Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
abır xəyalılıq-utanç
adaptasiya-intibak
aksiya-hısse senedi
ambulatoriya-ambülans
amnistiya-af
anarxiya-anarşi, kargaşa
apopleksiya-inme
assosiasiya-çağrışım, topluluk
astronomiya-gökbilimi
auditoriya-dershane
avropasayağı-alafranga
ayaq-ayak, bacak
ayaqla-yaya, yayan
ayaqqabı-ayakkabı, kundura
ayaqyolu-hela, helâ
ayaz-ayaz
batareya-pil
baxmayaraq-rağmen
bayaq-demin
bayat-bayat, kart
bayatlaşmaq-bayatlamak
bayatı-mani
bayağı-adi, bayağı, harcıalem
beyaz-beyaz
bioqrafiya-biyografi, öz geçmiş
boya-boya
boyamaq-boyamak
boyaq-boya
brilyant-pırlanta
bürokratiya-bürokrasi
bəxtiyar-bahtiyar
bəyan etmək-beyan etmek
bəyanat-beyanat, bildirge, bildiri, demeç
cəfəngiyat-ıvır zıvır, laf, saçma, zırva
cəfəngiyat söyləmək-zırvalamak
cərəyan-akım, cereyan
dayamaq-dayamak
dayanacaq-durak
dayandırmaq-dindirmek, kesmek
dayanma-mola
dayanmaq-dinmek, durmak
dayanıqlılıq-muvazene, muvazenet
dayanıqsız-istikrarsız
dayaq-belkemiği, destek
dayaz-sığ
deklarasiya-bildirge
dissertasiya-tez
diviziya-tümen
duru yağ-sıvı yağ
dünya-dünya, uzay, yeryüzü
dəryaz-tırpan
ehtiyac-ihtiyaç, imdat freni
ehtiyat-ihtiyat, yedek
ehtiyat etmək-sakınmak
ehtiyatlı-çekingen, idareli, öngörülü
ehtiyatlılıq-öngörü
ehtiyatsızlıq-ihmal
emulsiya-duyarkat
epidemiya-salgın
erudisiya-engin bilgi
eskadrilya-filo
etnologiya-budunbilim
familiya-soy adı
flotiliya-filo
fonologiya-ses bilimi
frazeologiya-deyim
funksiya-görev
fəryad-çığlık, feryat
göz yaşı-göz yaşı
gözəyarı-göz kararı
güya-güya, sözde
haraya-nereye
harmoniya-uyum
histologiya-dokubilim
hərbi təyyarəçi-havacı
hərdəmxəyal-sebatsız
həya-hayâ, utanç
həya etmək-utanmak
həyalı-mahcup, sıkılgan
həyalılıq-mahcubiyet
həyat-geçim, hayat, yaşantı
həyat yoldaşı-hanım, karı
icaraya vermək-kiralamak
ilk yardım-ilk yardım
immunizasiya-bağışıklama
improvizasiya-doğaç
imtiyaz-ayrıcalık, imtiyaz
imtiyazlı-muaf
instansiya-merci
intuisiya-içgüdü, sezgi
investisiya-yatırım
ixtiyar-ihtiyar, vekalet, yetki
ixtiyari-ihtiyarî
ixtiyarlamaq-ihtiyarlamak
iztanıyan-izci
kimya-kimya
komissiya-kurul
kommunikasiya-ulaşım
kompensasiya-tazmin
konsistensiya-kıvam
konstitusiya-anayasa
konstruksiya-yapılış
konvensiya-ahitname, antlaşma
kopya-kopya
kserokopiya-fotokopi
kərə yağı-tere yağı
kəşfiyyatçı-izci
lisenziya-lisans
lobya-fasulye
lotereya-piyango
ləyaqət-erdem, liyakat, onur
mantiya-cüppe
manyaq-manyak
maya-maya
maya dəyəri-maliyet
melodiya-beste, ezgi
meyar-ölçüt
mifologiya-mitoloji
milyard-milyar
miqyas-boyut, çap
monopoliya-tekel
mumiyalamaq-ilaçlamak
mənəviyyat-maneviyat, moral
nevrologiya-sinirbilim
niyaz-niyaz
noyabr-kasım
nəqliyyat-taşıt
