Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
amir-amir
aspirantura-lisans üstü
axirət-ahret
bakirə-bakire
baş nazir-başbakan
baş vəzir-sadrazam
bildir-bıldır
bildiriş-bildiri, duyuru, ihbar, ilân, tebligat
bildirmək-arz etmek, belirtmek, sunmak
bildirçin-bıldırcın
bir-bir
bir az-biraz
bir neçə-birkaç
bir qədər-biraz, birtakım
bir səslə-oy birliği
bir çox-birçok
birdən-birden, birdenbire
birdən-birə-ansızın, birden, birdenbire
birgə-birlikte, ortaklaşa
biri-biri
birikmək-birikmek
birillik-senelik
birinci-öncü
birinci növbədə-ilk önce
birincilik-öncelik
birisi-birisi
birja-açıkçı, borsa
birlik-birlik, topluluk
birlikdə-birlikte, ortaklaşa
birləşdirmə-ilhak
birləşdirmək-ulamak
birləşmə-camia
birləşmək-birleşmek
birə-pire
bitirmək-sonuçlamak
bitişdirmək-kenetlemek
bəbir-pars
bəllidir-besbelli
bəsdir-kâfi, yeter
bəsirət-basiret
cahangir-cihangir
cavahirat-cevher
cibgir-yankesici
cirə-anason
cəvahir-cevher
cəvahirat-mücevher
dabangeyindirən-çekecek
dair-dair
dairə-çember, daire, mahfil
devirmə-ıskat
devirmək-devirmek
dezertirlik-firar
dindirmə-sorgulama
direktiv-genelge
direktor-müdür, yönetmen
diri-diri
dirilmək-dirilmek
dirsək-dirsek
dirsəklənmək-abanmak
dirək-direk
dörddə bir-çeyrek
dünyəviləşdirilmiş-laik
dəmir-demir
dəmir-beton-betonarme
dəmiryolu-şimendifer
dəmirçi-ahenger
dəqiqləşdirmək-ayarlamak
dəyirman-değirmen
dəyərləndirmək-değerlendirmek
ehtiram-saygı
ehtiramsız-saygısız
ehtiras-ihtiras
ehtiraslı-tutku
en dairəsi-enlem
endirim-indirim
etiraf-itiraf
etiraz-itiraz
etiraz etmək-çelişmek, yuhalamak
fikir-efkar, fikir, kanı, oy, tez, yargı
fikirləşmək-düşünmek, tasarlamak
girici-girişken
girinti-girinti
giriş-giriş
girişmək-girişmek, koyulmak, tutuşmak
girmək-girmek
girov-haciz, ipotek, rehin
girov götürmək-haczetmek
göz gəzdirmək-göz atmak
gözə girmə-gösteriş
gücləndirmə-takviye, teyit
gəlir-aidat, gelir, kar
gəmirmək-kemirmek
gətirmək-getirmek
gəyirmək-geğirmek
heç bir-hiçbir
heç biri-hiçbiri
hirs-hırs, kızgınlık, öfke
hirsli-kızgın, öfkeci
hirsləndirmək-gücendirmek
hirslənmək-gücenmek, içerlemek, kızmak, öfkelenmek, sinirlenmek
həmfikir-dayanışık, hemfikir, kafadar
həmşirə-hemşire
hər hansı bir-herhangi bir
həvəsləndirmə-teşvik
iftira-iftira
incir-incir
iradə-irâde
iradəsiz-gevşek
iraq-ırak
iri-iri, iriyarı, koca
irin-cerahat
irmaq-ırmak
irq-ırk
irs-kalıt, kalıtsal
irsiyyət-kalıtım, soya çekim, veraset
irtibat-irtibat
irtica-gericilik, irtica
irticalən-irticalen
irticaçı-gerici
irz-ırz
irşad-irşat
irəli-ileri
irəliləmək-ilerlemek
istirahət-dinlenme, istirahat, tatil
itirmək-kaybetmek
ixtira-bulgu, buluş
iztirab-ıstırap
iş birliyi-iş birliği
iştirak-alâka, huzur, iştirak
kafir-kâfir
kassir-veznedar
kifayətdir-kâfi
