bala-çocuk, yavru
bala-bala
balaca-ufak
balans-bilânço, muvazene, muvazenet
baltalamaq-baltalamak
balıqqulağı-helezon
bambalaca-minik
bayatlaşmaq-bayatlamak
bağlama-ambalaj, paket
bağlamaq-akdetmek, bağlamak, kapamak
bağlanma-fesih
bağlaşma-kontrat, sözleşme
bağlaşmaq-bağdaşmak
bağışlamaq-affetmek, bağışlamak
bağışlanılmış-mazur
bağışlayın-affedersiniz, pardon
başlamaq-başlamak, koyulmak
başlangıc-giriş
başlanğıc-başlangıç
başqaları-el âlem
bismillah-besmele, bismillâh
blank-antetli kâğıt
bulamac-bulamaç
bulamaq-bulamak, sallamak
bulantı-bulantı
bulanıq-bulanık
bulaq-pınar
bulaşmaq-bulaşmak
bulaşıq-bulaşık
buynuzlamaq-toslamak
bəla-belâ, çile
cadulamaq-büyülemek
calaq-aşı
canlanmaq-canlanmak
cila-cilâ
cilalamaq-cilâlamak
cırmaqlamaq-berelemek
cəllad-cellât
cəzalandırmaq-cezalandırmak
dalamaq-dalamak
dalan-çıkmaz
dalaq-dalak
dalaşma-hırgür
dalaşmaq-dalaşmak, takışmak
daldalanmaq-barınmak, saklanmak
dalğalanmaq-havalanmak
damcılamaq-damlamak
damla-damla
danlamaq-azarlamak, paylamak, yermek
danlanmaq-çıkışmak
dava-dalaş-kavga
dağlamaq-dağlamak
deklarasiya-bildirge
dolab-dolap
dolabça-komodin
dolamaq-dolamak
dolanma-geçim
dolanmaq-dolanmak, geçinmek
dolanışıq-geçim
dolayı-dolayı
dolaşmaq-dolaşmak
dolaşıq-çapraşık, çetrefil, girift
durulamaq-durulamak
duyğulanmaq-duygulanmak
dıllaq-bızır, dılak, klitoris
dəllal-simsar
dəllalı-açıkçı
dərmanlamaq-ilâçlamak
elan-bildirge, bilit, duyuru, ilân
elastik-esnek
emalatxana-imalâthane
eskalator-müteharrik merdiven
filan-falan
filan-behman-falan filan
filan-fəsman-falan filan
filatelist-pulcu
flanel-fanila
fotoplastinka-plak
fövqəladə-fevkalâde, olağanüstü
fövqəladə vəziyyət-sıkıyönetim
fəlakət-afet, felâket
fəlakətli-feci
fənalaşmaq-fenalaşmak
gilas-kiraz
halal-helâl
halallaşmaq-helâlleşmek
hamarlama-tesviye
hasilat-üretim, ürün
hasılat-hasılat
havalanmaq-havalanmak
hazırlama-yapma
hazırlamaq-donatmak, hazırlamak, üretmek, yapmak
haçalanmaq-çatallanmak
hesablamaq-addetmek, hesaplamak, hesaplaşmak
hilal-ayça, hilâl
həlak-helâk
həyəcanlandırıcı-dokunaklı
iclas-celse, içtimaî, meclis, oturum
iflas-fiyasko, iflâs
ilahi-ilâhî
ilan-yılan
ilanbalıq-bufa
ilhamlanmaq-esinlenmek
ilıqlaşdırmaq-ılıştırmak
imla-imlâ
imzalamaq-akdetmek, imzalamak
inqilab-devrim
inqilabi-devrimci
inqilabçı-devrimci
inqılab-inkılâp
inşallah-inşallah
islah-ıslah
islah evi-ıslah evi
islah olmaq-uslanmak
islahat-ıslahat, reform
islam hüququ-fıkıh
islanmaq-ıslanmak