okeanoqrafiya-denizbilim
oktyabr-ekim
oyanmaq-uyanmak
oyanıq-uyanık
oyaq-uyanık
parazitologiya-asalak bilimi
parodiya-müsvedde
partiya-kafile
partiyanın-üye
paya-kazık
payacıq-fiş
pensiya-emekli aylığı
pensiyaçı-emekli
piyada-yaya, yayan
piyan-sarhoş
polisiya-zabıta
proyeksiya-gösteri
punktuasiya-noktalama
qalantereya-tuhafiye
qara yazı-kara yazı
qaya-kaya
qiyabən-gıyaben
qiyafət-kıyafet
qiyam-ayaklanma
qiyam etmək-ayaklanmak, baş kaldırmak
qiyamçı-asi, çeteci
radiasiya-ışınım
reaksiya-tepki, yankı
reaktiv təyyarə-jet
resenziya-eleştiri
riya-riya
riyakar-riyakâr
royal-kuyruklu piyano
röya-düş, rüyâ
sakvoyaj-valiz
seleksiya-seçim
sensasiya-havadis
sentyabr-eylül, Eylül
seriya-seri
seriyalı-seri
seysmologiya-deprem bilimi
sivilizasiya-uygarlık
sivilizasiyalı-uygar
siyah-siyah
siyahı-bordro, liste
siyasi-siyasal, siyasî
siyasət-politika, siyaset
sonraya saxlamaq-ertelemek
sulu boya-sulu boya
suyadavamlı-suya dayanıklı
səyahət-gezi, seyahat
səyyah-gezgin
səyyar satıcı-seyyar satıcı
səyyarə-gezegen, seyyare
translyasiya-yayım
trapesiya-yamuk
təcili yardım-ilk yardım
təcili yardım maşını-ambülans, cankurtaran
təyyarə-uçak
ventilyator-vantilatör
və ya-veya
xartiya-misak
xiyar-hıyar
xıyar-salatalık
xəyal-düş, hayal, serap
xəyali-hayalî, muhayyel
xəyalpərəst-hayalperest
xəyalət-hayalet
xəyanət-hıyanet, ihanet, suiistimal
xəyanətkar-sinsi
ya-veya
yaban-yabanî
yabançı-yabancı
yabanı-yaban, yabanî
yad-yaban, yad
yad etmək-yad etmek
yaddaş-bellek, hafıza, hatır, muhtıra
yadigar-andaç, anı, armağan, yadigar
yadırğamaq-yadırgamak
yalamaq-yalamak
yalan-yalan
yalançı-yalancı
yalavac-
yalnız-sadece, salt, yalnız
yaltaq-dalkavuk, şakşakçı, yılışık
yaltaqlanmaq-yaltaklanmak
yalvarmaq-yakarmak, yalvarmak
yalçın-sarp, yalçın
yalın-yalın
yalın ayaq-yalın ayak
yamac-yamaç, yöre
yamamaq-yamalamak, yamamak
yaman-huysuz, kötü, yaman
yamanlamaq-kötülemek
yamaq-yama
yamaqlamaq-yamalamak, yamamak
yamyam-yamyam
yan-yan
yanacaq-yakacak, yakıt
yanaq-yanak
yanardağ-yanardağ
yanaşmaq-yanaşmak
yandırmaq-yakmak
yanlış-falso, hata, yanılgı, yanlış
yanmaq-tutuşmak, yanmak
yanvar-Ocak
yanğın-yangın
yanğınsöndürən-itfaiyeci
yanılmaq-yanılmak
yanıq-yanık
yapışmaq-yapışmak
yapışqan-kola, tutkal, yapıştırıcı, zamk
yapışıq-yapışık
yar-yâr
yara-cerahat, ülser, yara
yaradan-yapıcı, Yaradan
yaralamaq-yaralamak
yaralı-yaralı
yaramaq-yaramak
yaramaz-haylaz, yaramaz
yaranmaq-oluşmak
yaraq-silah
yaraqlanmaq-silahlanmak
yararlı-müsait, olacak
yarasız-bozuk
yaratma-çağrışım, yapım, yapma
yaratmaq-arz etmek, oluşturmak, yapmak, yaratmak
yaraşmaq-yakışmak, yaraşmak
yaraşıqlı-pekala, yakışıklı
yardım-yardım
yardımçı-yamak
yardımçı olmaq-desteklemek
