Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
abad-bayındır, mamur
abadanlıq-imar
abadlıq-imar
abajur-abajur
abdal-abdal, aptal
abdəst-abdest
abonent-abone
abstrakt-abstre, soyut
abunə-abone
abunəçi-abone, abonman
abır xəyalılıq-utanç
abırlamaq-azarlamak
abırlandırmaq-utandırmak
abırlı-mahcup, sıkılgan
abırlılıq-utanç
alabaxta-üveyik
alicənab-efendi
alicənablıq-asalet
araba-araba
ata-baba-ata
ayaqqabı-ayakkabı, kundura
baba-büyük baba, dede
babat-münasip, uygun, vasat
baraban-trampet
basabas-kalabalık
baş stab-genel kurmay
biabır-rezil
biabır etmək-azarlamak
biabırçılıq-rezalet
boşqab-tabak
bərabər-beraber, denk, eşdeğer, eşit, müsavi
bərabərlik-eşitlik, müsavat
bərabərsizlik-eşitsizlik
cavab-cevap, mukabele, yanıt
cavab vermək-yanıtlamak
cavabdeh-davalı, sorumlu
cavabdehlik-sorum
corab-çorap
cənab-beyefendi
cənabət-cenabet
daban-ökçe, taban
dabangeyindirən-çekecek
dabankeş-çekecek
dabançəkən-çekecek
dekabr-Aralık
dolab-dolap
dolabça-komodin
haqq-hesab-fatura
hesab-hesap
hesabat-rapor
hesablamaq-addetmek, hesaplamak, hesaplaşmak
hicab-hicap
hoqqabaz-hokkabaz
iltihab-yangı
inqilab-devrim
inqilabi-devrimci
inqilabçı-devrimci
inqılab-inkılâp
isabət-isabet
iztirab-ıstırap
kabab-kebap
kabel-kablo
kabus-kâbus
kitab-kitap
kitabxana-kütüphane
kitabça-broşür, cüzdan
krab-çağanoz
külqabı-tabla
labüd-kaçınılmaz
mahtab-mehtap
modabaz-züppe
müsabiqə-karşılaşma, müsabaka
mütabiqlik-mutabakat
nabor-dizgi
noyabr-kasım
nəcabətli-asil
oktyabr-ekim
orta hesabla-ortalama
parabaş-yarımca
pulqabı-cüzdan
qab-ambalaj, kap
qaba-dürüşt, kaba, kırıcı, küstah
qabaq-evvel, kabak, kapak, önce
qabaqcadan-peşin
qabaqcıl-ilerici, öncü
qabaqcıllıq-öncelik
qabaqkı-önceden
qabar-nasır
qabarcıq-tümsek
qabarma-gelgit
qabarmaq-kabarmak
qabarıq-engebe
qabağını almaq-önlemek
qabiliyyət-kabiliyet, kapasite, yetenek, yeterlik
qablamaq-kaplamak
qablaşdırmaq-ambalaj yapmak, paketlemek
qabıq-kabuk
qabırğa-eğe, kaburga
qarabağır-çil
qarabaşaq-karabuğday
qaraqabaq-somurtkan
qaşqabaq-somurtkan
qaşqabaqlı-ekşi
qeyri-bərabər-eşitsiz
qiyabən-gıyaben
qısaboy-bodur
rabitə-bağlantı, ulaşım
rəqabət-rekabet
sabah-yarın
sabahın xeyir-günaydın
sabit-oturaklı, sabit, tutarlı
sabitlik-istikrar
sabotaj-baltalama
sabun-sabun
savab-sevap
sentyabr-eylül, Eylül
sudabişmiş-haşlama
sərdabə-lahit
sərhesab-idareli
tabaşir-tebeşir
tabe-bağımlı, tâbî
tabelik-tabiiyet
tabeçilik-bağımlılık
tabsız-bitkin
taburet-iskemle, tabure
xarab-bozuk, harap, sakat
xaraba-enkaz, harabe
xarabalaşmaq-fenalaşmak
xarabalıq-enkaz
xarablaşmaq-kötüleşmek
xitab-hitap
xitabən-hitaben