ismarlamaq-ısmarlamak
istehlak-tüketim
istehlakçı-tüketici
istehsalı planlaşdırma-işletme
istila-istilâ
istiqlal-istiklâl
istiqlaliyyət-bağımsızlık, özgürlük
ixtilaf-çatışma, ihtilaf, uyuşmazlık
ixtilal-ihtilâl
ixtisaslaşdırılmış-kalifye
ixtiyarlamaq-ihtiyarlamak
içalat-ahşa, işkembe
iştahalanmaq-iştahlanmak
klaviş-tuş
kodlamaq-kodlamak
korlamaq-sakatlamak
kraxmallamaq-kolalamak
kraxmallanmış-kolalı
kukla-bebek, kukla
labüd-kaçınılmaz
lacivərd-lâcivert
laf-laf
lak-cilâ, rugan
lakin-fakat, lâkin
laklama-vernik, vernikleme
laklı-rugan
lal-dilsiz
lalə-gelincik, lâle
lamisə-dokunum
lampa-lâmba
lampoçka-ampul
laqeyd-aldırmaz, ihmalkâr, lâkayt, vurdumduymaz
laqeydlik-aldırmazlık, ihmal, sallantı
lastik-lastik
lax-gevşek
layihə-proje, tasar, tasarı
layihələşdirmək-tasarlamak
layiq-lâyık
layiq bilmək-tenezzül etmek
layiq görmək-tenezzül etmek
layiqli-adamakıllı
layla-ninni
laylay-ninni
lazaret-revir
lazım-gerek, lâzım
laçın-şahin
laübalı-lâubalî
lağ-alay
lağlağıçı-şaklaban
leylac-üçkâğıtçı
lovğalanmaq-böbürlenmek, övünmek
mala-siva
maraqlanan-ilgili
maraqlanmaq-ilgilenmek, merak etmek, meraklanmak, umursamak
marmelad-pelte
mazaqlaşma-kur
milad-milat
miladi-miladî
mismarlamaq-çivilemek
mişarlamaq-testerelemek
molla-hoca, imam
mulat-melez
mumiyalamaq-ilaçlamak
mübtəla-manyak
mülahizə-oy, yargı
mülayim-mülâyim
məhdudlaşdırmaq-kısıtlamak, sınırlamak
məlahətli-sıcak kanlı, şirin
məmulat-imalat, mamul
naqolay-sakar
naxışlamaq-işlemek
nazlanmaq-nazlanmak
nişastalamaq-kolalamak
nişastalanmış-kolalı
novella-öykü
ola bilər-olabilir
ola bilər ki-galiba
olar-olur
orta hesabla-ortalama
otlamaq-otlamak
ovlamoq-avlamak
ovsunlamaq-büyülemek
ovsunlayıcı-büyüleyici
ovxalamaq-çitilemek, ovalamak
oğlan-oğlan
oğlaq-oğlak
oğurlamaq-aşırmak, çalmak, çarpmak
palata-oda
paralamaq-paralamak
parlamaq-parlamak
parlament-meclis
parlaq-parlak
partlamaq-patlamak
partlaq-patlak
partlayış-infilak
parçalamaq-parçalamak, ufalamak
paxla-bakla, fasulye
paylanma-dağılım
plagiat-aşırma
plagiator-aşırmacı
plakat-pankart
plan-tasar
planet-gezegen, seyyare
planetlərarası-gezegenlerarası
planka-çıta
planlaşdırmaq-tasarlamak
plastinka-plâk
plaş-pardösü, trençkot, yağmurluk
plomblamaq-kurşunlamak
polad-çelik
pravoslav-ortodoks
primula-çuhaçiçeği
qablamaq-kaplamak
qablaşdırmaq-ambalaj yapmak, paketlemek
qala-kale, kermen
qalaktika-galaksi
qalantereya-tuhafiye
qalay-kalay
qaralama-müsvedde
qaralamaq-karalamak
