Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
alay-alay
anlayış-kavram
arayış-rapor, tezkere
arxayın-emin, güven
arxayınlıq-ikna
asayiş-asayiş
avropasayağı-alafranga
ay-ay
ayaq-ayak, bacak
ayaqla-yaya, yayan
ayaqqabı-ayakkabı, kundura
ayaqyolu-hela, helâ
ayaz-ayaz
aydın-makul, münevver, net, okunaklı, somut, veciz
aydındır-besbelli
aydınlanmaq-aydınlanmak
aydınlaşdırmaq-açıklamak, çözmek, develope etmek
aydınlıq-aydınlık, vuzuh
ayin-ayin
aylıq-aylık, maaş
ayna-ayna
aypara-ayça
ayran-ayran
ayrı-ayrı
ayrı-münferit
ayrı-seçkilik-ayırım
ayrıc-çatal
ayrılmış-özgü
ayğır-aygır
ayı-ayı
ayıb-ayıp
ayıblamaq-ayıplamak
ayılmaq-ayılmak
ayıq-ayık
ayırdetmə-teşhıs
ayırma-seçim, taksim
ayırmaq-ayırmak, üleşmek
ağcaqayın-akçaağaç, isfendan
baxmayaraq-rağmen
bayaq-demin
bayat-bayat, kart
bayatlaşmaq-bayatlamak
bayatı-mani
bayağı-adi, bayağı, harcıalem
bayquş-baykuş
bayram-bayram
bayraq-bayrak, sancak
bayılmaq-bayılmak
bayır-dışarı
bağışlayın-affedersiniz, pardon
cinayət-cinayet, cürüm, suç
cinayətkar-suçlu
day-tay
dayamaq-dayamak
dayanacaq-durak
dayandırmaq-dindirmek, kesmek
dayanma-mola
dayanmaq-dinmek, durmak
dayanıqlılıq-muvazene, muvazenet
dayanıqsız-istikrarsız
dayaq-belkemiği, destek
dayaz-sığ
dayça-tay
dayı-dayı
dayə-dadı
dolayı-dolayı
fayda-avantaj, çıkar, fayda, kar, yarar
faydalı-öğretici
fufayka-fanila
gayret-gayreti batıla:mənasız cəhdlər
gözünüz aydın-gözünüz aydın
haraya-nereye
havayı-bedava, beleş, fisebilillâh, havaî, parasız
hay-küy-patırtı, şamata
haydut-haydut
hayqırmaq-haykırmak
hekayə-hikâye, öykü
hidayət-hidayet
himayə-himâye, vesayet
himayə etmək-kollamak
himayəçilik-iltimas
himayəçilik etmək-kayırmak
icaraya vermək-kiralamak
kayut-kamara
kifayət etmək-elvermek
kifayət qədər-yeter, yeterli
kifayətdir-kâfi
kifayətlənmək-yetinmek
kinayə-ima, kinaye
kombayn-biçerdöver
kərənay-trompet
layihə-proje, tasar, tasarı
layihələşdirmək-tasarlamak
layiq-lâyık
layiq bilmək-tenezzül etmek
layiq görmək-tenezzül etmek
layiqli-adamakıllı
layla-ninni
laylay-ninni
may-mayıs
maya-maya
maya dəyəri-maliyet
mayka-mayo
mayor-binbaşı
müayinə-muayene
mügayisəli-karşılaştırmalı
mülayim-mülâyim
müqayisə-kıyas, mukayese
müqayisə etmək-kıyaslamak
müzayidə-müzayede
müşayiət-eşlik, refakat
naqolay-sakar
numayiş-gösteri
nümayiş-alay, gösteri
nümayəndə-ajan, delege, temsilci, vekil
nümayəndəlik-ajans
nəhayət-nihayet
ovsunlayıcı-büyüleyici
partlayış-infilak
pay-hisse, küsur, pay
paya-kazık
payacıq-fiş
paylanma-dağılım
paytaxt-başkent, başşehir
payçı-hissedar
payız-güz, son bahar, sonbahar
payızlıq-güzlük
qalay-kalay
qaya-kaya
qayda-çeki düzen, düzen, ezgi, kaide, kural
qayda-qanun-kural
qaydaqanun-mevzuat
qayka-somun
qaymaq-kaymak
qaynadılmış-haşlama
qaynama-kaynak
qaynamaq-kaynamak
qaynana-kayınvalide
qaynaq-kaynak
qaynar-sıcak
qaynatmaq-haşlamak
qaysı-kayısı
qaytan-kordon
qaytarma-iade
qaytarmak-geri vermek
qayçı-makas
qayğanaq-sahanda yumurta
qayğı-efkâr, gaile, ihtimam, kaygı, tasa
qayğıkeş-ihtimamkar
qayğılanmaq-kaygılanmak
