Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
abırlamaq-azarlamak
addımlamaq-adımlamak
alqışlamaq-alkışlamak
anlamaq-anlamak, çakmak
arıqlamaq-kilo vermek, süzülmek, zayıflamak
ayıblamaq-ayıplamak
ağlamaq-ağlamak
ağırlamaq-ağırlamak
baltalamaq-baltalamak
bağlama-ambalaj, paket
bağlamaq-akdetmek, bağlamak, kapamak
bağışlamaq-affetmek, bağışlamak
başlamaq-başlamak, koyulmak
bulamac-bulamaç
bulamaq-bulamak, sallamak
buynuzlamaq-toslamak
cadulamaq-büyülemek
cilalamaq-cilâlamak
cırmaqlamaq-berelemek
dalamaq-dalamak
damcılamaq-damlamak
danlamaq-azarlamak, paylamak, yermek
dağlamaq-dağlamak
dolamaq-dolamak
durulamaq-durulamak
dərmanlamaq-ilâçlamak
hamarlama-tesviye
hazırlama-yapma
hazırlamaq-donatmak, hazırlamak, üretmek, yapmak
hesablamaq-addetmek, hesaplamak, hesaplaşmak
imzalamaq-akdetmek, imzalamak
islam hüququ-fıkıh
ismarlamaq-ısmarlamak
ixtiyarlamaq-ihtiyarlamak
kodlamaq-kodlamak
korlamaq-sakatlamak
kraxmallamaq-kolalamak
laklama-vernik, vernikleme
lamisə-dokunum
lampa-lâmba
lampoçka-ampul
mismarlamaq-çivilemek
mişarlamaq-testerelemek
mumiyalamaq-ilaçlamak
naxışlamaq-işlemek
nişastalamaq-kolalamak
otlamaq-otlamak
ovlamoq-avlamak
ovsunlamaq-büyülemek
ovxalamaq-çitilemek, ovalamak
oğurlamaq-aşırmak, çalmak, çarpmak
paralamaq-paralamak
parlamaq-parlamak
parlament-meclis
partlamaq-patlamak
parçalamaq-parçalamak, ufalamak
plomblamaq-kurşunlamak
qablamaq-kaplamak
qaralama-müsvedde
qaralamaq-karalamak
qarışlamaq-karışlamak
qarşılamaq-karşılamak
qatlamaq-devşirmek, katlamak
qovalamaq-kovalamak
qoxlamaq-koklamak
qucaqlamaq-kucaklamak
qurcalamaq-kurcalamak
qurulamaq-kurulamak
qılıqlamaq-oyalamak
rahatlamaq-rahatlamak
reklam-bilit
salam-merhaba, selam
salamat qalın-Allah'a ısmarladık
salamlamaq-selamlamak
salaməleyküm-merhaba, selamünaleyküm
saplamaq-saplamak
saxlamaq-alıkoymak, dindirmek
sayıqlamaq-sayıklamak
saçmalamaq-saçmalamak
sağlam-dinç, esen, iyi, sağlam
sağlamlıq-afiyet, esenlik
sonraya saxlamaq-ertelemek
sulamaq-sulamak
suçlamaq-suçlamak
sıralamaq-sıralamak
sızlamaq-sızlamak, vızıldamak
sığallamaq-sıvazlamak
səhifə bağlama-mizanpaj
tamamlama-ikmal
tamamlamaq-sonuçlamak, tamamlamak
tasarlamaq-tasarlamak
tolazlamaq-fırlatmak
toparlamaq-toparlanmak
toplamaq-biriktirmek, derlemek, devşirmek
tormozlamaq-frenlemek
tovlamaq-kandırmak, tavlamak
tullamaq-fırlatmak, göndermek
təkrarlamaq-yinelemek
ufaqlamaq-ufalamak
ulamaq-ulumak
valaylama-yalpa
xatırlamaq-hatırlamak
xaşlama-haşlama
xaşlamaq-haşlamak
xorlamaq-horlamak
xoşlamaq-hoşlanmak
xırdalamaq-bozdurmak, para bozdurmak, ufalamak
