Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
abır xəyalılıq-utanç
abırlılıq-utanç
acılaşmaq-acılaşmak
aracılıq-tavassut
asılqan-askı
asılı-bağımlı, bağlı
asılılıq-bağımlılık, tabiiyet
atılmaq-atılmak, fırlamak
ayrılmış-özgü
ayılmaq-ayılmak
ağıl-ağıl, akıl, aklıselim, basiret, bilinç, kafa, us
ağıllı-bilinçli, kafalı, makul, uslu, zeki
ağılsız-bön, geri zekâlı
basılış-baskı
bayılmaq-bayılmak
bağışlanılmış-mazur
başçılıq-yönetim
biabırçılıq-rezalet
buraxılma-fesih
cılız-cılız
cırıldamaq-gıcırdamak
cızıldamaq-cızırdamak
damcılamaq-damlamak
darılmaq-darılmak
dayanıqlılıq-muvazene, muvazenet
dağılmaq-dağılmak, yıpranmak
dıllaq-bızır, dılak, klitoris
ehtiyatlılıq-öngörü
fırıldaq-macera
fırıldaqçı-dolandırıcı
fırıldaqçılıq etmək-dolandırmak
hasılat-hasılat
həyalılıq-mahcubiyet
imkanlılıq-kapasite
inqılab-inkılâp
istiqanlılıq-içtenlik
ixtisaslaşdırılmış-kalifye
işıl-işıl-ışıl ışıl
işıldamaq-ışıldamak
krılo-çamurluk
mırçıldamaq-şapırdamak
mırıldamaq-mırıldamak
mırıldanmaq-homurdanmak
narazılıq-hoşnutsuzluk
nağıl-masal
ortancıl-ortanca
parıltı-ağıl, parıltı, rugan
paxıl-kıskanç
paxıllıq etmək-kıskanmak
pırıl-pırıl-pırıl pırıl
pıçıldamaq-fısıldamak
pıçıldaşmaq-fısıldaşmak
pıçıltı-fısıltı
qabaqcıl-ilerici, öncü
qabaqcıllıq-öncelik
qapılmaq-kapılmak
qarşılamaq-karşılamak
qarşılaşdırmalı-karşılaştırmalı
qarşılaşdırmaq-karşılaştırmak, kıyaslamak
qarşılaşma-karşılaşma
qarşılıq-karşılık, taviz
qatılaşmaq-katılaşmak
qatılma-iltihak
qatılmaq-katılmak
qatılıq-kıvam
qaynadılmış-haşlama
qayğılanmaq-kaygılanmak
qaçılmaz-kaçınılmaz
qıfıl-kilit
qılmaq-kılmak
qılınc-epe, kılıç
qılıqlamaq-oyalamak
qımıldamaq-fıkırdamak, kımıldamak, kıpırdamak, oynamak
qıvrılmaq-kıvranmak
qızıl-altın
qızılca-kızamık
qızılgül-gül
qızışdırıcılıq-kışkırtı
qığılcım-kıvılcım
razılaşma-sözleşme
razılıq-hoşnutluluk, icabet, mutabakat, muvafakat
rüsvayçılıq-yüzkarası
sancılanmaq-sancılanmak
sarılmaq-sarılmak
sarımtıl-kavun içi
satqınçılıq-hainlik, hıyanet, namertlik, şerefsizlik
saxlanılmış-saklı
sayılmış-sayılı
sayılı-sayılı
sıldırım-sarp
sıxılmaq-bunalmak, sıkılmak
tapılmaq-bulunmak
taqqıldamaq-takırdamak
taxıl-tahıl
tıqqıldamaq-tıkırdamak
tırtıl-palet
uzadılmış-uzantı
uzaqlaşdırılmış-ücra
xırıldamaq-hırıldamak
xırıltılı-kısık
xışıltı-hışırtı
yanılmaq-yanılmak
yaxşılaşmaq-iyileşmek
yaxşılıq-iyilik
yazılı-yazılı
yaşıl-yeşil
yaşıllaşmaq-yeşermek
yıxılmaq-düşmek
yığılmaq-birikmek
zanğıldamaq-çınlamak
zırıldamaq-zırlamak
çalışqanlılıq-özen
çağıldamaq-çağıldamak
çılpaq-çıplak
çılçıraq-avize
çılğın-çılgın
çınqıl-çakıl
ürəyi sıxılmaq-bunalmak
şappıltı-şapırtı
şıqqıldamaq-şıkırdamak
şıqqıltı-fiske
şırıldamaq-şırıldamak