qayıdış-dönüşlü
qayın-kayın
qayınana-kayın valide, kaynana
qayınata-kayın peder, kaynata
qayıq-bot, filika, kayık, sandal
qayıtmaq-dönmek, geri dönmek
qayış-kayış
qayə-gâye
qayə-ülkü
qağayı-martı
qurultay-kurultay
rayihəli-kokulu
rayon-bölge, kaza, kesim, mıntaka
rayon sədri-kaymakam
riayət-riayet
rüsvayçılıq-yüzkarası
rəvayət-rivayet, söylenti
saray-saray
say-sayı
saymaq-addetmek, saymak
saymazlıq-sallantı
sayqak-bozkır antilopu
sayğac-sayaç
sayğısız-saygısız
sayılmış-sayılı
sayılı-sayılı
sayıqlamaq-sayıklamak
solaxay-solak
sonraya saxlamaq-ertelemek
sualtı qayıq-denizaltı
subay-bekâr
sənaye-sanayi
sənayeləşmək-sanayileşmek
sərmayə-sermaye
sərmayədar-sermayedar
tay-eş, eşit
tayfa-aşiret
tayfun-tayfun
tayqulp-kepçe, maşrapa
torağay-çalıkuşu, tarla kuşu
təmayül-eğilim, temayül
valaylama-yalpa
vilayət-il, vilayet
yalın ayaq-yalın ayak
yay-pervane, yay, yaz
yayda-yazın
yayla-yayla
yayma-yayım
yaymaq-yaymak
yayğın-yaygın
yayğınlaşmaq-yaygınlaşmak
yayınmaq-kaçınmak, sakınmak, tüymek
çarpayı-karyola
çay-çay, ırmak, nehır
çaynik-çaydanlık
çayır-çayır
çəhrayı-pembe
şayan-şayan
şayət-şayet
şikayət-şikâyet
şikayət etmək-yakınmak
şikayətlənmək-yakınmak
şikayətçi-davacı
əsayiş-emniyet
əyriayaq-paytak
Türk dilində-Azərbaycan dilində
acayip-əcaib
aday-namizəd
alay-alay, dəstə, güruh, istehza, izdiham, lağ, mərasim, nümayiş, yığnaq, zarafat
alaycı-masqaraçı
albay-polkovnik
anayasa-əsas qanun, konstitusiya
asayiş-asayiş
ay-ay
aya-ovuc
ayak-ayaq
ayakkabı-ayaqqabı
ayaklanma-qiyam, üsyan
ayaklanmak-qiyam etmək, üsyan etmək
ayar-əyar, dəqiqlik, köklənmə, vaxt
ayarlamak-dəqiqləşdirmək, kalibrləmək, kökləmək, standartlaşdırmaq, tənzimləmək
ayaz-ayaz
aydın-ziyalı
aydınlanmak-aydınlanmaq
aydınlık-aydınlıq
aygır-ayğır
aygıt-aparat
ayin-ayin
aykırı-tərsinə, zidd, ziddinə
aylak-avara, tənbəl
aylık-aylıq, maaş
ayna-ayna, güzgü
aynı-eyni
ayran-ayran
ayraç-mötərizə
ayrı-ayrı
ayrıcalık-imtiyaz
ayrım-fərq
ayrıntı-təfərrüat, təfsilat
ayva-heyva
ayyaş-əyyaş
ayça-aypara, hilal
ayçiçeği-günəbaxan
ayı-ayı
ayık-ayıq
ayıklamak-çeşidləmək
ayılmak-ayılmaq
ayıp-ayıb
ayıplamak-ayıblamaq
ayırmak-ayırmaq
ayırtman-ekspert, mütəxəssis
ayırtmanlık-ekspertiza
ayırıcılık-separatizm
ayırım-ayrı-seçkilik
bay-bəy
bayan-xanım
bayat-bayat
bayatlamak-bayatlaşmaq
bayağı-adi, bayağı, sadə, vulqar
baykuş-bayquş
bayrak-bayraq
bayram-bayram
bayılmak-bayılmaq
bayındır-abad
bilgisayar-kompüter
buğday-buğda
caymak-daşınmaq, vaz keçmək
cinayet-cinayət
dayak-döymə, kötək, vurma
dayamak-dayamaq, söykəmək
dayanıklı-dözümlü, mətin
dayanışma-həmrəylik, yekdillik
dayanışık-həmfikir, həmrəy
dayı-dayı
detay-detal, təfərruat, təfsilat
dolay-ətraf
dolayı-dolayı
doğay-fauna
emekli aylığı-pensiya
enayi-axmaq, gic, sarsaq
fayans-çini
fayda-fayda
gayret-cəhd, qeyrət, səy
gayreti batıla-mənasız cəhdlər:gayret
gayri-qeyri
gayrisafi-ümumi
gayrisıhhi-çirkli, natəmiz
genel kurmay-baş qərargah, baş stab
gözünüz aydın-gözünüz aydın
günaydın-sabahın xeyir
hayal-xəyal