kir-kir
kirli-çamurlu, pis
kirlənmək-kirlenmek
kirələmək-kiralamak
kirəmit-kiremit
komandir-komutan
kölələşdirmək-köleleştirmek
kəndirbaz-cambaz
layihələşdirmək-tasarlamak
lira-lira
lirik-lirik
ləpirci-izci
ləpirçi-izci
miras-miras
miras dağıdan-mirasyedi
möhkəmləndirmək-pekiştirmek
möhtəkir-vurguncu
müasir-çağdaş, modern
müaşirət-muaşeret
müdir-müdür
mühacir-göçmen, muhacir
mühasirə-abluka
mühasirə etmək-kuşatmak
mühasirəyə almaq-çevirmek
mühazirə-ders
mühazirəçi-konuşmacı
mühərrir-muharrir
mükəmməlləşdirmək-geliştirmek
müqtədir-muktedir
müqəsir-fail
müqəssir-sanık
müsafir-misafir
müsamirə-müsamere
müstəmləkələşdirmə-sömürgecilik
mütəfəkkir-düşünür, mütefekkir
müxbir-muhabir
müzakirə-müzakere, tartışma
müşavir-danışman, müsteşar, müşavir
müşavirə-istişare, müşavere
müəssir-müessir
nadir-ender, nadir, sayılı
nazir-bakan
nazirlik-bakanlık, vekâlet
nəzir etmək-adamak
o biri-öteki
papiros kötüyü-izmarit
papiros qırıntısı-izmarit
pendir-peynir
pir-tapınak
pirat-korsan
pirojna-pasta
pirojok-börek
piroq-börek
pomidor şirəsi-salça
qanbir-kandaş
qanuniləşdirmə-muamele
qati etiraz-protesto
qiymətləndirmək-addetmek, değerlendirmek
qüvvətləndirmə-takviye
qətlə yetirmək-katletmek
rapira-flöre
rəsmiləşdirmə-muamele
sabahın xeyir-günaydın
sakitləşdirmək-dindirmek
satira-yergi
seyirci-seyirci
sikdirmək-siktirmek
sindirmək-sindirmek
sinir-sinir
sir-sır
sira-saf
sirdaş-sırdaş
sirkələmək-sarsmak
sirop-şurup
siyirmə-çekmece
siyirtmə-çekmece
spiral-helezon
spirt-alkol
suyuşirin-sıcak kanlı
səbir-sabır
səbir etmək-sabretmek
səciyyələndirmək-nitelemek
səfir-büyük elçi
səfirlik-elçilik
səmirmək-semirmek
tabaşir-tebeşir
tacir-iş adamı
tir-tomruk
tiraj-baskı, çekiliş
tiryək-afyon
tiryəki-tiryaki
tomat şirəsi-salça
turnir-turnuva
təbir-tabir
tədbir-önlem, tedbir
tədbirli-öngören, öngörülü
tədbirlilik-öngörü
təfsir-tefsir
təhqir-tahkir
təkbir-tekbir
təkmilləşdirmək-geliştirmek
təmir-onarım, tamir
təmir etmək-onarmak
təqdir-takdir
təqsirkar-sanık, suçlu
təqsirsiz-suçsuz
təsir-etki, tesir
təsir etmək-etkilemek
təsirli-dokunaklı, etkili, geçişli
təsirsiz-geçişsiz
təsvir-betim, tasvir
təxirəsalınmaz-müstacel
təşhir-teşhir
uzunluq dairəsi-boylam
viraj-viraj
viran-viran
viranəlik-yıkıntı
vəzir-vezir
xatirə-andaç, anı, hatıra
xatirə nişanı-plâket
xeyir-avantaj, hayır, kar
xeyir ola-hayrola
xeyirsiz-hayırsız
xeyirxahlıq-iyilik
xəmir-hamur
xətir-hatır
yarımkeçiricilər-yarıiletkenler
yerləşdirmə-iskân
yerləşdirmək-yerleştirmek
yetirmək-ulaştırmak
zahir olmaq-belirmek
zahiri-dış
zir-zibil-çer-çöp, çöp, süprüntü
zira-zira
zireh-zırh
zirvə-doruk, zirve
zirzəmi-bodrum
zəncir-köstek, zincir
zəncirbənd-fermuar
çevirmək-çevirmek, sapmak
çirk-kir