yarlık-fiş, yafta
yarlıq-etiket
yarmarka-fuar, panayır
yarpaq-yaprak
yarım-buçuk
yarımfinal-dömifinal
yarımkeçiricilər-yarıiletkenler
yarımmüdafiəçi-haf
yasaq-yasak
yasli-kreş
yaslı-acıklı
yastı-yayvan
yasəmən-leylak, leylâk
yatmaq-uyumak, yatmak
yatızdırmaq-uyutmak
yavan-yavan
yavaş-yavaş
yavaş-yavaş-usul usul, usulca
yavaşlamaq-yavaşlamak
yavaşça-usul usul, usulca
yavru-yavru
yaxalamaq-tutmak, yakalamak
yaxta-yat
yaxud-veya, yahut
yaxın-yakın
yaxınlaşma-yaklaşım
yaxınlaşmaq-yaklaşmak
yaxınlığında-sularında
yaxşı-iyi, olur, pekala, peki, tamam
yaxşı yol-güle güle
yaxşıca-yakinen
yaxşılaşmaq-iyileşmek
yaxşılıq-iyilik
yay-pervane, yay, yaz
yayda-yazın
yayla-yayla
yayma-yayım
yaymaq-yaymak
yayğın-yaygın
yayğınlaşmaq-yaygınlaşmak
yayınmaq-kaçınmak, sakınmak, tüymek
yaz-bahar, ilkbahar
yazmaq-yazmak
yazı-hat, kayıt
yazı maşını-daktilo
yazılı-yazılı
yazıq-yazık
yazıçı-yazar
yazığı gəlmək-acımak
yağ-yağ
yağlı boya-yağlı boya
yağlı çörək-çörek, pide
yağmaq-yağmak
yağmur-yağmur
yağmurluq-trençkot, yağmurluk
yağış-yağış, yağmur
yaş-ıslak
yaşıl-yeşil
yaşıllaşmaq-yeşermek
ziyadə-ziyade
ziyafət-şölen, ziyafet
ziyalı-aydın, münevver
ziyan-hasar, hüsran, zayiat, ziyan
ziyankar-muzır
ziyarət-ziyaret
çobanyastığı-papatya
övliya-ermiş, evliya
üsyan-ayaklanma, isyan
üsyan etmək-ayaklanmak, baş kaldırmak
üsyançı-asi
şayan-şayan
şirniyyat-tatlı
şlyapa-şapka
ədviyyat-baharat
ədyal-battaniye
ədəbiyyat-edebiyat
əhya-ihya
əlyazması-yazma
əlüz yuyan-lâvabo
əməliyyat-ameliyat, eylem, işlem, muamele
ətriyyat-ıtriyat
əyalət-taşra
əyar-ayar
əyriayaq-paytak
əyyaş-ayyaş
əşya-eşya
Türk dilində-Azərbaycan dilində
Hristiyan-xristian
altyapı-bazis
ambalaj yapmak-qablaşdırmaq
ameliyat-əməliyyat
anayasa-əsas qanun, konstitusiya
aya-ovuc
ayak-ayaq
ayakkabı-ayaqqabı
ayaklanma-qiyam, üsyan
ayaklanmak-qiyam etmək, üsyan etmək
ayar-əyar, dəqiqlik, köklənmə, vaxt
ayarlamak-dəqiqləşdirmək, kalibrləmək, kökləmək, standartlaşdırmaq, tənzimləmək
ayaz-ayaz
ayyaş-əyyaş
bahtiyar-bəxtiyar
bayan-xanım
bayat-bayat
bayatlamak-bayatlaşmaq
bayağı-adi, bayağı, sadə, vulqar
beyan etmek-bəyan etmək
beyanat-bəyanat
beyaz-ağ, beyaz
bilgisayar-kompüter
boya-boya, boyaq
boyamak-boyamaq
cereyan-cərəyan, hava axını
dalya-georgin
dayak-döymə, kötək, vurma
dayamak-dayamaq, söykəmək
dayanıklı-dözümlü, mətin
dayanışma-həmrəylik, yekdillik
dayanışık-həmfikir, həmrəy
debriyaj-qoşqu
diyanet-dindarlıq, möminlik
dosya-qovluq, papka
duyarkat-emulsiya
duyarlı-həssas
dünya-dünya
düz yazı-nəsr
düzyazı-nəsr
edebiyat-ədəbiyyat
elyaf-lif
evliya-övliya
eşkiya-quldur, soyğunçu
eşkıya-quldur
eşya-əşya
fayans-çini
feryat-fəryad
fiyasko-iflas, müvəffəqiyyətsizlik
