Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
almaz-elmas
arvadbaz-çapkın, hovarda, zampara
ayaz-ayaz
az-az
az qala-neredeyse
az qaldı-neredeyse
azacıq-biraz
azad-azat, bağımsız, hür, özgür
azad etmək-azletmek
azadlıq-hürriyet, özgürlük
azalma-inme
azalmaq-azalmak
azaltmaq-kısmak, uyutmak
azan-ezan
azançı-müezzin
azdanışan-suskun
azlıq-azınlık
azmaq-azmak
azuqə-azık, zahire
azğınlıq-dalâlet
azığ-azık
aşpaz-aşçı
baza-üs
bazar-çarşı, Pazar, piyasa
bazar ertəsi-Pazartesi
bazarlıq-pazarlık
bazis-altyapı
baş nazir-başbakan
beyaz-beyaz
beynamaz-beynamaz
bir az-biraz
boğaz-boğaz, gebe
boşboğaz-çaçaron, çalçene, çenebaz, geveze
boşboğazlıq-laf, zırva
boşboğazlıq etmək-zırvalamak
buraz-halat
bəraət qazandırmaq-aklamak
canbaz-cambaz
cazibə-cazibe, çekim
cazibədar-çekici
cihaz-cihaz
cənazə-cenaze
dayaz-sığ
daz-dazlak, kel
dazbaş-dazlak
dəryaz-tırpan
dəstəmaz-abdest
en az-asgari
etiraz-itiraz
etiraz etmək-çelişmek, yuhalamak
eşqbazlıq-kur
faza-safha
faza-evre
frazeologiya-deyim
hazır-hazır
hazır geyim-konfeksiyon
hazırkı dəyər-rayiç
hazırlama-yapma
hazırlamaq-donatmak, hazırlamak, üretmek, yapmak
hazırlıqsız-doğaç
hoqqabaz-hokkabaz
icazə-icazet, muvafakat
imtiyaz-ayrıcalık, imtiyaz
imtiyazlı-muaf
istiqraz vərəqəsi-tahvil
işbaz-işgüzar
kazarma-kışla
kələkbaz-düzenbaz
kəndirbaz-cambaz
lazaret-revir
lazım-gerek, lâzım
ləvazimat-donatım, gereç, malzeme
maqazin-magazin
mazaqlaşma-kur
mazərət-mazeret
metan qazı-hava gazı
modabaz-züppe
mühazirə-ders
mühazirəçi-konuşmacı
müvazinət-denge, muvazene, muvazenet
məcaz-mecaz
məcazi-mecazî
namaz-namaz
narazı-ekşi
narazılıq-hoşnutsuzluk
nasaz-bozuk
nasazlıq-arıza
naz-naz
naz etmək-kırıtmak
nazik-yufka
nazikürəkli-alıngan
nazimçarx-pervane
nazir-bakan
nazirlik-bakanlık, vekâlet
nazlanmaq-nazlanmak
niyaz-niyaz
parazit-asalak
parazitologiya-asalak bilimi
pazı-pancar
qanmaz-kereste
qara bazar-kara borsa
qara yazı-kara yazı
qati etiraz-protesto
qaz-kaz
qazamat-cezaevi
qazan-kazan, tencere
qazanc-avantaj, kar, kâr, kazanç, ücret, yarar
qazanmaq-haketmek, kazanmak
qazança-tencere
qazı-gazi, kazı
qazıma-sondaj
qazımaq-kazımak
qazıq-kazık
qaçılmaz-kaçınılmaz
qohumbazlıq-iltimas
qohumbazlıq etmək-kayırmak
qorxmaz-gözüpek
qumarbaz-üçkâğıtçı
qurnaz-kurnaz
ramazan-Ramazan
razı-hoşnut, mutabık, razı
razılaşma-sözleşme
razılıq-hoşnutluluk, icabet, mutabakat, muvafakat
saymazlıq-sallantı
saz-saz
saziş-antlaşma, sözleşme
sehrbaz-sihirbaz
tarazlaşdırmaq-dengelemek
tarazlıq-denge, muvazene, muvazenet
tolazlamaq-fırlatmak
tündməcaz-hırçın
təvazö-tevazu
təvazökar-alçak gönüllü, kibirsiz, mütevazi
təxirəsalınmaz-müstacel
utanmaz-arsız, utanmaz
uyuşmazlıq-uyuşmazlık
uşaqcığaz-yavru
vaz keçmək-caymak, vazgeçmek
vaza-vazo
yaramaz-haylaz, yaramaz
yaz-bahar, ilkbahar
yazmaq-yazmak
yazı-hat, kayıt
yazı maşını-daktilo
yazılı-yazılı
yazıq-yazık
yazıçı-yazar
yazığı gəlmək-acımak
yol azugəsi-yolluk
zamazka-macun
çarpaz-çapraz, fermuar
çatışmamazlıq-pürüz
şeytanbazar-bitpazarı
əlyazması-yazma
əlçatmaz-erişilmez