çirkab-çamur, çirkef, zifos
çirkin-çirkin, tiksinç
çirkli-bulaşık, çamurlu, gayrisıhhi, pis
çiyrəndirmək-kanıksamak
çörəkbişirən-fırıncı
çətir-şemsiye
çəyirdək-çekirdek
çəyirtkə-çekirge
şagird-çırak, kalfa, öğrenci
şair-ozan, şair
şairanə-şairane
şirkət-şirket
şirnikdirmək-kandırmak
şirnikləndirmə-teşvik
şirniyyat-tatlı
şişirtmək-abartmak
əmizdirmək-emzirmek
əncir-incir
əsir-esir, tutsak
əsirgəmək-esirgemek
əsəbiləşdirmək-gücendirmek
ətir-ıtır, koku, parfüm
ətirli-kokulu
Türk dilində-Azərbaycan dilində
amir-amir
aşiret-tayfa
bahse girmek-höcət etmək, mübahisə etmək
bakire-bakirə
basiret-ağıl, bəsirət, fərasət
başşehir-paytaxt
belirlemek-müəyyən etmək
belirli-aşkar, bəlli, müəyyən
belirmek-görsənmək, görünmək, peyda olmaq, zahir olmaq
belirsiz-qeyri-müəyyən, naməlum
belirti-əlamət, nişanə, təzahür
belirtmek-bildirmək
beygir-at
bildirge-bəyanat, deklarasiya, elan
bildiri-bəyanat, bildiriş, xəbər, kommunike, məlumat, məruzə
bilirkişi-ekspert, ixtisasçı, mütəxəssis
bilirkişilik-ekspertiza
bir-bir
bira-pivə
birader-bəradər, qaqaş, qardaş
biraz-azacıq, bir az, bir qədər
birden-birdən, birdən-birə, qəflətən
birdenbire-birdən, birdən-birə, qəflətən
birey-fərd, nəfər, şəxs
biri-biri
birikmek-birikmək, toplanmaq, yığılmaq
biriktirmek-toplamaq, yığmaq
birim-vahid
birisi-birisi
birkaç-bir neçə, qismən
birleşmek-birləşmək
birlik-birlik
birlikte-birgə, birlikdə
birtakım-bəzi, bir qədər
birçok-bir çox, çoxlu, xeyli
cebir-cəbr
cihangir-cahangir
cirit-cıda, mızraq
dair-dair
daire-çevrə, dairə, idarə, mənzil
delirmek-dəli olmaq
demir-dəmir
demirbaş-avadanlıq, inventar
devir-dönmə, dövr
devirmek-devirmək
devşirmek-qatlamaq, toplamaq, yığmaq
deyirgi-biçin, yığım
değerlendirmek-dəyərləndirmək, qiymətləndirmək
değirmen-dəyirman
değiştirmek-dəyişmək, mübadilə etmək
dindirmek-dayandırmaq, kəsmək, saxlamaq, sakitləşdirmək
direk-dirək
direksiyon-rol, sükan
direkt-düz
direnmek-qarşı durmaq
direy-fauna
diri-diri
dirilmek-dirilmək
dirsek-dirsək
dökme demir-çuqun
eleştiri-resenziya, tənqid
eleştirme-tənqid
eleştirmeci-tənqidçi
eleştirmek-rəy vermək, tənqid etmək
emir-əmr
emzirmek-əmizdirmək
esir-əsir, kölə, qul
esirgemek-əsirgəmək
ettirgen-icbar fel
fakir-fağır, kasıb, yoxsul
fikir-fikir
firar-dezertirlik, fərarilik, qaçış
firavunfaresi-manqusta
firkete-sancaq
gelir-gəlir, mədaxil
geliştirmek-mükəmməlləşdirmək, təkmilləşdirmək
getirmek-gətirmək
geçiştirmek-sovuşdurmaq
geğirmek-gəyirmək
girift-dolaşıq, qarışıq
girinti-girinti
giriş-başlangıc, giriş
girişim-təşəbbüs
girişken-girici
girişmek-girişmək
girmek-girmək
gücendirmek-acıqlandırmaq, əsəbiləşdirmək, hirsləndirmək, incitmək, küsdürmək
güvenilir-etibarlı, etimadlı, mötəbər
hakir-dəyərsiz, keyfiyyətsiz
