Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
apopleksiya-inme
bədbəxt tale-kara yazı
ekvivalent-eşdeğer
element-eleman, unsur
elevator-silo
emblem-amblem
epolet-omuzluk
faksimile-tıpkıbasım
fleyta-flüt
gileylənmək-yakınmak
jele-pelte
jilet-yelek
kollektiv-topluluk
kompleks-kompleks
kotlet-köfte, pirzola
lehində-lehinde
lehinə-lehine
lent-band, bant, kurdela, şerit
leylac-üçkâğıtçı
leylək-leylek
leytenant-teğmen
nəleyin-terlik
paralel-koşut
problem-problem, sorun
propeller-pervane
qalet-peksimet
qeyri-leqal-illegal
radioqəbuledici-reseptör
salaməleyküm-merhaba, selamünaleyküm
seleksiya-seçim
skelet-iskelet
tale-baht, kader, yazgı
taleh-talih
telefon dəstəyi-ahize
telefon etmək-telefon etmek
tualet-hela, helâ, tualet
şlem-miğfer
əleykəssalam-aleykümselam
Türk dilində-Azərbaycan dilində
acele-əcələ, təcili, tələsik
adale-əzələ
adalet-ədalət
aile-ailə
aleni-açıq, aşkar
alet-alət
alev-alov
aleykümselam-əleykəssalam
amblem-emblem
amele-fəhlə
asalet-alicənablıq, nəciblik
azletmek-azad etmək, kənar etmək
ağaççileği-qoruq
bekleme-gözləmə
beklemek-gözləmək, qorumaq
belediye-bələdiyyə
beleş-havayı, müftə, pulsuz
belirlemek-müəyyən etmək
bellek-hafizə, yaddaş
berelemek-əzmək, cırmaqlamaq, sıyırmaq, zədələmək
beslemek-bəsləmək
besmele-bismillah
bestelemek-bəstələmək
beynelmilel-beynəlmiləl
bile-belə, hətta
bilek-bilək
bilemek-bülövləmək, itiləmək
bilezik-bilərzik
bileği-bülöv
bileşik-qarışıq, mürəkkəb
birleşmek-birləşmək
bisiklet-velosiped
bukle-tel, zülf
böbürlenmek-lovğalanmaq, təkəbbürlənmək
böyle-belə
böğürtlen-böyürtkən
büyülemek-cadulamaq, ovsunlamaq, sehrləmək
büyüleyici-məftunedici, ovsunlayıcı
cehalet-cəhalət, nadanlıq
ciklet-saqqız
cümle-bütün, cəmi, cümlə
dalâlet-azğınlıq
delege-nümayəndə
demlemek-dəmləmək
denetlemek-təftiş etmək
dengelemek-tarazlaşdırmaq
denklem-tənlik
derlemek-dərmək, toplamaq, yığmaq
desteklemek-kömək etmək, yardımçı olmaq
devlet-dövlət
değerlendirmek-dəyərləndirmək, qiymətləndirmək
dilek-arzu, dilək
dilekçe-ərizə
dilemek-arzu etmək, diləmək
dilenci-dilənçi
dilimlemek-dilimləmək
dinlemek-dinləmək
dinlenme-istirahət
dinlenmek-dincəlmək
dinleyici-dinləyici
dolma kalem-avtomat qələm
dolmakalem-avtoqələm
dış işleri-xarici işlər
eklem-bənd, buğum, oynaq
eklemek-əlavə etmək, qoşmaq
el âlem-başqaları, el aləm, el gün
elebaşı-başçı, dəstəbaşı, quldurbaşı
elek-ələk
elektrik fişi-çəngəl
elem-ələm
eleman-element, xidmətçi, kadr, qulluqçu, personal, ünsür
eleme-seçmə
elemek-ələmək
eleştiri-resenziya, tənqid
eleştirme-tənqid
eleştirmeci-tənqidçi
eleştirmek-rəy vermək, tənqid etmək
ellemek-əlləmək
emeklemek-iməkləmək
enlem-en dairəsi
ertelemek-sonraya saxlamaq
esinlenmek-ilham almaq, ilhamlanmaq, ruhlanmaq
etkilemek-təsir etmək
evlenmek-evlənmək
eylem-əməliyyat, fəaliyyət, hərəkət, iş
eğlence-əyləncə
eğlenmek-əylənmək
eşelemek-eşələmək
fazilet-fəzilət
fiilen-əslində, faktiki, həqiqətən
frenlemek-əyləmək, ləngitmək, tormozlamaq
gaflet-qəflət
gaile-əziyyət, çətinlik, qayğı
galeyan-coşğunluq
geceleyin-gecə vaxtı
gelecek-gələcək
gelenek-ənənə
