Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
abad-bayındır, mamur
abadanlıq-imar
abadlıq-imar
abajur-abajur
akrobat-cambaz
alabaxta-üveyik
albalı-vişne
alban-Arnavut
anbar-ambar, depo, silo
araba-araba
arvadbaz-çapkın, hovarda, zampara
ata-baba-ata
baba-büyük baba, dede
babat-münasip, uygun, vasat
baca-baca
bacanaq-bacanak
bacaq-bacak
bacarmaq-becermek
bacarıq-ehliyet, marifet, yeterlik
bacarıqlı-makul
bacı-abla, bacı, kızkardeş
badalaq-çelme
badalaq vurmaq-çelmelemek
badam-badem
badımcan-patlıcan
bagaj-bagaj
baha-pahalı
bahalanmaq-pahalanmak
bahar-bahar, ilkbahar
bakenbard-favori
bakirə-bakire
bal-bal, not
bala-bala
bala-çocuk, yavru
balaca-ufak
balans-bilânço, muvazene, muvazenet
baldır-baldır
baldız-baldız, görümce
balta-balta
baltalamaq-baltalamak
balıq-balık
balıq)-ızgara
balıqqulağı-helezon
bambalaca-minik
banan-muz
banda-çete
banderol-koli
banka-kavanoz
baqqal-bakkal
bar-bəhər-yemiş
baraban-trampet
barbar-barbar
bardaş-bağdaş
barja-mavuna
barmaq-parmak
barı-bari
barınmaq-barınmak
barıt-barut
barış-barış
barışmaq-barışmak
barışıq-mütareke
barəsində-hakkında
basabas-kalabalık
basdırmaq-dikmek, gömmek
basmaq-basmak, tabetmek
basmaqəlib-basmakalıp
basqın-baskın, saldırı, salgın, taarruz
basılış-baskı
batalyon-tabur
bataqlıq-bataklık
batareya-pil
batmaq-batmak
batıq-kısık
batırmaq-banmak, çivilemek
bax-sakın
baxmaq-bakmak
baxmayaraq-rağmen
baxış-gösteri
bayaq-demin
bayat-bayat, kart
bayatlaşmaq-bayatlamak
bayatı-mani
bayağı-adi, bayağı, harcıalem
bayquş-baykuş
bayram-bayram
bayraq-bayrak, sancak
bayılmaq-bayılmak
bayır-dışarı
baza-üs
bazar-çarşı, Pazar, piyasa
bazar ertəsi-Pazartesi
bazarlıq-pazarlık
bazis-altyapı
bağ-bağ, bahçe, kordon
bağban-bahçıvan
bağlama-ambalaj, paket
bağlamaq-akdetmek, bağlamak, kapamak
bağlanma-fesih
bağlaşma-kontrat, sözleşme
bağlaşmaq-bağdaşmak
bağlı-bağlı, ilgili, kapalı
bağça-bahçe
bağırmaq-bağırmak
bağırsaq-bağırsak, işkembe
bağırtı-çığlık, yaygara
bağışlamaq-affetmek, bağışlamak
bağışlanılmış-mazur
bağışlayın-affedersiniz, pardon
baş-baş, genel, kafa
baş barmaq-baş parmak
baş nazir-başbakan
baş qaldırmaq-baş kaldırmak
baş qərargah-genel kurmay
baş stab-genel kurmay
baş vəzir-sadrazam
baş örtüyü-baş örtüsü
başa düşmək-anlamak
başcı-önder
başdan etmək-savmak
başdansovma-özensiz
başlamaq-başlamak, koyulmak
başlangıc-giriş
başlanğıc-başlangıç
başlıca-başlıca
başlıq-başlık, manşet
başmaq-kundura
başqa-başka, öbür
başqaları-el âlem
başçı-elebaşı, önder, reis, yönetmen
başçılıq-yönetim
boyunbağı-gerdanlık
böyük bacı-abla
bərbad-berbat
canbaz-cambaz
daban-ökçe, taban
