Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
ala göz-çakır göz
ala-bula-alaca
ala-bəzək-alaca
alabaxta-üveyik
alacaq-alacak
alaq otu-çim
alay-alay
alaçiy-tatarımsı, tatarsı
atalar sözü-ata sözü
az qala-neredeyse
badalaq-çelme
badalaq vurmaq-çelmelemek
bahalanmaq-pahalanmak
bala-bala
bala-çocuk, yavru
balaca-ufak
balans-bilânço, muvazene, muvazenet
baltalamaq-baltalamak
bambalaca-minik
başqaları-el âlem
calaq-aşı
cilalamaq-cilâlamak
cəzalandırmaq-cezalandırmak
dalamaq-dalamak
dalan-çıkmaz
dalaq-dalak
dalaşma-hırgür
dalaşmaq-dalaşmak, takışmak
daldalanmaq-barınmak, saklanmak
dalğalanmaq-havalanmak
dava-dalaş-kavga
emalatxana-imalâthane
eskalator-müteharrik merdiven
fənalaşmaq-fenalaşmak
halal-helâl
halallaşmaq-helâlleşmek
havalanmaq-havalanmak
haçalanmaq-çatallanmak
imzalamaq-akdetmek, imzalamak
içalat-ahşa, işkembe
iştahalanmaq-iştahlanmak
lovğalanmaq-böbürlenmek, övünmek
mala-siva
mumiyalamaq-ilaçlamak
nişastalamaq-kolalamak
nişastalanmış-kolalı
ovxalamaq-çitilemek, ovalamak
palata-oda
paralamaq-paralamak
parçalamaq-parçalamak, ufalamak
qala-kale, kermen
qalaktika-galaksi
qalantereya-tuhafiye
qalay-kalay
qaralama-müsvedde
qaralamaq-karalamak
qocalar evi-huzur evi
qovalamaq-kovalamak
qoşalaşmaq-çiftleşmek
qurcalamaq-kurcalamak
salam-merhaba, selam
salamat qalın-Allah'a ısmarladık
salamlamaq-selamlamak
salaməleyküm-merhaba, selamünaleyküm
saçmalamaq-saçmalamak
sevdalanmaq-sevdalanmak
sıralamaq-sıralamak
talan-çapul, yağma
talan etmək-yağmalamak
talançı-çapulcu
topalaşmaq-kümelenmek
valaylama-yalpa
xala-teyze
xarabalaşmaq-fenalaşmak
xırdalamaq-bozdurmak, para bozdurmak, ufalamak
xırpalamaq-hırpalamak
yalamaq-yalamak
yalan-yalan
yalançı-yalancı
yalavac-
yaralamaq-yaralamak
yaxalamaq-tutmak, yakalamak
yuvalamaq-dürmek
yırğalanma-sallantı, yalpa
çalağan-çaylak
çalxalamaq-çalkalamak, çalkamak
çapalamaq-çabalamak
şapalaq-şamar, tokat
şüalamaq-ışınlamak
şüalanma-ışınım
əhvalat-olay, vukuat
əleykəssalam-aleykümselam
ətcəbala-civciv
Türk dilində-Azərbaycan dilində
ala-açıq-qəhvəyi, əl-əlvan, xallı, rəngbərəng, zolaqlı
alabümin-zülal
alaca-ala-bəzək, ala-bula, al-əlvan
alacak-alacaq
alacaklı-kreditor
alafranga-avropasayağı
alan-ərazi, bölmə, meydan, sahə
alay-alay, dəstə, güruh, istehza, izdiham, lağ, mərasim, nümayiş, yığnaq, zarafat
alaycı-masqaraçı
alaşım-ərinti, xəlitə
ambalaj-bağlama, qab, tara
ambalaj yapmak-qablaşdırmaq
arızalanmak-sınmaq
asalak-müftəxor, parazit, tüfeyli
asalak bilimi-parazitologiya
bala-bala
baltalama-sabotaj, təxribat
baltalamak-baltalamaq
bocalamak-çaşmaq, karıxmaq
budala-axmaq, gic, səfeh
cezalandırmak-cəzalandırmaq
dalak-dalaq
dalamak-dalamaq
dalaşmak-dalaşmaq
falan-filan
falan filan-filan-behman, filan-fəsman
fenalaşmak-ağırlaşmaq, fənalaşmaq, xarabalaşmaq, pisləşmək
galaksi-qalaktika
hala-bibi
halat-buraz, kanat, tros
hastalanmak-xəstə olmaq
hava alanı-aeroport
havalanmak-dalğalanmaq, havalanmaq, uçmaq, yellənmək
hırpalamak-xırpalamaq
imalat-istehsal, məmulat
imzalamak-imzalamaq, qol çəkmək
kalabalık-basabas, güruh, izdiham, qələbəlik, tünlük
kalay-qalay
karalamak-qaralamaq
kiralamak-icaraya vermək, kirələmək
kolalamak-kraxmallamaq, nişastalamaq
kovalama-izləmə, təqib
kovalamak-izləmək, qovalamaq
kozalak-qoza
kurcalamak-qurcalamaq
mübalağa-mübaliğə
mütalaa-mütaliə
noktalama-punktuasiya
ortalama-orta hesabla, təxmini
ovalamak-ovxalamaq, sürtmək
oyalamak-aldatmaq, gözlətmək, qılıqlamaq, uzatmaq
pahalanmak-bahalanmaq
paralamak-paralamaq
parçalamak-parçalamaq
pekala-əcəb, gözəl, qəşəng, yaxşı, yaraşıqlı
salak-axmaq
salamura-şoraba
salatalık-xıyar
saçmalamak-saçmalamaq
sevdalanmak-sevdalanmaq
sıralamak-sıralamaq
ufalamak-xırdalamaq, parçalamaq, ufaqlamaq
yakalamak-yaxalamaq
yalamak-yalamaq
yalan-yalan
yalancı-yalançı
yalanlamak-təkzib etmək
yamalamak-yamaqlamaq, yamamaq
yaralamak-yaralamaq
yasalaşmak-qanuniləşmək
yağmalamak-qarət etmək, talan etmək
yuhalamak-etiraz etmək, tfu-tfu etmək
zırvalamak-boşboğazlıq etmək, cəfəngiyat söyləmək
çabalamak-çalışmaq, çapalamaq
çalar-zəngli
çalkalamak-çalxalamaq
çapalamak-belləmək, kətmənləmək
şaşalamak-mat qalmaq, şaşmaq


Çox Axtarılanlar
aycan, kahpr, yobana vrod, qahpe, kahbe, maydıllağ, qahpr, qahbe, kül başına, dındık, başmaq, lahlamak, yar haralısan, ilahiyyatçı, əşəpidr, qahbr, vızqırtmaq, mizah, məəttəl, namig, salam, dudus, lasin, kahpe

Powered by Azeri.NET