Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
akrobat-cambaz
aldatmaq-aldatmak, kandırmak, oyalamak
alternativ-seçenek, şık
ambulatoriya-ambülans
aparat-aygıt
at-at, beygir
ata-baba
ata-baba-ata
atalar sözü-ata sözü
atlanmaq-atlamak
atlas-atlas
atlı-binici
atmaq-atmak, fırlatmak
atsürən-binici
atılmaq-atılmak, fırlamak
atəş-ateş
avtomat qələm-dolma kalem
babat-münasip, uygun, vasat
batalyon-tabur
bataqlıq-bataklık
batareya-pil
batmaq-batmak
batıq-kısık
batırmaq-banmak, çivilemek
bayat-bayat, kart
bayatlaşmaq-bayatlamak
bayatı-mani
busat-şaşaa
bürokratiya-bürokrasi
bəyanat-beyanat, bildirge, bildiri, demeç
camaat-cemaat, kütle, topluluk
cavahirat-cevher
cəfəngiyat-ıvır zıvır, laf, saçma, zırva
cəfəngiyat söyləmək-zırvalamak
cəvahirat-mücevher
deputat-mebus, milletvekili
dermatoloq-cildiyeci
doqmatik-yobaz
ehtiyat-ihtiyat, yedek
ehtiyat etmək-sakınmak
ehtiyatlı-çekingen, idareli, öngörülü
ehtiyatlılıq-öngörü
ehtiyatsızlıq-ihmal
elevator-silo
emalatxana-imalâthane
eskalator-müteharrik merdiven
fateh-fatih
fatihə-fatiha
filatelist-pulcu
freqat-fırkateyn
göyərtisatan-manav
hasilat-üretim, ürün
hasılat-hasılat
hesabat-rapor
heyhat-heyhat
həyat-geçim, hayat, yaşantı
həyat yoldaşı-hanım, karı
həşərat-haşarat
ifrat-aşırı, ifrat
illüminator-lomboz
iltifat-iltifat
indikator-gösterge
internat-yatılı
inzibati-idarî
inşaat-inşaat
inşaatçı-yapıcı
irtibat-irtibat
isbat-ispat
isbat etmək-ispatlamak, kanıtlamak
islahat-ıslahat, reform
ixracat-ihracat
izahat-dipnot
içalat-ahşa, işkembe
kainat-evren, kâinat, uzay
kanat-halat
karikatur-karikatür
kater-bot
katib-kâtip
kif atmaq-küflenmek
kommutator-santral
konservativ-tutucu
konservator-tutucu
kvadrat-kare
kəşfiyyatçı-izci
ləvazimat-donatım, gereç, malzeme
mandat-manda
mat qalmaq-şaşalamak
material-gereç, malzeme
materializm-özdekçilik
matros-tayfa
matəm-matem
mulat-melez
mühasibat-muhasebe
mükafat-ikramiye, mükâfat, ödül, prim
mündərəcat-içindekiler
məlumat-bildiri, bilgi, demeç, malumat, rapor, veri
məlumatlı-bilgili
məmulat-imalat, mamul
mənəviyyat-maneviyat, moral
mətbuat-basın, matbuat
məşrubat-meşrubat
narahat-kullanışsız, rahatsız, tedirgin
narahatlıq-endişe, huzursuzluk, kuşku
natiq-hatip, konuşmacı
natəmiz-gayrisıhhi, kirloz
nebatı-nebatî
negativ-olumsuz
nəbatat-nebat
nəqliyyat-taşıt
nəzərə çatdırmaq-vurgulamak
operator-operatör
palata-oda
patron-patron
patrul-devriye, karakol
pirat-korsan
plagiat-aşırma
plagiator-aşırmacı
plakat-pankart
podratçı-müteahhit
portmonat-cüzdan
pulverizator-püskürteç
qarağat-bektaşiüzümü
qat-kat
qatar-tren
qati etiraz-protesto
qatil-cani, katil
qatlamaq-devşirmek, katlamak
qatlanmaq-katlanmak
qatmaq-katmak
qatqı-katkı
qatran-zift
qatı-aşırı
qatı-koyu
qatı-müfrit
qatı-kesif
qatı-yoğun
qatı-pek
qatılaşmaq-katılaşmak