qarışlamaq-karışlamak
qarşılamaq-karşılamak
qarşılaşdırmalı-karşılaştırmalı
qarşılaşdırmaq-karşılaştırmak, kıyaslamak
qarşılaşma-karşılaşma
qatlamaq-devşirmek, katlamak
qatlanmaq-katlanmak
qatılaşmaq-katılaşmak
qayğılanmaq-kaygılanmak
qocalar evi-huzur evi
qovalamaq-kovalamak
qoxlamaq-koklamak
qoşalaşmaq-çiftleşmek
qucaqlamaq-kucaklamak
qulaq-kulak
qurcalamaq-kurcalamak
qurulamaq-kurulamak
qılıqlamaq-oyalamak
qırtlaq-gırtlak
qərarlaşdırmaq-kararlaştırmak
rahatlamaq-rahatlamak
rastlaşmaq-rastlamak
razılaşma-sözleşme
reklam-bilit
ruhlanmaq-esinlenmek
salam-merhaba, selam
salamat qalın-Allah'a ısmarladık
salamlamaq-selamlamak
salaməleyküm-merhaba, selamünaleyküm
sallanmaq-sarkmak
sancılanmaq-sancılanmak
saplamaq-saplamak
saxlamaq-alıkoymak, dindirmek
saxlanmaq-saklanmak
saxlanılmış-saklı
sayıqlamaq-sayıklamak
saçmalamaq-saçmalamak
sağlam-dinç, esen, iyi, sağlam
sağlamlıq-afiyet, esenlik
sağlıqla-afiyet olsun
sevdalanmaq-sevdalanmak
siferblat-kadran
silah-silah
silahlanmaq-silahlanmak
solaxay-solak
sonraya saxlamaq-ertelemek
standartlaşdırmaq-ayarlamak
sulamaq-sulamak
sulaq-sulak
suçlamaq-suçlamak
sülalə-hanedan, soy, sülâle
sınıqlar-enkaz
sıralamaq-sıralamak
sızlamaq-sızlamak, vızıldamak
sığallamaq-sıvazlamak
səhifə bağlama-mizanpaj
səlahiyyət-ehliyet, vekalet, yeterlik, yetki
səlahiyyətli-yetki, yetkili
talan-çapul, yağma
talan etmək-yağmalamak
talançı-çapulcu
tamamlama-ikmal
tamamlamaq-sonuçlamak, tamamlamak
tamamlanmaq-bitmek
tarazlaşdırmaq-dengelemek
tarla-tarla
tasarlamaq-tasarlamak
taskulah-miğfer
tolazlamaq-fırlatmak
topalaşmaq-kümelenmek
toparlamaq-toparlanmak
toplamaq-biriktirmek, derlemek, devşirmek
toplanmaq-birikmek, sevketmek, üşüşmek
toplantı-içtimaî
tormozlamaq-frenlemek
tovlamaq-kandırmak, tavlamak
tozlandırmaq-püskürtmek
tozlandırıcı-püskürteç
tullamaq-fırlatmak, göndermek
tullanmaq-atlamak, zıplamak
təfsilat-ayrıntı, detay, tafsilat
təkrarlamaq-yinelemek
təlaş-kuşku, telâş
təşkilat-kuruluş, kurum, örgüt, teşkilat
təşkilatçı-örgütçü
ucuzlaşdırma-indirim, tenzilat
ucuzlaşmaq-ucuzlaşmak
ufaqlamaq-ufalamak
ulamaq-ulumak
uyğunlaşdırmaq-uygulamak
uyğunlaşma-intibak
uzaqlaşdırmaq-uygulamak
uzaqlaşdırılmış-ücra
uzaqlaşmaq-sapmak, uzaklaşmak
uzlaşmaq-uzlaşmak
uçuqlar-enkaz
valaylama-yalpa
vaxtıyla-vaktiyle
vilayət-il, vilayet
villa-köşk
xala-teyze
xarabalaşmaq-fenalaşmak
xarablaşmaq-kötüleşmek
xariqüladə-doğaüstü, harikulâde
xatırlamaq-hatırlamak
xatırlatma-ihtar