dabangeyindirən-çekecek
dabankeş-çekecek
dabançəkən-çekecek
dazbaş-dazlak
dikbaş-kasıntı
dəstəbaşı-elebaşı
etibar-emniyet, inanç, itibar, kredi
etibar etmək-güvenmek
etibarlı-emin, geçerli, güvenilir, muhakkak, saygın
etibarsız-güvensiz, kalleş
etibarən-itibaren
eşqbazlıq-kur
gözübağlı-gözü kapalı
günəbaxan-ayçiçeği
hambal-hamal
hesabat-rapor
hoqqabaz-hokkabaz
ibadət-ibadet
ibadətgah-tapınak
ibadətxana-mabet
ibarət-ibaret
icbar fel-ettirgen
ilanbalıq-bufa
inzibati-idarî
iqtibas-alıntı, iktibas
irtibat-irtibat
isbat-ispat
isbat etmək-ispatlamak, kanıtlamak
istiqbal-istikbal
işbaz-işgüzar
kabab-kebap
kartbasan-üçkâğıtçı
kolba-tüp
kombayn-biçerdöver
kübar-kibar
kələkbaz-düzenbaz
kəndirbaz-cambaz
laübalı-lâubalî
libas-elbise, giysi, kılık
mal mübadiləsi-takas
mehriban-babacan, sevecen
mehribanlıq-içtenlik
modabaz-züppe
mübadilə-değişim, kambiyo, mübadele, teati
mübadilə etmək-değiştirmek
mübahisə-kavga, tartışma
mübahisə etmək-bahse girmek, tartışmak
mübaliğə-mübalağa
mübarizə-mücadele
mübarək-mübarek
mühasibat-muhasebe
məhrəba-havlu
məşrubat-meşrubat
nebatı-nebatî
neylon torba-poşet
nəbatat-nebat
obaşdanlıq-sahur
omba-kalça
parabaş-yarımca
qaba-dürüşt, kaba, kırıcı, küstah
qabaq-evvel, kabak, kapak, önce
qabaqcadan-peşin
qabaqcıl-ilerici, öncü
qabaqcıllıq-öncelik
qabaqkı-önceden
qabar-nasır
qabarcıq-tümsek
qabarma-gelgit
qabarmaq-kabarmak
qabarıq-engebe
qabağını almaq-önlemek
qara bazar-kara borsa
qarabağır-çil
qarabaşaq-karabuğday
qaraqabaq-somurtkan
qaşqabaq-somurtkan
qaşqabaqlı-ekşi
qohum-əqrəba-hısım
qohumbazlıq-iltimas
qohumbazlıq etmək-kayırmak
quldurbaşı-elebaşı
qumarbaz-üçkâğıtçı
qurban-kurban
qurbağa-kurbağa
qəbahət-kabahat
qəbahət etmək-halt etmek
sabah-yarın
sabahın xeyir-günaydın
sehrbaz-sihirbaz
soba-fırın, soba
subay-bekâr
sumbata-zımpara
sözə baxan-uslu, uysal
sözəbaxan-uyuşkan
səbat-sebat
səhifə bağlama-mizanpaj
tabaşir-tebeşir
taxta-şalban-kereste
tibb bacısı-hemşire
torba-külah, torba
truba-borazan
trubaçı-borazan
tumba-komodin
tısbağa-kaplumbağa
tələbat-icap
tərtibat-tertibat
tərtibatçı-yönetmen
təxribat-baltalama, tahribat
təxribatçı-yıkıcı
uşaq bağçası-ana okulu
vəba-veba
vəbal-vebal
xaraba-enkaz, harabe
xarabalaşmaq-fenalaşmak
xarabalıq-enkaz
yaban-yabanî
yabançı-yabancı
yabanı-yaban, yabanî
yubanmaq-gecikmek
yubatmaq-alıkoymak
zorba-zorba
çiban-çıban
çoban-çoban
çobanyastığı-papatya
ört-bas etmək-örtbas etmek
özbaşına-kendiliğinden
şabalıd-kestane
şalban-tomruk
şeytanbazar-bitpazarı
şlaqbaum-geçit parmaklığı
şoraba-salamura
şorba-çorba
əlifba-alfabe
əlifbalı bloknot-fihrist
