Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
abırlamaq-azarlamak
abırlandırmaq-utandırmak
abırlı-mahcup, sıkılgan
abırlılıq-utanç
avarlı-filika
ağırlamaq-ağırlamak
ağırlaşmaq-fenalaşmak, güçleşmek, kötüleşmek
ağırlıq-sıklet, tartı
aşkarlıq-vuzuh
bazarlıq-pazarlık
birlik-birlik, topluluk
birlikdə-birlikte, ortaklaşa
birləşdirmə-ilhak
birləşdirmək-ulamak
birləşmə-camia
birləşmək-birleşmek
bənzərlik-eşlik
bərabərlik-eşitlik, müsavat
dezertirlik-firar
dilxorluq-kırgınlık
dindarlıq-diyanet
dəyərləndirmək-değerlendirmek
etibarlı-emin, geçerli, güvenilir, muhakkak, saygın
fikirləşmək-düşünmek, tasarlamak
fitnəkarlıq etmək-kışkırtmak
fədakarlıq-özveri
hamarlama-tesviye
hazırlama-yapma
hazırlamaq-donatmak, hazırlamak, üretmek, yapmak
hazırlıqsız-doğaç
hiyləgərlik-kurnazlık
ismarlamaq-ısmarlamak
ixtiyarlamaq-ihtiyarlamak
iş birliyi-iş birliği
kalibrləmək-ayarlamak
keçərli-geçerli
kirli-çamurlu, pis
kirlənmək-kirlenmek
korlamaq-sakatlamak
kədərli-acıklı, içli
minnətdarlıq-şükran
mismarlamaq-çivilemek
mişarlamaq-testerelemek
məhsuldarlıq-randıman, verim
nazirlik-bakanlık, vekâlet
nəfərlik-kişilik
oxşarlıq-eşlik
oğurlamaq-aşırmak, çalmak, çarpmak
parlamaq-parlamak
parlament-meclis
parlaq-parlak
quldurluq-haydutluk
qüsurlu-sakat
qısırlıq-akamet
qənaətkarlıq-tasarruf
qənşərlik-peştamal
qərarlaşdırmaq-kararlaştırmak
qərarlı-kararlı
rəhbərlik-yönetim
saxtakarlıq-yolsuzluk
sehrləmək-büyülemek
sədrlik-başkanlık
səfirlik-elçilik
səhlənkarlıq-ihmal
sərlövhə-başlık
tamahkarlıq-hırs
tarla-tarla
tasarlamaq-tasarlamak
toparlamaq-toparlanmak
tutarlı-tutarlı
tədbirli-öngören, öngörülü
tədbirlilik-öngörü
təkrarlamaq-yinelemek
təkəbbürlü-kasıntı
təkəbbürlənmək-böbürlenmek
tərlik-terlik
tərləmək-terlemek
təsirli-dokunaklı, etkili, geçişli
uğurlu-başarılı, isabetli
varlı-varlıklı
varlıq-geçim, varlık
xatırlamaq-hatırlamak
xatırlatma-ihtar
xorlamaq-horlamak
xəbərdarlıq-ihbar, ihtar, ikaz, uyarı
xəbərdarlıq etmək-uyarmak
yararlı-müsait, olacak
yarlık-fiş, yafta
yarlıq-etiket
yağmurluq-trençkot, yağmurluk
yerli-yerli, yöresel
yerləşdirmə-iskân
yerləşdirmək-yerleştirmek
yerləşmək-bulunmak, üslenmek, yerleşmek
yuvarlaq-toparlak
zorla-zorla
zorlamaq-zorlamak
zəhərləmək-zehirlemek
çamurlu-çamurlu
çimərlik-plâj, yalı
ömürlük-müebbet
üzrlü-mazur
şarlatan-şarlatan
şüurlu-bilinçli, zeki
şəhərlərarası-şehirler arası
ətirli-kokulu
Türk dilində-Azərbaycan dilində
Allah'a ısmarladık-xudafiz, xudahafiz, salamat qalın