geleneksel-ənənəvi
genellikle-ümumən, ümumiyyətlə
gerilemek-geriləmək
gevelemek-gəvələmək
gezegenlerarası-planetlərarası
geçenlerde-keçənlərdə
gizlemek-gizləmək
gömlek-köynək, örtük, üzlük
gözetlemek-gözətləmək, güdmək, izləmək
gözlem-müşahidə
gözlemci-müşahidəçi
gözlemek-gözləmək, müşahidə etmək
gözlemevi-rəsədxana
göğüslemek-qarşı durmaq
güle güle-yaxşı yol
güler yüzlü-gülərüzlü
güleç-gülərüzlü
güçleşmek-ağırlaşmaq, çətinləşmək, mürəkkəbləşmək
halef-xələf
halletmek-həll etmək
hamle-həmlə
harcıalem-adi, əlverişli, bayağı, çeynənmiş, şablon, ucuz
havale-göndərmə, həvalə, tapşırma
hayalet-xəyalət
hele-hələ
helezon-balıqqulağı, ilbiz, spiral
helâlleşmek-halallaşmaq
hiddetlenmek-hiddətlənmək
hile-hiylə, məkr
hilekâr-hiyləgər
hâlen-indi, indicə
hâmile-hamilə
ihale-ihalə
ile-ilə
ilelebet-əbədi
ileri-irəli
ilerici-qabaqcıl, mütərəqqi, tərəqqipərvər
ilerlemek-irəliləmək
iletişim-ünsiyyət
iletken-bələdçi
iletmek-çatdırmaq, nəql etmək
ilgilenmek-əlaqələnmək, maraqlanmaq
iliklemek-düymələmək
illegal-gizli, qeyri-leqal
illet-illət
incelemek-araşdırmaq, incələmək, öyrənmək
inlemek-inləmək
irticalen-bədahətən, irticalən
iskele-nərdivan, pilləkən, trap
iskelet-skelet
iskemle-kətil, stul, taburet
itelemek-itələmək
iyileşmek-sağalmaq, yaxşılaşmaq
izlemek-izləmək, təqib etmək
izlenim-təəssürat
izlenimcilik-impressionizm
iç işleri-daxili işlər
içerlemek-hirslənmək
içindekiler-içindəkilər, mündərəcat
işaretlemek-işarələmək
işkillenmek-şübhələnmək
işlek-gur, işlək, izdihamlı
işlem-əməliyyat, muamilə, proses
işleme-işləmə
işlemek-işləmək, naxışlamaq
işletme-istehsalı planlaşdırma, müəssisə
işlev-vəzifə
jilet-ülgüc
kabile-qəbilə
kafile-qafilə, qrun, partiya
kale-qala
kalem-qələm
kalemtıraş-qələmyonan
kalleş-etibarsız, inamsız
kardelen-xəccəgülü, qargülü, novruzgülü
katletmek-qətl etmək, qətlə yetirmək
kefalet-zaminlik
kekelemek-kəkələmək
kelebek-kəpənək
kelle-kəllə
kenetlemek-bəndləmək, bitişdirmək
kesinleşmek-qətiləşmək
kesinlikle-kəskinliklə, mütləq
keyiflenmek-keflənmək
kirlenmek-kirlənmək
komple-dolu, tamamən
kompleks-kompleks, qarışıq, mürəkkəb
kurşunkalem-karandaş
kökleşmek-kökləşmək
köle-kölə
köleleştirmek-əsarət, kölələşdirmək
körleşmek-korşalmaq, kütləşmək
körüklemek-körükləmək, təhrik etmək
kösele-dəri, gön
kötülemek-pisləmək, yamanlamaq
kötüleşmek-ağırlaşmaq, xarablaşmaq, pisləşmək
küflenmek-kif atmaq, kiflənmək
kümelenmek-topalaşmaq
kütle-camaat, kütlə
kıble-qiblə
leblebi-ləbləbi
lehinde-lehində
lehine-lehinə
lehçe-ləhcə
leke-ləkə
lenf-limfa
letafet-lətafət
levha-lövhə
leylak-yasəmən
leylek-leylək
leylâk-yasəmən
leziz-ləziz
lezzet-ləzzət
leğen-ləyən
lâle-lalə
lânetlemek-lənətləmək
maalesef-əfsus, heyif ki, təəssüf ki
mahalle-məhəllə
makale-məqalə
melek-mələk
melemek-mələmək
melez-gibrid, hibrid, mələz, metis, mulat
memleket-el, məmləkət, ölkə
merhale-mərhələ
mesele-məsələ
meslek-məslək, peşə, sənət
mevzilenmek-mövqe tutmaq
meyletmek-meyl etmək
meşale-işıq, məşəl, nur
meşgale-məşğələ
millet-millət
milletler arası-millətlərarası
milletvekili-deputat, millət vəkili