haziran-iyun
hemfikir-həmfikir
hemşire-həmşirə, tibb bacısı
herhangi bir-hər hansı bir
hiçbir-heç bir
hiçbiri-heç biri
iftira-böhtan, iftira
ihtiras-ehtiras
incir-əncir, incir
indirim-endirim, güzəşt, ucuzlaşdırma
irfan-ürfan
iri-iri
iriyarı-iri, yekə
irkilmek-diksinmək, qorxmaq, səksənmək
irtibat-əlaqə, irtibat
irtica-irtica
irticalen-bədahətən, irticalən
irâde-iradə
irşat-irşad
istirahat-istirahət
istiridye-istridyə
itiraf-etiraf
itiraz-etiraz
iş birliği-əməkdaşlıq, iş birliyi
iştirak-iştirak
kemirmek-gəmirmək
kestirme-kəsə
kibir-kibr, qürur, təkəbbür, təşəxxüs
kibirsiz-sadə, təvazökar
kir-çirk, kir
kiralamak-icaraya vermək, kirələmək
kiraz-gilas
kiremit-kirəmit
kirginlik-inciklik, küsü
kirlenmek-kirlənmək
kirloz-natəmiz, pinti
kâfir-kafir
köleleştirmek-əsarət, kölələşdirmək
lira-lira
lirik-lirik
miras-miras
mirasyedi-miras dağıdan
misafir-qonaq, mehman, müsafir
misafirhane-qonaq evi
misafirperver-qonaqpərvər, qonaqsevər
muhabir-müxbir, reportyor
muhacir-mühacir
muharrir-mühərrir
muhbir-çuğul, xəbərçi
muktedir-müqtədir
müessir-müəssir
mütefekkir-mütəfəkkir
müşavir-müşavir
nadir-nadir
nehir-nəhr
olabilir-ola bilər
oy birliği-bir səslə
pekiştirmek-bərkitmək, möhkəmləndirmək
peynir-pendir
peşkir-salfet
pirasa-kəvər
pire-birə
pirinç-çəltik, düyü
pirzola-kotlet
revir-lazaret
semirmek-səmirmək
seyir-gediş, inkişaf
seyirci-seyirci, tamaşaçı
sihir-sehr
sihirbaz-sehrbaz
siktirmek-sikdirmək
sindirim-həzm
sindirmek-sindirmək
sinir-əsəb, sinir
sinirbilim-nevrologiya
sinirlenmek-əsəbləşmək, hirslənmək
sinirli-əsəbi
tabir-ifadə, təbir
tahkir-təhqir
takdir-təqdir
tamir-təmir
tasvir-təsvir
tebeşir-tabaşir
tedbir-tədbir
tedirgin-narahat
tefsir-izah, şərh, təfsir
tekbir-təkbir
teksir-çoxaltma
tesir-təsir
teşhir-təşhir
tirbuşon-probkaaçan, ştopor
tiryaki-tiryəki
vezir-vəzir
viraj-döngə, dönmə, viraj
viran-viran
virgül-vergül
yenilir-yeməli
yenir-yeməli
yerleştirmek-yerləşdirmək
yirmi dört saat-sutka
zahire-ərzaq, azuqə
zamir-əvəzlik
zehir-ağı, zəhər
zehirlemek-zəhərləmək
zikir-zikr
zincir-zəncir
zira-zira
ziraat-əkinçilik
zirve-zirvə
çekirdek-çəyirdək, tum
çekirge-çəyirtkə
çeviri-tərcümə
çevirici-tərcüməçi
çevirme-tərcümə
çevirmek-çevirmək, mühasirəyə almaq, tərcümə etmək
çilingir-çilingər
çirkef-çirkab
çirkin-çirkin
şair-şair
şairane-şairanə
şehir-şəhər
şehirler arası-şəhərlərarası
şiir-şer
şirin-əziz, məlahətli
şirk-şəriklik
şirket-şirkət


Çox Axtarılanlar
kaplumbağa, məhsul, ahşap, piano, düz, mərmi sözünün ..., ruhi mücərrəd, patxod, sütun, naber, tin, padxod, meqam, nasılsın, yetkinlik, atxoduna, cin, malış, abijniq, cın, rica edirem, qaqaş, rica edirəm, mübaliğe, bədc, tamaşacı, cahıl, privet, tıpkı, umrumda değil

Powered by Azeri.NET