xaşlama-haşlama
xaşlamaq-haşlamak
xeyir ola-hayrola
xilas etmək-kurtarmak
xilas olmaq-kurtulmak
xilasedici-kurtarıcı
xilaskar-kurtarıcı, velinimet
xorlamaq-horlamak
xoşlamaq-hoşlanmak
xoşlanmaq-hoşlanmak
xülasə-özet, velhasıl
xülasə etmək-özetlemek
xırdalamaq-bozdurmak, para bozdurmak, ufalamak
xırpalamaq-hırpalamak
yalamaq-yalamak
yalan-yalan
yalançı-yalancı
yalavac-
yaltaqlanmaq-yaltaklanmak
yamanlamaq-kötülemek
yamaqlamaq-yamalamak, yamamak
yaralamaq-yaralamak
yaraqlanmaq-silahlanmak
yavaşlamaq-yavaşlamak
yaxalamaq-tutmak, yakalamak
yaxınlaşma-yaklaşım
yaxınlaşmaq-yaklaşmak
yaxşılaşmaq-iyileşmek
yayla-yayla
yayğınlaşmaq-yaygınlaşmak
yaşıllaşmaq-yeşermek
yekunlaşdırmaq-özetlemek
yola getmək-uyuşmak
yola getməyən-geçimsiz
yola salmaq-uğurlamak
yolagetməz-huysuz
yollamaq-sevketmek, yollamak
yoxlama-deneme, kontrol, prova, yoklama
yoğunlaşmaq-yoğunlaşmak
yuvalamaq-dürmek
yuvarlaq-toparlak
yuxulamaq-dalmak
yırğalanma-sallantı, yalpa
zolaq-şerit
zolaqlı-ala
zorla-zorla
zorlamaq-zorlamak
zülal-alabümin
zıplamaq-zıplamak
çalağan-çaylak
çalxalamaq-çalkalamak, çalkamak
çapalamaq-çabalamak
çatlamaq-çatlamak
çolaq-çolak
övlad-çocuk, evlât
üzüyola-uslu, uysal
İslam-İslâm
İslamiyyət-İslâmiyet
şapalaq-şamar, tokat
şarlatan-şarlatan
şeyxülislam-şeyhülislam
şişmanlamaq-şişmanlamak
şlanq-hortum
şlaqbaum-geçit parmaklığı
şokolad-çikolata
şüalamaq-ışınlamak
şüalanma-ışınım
şəlalə-çağlayan, şelale
əclaf-alçak, rezil
əclaflıq-alçaklık, rezillik, zül
əhvalat-olay, vukuat
əla-iyi, pekiyi
əlac-ilaç
əlamət-alâmet, belirti, emare, tanık
əlaqə-alâka, ilgi, ilişki, irtibat, ulaşım
əlaqədar-ilgili
əlaqələnmək-ilgilenmek
əlavə-ek, ilâve, küsur, zam
əlavə etmək-eklemek, ulamak
əleykəssalam-aleykümselam
əlhəmdülillah-elhamdülillah
əmlak-emlâk
əsaslanmamış-asılsız
əsla-asla
əstəğfürullah-estağfurullah
ətcəbala-civciv
əvvəla-evvelâ, ilkin
əxlaq-ahlâk, moral
əxlaqsızlıq-sefahat, sefahet
Türk dilində-Azərbaycan dilində
Allah-Allah
Allah'a ısmarladık-xudafiz, xudahafiz, salamat qalın
abla-bacı, böyük bacı
acılaşmak-acılaşmaq
adımlamak-addımlamaq
aklamak-bəraət qazandırmaq
ala-açıq-qəhvəyi, əl-əlvan, xallı, rəngbərəng, zolaqlı
alabümin-zülal
alaca-ala-bəzək, ala-bula, al-əlvan
alacak-alacaq
alacaklı-kreditor
alafranga-avropasayağı
alan-ərazi, bölmə, meydan, sahə
alay-alay, dəstə, güruh, istehza, izdiham, lağ, mərasim, nümayiş, yığnaq, zarafat
alaycı-masqaraçı
alaşım-ərinti, xəlitə
