Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
alternativ-seçenek, şık
antena-anten
aptek-eczane
aptekçi-eczacı
avtoritet-kredi, otorite
büsthalter-sutyen
fateh-fatih
filatelist-pulcu
gec-tez-er geç
hipoteza-varsayım
ibtidai mekteb-ilkokul
immunitet-bağışıklık
internat-yatılı
istedad-istidat, yetenek
istefa-çekilme, istifa
istehlak-tüketim
istehlakçı-tüketici
istehsal-imalat, istihsal, üretim, yapım
istehsalçı-üretici
istehsalı planlaşdırma-işletme
istehza-alay, istihza
kater-bot
kompüter-bilgisayar
konsistensiya-kıvam
leytenant-teğmen
lotereya-piyango
material-gereç, malzeme
materializm-özdekçilik
meteorit-gök taşı
otel-otel
paştet-ezme
protest-protesto
qalantereya-tuhafiye
sistem-dizge, düzen
sistern-sarnıç
sviter-kazak
tecavüz-saldırı
tel-bukle
telefon dəstəyi-ahize
telefon etmək-telefon etmek
tema-bahis
temp-tempo
temperatur-sıcaklık
terapevt-dahiliyeci
termin-terim
termometr-derece
tesadüfən-rastgele
texnika-fen
texniki-fenni
tez-acil, çabuk, seri, tez
tezcə-çabucak
tezis-tez
tezlik-vites
vklyuçatel-düğme
xarakter-huy, karakter, mizaç
xarakterik-özgü
xarakteristika-nitelik
xormeyster-koro şefi
ştepsel-fiş, priz
Türk dilində-Azərbaycan dilində
Cumartesi-şənbə
Pazartesi-bazar ertəsi
acente-agent, agentlik, büro
aktüalite-aktuallıq, kinoxronika
anten-antena
antetli kâğıt-blank
ateş-atəş, od
ateşçi-ocaqçı
ateşçi yeri-ocaqxana
beste-ahəng, hava, melodiya, musiqi
bestekâr-bəstəkar
bestelemek-bəstələmək
beter-betər
birlikte-birgə, birlikdə
bitek-münbit
bitevi-aramsız, durmadan
bitey-flora
büyüteç-böyüdücü, lupa
dantel-krujeva, şəbəkə, tor
defter-dəftər
destek-dayaq
desteklemek-kömək etmək, yardımçı olmaq
domates-pomidor, tomat
elbette-əlbət, əlbəttə
enişte-kürəkən, yeznə
enteresan-maraqlı
enternasyonal-beynəlxalq
ertelemek-sonraya saxlamaq
ertesi-ertəsi
firkete-sancaq
fiyat listesi-preyskurant
fırkateyn-freqat
gerçekten-doğrudan, həqiqətən
görünüşte-görünüşdə
gösterge-əqrəb, göstərici, indikator, nişan
gösteri-baxış, çıxış, numayiş, nümayiş, proyeksiya
gösterimci-kinomexanik
gösteriş-gözə girmə
gösterişli-görkəmli
göstermek-görsətmək
göstermelik-numunə, örnək
güverte-göyərtə
halter-ştanq
helikopter-vertolyot
hostes-stüardessa
hızgöstergesi-spidometr
ipotek-girov
istek-istək
isteka-kiy
istemek-istəmək
istep-bozqır, çöl, düz
itelemek-itələmək
içten-qəlbdən, səmimi, ürəkdən
içtenlik-istiqanlılıq, mehribanlıq, səmimiyyət
işte-budur, odur
kalite-keyfiyyət, növ
kalitesiz-keyfiyyətsiz
kapasite-güc, imkanlılıq, qabiliyyət, tutum
karakter-huy-xasiyyət, xarakter
kasten-qəsdən
kastetmek-düşünmək, qəsd etmək
kereste-heyvərə, qanmaz, öküz, taxta-şalban
kerpeten-kəlpətin
keten-kətan
köfte-kotlet
köstek-buxov, cidar, zəncir
liste-cədvəl, siyahı
matem-matəm
mektep-məktəb
mertebe-mərtəbə, san
muhtelif-müxtəlif
muhtemel-ehtimali
muhterem-hörmətli, möhtərəm
muhteva-məzmun
muhteviyat-mahiyyət, məzmun
muhteşem-möhtəşəm
muktedir-müqtədir
muteber-mötəbər
mutedil-mötədil
müstehcen-pornoqrafik
müsterih-dinc, sakit
müstesna-müstəsna
müsteşar-məsləhətçi, məşvərətçi, müşavir
müteahhit-podratçı
mütecaviz-təcavüzkar
mütefekkir-mütəfəkkir
müteharrik merdiven-eskalator
mütehassıs-mütəxəssis
mütereddit-mütərəddid
mütevazi-sadə, təvazökar
müttefik-müttəfiq
müşterek-müştərək
müşteri-müştəri
müşteşrik-şərqşünas
nispeten-nisbətən
nitekim-həmçinin
nitel-keyfiyyət
nitelemek-səciyyələndirmək
nitelik-xarakteristika, xassə, xüsusiyyət, keyfiyyət, səciyyə
noter-notarius
nükte-nüktə
otel-mehmanxana, otel
otorite-avtoritet
parantez-mötərizə
patates-kartof
paten-konki, rolik
pelte-jele, marmelad
peçete-əlsilən, salfet
protesto-qati etiraz, protest
püskürteç-pulverizator, püskürdücü, tozlandırıcı