muamele-əməliyyat, qanuniləşdirmə, müamilə, münasibət, rəftar, rəsmiləşdirmə
muhalefet-müxalifət
mukabele-cavab, qarşıqoyma, ödəmə, tutuşdurma
mukavele-müqavilə
mübadele-mübadilə
mücadele-dava, qovğa, mübarizə, mücadilə
müdahale-müdaxilə
mühlet-möhlət
mükellef-borclu, dəbdəbəli, mükəlləf, mükəlləfiyyətli, təmtəraqlı
nafile-əbəs, boş, mənasız, nahaq
nakletmek-köçürmək, nəql etmək
nezle-tumov, zökəm
nitelemek-səciyyələndirmək
nükleer-nüvə
paketlemek-qablaşdırmaq
palet-palitra, tırtıl
pineklemek-mürgüləmək
porselen-çini, farfor
problem-problem
rasgele-bəxtəbəxt, təsadüfən, təsadüfi
rastgele-tesadüfən
rezalet-biabırçılıq, rəzalət
sadeleşmek-sadələşmək
sanayileşmek-sənayeləşmək
sefalet-səfalət
selamünaleyküm-salaməleyküm
selef-sələf
serinlemek-sərinləmək
sertleşmek-sərtləşmək
seslenmek-səslənmək
silecek-qətfə, silgəc, silgi
silkelemek-silkələmək
silsile-silsilə
sinirlenmek-əsəbləşmək, hirslənmək
söylemek-söyləmək
söylenti-rəvayət, söz
söylev-nitq
söyleşi-həsb-hal, söhbət
sözleşme-bağlaşma, kontrakt, müqavilə, razılaşma, saziş, sözləşmə
sülâle-sülalə
sürüklemek-sürükləmək
süslemek-bəzəmək, süsləmək
sıklet-ağırlıq, çəki
talebe-tələbə
talep-tələb
tekerlek-çarx, təkər
telefon etmek-telefon etmək, zəng etmək
temizlemek-təmizləmək
terlemek-tərləmək
terslemek-rədd etmək
testerelemek-mişarlamaq
tolerans-dözüm
tualet-tualet
tümleç-tamamlıq
umumiyetle-ümumiyyətlə
vaktiyle-vaxtıyla
vekalet-hüquq, ixtiyar, səlahiyyət, vəkalət
vekâlet-nazirlik, vəkalət
vekâleten-vəkalətən
velevki-əgər, hətta
vernikleme-laklama
vesile-bəhanə, fürsət, səbəb
yarıiletkenler-yarımkeçiricilər
yelek-jilet
yerleşik-oturaq
yerleşmek-yerləşmək
yerleştirmek-yerləşdirmək
yeğlemek-üstün tutmaq
yinelemek-təkrar etmək, təkrarlamaq
yüklemek-yükləmək
yüzleşmek-üzləşmək
zedelemek-zədələmək
zehirlemek-zəhərləmək
zelzele-zəlzələ
zillet-zillət
âlem-aləm
çelenk-çələng
çelmelemek-badalaq vurmaq
çiftleşmek-cütləşmək, qoşalaşmaq
çiklet-saqqız
çile-əzab, bəla, dərd, kələf, qəm, yumaq
çilek-çiyələk
çilekeş-məzlum
çiselemek-çisələmək
çitilemek-ovxalamaq, sürtmək
çivilemek-batırmaq, mismarlamaq, sancmaq, soxmaq
çözümleme-təhlil
çözümlemek-təhlil etmək
ödlek-qorxaq
öfkelenmek-acıqlanmaq, hirslənmək, qəzəblənmək
önlem-tədbir
önlemek-qabağını almaq
öyle-elə
özellikle-ələlxüsus, xüsusən, xüsusilə
özetlemek-xülasə etmək, yekunlaşdırmaq
özlem-həsrət, xiffət, qüssə
özlemek-darıxmaq, xəsrətini çəkmək
öğle-günorta
öğlen-günorta
öğleyin-günortada
üflemek-üfləmək, üfürmək
üleşmek-ayırmaq, bölünmək
ünlem-nida
üslenmek-yerləşmək
üstelemek-üstələmək
üstlenmek-öhdəsinə götürmək
şehirler arası-şəhərlərarası
şekerleme-konfet, mürgüləmə
şelale-şəlalə
şule-şölə
şölen-şənlik, ziyafət
şöyle-belə, beləliklə
şüphelenmek-şübhələnmək


Çox Axtarılanlar
kaplumbağa, mübaliğe, patxod, çem, məhsul, padxod, piano, təsnifat, atxoduna, mərmi sözünün ..., nifaq alması, cın, sütun, tvarok, tin, meqam, tamaşacı, yetkinlik, privet, cin, umrumda değil, abijniq, besbantov, rica edirem, umrumda, mati, rica edirəm, bədc, vecime, cahıl

Powered by Azeri.NET