Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
arxası üstə-sırt üstü
büsthalter-sutyen
cüssə-cüsse
dürüst-dürüst, net, usturuplu
iş bölgüsü-iş bölümü
küs-küs, küskün
küsdürmək-gücendirmek
küskün-dargın
küsmüş-dargın
küsmək-gücenmek, küsmek
küstax-küstah
küsü-kirginlik
küsəyən-alıngan, çıtkırıldım
lüstr-avize
müsabiqə-karşılaşma, müsabaka
müsafir-misafir
müsahibə-demeç, mülâkat
müsaid-müsait
müsaidə-müsaade
müsamirə-müsamere
müsbət-müspet, olumlu
müsibət-musibet
müsibətli-feci
müskul-kas
müstəhəq-müstahak
müstəmləkə-sömürge, tekel
müstəmləkələşdirmə-sömürgecilik
müstəmləkəçi-sömürgeci
müstəmləkəçilik-inhisar, sömürgecilik
müstəntiq-sorgu hakimi
müstəqbəl-müstakbel
müstəqil-bağımsız, egemen, hür, müstakil, özgür
müstəqillik-bağımsızlık, egemenlik, özgürlük
müstəsna-müstesna
müsəlman-müslüman
nüsxə-nüsha, reçete
prodyüser-yapımcı
püskürdücü-püskürteç
püskürmək-püskürmek
püskürtmək-püskürtmek
qeyri-müstəqil-bağımlı
qüssə-özlem
qüssəli-acıklı, içli
qüsur-arıza, kusur, pürüz, sakatlık
qüsurlu-sakat
qüsursuz-pürüzsüz
rüsvayçılıq-yüzkarası
süs-süs
süsləmək-süslemek
süst-gevşek, uyuşuk
tüstü-duman
tüstüləmək-tütmek
tənəffüs-mola, paydos, teneffüs
təxəllüs-mahlâs
təşəbbüs-girişim, teşebbüs, yelteniş
təşəxxüs-kibir
vüsət-vüs'at
xüsus-husus
xüsusi-hususî, özel, özgün
xüsusilə-bilhassa, özellikle
xüsusiyyət-hususiyet, nitelik, özellik
xüsusən-özellikle
ölçüsüz-evrensel
üslub-üslûp
üst-üst
üstün-üstün
üstün tutmaq-yeğlemek
üstünlük-tercih
üstünə götürmək-gocunmak
üstəgəl-artı
üstəlik-ek, üstelik
üstələmək-üstelemek
üsul-ezgi, usul, yol, yönetem, yöntem
üsulluca-usul usul, usulca
üsyan-ayaklanma, isyan
üsyan etmək-ayaklanmak, baş kaldırmak
üsyançı-asi
ələlxüsus-bilhassa, özellikle
Türk dilində-Azərbaycan dilində
baş örtüsü-baş örtüyü, ləçək
cüsse-cüssə
doğaüstü-fövqəltəbii, xariqüladə
dürüst-dürüst
görgüsüz-səriştəsiz, təcrübəsiz
göğüs-döş, köks, sinə
göğüslemek-qarşı durmaq
hüsran-zərər, ziyan
insanüstü-fövqəlbəşəri
küs-küs
küskün-küs
küsmek-küsmək
küstah-ədəbsiz, kobud, küstax, qaba
küstahça-ədəbsizcəsinə, kobudcasına
küsur-əlavə, artıq, hissə, pay
lisans üstü-aspirantura
minibüs-mikroavtobus
müsaade-izn, müsaidə
müsabaka-müsabiqə
müsait-əlverişli, münasib, müsaid, yararlı
müsamaha-yumşaqlıq
müsamere-müsamirə
müsavat-bərabərlik
müsavi-bərabər, eyni
müslüman-müsəlman
müspet-müsbət
müstacel-təcili, təxirəsalınmaz
müstahak-müstəhəq
müstakbel-gələcək, müstəqbəl
müstakil-müstəqil
müstehcen-pornoqrafik
müsterih-dinc, sakit
müstesna-müstəsna
müsteşar-məsləhətçi, məşvərətçi, müşavir
müsvedde-qaralama, parodiya
nüsha-nüsxə
olağanüstü-fövqəladə, qeydi-adi, qeyri-adi
püskürmek-püskürmək
püskürteç-pulverizator, püskürdücü, tozlandırıcı
püskürtmek-çiləmək, püskürtmək, tozlandırmaq
süs-bəzək, süs
süslemek-bəzəmək, süsləmək
sırt üstü-arxası üstə
tabiat üstü-fövqəltəbii
teneffüs-tənəffüs
teşebbüs-təşəbbüs
vüs'at-vüsət
ökaliptüs-evkalipt
üs-baza
üslenmek-yerləşmək
üslûp-üslub
üst-üst
üst geçit-estakada, keçid
üstelemek-üstələmək
üstelik-üstəlik
üstlenmek-öhdəsinə götürmək
üstün-üstün
üstünkörü-səthi, yüngül


Çox Axtarılanlar
kaplumbağa, ürəyi şan-şan ..., çem, egemen, qargidali, olta, uğraşmaq, çağdaş, kazarma, muşduq, apşak, eşitmə, şan şan, kontr-admiral, mezhep, üreyi şan-şan ..., dergah, qəbayi-xizrpuşan, sinmək, etiket, turkiye, təmbəki, aludəcilik, kalca, qibleyi-alem, fol, alın, gi, pestah nedir, aludecili

Powered by Azeri.NET