rekolte-məhsul
reçete-nüsxə, resept
ruhsat tezkeresi-vəqisə
sahte-saxta
sahtekâr-saxtakar
satıcı tezğahı-piştaxta
sekte-duruş
site-şəhərcik
sitem-sitəm
sosyete-zadegan
teati-mübadilə
tebessüm-təbəssüm
tebeşir-tabaşir
tebligat-bildiriş
tebliğ-çıxış, məruzə
tebrik-təbrik
tecavüz-təcavüz
tecelli-təcəlli
tecrübe-təcrübə
tedarik-tədarük
tedavi-tədavi
tedavı-müalicə
tedbir-tədbir
tedirgin-narahat
tedricen-tədricən
teessüf-təəssüf
teessür-təəssür
tefeci-müamiləçi, sələmçi
tefekkür-təfəkkür
teferruat-təfərrüat
tefrika-təfriqə
tefsir-izah, şərh, təfsir
teftiş-təftiş
tehdit-hədə, qorxu, təhdid
tehlike-təhlükə
tek-tək
tekbir-təkbir
tekel-inhisar, monopoliya, müstəmləkə
tekerlek-çarx, təkər
teklif-təklif
teklik-tək
tekme-təpik
tekrar-təkrar
teksir-çoxaltma
tekstil-toxuculuq
tekzip-təkzib
tekâmül-təkamül
tel-məftil
telefon etmek-telefon etmək, zəng etmək
telif-təlif
telif hakkı-qonorar
telkin-təlqin
telmih-eyham, him, işarə
telsiz-radio, radioqrama
telsizci-radist
telâffuz-tələffüz
telâkki-görüş
telâş-təlaş
temas-görüşmə, təmas
temayül-təmayül
temaşa-tamaşa
tembel-tənbəl
tembih-tənbeh
temel-təməl
temelli-daimi
temenni-təmənni
temin etmek-təmin etmək
teminat-təminat
temiz-təmiz
temizlemek-təmizləmək
temkin-təmkin
temmuz-iyul
tempo-sürət, temp
temrin-məşq, təmrin
temsil-tamaşa, təmsil
temsilci-nümayəndə, təmsilçi
ten-tən
tencere-qazan, qazança
teneffüs-tənəffüs
teneke-tənəkə
tenezzül etmek-layiq bilmək, layiq görmək
tenha-tənha
tenkit-tənqid
tentürdiyot-yod
tenzilat-güzəşt, ucuzlaşdırma
tepe-təpə
tepinmek-təpinmək
tepki-əks-cavab, reaksiya
tepmek-təpmək
tepsi-məcməyi
ter-tər
terakki-tərəqqi
terazi-tərəzi
terbiye-tərbiyə
tercih-tərcih, üstünlük
tercüman-tərcüman
tercüme-tərcümə
tere yağı-kərə yağı
tereddüt-tərəddüt
terennüm-tərənnüm
tereotu-şüyüd
terfi-yüksəlmə
terim-termin
terk etmek-tərk etmək
terlemek-tərləmək
terlik-nəleyin, şapşap, tərlik
ters-tərs
tersine-tərsinə
terslemek-rədd etmək
tertibat-alət, qurğu, mexanizm, ölçü, tərtibat
tertip-tərtib
terzi-dərzi
tesadüf-təsadüf
tesadüfen-təsadüfən
tesbit-bərkitmə, qurma, möhkəmlətmə
teselli-təsəlli
tesir-təsir
teskin-təskin
teslim-təslim
tespih-təsbeh
tespit-təsbit
testere-mişar
testerelemek-mişarlamaq
tesviye-düzəltmə, hamarlama
tesviyeci-çilingər
tetkik-tədqiq
tevazu-alçaq könüllülük, təvazö
teveccüh-təvəccöh
tevekkül-təvəkkül
tevkif-həbs, tutma
teyemmüm-təyəmmüm
teyit-gücləndirmə, təsdiq
teyp-magnitofon, maqnitofon
teyze-xala
tez-cəld, dissertasiya, fikir, müddəa, sürətli, tez, tezis
tezat-təzad
tezgâh-dəzgah, piştaxta
tezhip-bəzəmə
tezkere-arayış, sənəd, vəsiqə
teçhizat-təchizat
teğmen-leytenant
teşbih-təşbeh
teşebbüs-təşəbbüs
teşekkül-təşəkkül
teşekkür-təşəkkür
teşhir-təşhir
teşhis-təşxis
teşhır-göstərmə
teşhıs-ayırdetmə, tanıma
teşkil-təşkil
teşkilat-təşkilat
teşrif-təşrif
teşrifat-təşrifat
teşvik-həvəsləndirmə, şirnikləndirmə, təşviq
vekâleten-vəkalətən
vites-sürət, tezlik
yelteniş-təşəbbüs
yeltenmek-çalışmaq
yetenek-istedad, qabiliyyət
yeter-bəsdir, kafi, kifayət qədər
yeterli-kafi, kifayət qədər
yeterlik-bacarıq, qabiliyyət, səlahiyyət, səriştə
yönetem-metod, üsul
yöntem-metod, üsul
yürekten-ürəkdən
zaten-əsasən, doğrusu, zatən
çete-banda, çətə, quldur dəstəsi
çeteci-çətəçi, qiyamçı, partizan
öte-o tərəf
öteberi-cürbəcür, xırda-para
öteki-o, o biri
üstelemek-üstələmək
üstelik-üstəlik
şilte-döşək, döşəkçə, içiltə


Çox Axtarılanlar
kaplumbağa, çem, yetkinlik, ruhi mücərrəd, patxod, abijniq, naber, padxod, tıpkı, nasılsın, atxoduna, cahıl, malış, bestbantov, qaqaş, cın, cəlb, tamaşacı, mübaliğe, sütun, umrumda değil, privet, piano, umrumda, əkil, besbantov, vecime, hüsran, mati, ay bilət

Powered by Azeri.NET