qatılma-iltihak
qatılmaq-katılmak
qatılıq-kıvam
qatıq-yoğurt
qatışıq-harç
qaynatmaq-haşlamak
qayınata-kayın peder, kaynata
qazamat-cezaevi
qrammatika-dil bilgisi, dilbilgisi
rahat-konforlu, kullanışlı, rahat
rahatlamaq-rahatlamak
rahatlıq-huzur, konfor
rahatsız-rahatsız
refrijerator-frijider
saat-saat
salamat qalın-Allah'a ısmarladık
sataşma-sarkıntılık
sataşmaq-sarkıntılık etmek, sarkmak, sataşmak
satira-yergi
satlıq-satılık
satmaq-satmak
satqın-hain, namert, şerefsiz
satqınlıq-hainlik, hıyanet, namertlik, şerefsizlik
satqınçılıq-hainlik, hıyanet, namertlik, şerefsizlik
satıcı-satıcı
satın almaq-satın almak
satış-sürüm
separatizm-ayırıcılık
siferblat-kadran
sitat-alıntı
statistika-istatistik
sumbata-zımpara
səbat-sebat
səbzəvatçı-manav
səyyar satıcı-seyyar satıcı
temperatur-sıcaklık
tomat-domates
tomat şirəsi-salça
təbliğat-propaganda
təchizat-donatım, teçhizat
tədqiqat-araştırma
təfsilat-ayrıntı, detay, tafsilat
təfərruat-detay
təfərrüat-ayrıntı, teferruat
təhqiqat-soruşturma, tahkikat
təlimat-talimat, yönerge, yönetmelik
tələbat-icap
tələfat-zayiat
təminat-garanti, öncelik, teminat
tərtibat-tertibat
tərtibatçı-yönetmen
təsnifat-sınıflandırma
təxribat-baltalama, tahribat
təxribatçı-yıkıcı
təxsisat-ödenek, tahsisat
təzminat-tazminat
təşkilat-kuruluş, kurum, örgüt, teşkilat
təşkilatçı-örgütçü
təşrifat-teşrifat
təəssürat-izlenim
uzatmaq-oyalamak, uzatmak
ventilyator-vantilatör
vklyuçatel-düğme
vəfat-vefat
xarrat-marangoz
xatirə-andaç, anı, hatıra
xatirə nişanı-plâket
xatın-hatun
xatırlamaq-hatırlamak
xatırlatma-ihtar
xırdavat-tuhafiye
xırdavatçı-işportacı
yaratma-çağrışım, yapım, yapma
yaratmaq-arz etmek, oluşturmak, yapmak, yaratmak
yatmaq-uyumak, yatmak
yatızdırmaq-uyutmak
yubatmaq-alıkoymak
zarafat-alay, lâtife, şaka
zarafatçı-şakacı
zat-zat
zatən-zaten
çatdırma-ulaştırma
çatdırmaq-iletmek, ulaştırmak
çatlamaq-çatlamak
çatma-varış
çatmaq-çatmak, erişmek, ermek, ulaşmak, varmak, vasıl olmak, yetmek
çatırdamaq-çatırdamak
çatışmamazlıq-pürüz
şahmat-satranç
şahmatçı-satrançcı
şarlatan-şarlatan
şatır-fırıncı
şirniyyat-tatlı
ştat-kadro
ədat-edat
ədviyyat-baharat
ədəbiyyat-edebiyat
əhatə-kapsam
əhatə etmək-kaplamak, kapsamak
əhvalat-olay, vukuat
əlçatmaz-erişilmez
əməliyyat-ameliyat, eylem, işlem, muamele
ətriyyat-ıtriyat
Türk dilində-Azərbaycan dilində
aidat-gəlir, mədaxil
albatros-sarıdimdik
aldatmak-aldatmaq
aldatı-hiylə, saxta
amatör-həvəskar
ameliyat-əməliyyat
ana vatan-ana vətən
at-at
ata-əcdad, ata-baba
ata sözü-atalar sözü
atak-igid
atamak-təyin etmək
ateş-atəş, od
ateşçi-ocaqçı
ateşçi yeri-ocaqxana
atkı-arxac, kaşne, örpək, şal, şərf, toqqacıq
atlamak-atlanmaq, tullanmaq
atlas-atlas
atlıkarınca-karusel
atmaca-qırğı
atmak-atmaq
atılmak-atılmaq
avukat-vəkil
azat-azad
baharat-ədviyyə, ədviyyat