Türk dilində-Azərbaycan dilində
acılaşmak-acılaşmaq
adamakıllı-əsl, layiqli, möhkəm
akıl-ağıl
algılamak-dərk etmək
anılar-memuar
asıl-əsil
asılsız-əsaslanmamış, əsassız
atılmak-atılmaq
ayılmak-ayılmaq
ayırıcılık-separatizm
ağıl-ağıl, arxac, halə, parıltı, şəfəq
bayılmak-bayılmaq
bağıl-nisbi
bağıllık-nisbilik
bağımlılık-asılılıq, tabeçilik
başarılı-müvəffəqiyyətli, uğurlu
bıldır-bildir
bıldırcın-bildirçin
cılız-cılız
cıvıldamak-civildəmək, çikkildəmək
cıvıltı-civilti
darılmak-darılmaq
dağılmak-dağılmaq
dağılım-bölüşdürmə, paylanma
dılak-dıllaq
fasıl-fəsil
fasıla-fasilə
fısıldamak-pıçıldamaq
fısıldaşmak-pıçıldaşmaq
fısıltı-pıçıltı
gayreti batıla-mənasız cəhdlər:gayret
hasılat-hasılat
hırıldamak-xırıldamaq
inkılâp-inqılab
insancıl-insanpərvər
kapılmak-qapılmaq
karşılamak-qarşılamaq
karşılaşma-qarşılaşma, müsabiqə
karşılaştırmak-qarşılaşdırmaq
karşılaştırmalı-qarşılaşdırmalı, mügayisəli
karşılık-qarşılıq
katılaşmak-qatılaşmaq
katılmak-qatılmaq, qoşulmaq
kaygılanmak-qayğılanmaq
kaçınılmaz-qaçılmaz, labüd
kullanılmış-geyilmiş, işlənmiş, köhnə, nimdaş
kuzgunkılıcı-qarğasoğanı
kılavuz-bələdçi, gid, losman, rəhbər
kılmak-etmək, qılmaq
kılıbık-arvadağız
kılıf-çexol
kılık-geyim, görkəm, libas
kılıç-qılınc
kımıldamak-qımıldamaq, tərpənmək
kırılmak-incimək, sınmaq
kıvılcım-qığılcım
kızılcık-zoğal
mırıldamak-mırıldamaq
nakıl-aparma, danışma, ötürmə, tərcümə, vermə
nasıl-nətər, necə
olasılık-ehtimal
parıltı-parıltı
patırtılı-səsli-küylü
pırıl pırıl-pırıl-pırıl
saltçılık-mütləqiyyət
sancılanmak-sancılanmaq
sarkıntılık-sataşma
sarkıntılık etmek-sataşmaq
sarılmak-sarılmaq
satılık-satlıq
sayılı-qeyri-adi, nadir, sayılı, sayılmış
sıkılgan-abırlı, həyalı, utancaq
sıkılmak-darıxmaq, sıxılmaq
tahıl-taxıl
takım yıldız-bürc
vasıl olmak-çatmaq, vasil olmaq
velhasıl-xülasə, qısaca, sözün qısası
vızıldamak-sızlamaq
yankılanmak-əks-səda vermək
yanılgı-səhv, yanlış
yanılmak-yanılmaq
yapılış-konstruksiya, quruluş
yaradılış-xasiyyət, təbiət
yatılı-internat
yazılı-yazılı
yüzyıl-əsr, yüz illik
yıl-il
yılan-ilan
yıldırmak-hədələmək, qorxutmaq
yıldırım-ildırım
yıldız-ulduz
yılmak-çəkinmək, hürkmək, qorxmaq
yılışık-üzə gülən, yaltaq
çakıl-çınqıl
çağrılık-dəvətnamə
çağıldamak-çağıldamaq
çıldırmak-dəli olmaq, özündən çıxmaq
çılgın-çılğın
çıtkırıldım-dəymədüşər, küsəyən
ılık-ilıq
ılımlı-etidallı, təmkinli
ılıştırmak-ilıqlaşdırmaq
ışıl ışıl-işıl-işıl
ışıldak-projektor
ışıldamak-işıldamaq
şırıldamak-şırıldamaq


Çox Axtarılanlar
çem, erudisiya, kaplumbağa, tay, gerilet, çağdaş, geriletmek, tehdit, en’am, möped, yarayacağını, dəyənək, eşitmə, siqar, azık, vklyuçatel, atfetmiş, atf

Powered by Azeri.NET