əqrəba-akraba, hısım
ətcəbala-civciv
Türk dilində-Azərbaycan dilində
abajur-abajur
abanmak-dirsəklənmək, söykənmək
abartmak-artırmaq, şişirtmək
ahbap-dost-tanış
ahbaplik-dostluq
akraba-əqrəba, qohum
albatros-sarıdimdik
albay-polkovnik
ambalaj-bağlama, qab, tara
ambalaj yapmak-qablaşdırmaq
ambar-anbar
amberbalığı-kaşalot
araba-araba, avtomobil, maşın
ağır başlı-ağır, ciddi, təmkinli
baba-ata, dədə
baba anne-nənə
babacan-mehriban, sevimli
baca-baca
bacak-ayaq, bacaq
bacanak-bacanaq
bacı-bacı
badana-əhəng
badem-badam
bagaj-bagaj, yük
bahane-bəhanə
bahar-bahar, yaz
baharat-ədviyyə, ədviyyat
bahis-bəhs, danışıq, mərc, mövzu, söhbət, tema
bahse girmek-höcət etmək, mübahisə etmək
bahsetmek-bəhs etmək
baht-bəxt, tale
bahtiyar-bəxtiyar
bahçe-bağ, bağça
bahçıvan-bağban
bahşiş-bəxşiş
bakan-nazir
bakanlık-nazirlik
bakire-bakirə
bakkal-baqqal
bakla-paxla
bakmak-baxmaq
bakır-mis
bal-bal
bala-bala
baldır-baldır
baldız-baldız
balon-şar
balta-balta
baltalama-sabotaj, təxribat
baltalamak-baltalamaq
balçık-palçıq
balık-balıq
bana-mənə
band-lent
bando-orkestr
banmak-batırmaq, salmaq
bant-lent
banyo-hamam, vanna
baraj-bənd, sədd
barbar-barbar
bardak-stəkan
bari-barı, heç olmasa
barut-barıt
barınak-sığınacaq, sığınaq
barınmak-barınmaq, daldalanmaq, sığınmaq
barış-barış, sülh
barışmak-barışmaq
basamak-pillə, pilləkən
basiret-ağıl, bəsirət, fərasət
basit-bəsit
baskı-basılış, çap, nəşr, sıxıntı, təzyiq, tiraj
baskın-basqın
basmak-basmaq, çap etmək
basmakalıp-basmaqəlib, çeynənmiş, standart, şablon
baston-əsa
basım-çap
basım evi-mətbəə
basın-mətbuat
basınç-təzyiq
bataklık-bataqlıq
batmak-batmaq
battaniye-ədyal
batı-qərb
bavul-çamadan
bay-bəy
bayan-xanım
bayat-bayat
bayatlamak-bayatlaşmaq
bayağı-adi, bayağı, sadə, vulqar
baykuş-bayquş
bayrak-bayraq
bayram-bayram
bayılmak-bayılmaq
bayındır-abad
bazen-bəzən
bazı-bəzi
bağ-bağ, tənəklik
bağdaş-bardaş
bağdaşmak-bağlaşmaq
bağlamak-bağlamaq
bağlantı-rabitə
bağlı-asılı, bağlı
bağıl-nisbi
bağıllık-nisbilik
bağımlı-asılı, qeyri-müstəqil, tabe
bağımlılık-asılılıq, tabeçilik
bağımsız-azad, müstəqil, sərbəst
bağımsızlık-istiqlaliyyət, müstəqillik, sərbəstlik
bağırmak-bağırmaq
bağırsak-bağırsaq
bağış-ianə
bağışlamak-bağışlamaq
bağışıklama-immunizasiya
bağışıklık-immunitet
baş-baş
baş kaldırmak-baş qaldırmaq, qiyam etmək, üsyan etmək
baş parmak-baş barmaq
baş örtüsü-baş örtüyü, ləçək
başarmak-müvəffəq olmaq
başarı-müvəffəqiyyət, uğur
başarılı-müvəffəqiyyətli, uğurlu
başbakan-baş nazir
başka-başqa, özgə
başkan-prezident, rəhbər, sədr
başkanlık-sədrlik
başkent-paytaxt
başlamak-başlamaq