aleykümselam-əleykəssalam
algılamak-dərk etmək
alkışlamak-alqışlamaq
ambalaj-bağlama, qab, tara
ambalaj yapmak-qablaşdırmaq
ambülans-ambulatoriya, poliklinika, təcili yardım maşını
anlam-məna
anlamak-anlamaq, başa düşmək
anlamdaş-sinonim
anlamsız-mənasız
anlaşmak-anlaşmaq
antlaşma-konvensiya, müqavilə, pakt, saziş
anılar-memuar
arızalanmak-sınmaq
asalak-müftəxor, parazit, tüfeyli
asalak bilimi-parazitologiya
asla-əsla
aslan-aslan
atlamak-atlanmaq, tullanmaq
atlas-atlas
avlamak-ovlamoq
ayaklanma-qiyam, üsyan
ayaklanmak-qiyam etmək, üsyan etmək
ayarlamak-dəqiqləşdirmək, kalibrləmək, kökləmək, standartlaşdırmaq, tənzimləmək
aydınlanmak-aydınlanmaq
aylak-avara, tənbəl
ayıklamak-çeşidləmək
ayıplamak-ayıblamaq
azarlamak-abırlamaq, biabır etmək, danlamaq
açıklama-izah, şərh
açıklamak-aydınlaşdırmaq, izah etmək
ağlamak-ağlamaq
ağırlamak-ağırlamaq
bakla-paxla
bala-bala
baltalama-sabotaj, təxribat
baltalamak-baltalamaq
bayatlamak-bayatlaşmaq
bağlamak-bağlamaq
bağlantı-rabitə
bağışlamak-bağışlamaq
bağışıklama-immunizasiya
başlamak-başlamaq
başlangıç-başlanğıc
bocalamak-çaşmaq, karıxmaq
boylam-meridian, uzunluq, uzunluq dairəsi
budala-axmaq, gic, səfeh
bulamak-bulamaq
bulamaç-bulamac
bulantı-bulantı
bulanık-bulanıq
bulaşmak-bulaşmaq, yoluxmaq
bulaşıcı-yoluxucu
bulaşık-bulaşıq, çirkli
buz dolabı-soyuducu
camlı dolap-servant
canlanmak-canlanmaq
ceylan-ceyran
cezalandırmak-cəzalandırmaq
cilâlamak-cilalamaq
cırtlak-ciyiltili
dalak-dalaq
dalamak-dalamaq
dalaşmak-dalaşmaq
damla-damcı, damla
damlalık-damcıtökən, pipet
damlamak-damcılamaq
dazlak-daz, dazbaş
dağlamak-dağlamaq
dolamak-dolamaq
dolandırmak-dələduzluq etmək, fırıldaqçılıq etmək
dolandırıcı-dələduz, fırıldaqçı
dolanmak-dolanmaq, gəzmək
dolap-dolab, şkaf
dolay-ətraf
dolayı-dolayı
dolaşmak-dolaşmaq, gəzmək
duraklama-aravermə, durğunluq, sakitlik
durulamak-durulamaq
duygulanmak-duyğulanmaq
dılak-dıllaq
elhamdülillah-əlhəmdülillah
estağfurullah-əstəğfürullah
eş anlamlı-sinonim
falan-filan
falan filan-filan-behman, filan-fəsman
fanila-flanel, fufayka
fasıla-fasilə
fazla-artıq, çox
fenalaşmak-ağırlaşmaq, fənalaşmaq, xarabalaşmaq, pisləşmək
fırlamak-atılmaq
fırlatmak-atmaq, buraxmaq, tolazlamaq, tullamaq
galaksi-qalaktika
gayreti batıla-mənasız cəhdlər:gayret
gerillacı-partizan
gırtlak-qırtlaq
hala-bibi
halat-buraz, kanat, tros
hastalanmak-xəstə olmaq
hasılat-hasılat
hatırlamak-xatırlamaq
hava alanı-aeroport
havalanmak-dalğalanmaq, havalanmaq, uçmaq, yellənmək
