Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
akvarel-sulu boya
aprel-nisan
arxipelaq-takımada
bedel-malın bedeli:malın qiyməti
bel-bel
belləmək-çapalamak
belə-bile, böyle, dahi, şöyle
beləliklə-şöyle
delfin-yunusbalığı
el-memleket
el aləm-el âlem
el gün-el âlem
elan-bildirge, bilit, duyuru, ilân
elastik-esnek
element-eleman, unsur
elevator-silo
elm-bilim, ilim
elmi-bilimsel, fenni, ilmî
elmi təcrübə-deney
elmihal-ilmihâl
elmli-münevver
elti-elti
elçi-büyük elçi, dünür, dünürcü, elçi, görücü
elə-öyle
eləmək-etmek
fel-fiil
feldşer-sağlık memuru
felyeton-fıkra
filatelist-pulcu
flanel-fanila
icbar fel-ettirgen
jele-pelte
kabel-kablo
karusel-atlıkarınca
marmelad-pelte
mebel-mobilya
melodiya-beste, ezgi
mürtəcelik-gericilik
novella-öykü
otel-otel
paralel-koşut
propeller-pervane
qozbel-kambur
rels-ray
sel-sağanak, sel
seleksiya-seçim
skelet-iskelet
sənayeləşmək-sanayileşmek
tabelik-tabiiyet
tel-bukle
telefon dəstəyi-ahize
telefon etmək-telefon etmek
veksel-döviz, poliçe
velosiped-bisiklet
vklyuçatel-düğme
yel-yel
yelkən-yelken
yelləmək-sallamak
yelləncək-salıncak
yellənmə-sallantı
yellənmək-havalanmak
yelpik-yelpaze
yiyelik-iyelik
şinel-kaput
ştepsel-fiş, priz
Türk dilində-Azərbaycan dilində
acele-əcələ, təcili, tələsik
aklıselim-ağıl, kamal
aleykümselam-əleykəssalam
amele-fəhlə
ameli-təcrübi
ameliyat-əməliyyat
açık celse-açıq iclas
bedel-dəyər, qiymət
bel-bel
belediye-bələdiyyə
beleş-havayı, müftə, pulsuz
belge-sənəd, vəsiqə
belirlemek-müəyyən etmək
belirli-aşkar, bəlli, müəyyən
belirmek-görsənmək, görünmək, peyda olmaq, zahir olmaq
belirsiz-qeyri-müəyyən, naməlum
belirti-əlamət, nişanə, təzahür
belirtmek-bildirmək
belit-aksioma
belkemiği-əsas, dayaq, onurğa
belki-bəlkə
bellek-hafizə, yaddaş
belli-bəlli, məlum
belâ-bəla
berelemek-əzmək, cırmaqlamaq, sıyırmaq, zədələmək
besbelli-aydındır, bəllidir, məlumdur
besmele-bismillah
bestelemek-bəstələmək
beynelmilel-beynəlmiləl
bezelye-noxud
bilgelik-müdriklik
bilimsel-elmi
büyük elçi-elçi, səfir
cellât-cəllad
celp etmek-cəlb etmək
celse-iclas
cengel-cəngəllik
cetvel-cədvəl, xətkeş
cinsel-cinsi
dantel-krujeva, şəbəkə, tor
delege-nümayəndə
deli-dəli
delik-dəlik
delikanlı-dəliqanlı
delil-dəlil
delirmek-dəli olmaq
delmek-dəlmək
deneysel-təcrübi
dengelemek-tarazlaşdırmaq
develope etmek-aydınlaşdırmaq
dikelmek-dikəlmək
düzelmek-düzəlmək
ecel-əcəl
el-əl
el âlem-başqaları, el aləm, el gün
elbette-əlbət, əlbəttə
elbise-geyim, libas, paltar
eldiven-əlcək
elebaşı-başçı, dəstəbaşı, quldurbaşı
elek-ələk
elektrik fişi-çəngəl
elem-ələm
eleman-element, xidmətçi, kadr, qulluqçu, personal, ünsür
eleme-seçmə
elemek-ələmək
eleştiri-resenziya, tənqid
eleştirme-tənqid
eleştirmeci-tənqidçi
eleştirmek-rəy vermək, tənqid etmək
elhamdülillah-əlhəmdülillah
eli açık-əliaçıq
eli sıkı-xəsis
ellemek-əlləmək
elma-alma
elmas-almaz
elti-elti
elveda-əlvida
elverişli-əlverişli
elvermek-əlvermək, kifayət etmək
elyaf-lif
elçi-elçi
elçilik-səfirlik
emel-əməl, arzu, dilək, məqsəd
engel-əngəl
ertelemek-sonraya saxlamaq
evrensel-beynəlxalq, beynəlmiləl, dünyəvi, hədsiz, hərtərəfli, ölçüsüz, sonsuz, universal, ümumi
evvel-əvvəl, qabaq
evvelâ-əvvəla
ezeli-əbədi, həmişəlik
eşelemek-eşələmək
felsefe-fəlsəfə
felâket-fəlakət
felç-iflic
fidelik-şitillik
gazel-qəzəl
geceleyin-gecə vaxtı
gelecek-gələcək
gelenek-ənənə
geleneksel-ənənəvi
gelgit-qabarma
gelin-gəlin
gelincik-gəlincik, lalə
gelinlik-gəlinlik
gelir-gəlir, mədaxil
gelişme-artım, gəlişmə, inkişaf
gelişmek-gəlişmək
geliştirmek-mükəmməlləşdirmək, təkmilləşdirmək
gelmek-gəlmək
genel-əsas, baş, ümumi
genel kurmay-baş qərargah, baş stab
genelge-direktiv, sərəncam