ərazi-alan, arazi
Türk dilində-Azərbaycan dilində
Pazar-bazar
Pazartesi-bazar ertəsi
Ramazan-ramazan
aldırmaz-etinasız, laqeyd
aldırmazlık-etinasızlıq, laqeydlik
arazi-ərazi
ayaz-ayaz
az-az
aza-üzv
azalmak-azalmaq
azami-əzəmi, en çox, maksimum
azap-əzab
azarlamak-abırlamaq, biabır etmək, danlamaq
azat-azad
azletmek-azad etmək, kənar etmək
azmak-azmaq
azık-ərzak, azığ, azuqə
azınlık-azlıq
bazen-bəzən
bazı-bəzi
beyaz-ağ, beyaz
beynamaz-beynamaz
biraz-azacıq, bir az, bir qədər
bitpazarı-şeytanbazar
borazan-şeypur, şeypurçu, truba, trubaçı
boğaz-boğaz
cambaz-akrobat, canbaz, kəndirbaz
cazibe-cazibə
cenaze-cənazə
cihaz-cihaz
dazlak-daz, dazbaş
dağ boğazı-dərə
düz yazı-nəsr
düzenbaz-bic, hiyləgər, kələkbaz
düzyazı-nəsr
enkaz-xaraba, xarabalıq, sınıqlar, söküntü, uçuqlar
faraziye-fərziyyə
fazilet-fəzilət
fazla-artıq, çox
garaz-qərəz
gaza-cihad
gazap-qəzəb
gazel-qəzəl
gazi-qazı
gazyağı-neft
gazyağı ocağı-maşınka, pilətə
hava gazı-metan qazı
haylaz-nadinc, yaramaz
haz-həzz
hazin-həzin
hazine-xəzinə
haziran-iyun
hazmetmek-həzm etmək
hazım-həzm
hazır-hazır
hazırlamak-hazırlamaq
hazırlop-asanca, əziyyətsiz, yüngülcə, zəhmətsiz
hokkabaz-hoqqabaz
ibraz-göstərmə
icazet-icazə
ikaz-xəbərdarlıq
imtiyaz-imtiyaz
itiraz-etiraz
kara yazı-bədbəxt tale, qara yazı
kaz-qaz
kaza-qəza, rayon
kazak-sviter
kazan-qazan
kazanmak-qazanmaq
kazanç-qazanc
kazı-qazı
kazıcı-həkkak, oymaçı, oyucu
kazık-qazıq, paya
kazımak-qazımaq
kaçınılmaz-qaçılmaz, labüd
kiraz-gilas
klima cihazı-kondisioner
kruvazör-kreyser
kurnaz-hiyləgər, qurnaz
kurnazlık-hiyləgərlik
magazin-jurnal, maqazin
mazeret-mazərət, üzr
mazi-keçmiş, ötən, ötmüş
mazlum-məzlum
mazur-bağışlanılmış, məzur, üzrlü
mecaz-məcaz
mecazî-məcazi
muazzam-əhəmiyyətli, güclü, qüvvətli, müəzzəm, mühüm
muhafaza-mühafizə
muntazam-müntəzəm
muvazene-balans, dayanıqlılıq, müvazinət, tarazlıq
muvazenet-balans, dayanıqlılıq, müvazinət, tarazlıq
mütevazi-sadə, təvazökar
namaz-namaz
naz-naz
nazar-nəzər
nazariye-nəzəriyyə
nazi-nasist
nazik-ədəbli
nazlanmak-nazlanmaq
nazım-nəzm
niyaz-niyaz
okur yazar-savadlı
okuryazar-savadlı
papaz-keşiş
pazarlama-marketinq
pazarlık-bazarlıq
pis boğaz-qarınqulu
razı-razı
sadrazam-baş vəzir, sədrəzəm
saz-qamış, saz
sihirbaz-sehrbaz
sıvazlamak-sığallamaq
taze-təzə
taziye-təziyə
tazmin-kompensasiya
tazminat-təzminat
terazi-tərəzi
tevazu-alçaq könüllülük, təvazö
utanmaz-utanmaz
uyuşmazlık-ixtilaf, uyuşmazlıq, ziddiyət
vaaz-vəz
vazgeçmek-vaz keçmək
vazife-vəzifə
vazistas-nəfəslik
vaziyet-vəziyyət
vazo-vaza
vurdumduymaz-etinasız, hissiz, laqeyd
yaramaz-yaramaz
yaz-yay
yazar-müəllif, yazıçı
yazgı-qədər, tale
yazma-əlyazması
yazmak-yazmaq
yazıhane-büro
yazık-yazıq
yazılı-yazılı
yazın-yayda
yelpaze-yelpik
yobaz-doqmatik
çapraz-çarpaz
çenebaz-boşboğaz, naqqal
çıkmaz-dalan


Çox Axtarılanlar
aut, eşitmə, peredoz, dalboyov, divijenia, sancaq, təhsis, şaka şaka, kıyamam ki sənə, aslan, efəndim, xiyar, inet, xiyat, dözleyirem, kalfa, kuruz, kaplumbağa, besbantov, aşı, çən, avantaj

Powered by Azeri.NET