bataklık-bataqlıq
batmak-batmaq
battaniye-ədyal
batı-qərb
bayat-bayat
bayatlamak-bayatlaşmaq
beraat-bəraət
berbat-bərbad
beyanat-bəyanat
bizzat-özü, şəxsən
cemaat-camaat
cerahat-irin, yara
cihat-cihad
cıvata-bolt
damat-damad, kürəkən, yeznə
derme çatma-keyfiyyətsiz, uydurma
dikkat-diqqət
domates-pomidor, tomat
donatmak-bəzəmək, hazırlamaq
donatım-avadanlıq, ləvazimat, təchizat
duyarkat-emulsiya
ecdat-əcdad
edat-ədat
edebiyat-ədəbiyyat
fakat-amma, fəqət, lakin
fatih-fateh
fatiha-dua, fatihə
fatura-faktura, haqq-hesab
feragat-əlçəkmə, imtina
feryat-fəryad
fiyat-dəyər, qiymət, məzənnə
fiyat listesi-preyskurant
fırkateyn-freqat
fırlatmak-atmaq, buraxmaq, tolazlamaq, tullamaq
fırsat-fürsət
fıtrat-fitrət, xilqət
gayreti batıla-mənasız cəhdlər:gayret
göz atmak-göz gəzdirmək
hakikat-həqiqət
halat-buraz, kanat, tros
hamarat-evdar, işgüzar
hamâkat-axmaqlıq
hasat-biçin, yığım
hasılat-hasılat
hat-cızıq, xətt, yazı
hata-xəta, qələt, səhv, yanlış
hatim-xətm
hatip-xətib, natiq
hatta-xətta
hatun-xatın, qadın
hatır-xətir, yaddaş
hatıra-hədiyyə, xatirə, memuar
hatırlamak-xatırlamaq
hayat-həyat
haşarat-həşərat
heyhat-heyhat
icat-icad
icraat-fəaliyyət
ifrat-ifrat
ihracat-ixracat
ihtiyat-ehtiyat
iktisat-iqtisad
iltifat-iltifat
imalat-istehsal, məmulat
imdat-imdad
imdat freni-əyləc, ehtiyac
inat-inad
inşaat-inşaat, tikinti
irtibat-əlaqə, irtibat
irşat-irşad
ispat-isbat
ispatlamak-isbat etmək, sübut etmək
istatistik-statistika
istidat-istedad
istirahat-istirahət
itaat-itaət
itikat-etiqad
itimat-etimad
itimatname-etimadnamə, vəkalətnamə
itiyat-adət etmə, alışqanlıq
kabahat-qəbahət
kafatası-kəllə
kanâat-qənaət
kapatmak-örtmək
karikatür-karikatur
kat-dəfə, dəst, qat, mərtəbə
kat'iyen-qətiyyən
kat'î-qəti
katil-qatil
katkı-qatqı
katlamak-qatlamaq
katlanmak-dözmək, qatlanmaq
katletmek-qətl etmək, qətlə yetirmək
katliam-qırğın, soyqırımı
katmak-qatmaq
katı-bərk, möhkəm, sərt
katık-ədviyyət, xuruş
katılaşmak-qatılaşmaq
katılmak-qatılmaq, qoşulmaq
kaynata-qayınata
kontrat-bağlaşma, kontrakt, müqavilə
kravat-qalstuk
kuşatmak-mühasirə etmək
kâinat-kainat
liyakat-ləyaqət
lügat-lüqət
maksada mutabakat-eynilik
maksat-məqsəd
malumat-məlumat
maneviyat-mənəviyyat
matbaa-mətbəə
matbuat-mətbuat
matem-matəm
menfaat-mənfəət
mevduat-əmanət, depozit
mevzuat-qaydaqanun
meşakkat-məşəqqət
meşrubat-məşrubat
milat-milad
muhatap-həmsöhbət
muhteviyat-mahiyyət, məzmun
murat-murad
mutabakat-mütabiqlik, müvafiqlik, razılıq, uyğunluq, yekdillik
muvafakat-icazə, razılıq
mükâfat-mükafat
mülâkat-müsahibə
müracaat-müraciət
müsavat-bərabərlik
mıknatıs-maqneto, maqnit
nakarat-nəqarət
nasihat-nəsihət
nebat-bitki, nəbatat
nebatî-nebatı
operatör-cərrah, operator
papatya-çobanyastığı
patates-kartof
paten-konki, rolik
patika-cığır
patlak-partlaq