fiyat-dəyər, qiymət, məzənnə
fiyat listesi-preyskurant
galeyan-coşğunluq
gazyağı-neft
gazyağı ocağı-maşınka, pilətə
göz yaşı-göz yaşı
güya-güya
gıyaben-qiyabən
havyar-ikra, kürü
hayal-xəyal
hayalet-xəyalət
hayalperest-xəyalpərəst
hayalî-xəyali
hayat-həyat
hıyanet-xəyanət, satqınçılıq, satqınlıq
hıyar-xiyar
ihtiyar-ixtiyar, qoca
ihtiyarlamak-ixtiyarlamaq, qocalmaq
ihtiyarî-ixtiyari
ihtiyat-ehtiyat
ihtiyaç-ehtiyac
ihya-əhya
ilk yardım-ilk yardım, təcili yardım
imtiyaz-imtiyaz
iriyarı-iri, yekə
isyan-üsyan
itiyat-adət etmə, alışqanlıq
kanarya-sarı bülbül
kara yazı-bədbəxt tale, qara yazı
kaya-qaya
kayak-xizək
kayakçı-xizəkçi
kimya-kimya
kolonya-odekolon
kopya-kopya, surət, şparqalka, üz
kuyruklu piyano-royal
kıyafet-geyim, qiyafət
kıyas-müqayisə, tutuşdurmaq
kıyasiya-amansızcasına, insafsızcasına, rəhmsizcəsinə
kıyaslamak-qarşılaşdırmaq, müqayisə etmək, tutuşdurmaq
liyakat-ləyaqət
madalya-medal
maneviyat-mənəviyyat
manyak-düşkün, manyaq, mübtəla
maya-maya
milyar-milyard
miyavlamak-miyovuldamaq
mobilya-mebel
muhteviyat-mahiyyət, məzmun
niyaz-niyaz
okur yazar-savadlı
okuryazar-savadlı
okyanus-okean
oyalamak-aldatmaq, gözlətmək, qılıqlamaq, uzatmaq
palyaço-kloun, məzhəkəçi, təlxək
papatya-çobanyastığı
paskalya-pasxa
piyango-lotereya
piyasa-bazar
riya-riya
riyakâr-ikiüzlü, riyakar
sarfiyat-xərc, məsrəf, sərf
sayaç-sayğac
seyahat-səyahət
seyyar satıcı-səyyar satıcı
seyyare-planet, səyyarə
sinyal-işarə, siqnal
siyah-qara, siyah
siyasal-siyasi
siyaset-siyasət
siyasî-siyasi
sosyal-ictimai
soya çekim-irsiyyət
sulu boya-akvarel, sulu boya
suya dayanıklı-suyadavamlı
sıvı yağ-duru yağ
tere yağı-kərə yağı
tiryaki-tiryəki
uyanmak-oyanmaq
uyanık-oyaq, oyanıq
uyarmak-xəbərdarlıq etmək
uyarı-xəbərdarlıq
vardiya-növbə
veya-və ya, ya, yaxud
yaban-özgə, yabanı, yad
yabancı-xarici, yabançı
yabanî-vəxşi, yaban, yabanı
yad-özgə, yad
yad etmek-yad etmək
yadigar-yadigar
yadsımak-danmaq
yadırgamak-yadırğamaq
yafta-etiket, yarlık
yahut-yaxud
yakacak-yanacaq
yakalamak-yaxalamaq
yakarmak-xahiş etmək, yalvarmaq
yakinen-gerçəkdən, yaxşıca
yaklaşmak-yaxınlaşmaq
yaklaşık-təxminən, təxmini, təqribən
yaklaşım-münasibət, yaxınlaşma
yakmak-alışdırmaq, yandırmaq
yakın-yaxın
yakınmak-gileylənmək, şikayət etmək, şikayətlənmək
yakıt-yanacaq
yakışmak-yaraşmaq
yakışıklı-gözəl, yaraşıqlı
yalamak-yalamaq
yalan-yalan
yalancı-yalançı
yalanlamak-təkzib etmək
yaldız-zər
yalnız-yalnız
yalpa-valaylama, yırğalanma
yaltaklanmak-yaltaqlanmaq
yalvarmak-yalvarmaq
yalçın-yalçın
yalı-çimərlik, sahil
yalın-bəzəksiz, yalın
yalın ayak-yalın ayaq
yama-yamaq
yamak-köməkçi, nökər, yardımçı
yamalamak-yamaqlamaq, yamamaq
yamamak-yamaqlamaq, yamamaq