havlamak-hürmək
haylaz-nadinc, yaramaz
hayrola-xeyir ola
hayıflanmak-heyflənmək
hazırlamak-hazırlamaq
haşlama-xaşlama, qaynadılmış, pörtülmüş, sudabişmiş
haşlamak-xaşlamaq, qaynatmaq, pörtmək
hela-ayaqyolu, tualet
hesaplamak-hesablamaq
hesaplaşmak-hesablamaq
heyelan-uçqun
hoplamak-hoppanmaq
horlamak-xorlamaq, xoruldamaq
hortlak-xortdan
hoşlanmak-xoşlamaq, xoşlanmaq
huylanmak-şəklənmək, şübhələnmək
hırpalamak-xırpalamaq
hızlanmak-sürətlənmək
ihlal-pozma, pozulma
ihtilaf-ixtilaf
ihtiyarlamak-ixtiyarlamaq, qocalmaq
ilaç-əlac, çarə, dava, insektisid
ilaçlamak-mumiyalamaq
ilâçlamak-dərmanlamaq
imalat-istehsal, məmulat
imzalamak-imzalamaq, qol çəkmək
infilak-partlayış
inşallah-inşallah
ispatlamak-isbat etmək, sübut etmək
iştahlanmak-iştahalanmaq
kalabalık-basabas, güruh, izdiham, qələbəlik, tünlük
kalay-qalay
kanıtlamak-isbat etmək, sübut etmək
kaplama-örtük, üz
kaplamak-əhatə etmək, bürümək, qablamaq, örtmək, üzləmək
kaplan-pələng
karalamak-qaralamaq
kararlaştırmak-qərarlaşdırmaq
karyola-çarpayı
karışlamak-qarışlamaq
karşılamak-qarşılamaq
karşılaşma-qarşılaşma, müsabiqə
karşılaştırmak-qarşılaşdırmaq
karşılaştırmalı-qarşılaşdırmalı, mügayisəli
katlamak-qatlamaq
katlanmak-dözmək, qatlanmaq
katılaşmak-qatılaşmaq
kaygılanmak-qayğılanmaq
kiralamak-icaraya vermək, kirələmək
kodlamak-kodlamaq, şifrələmək
koklama-iybilmə
koklamak-qoxlamaq
kola-kraxmal, nişasta, yapışqan
kolalamak-kraxmallamaq, nişastalamaq
kolalı-kraxmallanmış, nişastalanmış, nişastalı
kolay-asan, yüngül
kolaylık-asanlıq
kollamak-gözləmək, himayə etmək
konaklamak-dincəlmək, gecələmək
kontrplak-faner
kovalama-izləmə, təqib
kovalamak-izləmək, qovalamaq
kozalak-qoza
kucaklamak-qucaqlamaq
kukla-kukla
kulak-qulaq
kulaç-sajın
kullanmak-istifadə etmək, işlətmək
kullanılmış-geyilmiş, işlənmiş, köhnə, nimdaş
kullanışlı-əlverişli, münasib, rahat
kullanışsız-əlverişsiz, narahat
kurcalamak-qurcalamaq
kurdela-lent
kurulamak-qurulamaq
kurşunlamak-plomblamaq
kutlamak-təbrik etmək
külah-papaq, torba
kılavuz-bələdçi, gid, losman, rəhbər
kırlangiç-qaranquş
kırlangıç-qaranquş
kısıtlamak-məhdudlaşdırmaq
kıyaslamak-qarşılaşdırmaq, müqayisə etmək, tutuşdurmaq
kışla-kazarma
laf-boşboğazlıq, cəfəngiyat, danışıq, laf, söhbət, söz
lahit-məqbərə, sərdabə
lahza-ləhzə
laik-dünyəvi, dünyəviləşdirilmiş
lapa-məlhəm, sıyıq, təpitmə
lastik-kauçuk, lastik, rezin, şin
laubali-ədəbsiz, nəzakətsiz, təklifsiz
lağvetmek-ləğv etmək