yaban-yabanî
yabançı-yabancı
yabanı-yaban, yabanî
zabit-subay
çarşab-çarşaf
çirkab-çamur, çirkef, zifos
şabalıd-kestane
şablon-basmakalıp, harcıalem
şoraba-salamura
ştab-kurmay
şərab-şarap
əks-cavab-tepki
əzab-acı, azap, çile, güçlük
Türk dilində-Azərbaycan dilində
Rab-Rəb
abajur-abajur
abanmak-dirsəklənmək, söykənmək
abartmak-artırmaq, şişirtmək
abdal-abdal
abdest-abdəst, dəstəmaz
abla-bacı, böyük bacı
abluka-blokada, mühasirə
abone-abonent, abunə, abunəçi
abonman-abunəçi
abstre-abstrakt, mücərrəd
akraba-əqrəba, qohum
alabümin-zülal
alfabe-əlifba
alfabesiz-savadsız
araba-araba, avtomobil, maşın
asabî-əsəbi
ayakkabı-ayaqqabı
ağabey-böyük qardaş, qardaş
baba-ata, dədə
baba anne-nənə
babacan-mehriban, sevimli
beraber-bərabər
buz dolabı-soyuducu
büyük baba-baba
cenabet-cənabət, təharətsizlik
gıyaben-qiyabən
haber-xəbər
harabe-xaraba
hitaben-xitabən
hokkabaz-hoqqabaz
icabet-razılıq
isabet-dəqiq, hərəkət), isabət
isabetli-dəqiq, düzgün, münasib, uğurlu
kaba-kobud, qaba
kabadayı-qoçu
kabahat-qəbahət
kabak-qabaq
kabarmak-qabarmaq
kabile-qəbilə
kabiliyet-qabiliyyət
kablo-kabel
kabuk-qabıq
kabul-qəbul
kaburga-qabırğa
kalabalık-basabas, güruh, izdiham, qələbəlik, tünlük
karabet-qohumluq
karabuğday-qarabaşaq
kasaba-qəsəbə
lâvabo-əlüz yuyan
mabet-ibadətxana, məbəd, səcdəgah
maksada mutabakat-eynilik
merhaba-salam, salaməleyküm
muhabbet-məhəbbət
muhabir-müxbir, reportyor
mukabele-cavab, qarşıqoyma, ödəmə, tutuşdurma
murabaha-müamiləçilik, sələmçilik
mutabakat-mütabiqlik, müvafiqlik, razılıq, uyğunluq, yekdillik
mutabık-razı
müsabaka-müsabiqə
nabız-nəbz
olabilir-ola bilər
rekabet-rəqabət
sabah-səhər
sabit-sabit
sabretmek-səbir etmək
sabun-sabun
sabır-səbir
tabak-boşqab, nəlbəki, nimçə
tabaka-təbəqə
taban-əsas, bünövrə, daban, döşəmə, özül, pəncə
tabanca-tapança
tabetmek-basmaq, çap etmək
tabiat-təbiət
tabiat üstü-fövqəltəbii
tabiiyet-asılılıq, təbəəlik, tabelik, vətəndaşlıq
tabip-doktor, təbib
tabir-ifadə, təbir
tabiî-təbii
tabla-külqabı
tabur-batalyon
tabure-kətil, taburet
yaban-özgə, yabanı, yad
yabancı-xarici, yabançı
yabanî-vəxşi, yaban, yabanı
zabıta-polisiya
çaba-cəhd, qeyrət, səy
çabalamak-çalışmaq, çapalamaq
çabucak-dərhal, tezcə
çabuk-cəld, çevik, iti, tez, yeyin
çığabalığı-çokə
şaklaban-lağlağıçı


Çox Axtarılanlar
çem, zadegan, ziddiyət, alabildiğine, , şekavet, ixlaslı müslüman, çelişki, naim cənnəti, lahlamak, çelişkili, esef, eşitmə, eriştirir, ölçeği, atıyorsunuz, mihnet, siqar, təhrif, ölçeğ, alabildi, uyarıcı, atıyor, ölçe, eriştir, lahladı, atıyorsun, varavskoy, eriş, komut

Powered by Azeri.NET