yaman-yaman
yamaç-yamac
yamuk-trapesiya
yamulmak-əyilmək
yamyam-adamyeyən, yamyam
yan-yan
yan sokak-döngə
yanak-yanaq
yanardağ-vulkan, yanardağ
yanaşmak-yanaşmaq
yangı-iltihab
yangın-yanğın
yani-yəni
yankesici-cibgir, oğru
yankı-əks-səda, reaksiya
yankılanmak-əks-səda vermək
yanlış-səhv, yanlış
yanlışlıkla-bilmədən, səhvən
yanmak-yanmaq
yansımak-əks etmək
yansız-bitərəf
yanık-yanıq
yanılgı-səhv, yanlış
yanılmak-yanılmaq
yanıt-cavab
yanıtlamak-cavab vermək
yapay-süni
yapma-düzəltmə, hazırlama, qəlp, qurma, saxta, süni, tikmə, yaratma
yapmacık-saxta
yapmacıksız-təbii
yapmak-doğurmaq, düzəltmək, etmək, hazırlamaq, qurmaq, tikmək, yaratmaq
yaprak-yarpaq
yaptırım-cəza
yapı-bina, bünyə, dam-daş, quruluş
yapıcı-əməli, inşaatçı, konstruktiv, quran, yaradan
yapılış-konstruksiya, quruluş
yapım-istehsal, qurma, yaratma
yapımcı-prodyüser
yapıt-əsər, iş, məhsul
yapışmak-yapışmaq
yapıştırıcı-yapışqan
yapışık-yapışıq
yara-yara
yaradılış-xasiyyət, təbiət
yarak-sik
yaralamak-yaralamaq
yaralı-yaralı
yaramak-yaramaq
yaramaz-yaramaz
yarar-fayda, qazanc, mənfəət
yaratmak-yaratmaq
yaratık-məxluq
yaraşmak-yaraşmaq
yarbay-podpolkovnik
yardım-kömək, yardım
yargı-fikir, hökm, qərar, mühakimə, mülahizə, rəy
yargıç-hakim
yarıiletkenler-yarımkeçiricilər
yarımca-miqren, parabaş
yarın-sabah
yarıçap-radius
yasa-qanun
yasak-qadağa, yasaq
yasalaşmak-qanuniləşmək
yat-yaxta
yatay-üfqi, üfüqi
yatmak-yatmaq
yatılı-internat
yatırım-investisiya
yatışmak-sakitləşmək
yavan-yavan
yavaş-asta, yavaş
yavaşlamak-yavaşlamaq
yavru-bala, uşaq, uşaqcığaz, yavru
yay-kaman, yay
yaya-ayaqla, piyada
yayan-ayaqla, piyada
yaygara-bağırtı, çığırtı, qışqırıq, səs
yaygın-yayğın
yaygınlaşmak-yayğınlaşmaq
yayla-yayla
yaymak-sərmək, yaymaq
yayvan-düz, yastı
yayık-nehrə
yayım-nəşr, ötürmə, translyasiya, yayma
yayımlamak-çap etmək, nəşr etmək
yayın-nəşr, veriliş
yayınlamak-vermək
yaz-yay
yazar-müəllif, yazıçı
yazgı-qədər, tale
yazma-əlyazması
yazmak-yazmaq
yazıhane-büro
yazık-yazıq
yazılı-yazılı
yazın-yayda
yağ-yağ
yağlı boya-yağlı boya
yağma-qarət, soyğun, soyğunçuluq, talan
yağmak-yağmaq
yağmalamak-qarət etmək, talan etmək
yağmur-yağış, yağmur
yağmurluk-bürüncək, plaş, yağmurluq
yağış-yağış
yaşantı-həyat
ziyade-ziyadə
ziyafet-ziyafət
ziyan-ziyan
ziyaret-ziyarət
çağlayan-şəlalə
ıtriyat-ətriyyat
şarkiyatcı-şərqşünas
şarkıyat-şərqşünaslıq
şayan-şayan


Çox Axtarılanlar
kaplumbağa, çem, bestbantov, qaqaş, mübaliğe, cəlb, tamaşacı, privet, sütun, umrumda değil, besbantov, piano, umrumda, əkil, mati, vecime, hüsran, ay bilət, ahşap, tin, məhsul, düz, yetkinlik, ruhi mücərrəd, patxod, abijniq, naber, padxod, tıpkı, nasılsın

Powered by Azeri.NET