leylak-yasəmən
meblağ-məbləğ
meraklanmak-maraqlanmaq
miladî-miladi
milat-milad
miyavlamak-miyovuldamaq
mola-əylənmə, dayanma, dinclik, fasilə, tənəffüs
mutlak-mütləq
mutlaka-mütləqa
mübalağa-mübaliğə
mütalaa-mütaliə
nazlanmak-nazlanmaq
noktalama-punktuasiya
olabilir-ola bilər
olacak-əlverişli, münasib, yararlı
olanak-imkan, mümkünlük
olanaklı-mümkün
olanca-bütün
olasılık-ehtimal
olay-əhvalat, hadisə, vaqiə
olağan-adi, təbii
olağanüstü-fövqəladə, qeydi-adi, qeyri-adi
onaylamak-təsdiq etmək
ortaklaşa-birgə, birlikdə
ortalama-orta hesabla, təxmini
otlamak-otlamaq
ovalamak-ovxalamaq, sürtmək
oyalamak-aldatmaq, gözlətmək, qılıqlamaq, uzatmaq
oylamak-səsə qoymaq
oğlak-oğlaq
oğlan-oğlan
pahalanmak-bahalanmaq
paralamak-paralamaq
parlak-parlaq
parlamak-parlamaq
parçalamak-parçalamaq
patlak-partlaq
patlamak-partlamaq
paylamak-danlamaq
pazarlama-marketinq
pekala-əcəb, gözəl, qəşəng, yaxşı, yaraşıqlı
pilav-pilov, plov
pirzola-kotlet
plak-fotoplastinka, val
pohpohlamak-bəhbəhləmək
pusula-əmrnamə, bussol, kompas
pusulaıı-order
pırlanta-brilyant
rahatlamak-rahatlamaq
rastlamak-rast gəlmək, rastlaşmaq
rastlantı-təsadüf
sakatlamak-korlamaq, zədələmək
saklamak-gizlətmək
saklanmak-daldalanmaq, gizlənmək, qorunmaq, saxlanmaq
salak-axmaq
salamura-şoraba
salatalık-xıyar
sallamak-bulamaq, yelləmək
sallantı-diqqətsizlik, etinasızlıq, laqeydlik, saymazlıq, silkələnmə, titrəyiş, yellənmə, yırğalanma
sancılanmak-sancılanmaq
saplamak-sancmaq, saplamaq
savsaklamak-ləngitmək
sayıklamak-sayıqlamaq
saçmalamak-saçmalamaq
sağlam-sağlam
sağlamak-təmin etmək
selam-salam
selamlamak-salamlamaq
selamünaleyküm-salaməleyküm
sevdalanmak-sevdalanmaq
silah-silah, yaraq
silahlanmak-silahlanmaq, yaraqlanmaq
solak-solaxay
sonuçlamak-bitirmək, qurtarmaq, tamamlamaq
sonuçlanmak-nəticələnmək
sorgulama-dindirmə, istintaq
sulak-sulaq, sulu yer
sulamak-sulamaq
sularında-yaxınlığında
suçlamak-suçlamaq
sınıflandırma-təsnif etmə, təsnifat
sınırlamak-məhdudlaşdırmaq
sıralamak-sıralamaq
sıvazlamak-sığallamaq
sızlamak-sızlamaq
tabla-külqabı
tafsilat-təfsilat
tamamlamak-tamamlamaq
tanımlamak-tanımaq, tərif etmək
tarla-tarla
tarla kuşu-torağay
tasarlamak-fikirləşmək, layihələşdirmək, planlaşdırmaq, tasarlamaq
taslak-cizgi, eskiz, maket
tavla-nərd
tavlamak-tovlamaq
taşlama-həcv
tenzilat-güzəşt, ucuzlaşdırma
teşkilat-təşkilat
toparlak-yuvarlaq
toparlanmak-toparlamaq
toplam-cəm, nəticə, yekun
toplantı-yığıncaq