ayarlamak-dəqiqləşdirmək, kalibrləmək, kökləmək, standartlaşdırmaq, tənzimləmək
azarlamak-abırlamaq, biabır etmək, danlamaq
ağırlamak-ağırlamaq
belirlemek-müəyyən etmək
belirli-aşkar, bəlli, müəyyən
birleşmek-birləşmək
birlik-birlik
birlikte-birgə, birlikdə
böbürlenmek-lovğalanmaq, təkəbbürlənmək
derlemek-dərmək, toplamaq, yığmaq
derli toplu-səliqəli
değerlendirmek-dəyərləndirmək, qiymətləndirmək
duyarlı-həssas
fırlamak-atılmaq
fırlatmak-atmaq, buraxmaq, tolazlamaq, tullamaq
geçerli-etibarlı, keçərli
hatırlamak-xatırlamaq
hazırlamak-hazırlamaq
hazırlop-asanca, əziyyətsiz, yüngülcə, zəhmətsiz
hoparlör-səsucaldan
horlamak-xorlamaq, xoruldamaq
ihtiyarlamak-ixtiyarlamaq, qocalmaq
ilerlemek-irəliləmək
iyimserlik-nikbinlik, optimizm
içerlemek-hirslənmək
iş birliği-əməkdaşlıq, iş birliyi
kararlaştırmak-qərarlaşdırmaq
kararlı-əzmli, qərarlı
kirlenmek-kirlənmək
kirloz-natəmiz, pinti
konforlu-komfortlu, rahat
körleşmek-korşalmaq, kütləşmək
kötümserlik-bədbinlik, pessimizm
kırlangiç-qaranquş
kırlangıç-qaranquş
oy birliği-bir səslə
parlak-parlaq
parlamak-parlamaq
pazarlama-marketinq
pazarlık-bazarlıq
pırlanta-brilyant
rüzgarlı-küləkli
sinirlenmek-əsəbləşmək, hirslənmək
sinirli-əsəbi
sınırlamak-məhdudlaşdırmaq
sınırlı-məhdud
tarla-tarla
tarla kuşu-torağay
tasarlamak-fikirləşmək, layihələşdirmək, planlaşdırmaq, tasarlamaq
tekerlek-çarx, təkər
terlemek-tərləmək
terlik-nəleyin, şapşap, tərlik
toparlak-yuvarlaq
toparlanmak-toparlamaq
tutarlı-sabit, tutarlı
türlü-cürbəcür, çeşid, müxtəlif, növ, növbənöv
uygarlık-mədəniyyət, sivilizasiya
uğurlamak-ötürmək, yola salmaq
varlık-varlıq
varlıklı-varlı, zəngin
yağmurluk-bürüncək, plaş, yağmurluq
yerleşik-oturaq
yerleşmek-yerləşmək
yerleştirmek-yerləşdirmək
yerli-yerli
yeterli-kafi, kifayət qədər
yeterlik-bacarıq, qabiliyyət, səlahiyyət, səriştə
yürürlük-fəaliyyət, hərəkət, iş
zehirlemek-zəhərləmək
zorla-zorla
zorlamak-zorlamaq
zorluk-çətinlik
zırlamak-zırıldamaq
çamurlu-çamurlu, çirkli, kirli, palçıqlı
çamurluk-krılo
özgürlük-azadlıq, istiqlaliyyət, müstəqillik
ısmarlama-buyurtma, sifariş, sifarişli, tapşırıq
ısmarlamak-ismarlamaq, tapşırmaq
şarlatan-şarlatan
şehirler arası-şəhərlərarası
şekerleme-konfet, mürgüləmə


Çox Axtarılanlar
çem, kaplumbağa, hacı, huş, tilsim, istehza, günah, təxəyyül, bez, hesab günü, ədəbli uşaqlar, rişxənd, uşaqlar, məktəb, beniz, dünya sonu, tərbiyəli ..., kəfən, iştikak, əbədi cənnət, məktəb illəri, nisbə, tərbiyəli uşaq, ağ göyərçin, oyalama, kəklik, əbəs, bulgu, tərbiyəçi, sakit

Powered by Azeri.NET