xırpalamaq-hırpalamak
yalamaq-yalamak
yamanlamaq-kötülemek
yamaqlamaq-yamalamak, yamamak
yaralamaq-yaralamak
yavaşlamaq-yavaşlamak
yaxalamaq-tutmak, yakalamak
yollamaq-sevketmek, yollamak
yoxlama-deneme, kontrol, prova, yoklama
yuvalamaq-dürmek
yuxulamaq-dalmak
zorlamaq-zorlamak
zıplamaq-zıplamak
çalxalamaq-çalkalamak, çalkamak
çapalamaq-çabalamak
çatlamaq-çatlamak
İslam-İslâm
İslamiyyət-İslâmiyet
şeyxülislam-şeyhülislam
şişmanlamaq-şişmanlamak
şüalamaq-ışınlamak
əlamət-alâmet, belirti, emare, tanık
əleykəssalam-aleykümselam
Türk dilində-Azərbaycan dilində
adımlamak-addımlamaq
aklamak-bəraət qazandırmaq
aleykümselam-əleykəssalam
algılamak-dərk etmək
alkışlamak-alqışlamaq
anlam-məna
anlamak-anlamaq, başa düşmək
anlamdaş-sinonim
anlamsız-mənasız
atlamak-atlanmaq, tullanmaq
avlamak-ovlamoq
ayarlamak-dəqiqləşdirmək, kalibrləmək, kökləmək, standartlaşdırmaq, tənzimləmək
ayıklamak-çeşidləmək
ayıplamak-ayıblamaq
azarlamak-abırlamaq, biabır etmək, danlamaq
açıklama-izah, şərh
açıklamak-aydınlaşdırmaq, izah etmək
ağlamak-ağlamaq
ağırlamak-ağırlamaq
baltalama-sabotaj, təxribat
baltalamak-baltalamaq
bayatlamak-bayatlaşmaq
bağlamak-bağlamaq
bağışlamak-bağışlamaq
bağışıklama-immunizasiya
başlamak-başlamaq
bocalamak-çaşmaq, karıxmaq
boylam-meridian, uzunluq, uzunluq dairəsi
bulamak-bulamaq
bulamaç-bulamac
cilâlamak-cilalamaq
dalamak-dalamaq
damlamak-damcılamaq
dağlamak-dağlamaq
dolamak-dolamaq
duraklama-aravermə, durğunluq, sakitlik
durulamak-durulamaq
eş anlamlı-sinonim
fırlamak-atılmaq
hatırlamak-xatırlamaq
havlamak-hürmək
hazırlamak-hazırlamaq
haşlama-xaşlama, qaynadılmış, pörtülmüş, sudabişmiş
haşlamak-xaşlamaq, qaynatmaq, pörtmək
hesaplamak-hesablamaq
hoplamak-hoppanmaq
horlamak-xorlamaq, xoruldamaq
hırpalamak-xırpalamaq
ihtiyarlamak-ixtiyarlamaq, qocalmaq
ilaçlamak-mumiyalamaq
ilâçlamak-dərmanlamaq
imzalamak-imzalamaq, qol çəkmək
ispatlamak-isbat etmək, sübut etmək
kanıtlamak-isbat etmək, sübut etmək
kaplama-örtük, üz
kaplamak-əhatə etmək, bürümək, qablamaq, örtmək, üzləmək
karalamak-qaralamaq
karışlamak-qarışlamaq
karşılamak-qarşılamaq
katlamak-qatlamaq
kiralamak-icaraya vermək, kirələmək
kodlamak-kodlamaq, şifrələmək
koklama-iybilmə
koklamak-qoxlamaq
kolalamak-kraxmallamaq, nişastalamaq
kollamak-gözləmək, himayə etmək
konaklamak-dincəlmək, gecələmək
kovalama-izləmə, təqib
kovalamak-izləmək, qovalamaq
kucaklamak-qucaqlamaq
kurcalamak-qurcalamaq
kurulamak-qurulamaq
kurşunlamak-plomblamaq
kutlamak-təbrik etmək
kısıtlamak-məhdudlaşdırmaq
kıyaslamak-qarşılaşdırmaq, müqayisə etmək, tutuşdurmaq