başlangıç-başlanğıc
başlıca-başlıca
başlık-başlıq, sərlövhə
başvurmak-müraciət etmək
başvuru-müraciət
başıboş-avara, sahibsiz, yiyəsiz
başşehir-paytaxt
bedbaht-bədbəxt
berbat-bərbad
binbaşı-mayor
boyun bağı-qalstuk
büyük baba-baba
büyük baş-qaramal
cambaz-akrobat, canbaz, kəndirbaz
cumhurbaşkanı-prezident
demirbaş-avadanlıq, inventar
düzenbaz-bic, hiyləgər, kələkbaz
elebaşı-başçı, dəstəbaşı, quldurbaşı
erbap-əhl, usta
galiba-deyəsən, ehtimal ki, ola bilər ki
gariban-biçarə, qərib
gayreti batıla-mənasız cəhdlər:gayret
hokkabaz-hoqqabaz
ibadet-ibadət
ibaret-ibarət
ihbar-avizo, bildiriş, xəbər, xəbərçilik, xəbərdarlıq
ihbarname-avizo, raport
iktibas-iqtibas
ilkbahar-bahar, yaz
intibak-adaptasiya, uyğunlaşma
irtibat-əlaqə, irtibat
istikbal-istiqbal
itibar-etibar
itibaren-etibarən
itibari-nominal, şərti
itibarî-nominal şərti
kaba-kobud, qaba
kabadayı-qoçu
kabahat-qəbahət
kabak-qabaq
kabarmak-qabarmaq
kalabalık-basabas, güruh, izdiham, qələbəlik, tünlük
kaplumbağa-tısbağa
kasaba-qəsəbə
kebap-kabab
kibar-kübar
kurban-qurban
kurbağa-qurbağa
laubali-ədəbsiz, nəzakətsiz, təklifsiz
lâmba-lampa
lâubalî-laübalı
maksada mutabakat-eynilik
matbaa-mətbəə
merhaba-salam, salaməleyküm
mersinbalığı-nərə
meşrubat-məşrubat
murabaha-müamiləçilik, sələmçilik
mutabakat-mütabiqlik, müvafiqlik, razılıq, uyğunluq, yekdillik
muşamba-müşəmbə
mübadele-mübadilə
mübalağa-mübaliğə
mübarek-mübarək
müsabaka-müsabiqə
nebat-bitki, nəbatat
nebatî-nebatı
sabah-səhər
sebat-səbat
sebatsız-hərdəmxəyal, qətiyyətsiz, mütərəddid
sihirbaz-sehrbaz
soba-soba
son bahar-payız
sonbahar-payız
subay-zabit
tabak-boşqab, nəlbəki, nimçə
tabaka-təbəqə
taban-əsas, bünövrə, daban, döşəmə, özül, pəncə
tabanca-tapança
tahribat-təxribat
takibat-qovuşdurma
tertibat-alət, qurğu, mexanizm, ölçü, tərtibat
torba-torba
turba-torf
tıka basa-doyunca
tıpkıbasım-faksimile
veba-vəba
vebal-günah, vəbal
yaban-özgə, yabanı, yad
yabancı-xarici, yabançı
yabanî-vəxşi, yaban, yabanı
yarbay-podpolkovnik
yobaz-doqmatik
yunusbalığı-delfin
yüzbaşı-kapitan, rotmistr
zorba-zorba
zorbalık-əziyyət, zülm
zımba-deşikaçan
çaba-cəhd, qeyrət, səy
çabalamak-çalışmaq, çapalamaq
çarşamba-çərşənbə
çenebaz-boşboğaz, naqqal
çoban-çoban
çorba-şorba
çıban-çiban
çığabalığı-çokə
örtbas etmek-ört-bas etmək
Şubat-fevral
şaklaban-lağlağıçı
şubat-fevral


Çox Axtarılanlar
ruzi, kaplumbağa, eşitmə, əlhəmdülillah, pərdə, lütf, ümumi, mifologiya, çocuksuz, qesri, kısır, ruziləndirdin, sonsus, nəaliyyət, yetk, fənd, ruzilənmək, soy, reksane, naliyyət, nc nc, sonsuz, hürriyet

Powered by Azeri.NET