genellikle-ümumən, ümumiyyətlə
gevelemek-gəvələmək
göstermelik-numunə, örnək
güncel-aktual, mühim
gündelik-gündəlik
güzel-gözəl
hela-ayaqyolu, tualet
hele-hələ
helezon-balıqqulağı, ilbiz, spiral
helikopter-vertolyot
helva-halva
helâ-ayaqyolu, tualet
helâk-həlak
helâl-halal
helâlleşmek-halallaşmaq
heyelan-uçqun
heykel-heykəl
heykeltraş-heykəltəraş
hoş geldin-xoş gəldin
hoş geldiniz-xoş gəldiniz
idareli-ehtiyatlı, qənaətcil, sərhesab
ilelebet-əbədi
ilkel-ibtidai
incelemek-araşdırmaq, incələmək, öyrənmək
incelmek-incəlmək
iskele-nərdivan, pilləkən, trap
iskelet-skelet
itelemek-itələmək
iyelik-yiyelik
kardelen-xəccəgülü, qargülü, novruzgülü
kareli-dama-dama, damalı
kekelemek-kəkələmək
kel-daz, keçəl
kelebek-kəpənək
kelime-kəlmə, söz
kelle-kəllə
kişisel-şəxsi
kurdela-lent
köleleştirmek-əsarət, kölələşdirmək
körelmek-korşalmaq, sönmək
kösele-dəri, gön
kümelenmek-topalaşmaq
malın bedeli-malın qiyməti:bedel
mel'un-məlun
melek-mələk
melemek-mələmək
melez-gibrid, hibrid, mələz, metis, mulat
mesele-məsələ
meselâ-məsələn
muamele-əməliyyat, qanuniləşdirmə, müamilə, münasibət, rəftar, rəsmiləşdirmə
muhayyel-xəyali
muhtelif-müxtəlif
muhtemel-ehtimali
mukabele-cavab, qarşıqoyma, ödəmə, tutuşdurma
mukavele-müqavilə
mübadele-mübadilə
mücadele-dava, qovğa, mübarizə, mücadilə
müellif-müəllif
mükellef-borclu, dəbdəbəli, mükəlləf, mükəlləfiyyətli, təmtəraqlı
mükemmel-mükəmməl
müstacel-təcili, təxirəsalınmaz
müstakbel-gələcək, müstəqbəl
nereli-haralı
nicelik-necəlik
nitel-keyfiyyət
nitelemek-səciyyələndirmək
nitelik-xarakteristika, xassə, xüsusiyyət, keyfiyyət, səciyyə
otel-mehmanxana, otel
pelte-jele, marmelad
pergel-pərgar
porselen-çini, farfor
rasgele-bəxtəbəxt, təsadüfən, təsadüfi
rastgele-tesadüfən
reçel-mürəbbə
sadeleşmek-sadələşmək
sel-sel
selam-salam
selamlamak-salamlamaq
selamünaleyküm-salaməleyküm
selef-sələf
senelik-birillik, illik
silkelemek-silkələmək
söz gelişi-məsələn, söz gəlişi
süreli-dövri
tecelli-təcəlli
tekel-inhisar, monopoliya, müstəmləkə
tel-məftil
telefon etmek-telefon etmək, zəng etmək
telif-təlif
telif hakkı-qonorar
telkin-təlqin
telmih-eyham, him, işarə
telsiz-radio, radioqrama
telsizci-radist
telâffuz-tələffüz
telâkki-görüş
telâş-təlaş
tembel-tənbəl
temel-təməl
temelli-daimi
teselli-təsəlli
testerelemek-mişarlamaq
velevki-əgər, hətta
velhasıl-xülasə, qısaca, sözün qısası
veliaht-vəliəhd
velinimet-hami, havadar, xilaskar
yel-yel
yelek-jilet
yelken-yelkən
yelpaze-yelpik
yelteniş-təşəbbüs
yeltenmek-çalışmaq
yerel-məhəlli
yermeli-alçaldıcı
yinelemek-təkrar etmək, təkrarlamaq
yönelmek-yönəlmək
yönetmelik-göstəriş, təlimat
yöresel-yerli
yücelmek-ucalmaq
yüzeysel-səthi
zedelemek-zədələmək
zelzele-zəlzələ
zırdeli-zır dəli
çelenk-çələng
çelik-polad
çelimsiz-çəlimsiz
çelişki-təzad, ziddiyət, ziddiyyət
çelişmek-etiraz etmək, zidd olmaq
çelme-badalaq
çelmelemek-badalaq vurmaq
çeltik-çəltik
çengel-çəngəl, qarmaq, qarmaqcıq
çiselemek-çisələmək
çişi gelmek-çişi gəlmək
çömelmek-çöməlmək
çıkagelmek-çıxmaq, görünmək
öfkelenmek-acıqlanmaq, hirslənmək, qəzəblənmək
öncel-sələf
öncelik-beh, birincilik, qabaqcıllıq, təminat
özel-xüsusi, özünün, şəxsi
özellik-xüsusiyyət
özellikle-ələlxüsus, xüsusən, xüsusilə
üstelemek-üstələmək
üstelik-üstəlik
üyelik-üzvlük
şelale-şəlalə
şüphelenmek-şübhələnmək


Çox Axtarılanlar
eşitmə, mühacir, mübarizə, hayati, svoyski, məğfirət, hatt, mağfiret, eyyubi, aralık hansi aydir, güzel bir ahlak, ebruli, tenasüp, algı, süreklilik, beyrut, peredoz, tenasül, maruz, farklı boyut, gijdıllaq, kaplumbağa, şevk, hüsn-ü zan, toplum, mücadele, vaad, hüsn, keyij, lübnan

Powered by Azeri.NET