miyavlamak-miyovuldamaq
noktalama-punktuasiya
onaylamak-təsdiq etmək
ortalama-orta hesabla, təxmini
otlamak-otlamaq
ovalamak-ovxalamaq, sürtmək
oyalamak-aldatmaq, gözlətmək, qılıqlamaq, uzatmaq
oylamak-səsə qoymaq
paralamak-paralamaq
parlamak-parlamaq
parçalamak-parçalamaq
patlamak-partlamaq
paylamak-danlamaq
pazarlama-marketinq
pohpohlamak-bəhbəhləmək
rahatlamak-rahatlamaq
rastlamak-rast gəlmək, rastlaşmaq
sakatlamak-korlamaq, zədələmək
saklamak-gizlətmək
salamura-şoraba
sallamak-bulamaq, yelləmək
saplamak-sancmaq, saplamaq
savsaklamak-ləngitmək
sayıklamak-sayıqlamaq
saçmalamak-saçmalamaq
sağlam-sağlam
sağlamak-təmin etmək
selam-salam
selamlamak-salamlamaq
selamünaleyküm-salaməleyküm
sonuçlamak-bitirmək, qurtarmaq, tamamlamaq
sorgulama-dindirmə, istintaq
sulamak-sulamaq
suçlamak-suçlamaq
sınırlamak-məhdudlaşdırmaq
sıralamak-sıralamaq
sıvazlamak-sığallamaq
sızlamak-sızlamaq
tamamlamak-tamamlamaq
tanımlamak-tanımaq, tərif etmək
tasarlamak-fikirləşmək, layihələşdirmək, planlaşdırmaq, tasarlamaq
tavlamak-tovlamaq
taşlama-həcv
toplam-cəm, nəticə, yekun
toslamak-buynuzlamaq, kəllə vurmaq
tutuklamak-həbs etmək, tutmaq
ufalamak-xırdalamaq, parçalamaq, ufaqlamaq
ulamak-əlavə etmək, birləşdirmək
uygulamak-tətbiq etmək, uyğunlaşdırmaq, uzaqlaşdırmaq
uygulamalı-təcrübi, tətbiqi
uyuklamak-mürgüləmək
uğurlamak-ötürmək, yola salmaq
vurgulamak-nəzərə çatdırmaq
yakalamak-yaxalamaq
yalamak-yalamaq
yalanlamak-təkzib etmək
yamalamak-yamaqlamaq, yamamaq
yanıtlamak-cavab vermək
yaralamak-yaralamaq
yavaşlamak-yavaşlamaq
yayımlamak-çap etmək, nəşr etmək
yayınlamak-vermək
yağmalamak-qarət etmək, talan etmək
yoklama-yoxlama
yollamak-yollamaq
yuhalamak-etiraz etmək, tfu-tfu etmək
zayıflamak-arıqlamaq, zəifləmək
zorlamak-zorlamaq
zıplamak-hoppanmaq, tullanmaq, zıplamaq
zırlamak-zırıldamaq
zırvalamak-boşboğazlıq etmək, cəfəngiyat söyləmək
çabalamak-çalışmaq, çapalamaq
çalkalamak-çalxalamaq
çapalamak-belləmək, kətmənləmək
çatlamak-çatlamaq
çınlamak-cingildəmək, zanğıldamaq
ıhlamur-cökə, çökə
ısmarlama-buyurtma, sifariş, sifarişli, tapşırıq
ısmarlamak-ismarlamaq, tapşırmaq
ışınlamak-şüalamaq
şaşalamak-mat qalmaq, şaşmaq
şeyhülislam-şeyxülislam
şişmanlamak-kökəlmək, şişmanlamaq


Çox Axtarılanlar
çem, siqar, , ziddiyət, , eriştirir, simpatiçni, rəyyan cənnəti, mihnet, yarayacağını, güdü, təhrif, dəyənək, emilia, alabildi, dosd, peysəl, atıyor, ixlaslı müslüman, alabildiğine, dosdoğru, struktur, atıyorsun, azık, şekavet, komut, kur'an oku, çağdaş, cift, atfetmiş

Powered by Azeri.NET