hayalet-xəyalət
hayalperest-xəyalpərəst
hayalî-xəyali
hayat-həyat
haydut-haydut, quldur, soyğunçu
haydutluk-quldurluq, soyğunçuluq
haykırmak-hayqırmaq
haylaz-nadinc, yaramaz
hayli-xeyli
hayran-heyran
hayret-heyrət
hayrola-xeyir ola
hayvan-heyvan
hayâ-həya
hayıflanmak-heyflənmək
hayır-xeyir, xeyr
hayırsız-xeyirsiz
hidayet-hidayət
hümayun-sultan
kabadayı-qoçu
kalay-qalay
karabuğday-qarabaşaq
karayolu-şose
kaya-qaya
kayak-xizək
kayakçı-xizəkçi
kaybetmek-itirmək, qeyb etmək, uduzmaq
kaybolmak-itmək, qeyb olmaq
kaydetmek-qeyd etmək
kaydolmak-qəbul olmaq
kaygan-sürüşkən
kaygı-qayğı
kaygılanmak-qayğılanmaq
kaymak-keçmək, qaymaq, sürünmək, sürüşmək
kaymakam-rayon sədri
kaynak-qaynaq, qaynama, mənbə, mənşə
kaynamak-qaynamaq
kaynana-qayınana
kaynata-qayınata
kaytarmak-işdən qaçmaq
kayık-qayıq
kayın-fıstıq, qayın
kayın peder-qayınata
kayın valide-qayınana
kayınvalide-qaynana
kayıp-itki, itmiş
kayırmak-himayəçilik etmək, qohumbazlıq etmək
kayısı-ərik, qaysı
kayıt-qeyd, şərt, yazı
kayış-qayış
kinaye-kinayə
kolay-asan, yüngül
kolaylık-asanlıq
kurmay-qərargah, ştab
kurultay-qurultay
lâkayt-laqeyd
maya-maya
maydanoz-cəfəri
maymun-meymun
mayo-mayka, triko
mayıs-may
muayene-müayinə
muayenehane-müalicəxana
muayyen-müəyyən
muhayyel-xəyali
mukayese-müqayisə
müzayede-müzayidə
nihayet-nəhayət
olay-əhvalat, hadisə, vaqiə
onaylamak-təsdiq etmək
panayır-yarmarka
pay-pay
paydos-tənəffüs
paylamak-danlamaq
paytak-əyriayaq
ray-rels
rayiç-hazırkı dəyər
riayet-riayət
rivayet-rəvayət
sanayi-sənaye
sanayileşmek-sənayeləşmək
saray-saray
sayaç-sayğac
saydam-şəffaf
saygı-ehtiram, hörmət
saygıdeğer-möhtərəm
saygın-etibarlı, mötəbər
saygısız-ehtiramsız, hörmətsiz, sayğısız
saymak-hörmət etmək, saymaq
sayman-mühasib
sayı-say
sayıklamak-sayıqlamaq
sayılı-qeyri-adi, nadir, sayılı, sayılmış
sayın-hörmətli, möhtərəm
sermaye-sərmayə
sermayedar-sərmayədar
subay-zabit
suya dayanıklı-suyadavamlı
tahayyül-təxəyyül
tay-day, dayça
tayfa-matros
tayfun-tayfun, tufan
tayin-təyin
temayül-təmayül
tugay-briqada
uzay-aləm, dünya, kainat, kosmos
varsayım-fərziyyə, güman, hipoteza
vesayet-himayə, qəyyumluq, vəsiyyət
vilayet-vilayət
yalın ayak-yalın ayaq
yapay-süni
yarbay-podpolkovnik
yatay-üfqi, üfüqi
yay-kaman, yay
yaya-ayaqla, piyada
yayan-ayaqla, piyada
yaygara-bağırtı, çığırtı, qışqırıq, səs
yaygın-yayğın
yaygınlaşmak-yayğınlaşmaq
yayla-yayla
yaymak-sərmək, yaymaq
yayvan-düz, yastı
yayık-nehrə
yayım-nəşr, ötürmə, translyasiya, yayma
yayımlamak-çap etmək, nəşr etmək
yayın-nəşr, veriliş
yayınlamak-vermək
zayiat-itkilər, tələfat, zərər, ziyan
zayıf-arıq, zəif
zayıflamak-arıqlamaq, zəifləmək
çay-çay
çaydanlık-çaynik
çaylak-çalağan
çayır-çayır
çağlayan-şəlalə
şayan-şayan
şayet-əgər, şayət


Çox Axtarılanlar
çem, uşqol, eşitmə, iltica, ondan, padlo', gijdillaq, ziddiyət, zaten, pajizni, alıngan, gicdillaq, günorta, terim, bəy, topraktan, ruh, , mütevazi, kəlam, müşəxxəs, olanak, pekiştirme, tereddüt, dargın, zira, böcek, efendim, çünki, hıçkırık

Powered by Azeri.NET