toslamak-buynuzlamaq, kəllə vurmaq
tutuklamak-həbs etmək, tutmaq
tuğla-kərpic
ucuzlaşmak-ucuzlaşmaq
ufalamak-xırdalamaq, parçalamaq, ufaqlamaq
ulamak-əlavə etmək, birləşdirmək
ulaşmak-əldə etmək, çatmaq, gəlmək, yetişmək
ulaştırma-çatdırma, daşıma
ulaştırmak-çatdırmaq, vermək, yetirmək
ulaşım-əlaqə, kommunikasiya, kontakt, rabitə
uluslar arası-millətlərarası
uluslararası-beynəlxalq, beynəlmiləl
uslanmak-düzəlmək, islah olmaq
uygulamak-tətbiq etmək, uyğunlaşdırmaq, uzaqlaşdırmaq
uygulamalı-təcrübi, tətbiqi
uyuklamak-mürgüləmək
uzaklaşmak-uzaqlaşmaq
uzlaşmak-uzlaşmaq
uğurlamak-ötürmək, yola salmaq
vantilatör-ventilyator
vilayet-vilayət
vurgulamak-nəzərə çatdırmaq
vuslat-görüş, visal
yakalamak-yaxalamaq
yaklaşmak-yaxınlaşmaq
yaklaşık-təxminən, təxmini, təqribən
yaklaşım-münasibət, yaxınlaşma
yalamak-yalamaq
yalan-yalan
yalancı-yalançı
yalanlamak-təkzib etmək
yaltaklanmak-yaltaqlanmaq
yamalamak-yamaqlamaq, yamamaq
yankılanmak-əks-səda vermək
yanlışlıkla-bilmədən, səhvən
yanıtlamak-cavab vermək
yaralamak-yaralamaq
yasalaşmak-qanuniləşmək
yavaşlamak-yavaşlamaq
yaygınlaşmak-yayğınlaşmaq
yayla-yayla
yayımlamak-çap etmək, nəşr etmək
yayınlamak-vermək
yağmalamak-qarət etmək, talan etmək
yoklama-yoxlama
yollamak-yollamaq
yozlaşmak-pozulmaq
yoğunlaşmak-yoğunlaşmaq
yuhalamak-etiraz etmək, tfu-tfu etmək
yular-noxta
yılan-ilan
zayıflamak-arıqlamaq, zəifləmək
zorla-zorla
zorlamak-zorlamaq
zıplamak-hoppanmaq, tullanmaq, zıplamaq
zırlamak-zırıldamaq
zırvalamak-boşboğazlıq etmək, cəfəngiyat söyləmək
çabalamak-çalışmaq, çapalamaq
çalar-zəngli
çalkalamak-çalxalamaq
çapalamak-belləmək, kətmənləmək
çatallanmak-haçalanmaq, ikiləşmək
çatlamak-çatlamaq
çaylak-çalağan
çağlayan-şəlalə
çikolata-şokolad
çolak-çolaq
çınlamak-cingildəmək, zanğıldamaq
çıplak-çılpaq, lüt
ıhlamur-cökə, çökə
ıslah-islah
ıslah evi-islah evi
ıslahat-islahat
ıslak-nəmli, yaş
ıslanmak-islanmaq
ısmarlama-buyurtma, sifariş, sifarişli, tapşırıq
ısmarlamak-ismarlamaq, tapşırmaq
ışınlamak-şüalamaq
şaklaban-lağlağıçı
şarlatan-şarlatan
şaşalamak-mat qalmaq, şaşmaq
şelale-şəlalə
şeyhülislam-şeyxülislam
şişmanlamak-kökəlmək, şişmanlamaq


Çox Axtarılanlar
kaplumbağa, çem, yetkinlik, ruhi mücərrəd, patxod, abijniq, naber, padxod, tıpkı, nasılsın, atxoduna, cahıl, malış, bestbantov, qaqaş, cın, cəlb, tamaşacı, mübaliğe, sütun, umrumda değil, privet, piano, umrumda, əkil, besbantov, vecime, hüsran, mati, ay bilət

Powered by Azeri.NET