patlamak-partlamaq
patlıcan-badımcan
patron-ağa, patron, sahib, sahibkar
patırtı-hay-küy, səs-küy
patırtılı-səsli-küylü
rahat-rahat
rahatlamak-rahatlamaq
rahatsız-xəstə, narahat, rahatsız
refakat-müşayiət, svita
rekat-rükət
ruhsat tezkeresi-vəqisə
saat-saat
sadakat-sədaqət
sakat-əlil, xarab, qüsurlu, şikəst, zədəli
sakatlamak-korlamaq, zədələmək
sakatlık-əlillik, qüsur, nöqsan, şikəstlik, zədə
salatalık-xıyar
saltanat-səltənət
san'at-sənət
san'atkâr-sənətkar
sarfiyat-xərc, məsrəf, sərf
sataşmak-sataşmaq
satmak-satmaq
satranç-şahmat
satrançcı-şahmatçı
satrançlı-dama-dama, göz-göz, xana-xana
satıcı-satıcı
satıcı tezğahı-piştaxta
satılık-satlıq
satın almak-satın almaq
sebat-səbat
sebatsız-hərdəmxəyal, qətiyyətsiz, mütərəddid
sefahat-əxlaqsızlıq, pozğunluq
seyahat-səyahət
seyyar satıcı-səyyar satıcı
surat-sifət, üz
suratsız-kobud
sür'at-sürət
sıfat-keyfiyyət, sifət
sıhhat-səhhət
tabiat-təbiət
tabiat üstü-fövqəltəbii
tafsilat-təfsilat
tahkikat-təhqiqat
tahribat-təxribat
tahrifat-təhrif
tahsisat-təxsisat
takat-taqət
takibat-qovuşdurma
talimat-təlimat
tarikat-təriqət
tat-dad
tatarsı-alaçiy
tatarımsı-alaçiy
tatbik-tətbiq
tatil-istirahət
tatlı-şirniyyat
tatmak-dadmaq
tatminkar-qənaətbəxş
tatsız-dadsız, xoşagəlməz, pis
tazminat-təzminat
teati-mübadilə
tebligat-bildiriş
teferruat-təfərrüat
teminat-təminat
tenzilat-güzəşt, ucuzlaşdırma
tertibat-alət, qurğu, mexanizm, ölçü, tərtibat
tezat-təzad
teçhizat-təchizat
teşkilat-təşkilat
teşrifat-təşrifat
tokat-sillə, şapalaq
tıpatıp-tam eyni
uzatmak-uzatmaq
vaat-vəd
vantilatör-ventilyator
vasat-babat, mühit, orta, şərait
vatan-vətən
vatman-vaqonsürən
vefat-vəfat
vukuat-əhvalat, hadisə
vuslat-görüş, visal
vüs'at-vüsət
yaratmak-yaratmaq
yaratık-məxluq
yat-yaxta
yatay-üfqi, üfüqi
yatmak-yatmaq
yatılı-internat
yatırım-investisiya
yatışmak-sakitləşmək
yirmi dört saat-sutka
zat-adam, şəxs, zat
zaten-əsasən, doğrusu, zatən
zayiat-itkilər, tələfat, zərər, ziyan
ziraat-əkinçilik
çatal-ayrıc, çəngəl, haça, ikili
çatallanmak-haçalanmaq, ikiləşmək
çatlamak-çatlamaq
çatmak-çatmaq, hücum etmək, ilişmək, sırımaq
çatı-dam, taxtapuş
çatı altı-çardaq
çatırdamak-çatırdamaq
çatışma-ixtilaf, münaqişə, toqquşma, ziddiyyət
çatışmak-sözləşmək, toqquşmaq
çikolata-şokolad
ırgat-muzdur
ıskat-devirmə, yıxma
ıslahat-islahat
ıtriyat-ətriyyat
Şubat-fevral
şamata-gurultu, hay-küy
şarkiyatcı-şərqşünas
şarkıyat-şərqşünaslıq
şarlatan-şarlatan
şecaat-şücaət
şefkat-şəfqət
şeriat-şəriət
şubat-fevral


Çox Axtarılanlar
suzlan, ..., piltə, pıçıldama, oğru aləmi, qada, ay ble, bığını, qaqa stil, dvijeniya, azeri bass, halvet, yağdaş, hissiyyat, gaga, ay bile, pencek, bigini ceynemek, merdimezar, bığını ..., kəfkir, mərə, tranik, kuzey, doz ne demek, ədalət, ıcon, türk, vurğun, vızqır

Powered by Azeri.NET